Search

Aktualności

Szanowni Rodzice

W związku z komunikatem Premiera i MZ ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców,

przedszkole zamknięte będzie  od 29 marca do 11 kwietnia 2021.

Zajęcia realizowane  są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na skrzynkę   e - mailową  rodzica  codziennie będą wysyłane   materiały z propozycjami  zadań

Wyłącznie na wniosek rodziców przedszkole może organizować zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub dzieci rodziców wyszczególnionych w rozporządzeniu  (rozporządzenie  do pobrania )

 

do pobrania

rozporządzenie_26_marca_2020_COVID-19.pdf 

 

 

Rekrutacja 2021 - informacja

Uwaga Rodzice !

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszona będzie w przedszkolu 23 marca2021r.  o godz.13.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminie 23-26 marca 2021 roku  do godz. 16.00 powinni złożyć  stosowne oświadczenie woli  w siedzibie przedszkola. Wzór  oświadczenia dostępny na stronie przedszkola : www.przedszkole-korycin.pl lub bezpośrednio  w placówce.

Nie złożenie oświadczenia w w/w terminie będzie skutkowało  nieprzyjęciem  dziecka do przedszkola .

 

Do pobrania :
oswiadczeniewoli2021.docx | pdf
oswiadczeniewoli2021bombla.docx | pdf

 

 

 

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Przedszkola im. Jana Pawła Il w Korycinie z dnia 10 marca 2021r.

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie IV 3-latków w Przedszkolu im. Jana Pawła Il w Korycinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Na podstawie S 18 ust.2 pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2020r .poz.1166, z póžń.zm.), S 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2 020 poz.410), 514 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r.poz.493) po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce zarządzam:


Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie IV 3 latków w Przedszkolu im. Jana Pawła Il w Korycinie w okresie od dnia 10 marca 2021r. do dnia 15 marca 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną .

Do pobrania :

zarzadzenieCovid-19.pdf

 

 

Informacja - rekrutacja 2021

Szanowni Rodzice

 

           Przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne na wolne miejsca w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie i w Punkcie Przedszkolnym w Bombli

(nie dotyczy rodziców , którzy złożyli deklaracje kontynuacji) , zgodnie z harmonogramem można składać w wyżej wymienionych  placówkach  w dniach  22 luty – 5 marzec 2021. Dokumenty można pobrać ze strony przedszkola Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub  bezpośrednio w placówkach.

 

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

Agnieszka Suszko  

Do pobrania :

oswiadczenia2021.doc | pdf
wniosek2021.docx | pdf

 

 

Rekrutacja 2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W BOMBLINA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola w Korycinie oraz punktu przedszkolnego w Bombli  prowadzonych przez Gminę Korycin określa załącznik do Zarządzenia Nr 1 /2021 Wójta Gminy Korycin z dnia  21   stycznia 2021r.

Do pobrania :

harmonogram_rekrutacj_2021-2022.pdf 
deklaracja_kontynuacji_punkty_2020.docx | pdf
deklaracja_kontynuacji_przedszkole_2020.docx | pdf

 

 

dowożenie II półrocze 2020 2021 - aktualizacja

Uwaga Rodzice dzieci dojeżdżających autobusem 

Od 18.01.2021 roku ( poniedziałek) nieznacznie zmieniają się rozkłady jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola. Zamieszczamy aktualne , prosimy o zapoznanie się i ewentualne pobranie.

                                                                                                                                      z poważaniem 

Dorota Wiesławska
Dyrektor Przedszkola w Korycinie

Do pobrania :

Lato_400_dowozenie_aktualizacja.pdf
Lato_410_dowozenie_aktualizacja.pdf
Lato_420_dowozenie_aktualizacja.pdf

  

 

Życzenia

Święta Bożego Narodzenia
To czas łaski dla każdego stworzenia
Bóg w swej dobroci niepojęty,
Staje przed Tobą mały, nagusieńki.
Pyta: Przyjmiesz MNIE do swego serca?
Tak pragnę w nim zamieszkać.
Niech więc pragnienie Boga będzie spełnione
A przez to Twoje serce zostanie łaskami napełnione.
Zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku
Życzą Dzieci i Pracownicy Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie

 

 

 

Informacja - dowożenie dzieci

Szanowni Rodzice!
W dniach 26.10 -8.11 dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola będzie odbywało się według dotychczasowego rozkładu.

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole-korycin.pl

Data publikacji strony internetowej:  2011-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-31-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

§  zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników  nie są dostępne cyfrowo   w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Deklarację  sporządzono dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu 857219040 .

.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 857219040.

Każdy ma prawo:

-zgłosić  uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony  lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, ,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej .

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić   niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Listownie  lub drogą elektroniczną na adres :Przedszkole im Jana Pawła II w Korycinie, ul. Grodzieńska 21, 16-140 Korycin, email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 7219040.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie  znajduje się w budynku przy ul. Grodzieńskiej 21. Budynek posiada podjazd dla wózków .Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Na parterze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek zabezpieczony jest instalacją przeciwpożarową.

Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych, posiada windę

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku przedszkola. Przedszkole nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne

Nazwa aplikacji : Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej

Informacja

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie informuje , że zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci na rok szkolny 2020/2021. rozpoczną się od 17 sierpnia 2020 roku. Zapraszamy w godz. 9.00-13.00 .

Ze względu na COVID -19 prosimy rodziców o zapoznanie i stosowanie się do wytycznych GIS z dnia 02.07.2020 roku dostępnych na stronie przedszkola

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola
im. Jana Pawła II w Korycinie