Search

Zasady organizacji

 1. Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie jest placówką oświatową, publiczną,  prowadzoną przez Gminę  Korycin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty  z siedzibą w Białymstoku.
 2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.30 do 15.30 przez cały rok 
  z przerwą wakacyjną ustaloną przez Organ Prowadzący przedszkole. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat - w wyjątkowych sytuacjach w wieku 2,5 lat.
 3. . Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci 
  w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.
 4. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole: Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 2 posiłków: śniadanie, obiad., wysokość opłaty  za przedszkole ustala Organ Prowadzący. 
  Obecnie opłata stała wynosi: 50.00 zł a dzienna stawka za 1 posiłek wynosi: 3,15zł.
  Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 15-go dnia, każdego miesiąca.
 5. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone  z uwzględnieniem wymagań zdrowia  i higieny.
 8. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców. Koszty takich organizowanych w przedszkolu zajęć ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) z wyłączeniem religii, nauczania indywidualnego, zajęć logopedycznych i terapii logopedycznej.
 9. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki do zabawy, nauki  i elementów pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa.
 10. Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu  o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną  z dzieckiem, kontakty z rodzicami