Search

Zasady organizacji

Zasady organizacji

 1. Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie jest placówką oświatową, publiczną,  prowadzoną przez Gminę  Korycin. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty  z siedzibą w Białymstoku.
 2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00 przez cały rok 
  z przerwą wakacyjną ustalaną  przez Organ Prowadzący przedszkole  na wniosek dyrektora i Rady Rodziców . Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat - w wyjątkowych sytuacjach w wieku 2,5 lat.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci  w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.
 4. Podstawa programowa jest realizowana w godz. 8.00 -13.00
 5. Czas pracy poszczególnych oddziałów :

- grupa I  6 –latki                                                   8.00-13.00

- grupa II 5-6 latki                                                 7.00 -14.00

- grupa III 3-4 latki                                                7.30-16.00

   -   Logopeda   - poniedziałki 7.30-13.30

  -   Psycholog  -  czwartki 8.00-12.00

   -  Zajęcia muzyczno - teatralne  - poniedziałki 11.30-13.00 

 1.  Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola  w terminach  określonych   przepisami  prawa.
 2. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

 Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania odpłatnie  z obiadu dostarczanego przez firmę cateringową. Dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym mogą ubiegać  się  o dofinansowanie opłaty za obiad  przez GOPS. Wysokość opłaty  za przedszkole ustala Organ Prowadzący podejmując stosowną uchwałę . Opłata za czas pobytu dziecka ponad podstawę programową nie może przekraczać 1 zł za godzinę
Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 15-go dnia, każdego miesiąca.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie  programów  wychowania  przedszkolnego wybranych przez nauczycieli na dany rok szkolny , które stanowią  przedszkolny zestaw programów .
 2. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone  z uwzględnieniem wymagań zdrowia  i higieny.
 3. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców. Koszty takich organizowanych w przedszkolu zajęć ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) z wyłączeniem religii, nauczania indywidualnego, zajęć logopedycznych , terapii logopedycznej. zajęć teatralno- muzycznych.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki do zabawy, nauki  i elementów pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa.
 5. Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu  o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną  z dzieckiem, kontakty z rodzicami.