Search

Statut

Załącznik do Uchwały nr 13/2017
Rady Pedagogicznej Przedszkola
im. Jana Pawła II w Korycinie
z dnia 29 listopada 2017r.

 

Statut Przedszkola im. Jana Pawla II w Korycinie opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

 

Statut Przedszkola w Korycinie

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

                                                                                                 

§ 1

 

 1.  Przedszkole w Korycinie zwane dalej „przedszkolem” jest  jednostką organizacyjną Gminy Korycin i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole im. Jana Pawła II  w Korycinie.
 3. Siedziba przedszkola znajduje się w Korycinie ( 16-140 )  przy ul. Grodzieńskiej 21.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Korycin.
 5. Siedziba organu prowadzącego przedszkole znajduje się w Korycinie, przy ulicy Knyszyńskiej 2A.
 6.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
 7. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
 8. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na  pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 9. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest  finansowana przez Gminę Korycin.
 10. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

§ 2

 

     Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole im. Jana Pawła II

w Korycinie,

2)      statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola im. Jana Pawła II

                 w Korycinie,

3)      nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4)      rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)      dzieciach, wychowankach, uczniach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola w Korycinie,

6)       organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Korycin,

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa , a w szczególności w podsta­wie programowej wychowania przedszkolnego, dążąc w szczególności do:

1)      Wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

2)      Udzielania pomocy pedagogiczno- psychologicznej,

3)      Tworzenia warunków umożliwiających podtrzymywanie  poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej

4)      Zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu .

 1. Przedszkole pełni funkcje edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym poprzez:

1)      Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)      Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

3)      Pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

 1. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

1)      Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2)      Informuje na bieżąco o postępach dziecka,

3)      Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.

 

§ 4

 1. Celem nadrzędnym wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka
 2. Cele szczegółowe  przedszkola:

1)      wspomaganie  w   rozwijaniu    uzdolnień  oraz   kształtowanie   czynności  intelektualnych   potrzebnych   w  codziennych  sytuacjach  i  w  dalszej edukacji,

2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)      kształtowanie   odporności   emocjonalnej   koniecznej   do   racjonalnego radzenia  sobie  w  nowych  i  trudnych sytuacjach, w tym  także  łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)      rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)      troska  o  zdrowie,  sprawność  fizyczną; zachęcanie  do   uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych,

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń  w sposób zrozumiały dla innych,

8)      wprowadzenie w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9)      kształtowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10)  zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie  ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

11)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

§5

 

 1. Pomoc pedagogiczno- psychologiczna w Przedszkolu jest organizowana na zasadach określonych w  przepisach odrębnych.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 3.  Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele i specjaliści.
 5.  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6.  Szczegółowe zasady organizowania pomocy pedagogiczno- psychologicznej określa

   „Procedura organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno- psychologicznej

          w Przedszkolu im. Jana Pawła II  w Korycinie.

 

 • §6

 

1.Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ  prowadzący na  wspólny wniosek  dyrektora przedszkola i rady rodziców.

2.W dniach przypadających pomiędzy dniami wolnymi od pracy, w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych, zastrzega się możliwość dokonywania  zmian w organizacji pracy przedszkola polegających na :

1)      Praca w grupach łączonych, przy czym liczba dzieci przypadająca na jeden oddział nie może przekroczyć 25,

2)      skrócenie czasu pracy oddziałów.

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie re­alizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określo­nej przez Ministra Edukacji Narodowej. 
 1. Wysokość opłaty  za świadczenia  wykraczające poza czas przeznaczony na realizację  podstawy   programowej wychowania przedszkolnego ustala  zgodnie z bieżącą uchwałą organ prowadzący.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci i pracowników przedszkola w formie cateringu. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący w porozumieniu z firmą cateringową.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i wyżywienie z dołu.
 4. Rodzice /prawni opiekunowie wnoszą opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole do 15- go każdego miesiąca.     

       8. Przedszkole:

1)      umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, poprzez przekazywanie wiedzy dotyczącej życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej i kulturowej oraz organizowanie zajęć katechezy zgodnie z zasadami tolerancji;

2)      zapewnia opiekę  odpowiednio do  potrzeb oraz możliwości placówki poprzez     indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami) dzieci;

3)      zapewnia warunki umożliwiające  osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

4)      obejmuje dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole  obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

9. Przedszkole współdziała z rodziną (opiekunami) poprzez:

1)      wspomaganie jej w wychowaniu dziecka i w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;

2)       wczesną interwencję specjalistów;

3)      informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

4)      wspólne uzgadnianie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych
w przedszkolu celem prawidłowego rozwoju i przygotowania dziecka do nauki szkolnej.

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciela, poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej instytucji specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowanej przez dyrektora.
 2.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby
  oddziaływań do  wieku dziecka  i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i organizacyjnych.

 

§7

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest  w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez dyrektora przedszkola.

2a. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio

       zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych od­działów przedszkolnych.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
 1. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych .
 1. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formę organizacyjną określa dyrektor  w porozumieniu z organem prowadzącym. Zajęcia te finansowane są  w całości z budżetu organu prowadzącego.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, zajęć logopedycznych, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.
 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 4. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

§8

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i spo­soby  oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lo­kalowych, a w szczególności:

1)      zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

a)       zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

b)      stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

c)       nauczyciel organizujący zajęcia w ogrodzie uczestniczy w nich wspólnie z dziećmi

d)      plac zabaw jest ogrodzony, w żadnym wypadku dziecko nie może opuszczać placu zabaw,

e)       w trakcie zajęć poza terenem (spacery, wycieczki) opiekę sprawuje nauczyciel przedszkola, który powinien zapewnić opiekę innej osoby dorosłej (rodzic, inny pracownik przedszkola),

f)       wszyscy wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakładzie ubezpieczeniowym.

g)      umowę z zakładem ubezpieczeniowym podpisuje dyrektor biorąc pod uwagę opinie rodziców zgłaszane w ciągu roku o rzetelności firmy podczas realizacji postanowień umowy,

h)       w nagłych wypadkach nauczyciel udziela dziecku pierwszej pomocy , wzywa lekarza i powiadamia rodziców o zaistniałym wypadku,

i)        w razie choroby dzieciom nie podaje się leków.

j)        przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i po­radniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

2)      Szczegółowe zasady przebywania dzieci na placu zabaw w trakcie pracy przedszkola określa „Regulamin korzystania z placu zabaw przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie” wprowadzony zarządzeniem dyrektora, opracowany i zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną, z którym zapoznaje się rodziców i wychowanków przedszkola.

3)      Szczegółowe zasady udziały dzieci w spacerach i wycieczkach określa „Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie” wprowadzony zarządzeniem dyrektora, opracowany i zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną, z którym zapoznaje się rodziców i wychowanków przedszkola.

 

 

§9

 

 1.  Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1)jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

 1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 10

 

1.   Organami przedszkola są:

     1)   dyrektor przedszkola,

     2)   rada pedagogiczna,

     3)   rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regu­laminy swojej działalności, które  nie 

     mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§11

 

1.   Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.   Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, repre­zentuje je na   

      zewnątrz.

3.  Dyrektor przedszkola w szczególności:

1)       kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je  na zewnątrz;

2)      wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce;

3)      na wniosek nauczycieli dopuszcza do użytku w przedszkolu Programy wychowania przedszkolnego;

4)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole ;

5)      co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia  bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym  bezpiecznych
i higienicznych  warunków nauki oraz określa warunki ich poprawy;

6)      sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne działania prozdrowotne;

7)      współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz placówkami oświatowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami,  stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami działającymi na rzecz  oświaty;

8)    sprawuje nadzór pedagogiczny :

a)      przeprowadza we współpracy z Radą   Pedagogiczną ewaluację wewnętrzną
i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy placówki;

b)      kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa  dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

c)      wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

- organizowanie szkoleń i narad;

- motywowanie do rozwoju i doskonalenia zawodowego.

3. W celu realizacji w/w zadań dyrektor w  szczególności:

1)      obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze
i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności  wynikające  z działalności statutowej przedszkola;

2)      deleguje zadania nauczycielom i zespołom zadaniowym;

3)      gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy  według zasad określonych innymi przepisami;

4)      ocenia pracę nauczycieli;

5)      przygotowuje dokumenty związane z awansem zawodowym nauczyciela;

6)      zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy;

7)      zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;

8)      ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;

9)      wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich
do podejmowania innowacji pedagogicznych oraz podejmowania nowatorstwa pedagogicznego, w tym tworzenia programów własnych;

10)  wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizację Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli oraz współpracę z placówkami doskonalenia  nauczycieli.

4. Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny Plan   Nadzoru Pedagogicznego,  

    który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego,

    którego dotyczy plan.

5. Plan nadzoru zawiera w szczególności:

1)      cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

2)      tematykę  i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności  statutowej przedszkola; 

3)      tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

 6. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej

     wyniki  i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

7.  Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych i decyduje o:

1)      skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na podstawie  uchwały Rady Pedagogicznej;

2)      nadaniu nauczycielowi stażyście w drodze awansu zawodowego stopnia nauczyciela kontraktowego.

8.  Dyrektor przedszkola:

1)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników  nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki;

d)      premiowania i awansowania pracowników;

2)      kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą placówki;

3)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

4)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku  wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

5)      dba o stan i zabezpieczenie majątku przedszkola;

6)      organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;

7)      właściwie gospodaruje mieniem przedszkola;

8)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9)      opracowuje w porozumieniu z księgową plan finansowy przedszkola, przedstawia
do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

10)  ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków;

11)    organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

12)  współdziała:

a)      z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,

b)      z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz dziecka, bądź rodziny,

c)      ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

d)      z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

e)      zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia tryb i formy ich realizacji.

13)  zgłasza innowacje pedagogiczne do Podlaskiego Kuratora Oświaty;

14)  czuwa  nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola umożliwiając systematyczne spotkania przedstawicieli, oraz stałe kontakty organów placówki nie naruszając ich autonomii;

15)  kształtuje życzliwą, twórczą atmosferę pracy, tworząc w placówce właściwe warunki pracy  i przyjazne stosunki między pracownicze;

16)  wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej pracy, bądź przepisów szczegółowych.

 9 . Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współdziała z Radą Pedagogiczną 
i    rodzicami, a w szczególności:

1)      zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

2)      w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

10. Dyrektor posiada kompetencje rozpatrywania skarg i wniosków.

11. Dyrektor  przedszkola   ponosi   odpowiedzialność    za    właściwe     prowadzenie
       i  przechowywanie     dokumentacji    przebiegu    nauczania,   działalności              wychowawczej  i opiekuńczej oraz za wydawanie przez  przedszkole dokumentów  zgodnych  z posiadaną    dokumentacją.

 

§12

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1)      przygotowanie projektu statutu przedszkola,

2)      opracowanie programu rozwoju placówki,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,

4)      uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

5)      zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

6)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.,

7)      ustalenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,

8)      skreślenie dziecka z listy wychowanków.

 1.  Rada pedagogiczna opiniuje:

1)      projekt planu finansowego,

2)      wnioski  o nagrody i wyróżniania,

3)      programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku,

4)      propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycie­lom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
 2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
 3. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje doty­czące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, je­śli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§13

       1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola, stanowiącym reprezentację 

           rodziców dzieci

       2.Rada rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na

dzieci  przez rodzinę i przedszkole,

       3. Rada rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia

           jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci,

      4.  Kompetencje rady rodziców:

                  1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego

                     oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

                      wszystkich  sprawach placówki

                  2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów

                      obowiązujących w przedszkolu

                   3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

                       lub wychowania

                   4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora

                        Przedszkola,

5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze  

    statutem przedszkola, w którym określa w szczególności:

      1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

      2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad oddziałowych i Rady Rodziców.  6.  Zebrania rady rodziców są protokołowane.

7. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor

        Przedszkola.

 1. Do udziału w posiedzeniach rady rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem

doradczym.

 1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału
 2. W wyborach  o których mowa ust.9 jednego wychowana reprezentuje jeden rodzic.

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada rodziców może występować do rady pedago­gicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przed­szkola, w szczególności zaś:

      1)opiniuje program rozwoju placówki,

      2)wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola,

      3)wyraża opinię w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się 

        o  wyższy stopień awansu zawodowego.

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz in­nych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin dzia­łalności rady rodziców.

 

§14

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobod­nego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor pla­cówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

 

§15

     1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

   zgrupowanych wg. zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

   uzdolnień,

      2.  Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady tworzenia oddziałów w zależności od

            potrzeb placówki lub założeń programowych.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne, wówczas liczba wychowanków nie może przekraczać 15 osób.
 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkol­nym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrek­tora  .
 4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogicz­ną zatwierdza organ prowadzący przedszkole po zasięgnięciu opinii Zakładowych Związków Zawodowych i Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)  liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

       2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska    

              kierownicze,

               3)ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

    prowadzący,

               4)czas na realizację podstawy programowej w danym roku szkolnym,      

               5)terminy przerw pracy przedszkola, liczbę miejsc,

               6)godziny otwarcia przedszkola.

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wnio­sek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organi­zacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dosto­sowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzo­no opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegóło­wy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.
 3. Przedszkole jest placówką 3-oddziałową
 4. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)      sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III),

2)      pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

3)      zmywalnia naczyń,

4)      szatnię dla dzieci,

5)      kotłownię,

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkol­nego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wie­ku dzieci.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 

 

 

§16

 

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedło­żeniu orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające­go ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

 

§17

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej do­stępności.

 1. Terminy  rekrutacji dzieci do przedszkola  na kolejny rok szkolny ustala organ prowadzący.

§18

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu            dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)  systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

             2)   nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do

                   przedszkola,

             3)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie

 

§19

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 1. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które  ukończyło 2,5 roku.
 2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9  lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.
 3.  Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego trak­towania,

3)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)      poszanowania jego godności osobistej

5)      poszanowania własności,

6)      opieki i ochrony,

7)      partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8)      akceptacji jego osoby.

 

5. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

1)      stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,

2)      bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych.

3)      poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych.

4)      uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestnictwa w tych zajęciach.

 

 

ROZDZIAŁ VI
Rodzice

 

§20

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

     1)  przestrzeganie niniejszego statutu,

     2)  zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

        respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

     3)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważ­nioną przez 

            rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

      4)   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

      5)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, nie­zwłoczne    

            zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach za­kaźnych,

     6)dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, a tym samym przyprowadzanie do 

          przedszkola tylko zdrowego dziecka,

     7)ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej firmie

        ubezpieczeniowej do końca września danego roku.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 2. Niespełnienie obowiązku przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

§21

 

l .   Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu sku­tecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia dro­gi jego indywidualnego rozwoju.

2.   Rodzice mają prawo do:

     1)    zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

             przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

       2)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

      3)   uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psycholo­ga w

             rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz dobo­rze metod udzielania

           dziecku pomocy,

4)wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji

    pracy przedszkola,

5)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organo­wi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa.

 

§22

 

Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady przedszkola.

 

 

§23

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§24

 

1.Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 

1)         zebrania grupowe,

2)        konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, zaproszonym  specjalistą w miarę zainteresowania i potrzeb rodziców,

3)        kąciki dla rodziców,

4)      zajęcia otwarte.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§25

 

1. Nauczyciel przedszkola jest odpowiedzialny za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

     przebywających pod jego opieką. Naczelną zasadą jego pracy jest dobro dziecka i 

      poszanowanie jego praw i godności osobistej.

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą

      zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i

     wyniki tej  pracy.

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy;

1)      planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej  w oparciu o wybrany,

     zmodyfikowany lub opracowany własny program wychowania przedszkolnego,

           ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

      2)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainte­resowań,

      3)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

            potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

      5)  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w  

            przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i space­rów itp.,

6)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno

pedagogiczną, zdrowotną  i inną.

      7)   planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podno­szenie swoich

             kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach 

             doskonalenia  zawodowego,

       8)dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę

           pomieszczeń,

       9)   eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

      10)   współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wy­chowania i  

               nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (praw­nych opiekunów) do        

              znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

               przedszkolnego realizowanego w danym od­dziale i uzyskiwania informacji

               dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

       11)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wycho­wawczej i

            opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

          12)   realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

          13)  czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

         14)   inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,       

                   wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

          15)  realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wy­nikających z 

                 bieżącej działalności placówki,

          16)przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie

     pierwszej  szkoły podstawowej,

          17)przygotowanie i przekazanie rodzicom dzieci odbywających roczne przygotowanie 

                przedszkolne do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości

                dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

§26

 

1.  Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje

      kontakt z ich rodzicami w celu:

1)   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)   ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)   włączenia ich w działalność przedszkola.

 

§27

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

§28

 

1.  W  przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi:

      1) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako

            instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego oto­czenia w ładzie i czystości,  

            opiekuńczych

2) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych

przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

3) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony

   sprzęt,

     4) zmywanie naczyń po posiłkach.

2.      Stosunek pracy pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.

3. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola. Liczbę pracowników obsługi i

    stanowiska ustala dyrektor przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący.

 

 

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

 

§29

1.Przedszkole posiada sztandar.

2. Poczet sztandarowy przedszkola uczestniczy we wszystkich obchodach uroczystości Gminnych, Kościelnych i Państwowych.

§30

Ceremoniał

 

 1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.
 2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości.
 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
 5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie.
 6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.
 7. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

§ 31

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej -  nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

     1)    wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

     2)   udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

3. Zmiany w niniejszym statucie wprowadzane i zatwierdzane są  Uchwałą Rady

     Pedagogicznej.

4.Nowelizacja statutu dokonywana jest w miarę zmieniających się przepisów prawnych oraz

    potrzeb wynikających z organizacji przedszkola.

5.Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony.

 

 

§32

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszko­lu nie mogą  być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§33

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Obsługę  finansową przedszkola prowadzi Urząd Gminy Korycin.

 

§ 34

 

      1.  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

Data   uchwalenia    29 listopada 2017r.