Search

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w Przedszkolu im.Jana Pawła II w Korycinie

 Realizacja podstawy programowej : 8:00 -13:00

 7:00 - 8:00  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne  w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Kontakty okolicznościowe i indywidualne z dziećmi.

8:00 - 8:15   Praca indywidualna i w małych  zespołach o charakterze obserwacyjnym, kompensacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym.

8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę

Czynności porządkowo - higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8:15 - 9:15 ŚNIADANIE(wg ustalonej godziny dla grupy) Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku, wdrażanie do utrzymania  ładu i czystości wokół siebie.

9:15 - 10:15 Dwa zajęcia dydaktyczne o zróżnicowanej formie aktywności  organizowane przez nauczyciela na podstawie wybranego programu , wyzwalające różnorodną aktywność : słowną, ruchową, muzyczną, plastyczną w tym zajęcia z języka nowożytnego oraz religii.

10:15 - 10:45 Zabawy dowolne  w kącikach zainteresowań.

10:45 - 11:15 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne i  organizowane  przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym,  gry sportowe, prace użyteczne w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11:15 - 11:10 Przygotowania do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne.

11.10 - 12:40(wg ustalonej godziny dla grupy) OBIAD. .Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku. Ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

12:15 - 13:10 Relaksacja, słuchanie muzyki, bajek relaksacyjnych. Zabawy dowolne według zainteresowań. Kształtowanie zachowań  prozdrowotnych –zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, zabawy  o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci

13.10 - 14.20 Zabawy dowolne indywidualne i w małych zespołach rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci .

Realizacja programów autorskich, przedsięwzięć,  dodatkowe zajęcia realizowane przez nauczycielki ; taneczne, muzyczne, plastyczne na sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.20 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe i higieniczne, praca dyżurnych.

14.30 - 14.45 PODWIECZOREK. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14:45-16:00 Zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.  Indywidualna praca dydaktyczno - wyrównawcza, oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, plastyczne. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Ramowe  rozkłady dnia w poszczególnych grupach dostosowane  są do potrzeb i możliwości dzieci.