Search

Projekty

PROGRAMY  REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE IM.JANA PAWŁA II W KORYCINIE

W LATACH 2005 – 2010

1. Projekt: „Żyjmy w zgodzie z przyrodą”- zwiększenie powierzchni zielonej na placu przedszkolnym przez założenie ogródka skalnego i warzywnego, zasadzenie drzew i krzewów wokół ogrodzenia celem zapewnienia dzieciom bezpośredniego kontaktu z bogatym światem roślin- dotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku był realizowany w okresie sierpień- grudzień 2005r.Celem realizowanego zadania  było podniesienie świadomości ekologicznej  i poziomu wiedzy przyrodniczej  wśród dzieci uczęszczających do przedszkola w Korycinie i ich rodziców, doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych z wykorzystanie aktywnych metod , zagospodarowanie terenu wokół przedszkola zielenią. Partnerzy współuczestniczący w realizacji zadania : Urząd Gminy Korycin, Zespół Szkół w Korycinie, związek Gmin Kumiałka –Biebrza, gospodarstwo ogrodnicze w Białołusach, szkółka leśna w Przewalance.

Całkowita wartość projektu                                      8104,08 zł

środki WFOŚiGW                             4994,74 zł

środki własne                                     3110,24 zł

2. Projekt „W Gminie Korycin taka dzieci wola chodzić do super przedszkola” dofinansowany z Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” realizowany w terminie 29.10.2008-22.12.2008r. program był wdrażany w trzech miejscowościach Gminy Korycin tj. Korycin, Bombla, Zabrodzie. Swoim zasięgiem obejmował wszystkie miejscowości gminy , z których pochodzą dzieci uczęszczające do Zespołów Przedszkolnych w Zabrodziu, Bombli i w Korycinie i do Przedszkola w Korycinie.Celem zadania było zmniejszenie nierówności w edukacji przedszkolnej dzieci mieszkających na terenach wiejskich poprzez zwiększenie liczby zajęć edukacyjno- opiekuńczych dla dzieci 3-6 letnich uczęszczających do przedszkola i zespołów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Korycin. Ofertę  edukacyjną zwiększono o bezpłatne zajęcia dodatkowe  dla wszystkich dzieci m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, zabawy z językiem angielskim, wyjazdy na basen i do filharmonii, warsztaty teatralne, zajęcia z psychologiem i logopedą.

Całkowita wartość projektu          35750,00 zł

kwota dotacji                                     24537,00 zł

środki własne                                     11213,00 zł

3.Projekt „ Edukacja Przedszkolna szansą na lepszą przyszłość wszystkich dzieci z Gminy Korycin” –współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – działanie 9.1.1 POKL, realizowany w terminie październik 2009-sierpień 2010r. Swoim zasięgiem objął dzieci w wieku 3-5 i 6 lat oraz ich rodziców zamieszkujących na terenie Gminy Korycin i uczęszczających do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie oraz Zespołów Przedszkolnych w Zabrodziu, Bombli i Korycinie. Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Korycin, uatrakcyjnienie obecnej oferty edukacyjnej Przedszkola i Zespołów przedszkolnych, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej edukacji przedszkolnej. Założone cele osiągnięto poprzez wydłużenie czasu pracy zespołów przedszkolnych z 4 do 5 godzin dziennie, bezpłatne zajęcia j. angielskiego, rytmiki, zajęcia z logopeda i psychologiem, zajęcia na basenie, wyjazdy na wycieczki krajoznawcze i zieloną szkołę, spotkania informacyjno-promocyjne dla rodziców, konferencję  oraz piknik rodzinny.

Całkowity koszt projektu             211 563,80 zł

kwota dofinansowana                  206 928,80 zł

wkład własny                                     4635,00 zł