Search

Podstawa Programowa

 

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 356

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ[1])

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się podstawę programową:

1)          wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)          kształcenia ogólnego dla publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, d i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

a)         szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b)        szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c)         branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d)        szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,

e)         szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)

Załącznik nr 1

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

 

Zadania przedszkola  

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

 

1)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)        zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2)        wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

3)        spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku; 

4)        komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; 

5)        uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6)        inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7)        wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8)        wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9)        wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)        rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2)        szanuje emocje swoje i innych osób;

3)        przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np.

w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4)        przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5)        rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6)        rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7)        szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8)        zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  

np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

9)        wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10)    dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę; 

11)    dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

 1. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)        przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;  

2)        odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 

3)        posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4)        używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5)        ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6)        nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7)        respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8)        obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9)        komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

 

 1. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)        wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2)        wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3)        odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4)        rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5)        odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6)        wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;  

7)        eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki  z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy  w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8)        wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9)        czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10)    wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 

11)    wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12)    klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13)    eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14)    określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15)    przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16)    posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17)    rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;  

18)    posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19)    podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20)    wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21)    rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

22)    reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych  np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

23)    reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

 

 

Warunki i sposób realizacji  

 

 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa. 
 2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej. 
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów. 
 4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia. 
 6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu. 
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. 
 8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 
 9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. 
 10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. 

 Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

 1. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
 2. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych. 
 3. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 4. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.
 5. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer. 

Załącznik nr 2

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość  o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

 

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

1)      I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2)      II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

1)      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2)      wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3)      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)      rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)      rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)      ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)      rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)      wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)      wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10)  wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11)  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)  zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:

1)      sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2)      sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3)      poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

4)      kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5)      rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)      praca w zespole i społeczna aktywność;

7)      aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa na każdym przedmiocie kształtuje kompetencje językowe uczniów oraz dba o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały. 

 

Ważnym zadaniem szkoły jest kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych. W klasach I–VI szkoły podstawowej uczniowie uczą się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII – dwóch języków obcych nowożytnych. Od klasy VII uczniowie mogą także realizować nauczanie dwujęzyczne, jeżeli szkoła zorganizuje taką formę kształcenia.

 

Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych. 

 

Wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.

 

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. 

      

Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają kłopoty wychowawcze, mając lepiej rozwiniętą wyobraźnię umożliwiającą obiektywne spojrzenie na zachowania własne  i innych, w konsekwencji lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowaniem w społeczności szkolnej.

 

Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły podstawowej. Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książką, np. przez udział w zajęciach, na których czytane są na głos przez nauczycieli fragmenty lektur, lub udział w zajęciach prowadzonych  w bibliotece szkolnej. W ten sposób rozwijane są kompetencje czytelnicze, które ukształtują nawyk czytania książek również w dorosłym życiu.

 

Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach. 

 

Szkoła ma również przygotowywać ich do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

 

Szkoła      oraz     poszczególni   nauczyciele     podejmują       działania         mające             na        celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. Jeśli nauczyciel pozwoli uczniowi na osiąganie sukcesu na miarę jego możliwości, wówczas ma on szansę na rozwój ogólny i edukacyjny. Zatem nauczyciel powinien tak dobierać zadania, aby z jednej strony nie przerastały one możliwości ucznia (uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami. 

 

Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. 

 

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

 

Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

 

Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem mogą obejmować jeden lub więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów.

 

Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie podczas pracy nad projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele korzystający z metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując wymagania.

 

Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, które będą realizowane metodą projektu, może dokonywać nauczyciel samodzielnie lub w porozumieniu z uczniami.

 

Projekt, w zależności od potrzeb, może być realizowany np. przez tydzień, miesiąc, semestr lub być działaniem całorocznym. W organizacji pracy szkoły można uwzględnić również takie rozwiązanie, które zakłada, że w określonym czasie w szkole nie są prowadzone zajęcia z podziałem na poszczególne lekcje, lecz są one realizowane metodą projektu.

 

Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii informacyjno- -komunikacyjnych.

 

Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej jest przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji[2]).

 

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania; 

2)      program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. 

W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna, edukacja realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV–VIII, realizowane następujące przedmioty:

1)      język polski;

2)      język obcy nowożytny;

3)      drugi język obcy nowożytny; 

4)      muzyka;

5)      plastyka;

 

6)      historia;

7)      wiedza o społeczeństwie;

8)      przyroda;

9)      geografia; 

10)  biologia; 

11)  chemia;

12)  fizyka;

13)  matematyka; 14) informatyka;

15)  technika;

16)  wychowanie fizyczne;

17)  edukacja dla bezpieczeństwa;

18)  wychowanie do życia w rodzinie[3]);

19)  etyka;

20)  język mniejszości narodowej lub etnicznej[4]);

21)  język regionalny – język kaszubski3).

 

I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły podstawowej umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła respektuje podmiotowość ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym. 

 

Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:

1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2)      zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 

        

3)      wspieranie:

a)       aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,

b)      wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;

4)      wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5)      planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej  i współdziałania w grupie; 

6)      zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;  7) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej), b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,

c)      wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,

d)      wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania, 

e)      umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

f)       wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,

g)      wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska, 

h)      umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów,  w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki,  a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;

8)      organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a)       ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,

b)      umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,

c)       stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;

9)      współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

10)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

11)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się. 

 

II etap edukacyjny: klasy IV–VIII

Język polski

Język polski jest kluczowym przedmiotem nauczania – poznawanie wybitnych utworów literackich sprzyja rozwojowi osobowemu ucznia, wprowadza go w świat kultury polskiej i europejskiej. Zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego. 

 

Cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe) przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech obszarów, tj. kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia, a ich realizacja w klasach IV‒VIII szkoły podstawowej wymaga zintegrowania, które ma służyć osiągnięciu przez ucznia szkoły podstawowej umiejętności celowego i świadomego posługiwania się językiem polskim.

      

Wykaz lektur dla uczniów klas IV‒VIII szkoły podstawowej złożony jest z pozycji obowiązkowych i uzupełniających (do wyboru przez nauczyciela), a jego trzon stanowią wybrane dzieła klasyki polskiej i światowej oraz literatura dla dzieci i młodzieży.  

 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przestrzeganie przez nich norm poprawnościowych, należy do obowiązków nauczycieli wszystkich przedmiotów. 

Język obcy nowożytny 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego jest wspólna dla wszystkich języków obcych nowożytnych i w szkole podstawowej obejmuje następujące etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej; 2) II etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

 

Na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast od klasy VII na II etapie edukacyjnym – dwóch języków obcych nowożytnych. Dodatkowo – również od klasy VII szkoły podstawowej – przewidziano możliwość nauczania jednego z dwóch obowiązkowych języków obcych nowożytnych w zwiększonej liczbie godzin w oddziałach dwujęzycznych. Z powyższych względów stworzono kilka wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego odpowiadających sytuacjom wynikającym z rozpoczynania lub kontynuacji nauki danego języka obcego nowożytnego na kolejnych etapach edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że należy zapewnić uczniowi możliwość kontynuacji nauki tego samego języka obcego nowożytnego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych, tj. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (czyli przez 12 albo 13 lat).

Poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zostały oznaczone symbolem, na który składają się:

1)      oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska – I albo II);

2)      oznaczenie języka nauczanego jako pierwszy albo drugi (cyfra arabska – 1. albo 2.); 3) oznaczenie poziomu nauczania (DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych).

 

Wszystkie warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego zostały opracowane w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), opracowanym przez Radę Europy. Ze względu na specyfikę ww. dokumentu, przeznaczonego z założenia dla osób dorosłych uczących się języka obcego nowożytnego, powiązanie poszczególnych wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego z poziomami określonymi w ESOKJ ma wyłącznie ułatwić określenie orientacyjnego poziomu biegłości językowej oczekiwanego od ucznia kończącego dany etap edukacyjny. Powiązanie to nie stanowi jednak żadnego formalnego odniesienia jednego dokumentu do drugiego. Poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego odnoszą się do uczniów w różnym wieku4) i szczególnie w przypadku uczniów kończących I i II etap edukacyjny nawiązanie do ESOKJ ma charakter bardzo ogólny.

 

W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej.

Etap edukacyjny

Język obcy

nauczany jako…

Wariant podstawy programowej

Opis

Nawiązanie do poziomu ESOKJ

I

(szkoła podstawowa,  klasy I–III)

pierwszy

I.1.

od początku 

w klasie I

A15)

II

(szkoła podstawowa,  klasy IV–VIII)

pierwszy

II.1.

kontynuacja z klas I–III

A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)6)

II.1.DJ

dla oddziałów dwujęzycznych

A2+ / B1

drugi

II.2.

od początku  w klasie VII

A1

II.2.DJ

od początku 

w klasie VII 

w oddziałach dwujęzycznych

A1+

 

Każdy z ww. wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego skonstruowany jest w taki sam sposób: zawiera cele kształcenia stanowiące wymagania ogólne, treści nauczania i umiejętności wyrażone w postaci wymagań szczegółowych oraz zalecenia dotyczące warunków i sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na danym etapie edukacyjnym. Kluczowe dla poszczególnych wariantów są określenia zawarte  w opisie poszczególnych wymagań ogólnych i szczegółowych (bardzo podstawowy, podstawowy; bardzo proste, proste itd.). Dotyczy to przede wszystkim wymagania I,  tj. znajomości środków językowych. W wymaganiu tym w poszczególnych wariantach podstawy programowej kształcenia ogólnego powtarzane są przykładowe zakresy tematyczne w ramach jednego z kilkunastu tematów ogólnych. Zakresy te powtarzane są na kolejnych etapach edukacyjnych, co w sposób jednoznaczny wskazuje na konieczność stopniowego

                                                 

4)      Odpowiednio 9–10 lat w przypadku uczniów kończących klasę III szkoły podstawowej oraz 14–15 lat w przypadku uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej.

5)      W przypadku pierwszego etapu edukacyjnego zalecane jest nawiązanie do odpowiedniego Portfolio językowego opracowanego na podstawie wymagań opisanych w ESOKJ (Portfolio dla dzieci w wieku 6–10 lat, dostępne pod adresem: https://www.ore.edu.pl/zesp%C3%B3%C5%82-kompetencji-j%C4%99zykowych-i-wiedzy-o-kulturze/europejskie-portfolio- jezykowe-epj/epj-6-10-lat).

6)      W przypadku uczniów, którzy w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 ukończą klasę VIII szkoły podstawowej na podbudowie wymagań edukacyjnych określonych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I–VI) w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., jako poziom docelowy należy przyjąć orientacyjnie poziom A2/A2+.

rozbudowywania zasobu i poprawności środków językowych w ramach danego tematu. Dla przykładu „bardzo podstawowy zasób środków językowych” w ramach zakresu tematycznego „sprzęt sportowy” (podstawa programowa kształcenia ogólnego w wariancie II.2.) to – w języku angielskim – np. ball, skis, skates, sprzęt konieczny do uprawiania ulubionej dyscypliny sportu danego ucznia. Natomiast „podstawowy zasób środków językowych” w ramach tego samego zakresu tematycznego (podstawa programowa kształcenia ogólnego w wariancie II.1.) to, oprócz wyrazów wyżej wymienionych, również np. net, goal, tennis racket. Należy mieć świadomość, że w przypadku języków obcych nowożytnych, innych niż angielski, słowa zaliczane do poszczególnych rodzajów zasobów mogą być różne np. ze względu na podobieństwo danego słowa w języku obcym do słowa w języku polskim.

Muzyka

Powszechna edukacja muzyczna adresowana jest do wszystkich uczestników procesu edukacyjnego niezależnie od poziomu zdolności i umiejętności muzycznych, postaw, zainteresowań czy przekonań. Podstawowym jej celem jest przygotowanie świadomych odbiorców i uczestników kultury muzycznej. Muzyka jest szczególną dziedziną sztuk pięknych, która stymuluje wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Poprzez realizację wszystkich jej funkcji: wychowawczej, poznawczej, kształcącej, kompensacyjno- -terapeutycznej, estetycznej, integrującej, ludycznej i kreacyjnej, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka otwartego na świat i wyzwania, które niesie współczesność. Zadaniem muzyki jest przede wszystkim rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów. Nie do przecenienia jest również znaczenie emocjonalne muzyki, które niesie aktywne muzykowanie i jej percepcja. Emocjonalność stanowi istotny czynnik kształtujący rozwój ucznia i determinujący postrzeganie siebie, innych ludzi i świata. Znaczącą rolę w tym procesie pełni nauczyciel muzyki, którego zadaniem jest nieustanne dążenie do uwrażliwienia ucznia na jej piękno, potrzebę obcowania z nią, przyjemność jaką niesie oraz na uświadomienie obecności muzyki w życiu człowieka, każdej grupy społecznej, kultury i czasu historycznego. Szczególnie ważne jest, aby uczeń doświadczał radości z muzykowania.Uzupełnieniem muzykowania podczas zajęć oraz szansą na rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów może być ich udział w zespole muzycznym. Zajęcia te powinny odbywać się w grupie międzyklasowej, na poziomie danego etapu edukacyjnego.Wyjątkowe znaczenie w nauczaniu i uczeniu się przez uczniów przedmiotu posiada muzyczna aktywność własna nauczyciela, który poprzez kompetencje warsztatowe (specjalistyczne), kreatywne, osobowościowe, dydaktyczne i wychowawcze,  a także indywidualny rodzaj pasji, wchodzi w specyficzną interakcję z uczniami opartą na humanistycznych intencjach edukacji. 

Plastyka

Plastyka rozbudza wrażliwość na piękno przyrody i wartości urzeczywistnione w dziełach sztuki, zachęca do indywidualnej i zespołowej ekspresji artystycznej, rozwija wyobraźnię twórczą i kreatywne myślenie abstrakcyjne, przydatne w każdej dziedzinie życia i w edukacji oraz kształci świadomość, że sztuka jest ważną sferą działalności człowieka i przygotowuje do świadomego korzystania z dorobku kultury. Plastyka jest także ważnym elementem wychowania: stanowi wartościową ofertę wypełnienia wolnego czasu, wspiera integrację społeczną uczniów, wprowadza w zagadnienia wiążące się z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej, traktuje sztukę, jako źródło wzruszeń i nauki, a pracę artystyczną – jako wyraz wiary w siebie i odwagi. Uczy także szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

 

Historia

 

Historia jest skarbnicą zbiorowej pamięci. Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się płaszczyznach – od poznania przeszłości „małej ojczyzny”, przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów, aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią poprzez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. A czynimy to, by zrozumieć dzień dzisiejszy, by współtworzyć wspólnotę wartości. Tych wartości, które przez wieki wyrażała najpełniej, nieustannie obecna w naszej historii, idea wolności. 

 

Dzieje ojczyste – wypełnione bohaterstwem i codziennym trudem przodków, pełne są heroizmu i chwały, ale również tragedii, zwątpienia, a nawet niegodziwości – ten bagaż minionych czasów wszyscy powinniśmy poznać.

 

Szkoła, nawet najlepsza, nie nauczy wszystkiego. Dostarczy jednak narzędzi, by wiedzę samodzielnie poszerzać, zachowując przy tym niezbędny krytycyzm i dbając o rzetelność przekazu. Duma z dokonań przodków nie powinna zatem przeradzać się w bezmyślną apologię, a krytycyzm nie musi wieść do negowania sensu zbiorowego narodowego wysiłku, który przecież na trwałe zakorzenił nas, Polaków, w sercu Europy.

 

Podczas przedmiotu historia w naturalny sposób kształtowane są takie wartości jak: ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, wolność, solidarność, odpowiedzialność,  odwaga, krytycyzm, tolerancja, tożsamość, kultura.  

 

Poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza poprzez dokonania wybitnych postaci historycznych; zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi; wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich to rola historii.

 

Rozbudzanie poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego jest kształtowane podczas realizacji przedmiotu historia.

 

Równie ważne jest kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

Istotne jest budzenie przekonania, że nie można budować przyszłości bez pamięci historycznej, bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz wyrabiania poczucia troski o pamiątki i zabytki historyczne.

Rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz historią lokalną i regionalną są podstawą budowania szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów.

 

Kształtowanie zrozumienia dla takich wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno, rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej oraz rozwijanie wyobraźni historycznej są także kształtowane podczas realizacji przedmiotu historia.

 

Historia kształtuje także zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający w szkole podstawowej z dorobku nauk społecznych (socjologii, nauk o polityce i elementów: nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologii, ekonomii i nauk prawnych) oraz elementów nauk humanistycznych (kulturoznawstwa i etnologii). Przedmiot bazuje także na wiedzy i umiejętnościach uczniów z zakresu języka polskiego, historii i geografii. 

Cele kształcenia (wymagania ogólne) przedmiotu zostały sformułowane dla czterech obszarów: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie. Realizacja celów i treści kształcenia ma służyć kształtowaniu postaw obywatelskich i prowspólnotowych uczniów. Treści te skonstruowano według koncepcji kręgów środowiskowych – od pierwotnych grup społecznych przez społeczność lokalną i regionalną, wspólnotę narodową i państwową, aż do społeczności międzynarodowej. 

Przyroda

Nadrzędnym celem przedmiotu przyroda w klasie IV jest przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania składników krajobrazu i zależności zachodzących w przyrodzie. Obszarem działania powinna być przede wszystkim okolica szkoły i miejsca zamieszkania. Osiągnięcie tego celu odbywa się przez obserwację, badanie, doświadczanie i komunikowanie się z innymi. 

Działania prowadzone przez ucznia powinny być przez niego dokumentowane w postaci opisu, fotografii lub rysunku. Podczas zajęć w ramach przedmiotu przyroda, zarówno terenowych, jak i w sali lekcyjnej, uczeń pod kierunkiem nauczyciela doskonali umiejętność właściwego reagowania w wypadku kontaktu z organizmami zagrażającymi życiu i zdrowiu. Ważne zagadnienia dotyczące budowy i higieny ciała oraz właściwej dbałości o własny organizm kształtują u ucznia poprawne zachowania w życiu codziennym.

Geografia 

Wartość edukacyjna geografii jako przedmiotu szkolnego wynika z integrowania wiedzy ucznia o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. Takie holistyczne i zarazem relacyjne ujęcie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Pomaga mu stworzyć całościowy obraz świata i kraju ojczystego, łączyć refleksję nad pięknem i harmonią świata przyrody z racjonalnością naukowego poznania, rozwijać umiejętności rozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego i oceny działalności w nim człowieka, kształtować pozytywny obraz Polski i więzi zarówno z małą, jak i dużą ojczyzną.

Geografia szkolna powinna umożliwiać uczniom rozumienie współczesnego świata, w tym dostrzeganie powiązań regionalnych i globalnych, wyjaśnianie dynamicznych przemian gospodarczych i społecznych oraz rozumienie ich przyczyn i skutków. Ma ona także prowadzić do zdobywania i pogłębiania przez ucznia wiedzy użytecznej w połączeniu z kształtowaniem umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Geografia, w tym szczególnie zajęcia prowadzone w terenie, powinny przyczyniać się do zrozumienia sensu  i warunków realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez poznawanie przykładów racjonalnego gospodarowania, oceny zamieszkiwanego środowiska, poczucie odpowiedzialności za tworzenie ładu i piękna w miejscach swego życia. Integralną część kształcenia geograficznego stanowi geograficzna edukacja regionalna. Zdobywanie wiedzy geograficznej o „małej ojczyźnie” i własnym regionie oraz sprowadzenie geograficznego poznania do „tu i teraz”, nadaje edukacji konkretny wymiar, który można łatwo przełożyć na działania praktyczne w codziennym życiu ucznia. Ma to szczególne znaczenie w dobie upodmiotowienia społeczności lokalnych, a wraz z tym kształtowania się emocjonalnych więzi ucznia ze swoim miejscem. Treści geograficzne stwarzają doskonałą okazję do prowadzenia edukacji patriotycznej. Istotne jest w niej odniesienie do różnych skal przestrzennych (dom, miejscowość, region, kraj) i czasowych (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). Ważne zadanie geografii szkolnej kształtującej postawy patriotyczne i poczucie dumy z bycia Polakiem powinno być realizowane za pomocą działań dydaktycznych służących zdobyciu rzetelnej wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz jej miejsca w Europie i świecie. Ugruntowana świadomość własnej wartości  i korzeni oraz tożsamość terytorialna, kształtowana w procesie poznawania geografii własnego regionu oraz kraju ojczystego, stanowi we współczesnym świecie fundament rozumienia innych narodów i kultur bez obawy o utratę własnej tożsamości.

Biologia 

Nauczanie biologii w szkole podstawowej ma na celu rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, kształtowanie u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska. Człowiek jako integralna część tego świata powinien poznać podstawy jego funkcjonowania. O tym traktują treści dotyczące różnorodności biologicznej i środowiska przyrodniczego, a także ich ochrony. 

Niezwykle istotnym aspektem nauczania biologii jest zdrowie, stąd w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii człowieka oraz ochrony jego zdrowia. 

Aby zrozumieć istotę nauki o życiu, nieodzowna jest także wiedza praktyczna. Stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi, zgodnie z metodą naukową, wymaga od ucznia nabycia szeregu umiejętności takich jak analizowanie różnorodnych źródeł informacji, planowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz obserwacji w szkole i w terenie. 

 

Biologia jako nauka interdyscyplinarna kształtuje u uczniów myślenie naukowe i krytyczne podejście do informacji. Umiejętności te przydatne są zarówno w codziennym życiu, jak i w dalszej edukacji. Nauka biologii w szkole podstawowej umożliwi zatem uczniom nabycie niezbędnej wiedzy użytecznej w każdej sferze życia. 

Chemia

Chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, duży nacisk położony jest na umiejętności związane z projektowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych. Interpretacja wyników doświadczenia i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji ma służyć wykorzystaniu zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów. Opanowanie przez uczniów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wymagań szczegółowych zapewni im zdobycie wszystkich potrzebnych kompetencji kluczowych, które wykorzystają w dalszej edukacji.

Fizyka

Fizyka jest nauką przyrodniczą. Dzięki niej uczeń poznaje fundamentalne i uniwersalne prawa opisujące materię i procesy w niej zachodzące. Pojęcia, prawa i teorie fizyki kształtują styl myślenia i działania opartego na metodzie naukowej. Jej wpływ na rozwój innych nauk przyrodniczych, techniki i sztuki był i jest ogromny. 

Wyzwaniem dla szkolnej fizyki jest dostarczanie uczniom narzędzi poznawania przyrody, prowadzenie do rozumienia jej podstawowych prawidłowości i umożliwianie korzystania ze zdobytej wiedzy i rozwiniętych umiejętności. Lekcje fizyki to również dobry moment do ukazywania osiągnięć ludzkiego umysłu na drodze rozwoju cywilizacji. Bez umiejętności, wiedzy i postaw, których korzenie tkwią w fizyce, nie sposób zrozumieć otaczający świat, nie tylko w warstwie materialnej, ale również kulturowej. 

W zadania szkoły i jej funkcję wychowawczą wpisują się:

1)      rozbudzanie zainteresowania zjawiskami otaczającego świata;

2)      kształtowanie ciekawości poznawczej przejawiającej się w formułowaniu pytań i szukaniu odpowiedzi z wykorzystaniem metodologii badawczej;

3)      wyrabianie nawyku poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych i bezpiecznego eksperymentowania;

4)      posługiwanie się pojęciami i językiem charakterystycznym dla fizyki, odróżnianie znaczenia pojęć w języku potocznym od ich znaczenia w nauce;

5)      wykorzystywanie elementów metodologii badawczej do zdobywania i weryfikowania informacji;

6)      kształtowanie podstaw rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, wyjaśnianie zjawisk fizycznych w sposób naukowy, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych;

7)      uświadamianie roli fizyki jako naukowej podstawy współczesnej techniki i technologii, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnej;

8)      kształtowanie kompetencji kluczowych: wiedzy, umiejętności oraz postaw jako stałych elementów rozwoju jednostki i społeczeństwa;

9)      wartościowanie znaczenia fizyki w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego, a także codziennego życia. 

Matematyka

Matematyka jest nauką, która dostarcza narzędzi do poznawania środowiska i opisu zjawisk, dotyczących różnych aspektów działalności człowieka. Funkcjonowanie w konkretnych sytuacjach życiowych, rozwiązywanie typowych i nietypowych problemów, którym trzeba stawić czoła w różnych etapach życia, staje się łatwiejsze dzięki umiejętnościom kształconym przez matematykę. Podejmowanie właściwych decyzji, organizacja własnych działań czy precyzyjne porozumiewanie się często są niemożliwe bez umiejętności matematycznych. Znaczenie matematyki dla indywidualnego rozwoju jest nie do przecenienia.

Nauczanie matematyki w szkole powinno być dostosowane do konkretnego etapu rozwojowego i możliwości intelektualnych uczniów. Na I etapie edukacyjnym nauczanie matematyki powinno być organizowane w taki sposób, by uczniowie koncentrowali się na odniesieniach do znanej sobie rzeczywistości, a stosowane pojęcia i metody powinny być powiązane z obiektami, występującymi w znanym środowisku. Uczniowie muszą mieć szansę na stosowanie kształconych umiejętności w sytuacjach konkretnych, a poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania powinno pomóc im w organizowaniu własnej nauki  i osiąganiu nowych możliwości działania. Ostatnie lata szkoły podstawowej to w przypadku matematyki czas na wprowadzenie takich pojęć i własności, które pozwolą na doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, a w konsekwencji na naukę przeprowadzania rozumowań  i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych, a także dotyczących zagadnień złożonych i nietypowych.

Informatyka

Od wielu lat komputery wywierają coraz większy wpływ na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społeczeństw: w gospodarce, administracji, bankowości, handlu, komunikacji, nauce i edukacji, czy życiu osobistym obywateli. Informatyka jako dziedzina wiedzy wraz z technologiami, które wspiera, integruje się z niemal wszystkimi innymi dziedzinami i staje się ich nieodłącznym elementem. Wczesny kontakt w szkole z informatyką powinien przybliżyć uczniom możliwości zastosowań tej dziedziny oraz wzbudzić zainteresowanie informatyką. Oczekuje się, że wkraczający w zawodowe i dorosłe życie uczniowie będą przygotowani do podjęcia obowiązków i wyzwań, jakie stawia przed nimi XXI wiek. Powinni zatem poznać podstawowe metody informatyki, aby w przyszłości stosować je w praktycznych sytuacjach w różnych dziedzinach. 

Do tej pory dużą uwagę w edukacji przywiązywano do kształcenia umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz zasobów i komunikacji w sieci, obejmując wszystkich uczniów kształceniem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Oczekiwane obecnie kompetencje obywateli w zakresie technologii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą alfabetyzację komputerową i biegłość w zakresie korzystania z technologii. Te umiejętności są nadal potrzebne, ale nie są już wystarczające w czasach, gdy informatyka staje się powszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża je w nowe narzędzia. Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania – wymaga poszerzenia o alfabetyzację w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki[5]) oraz na lepsze zrozumienie, jakie są obecne możliwości technologii, komputerów i ich zastosowań.

Elementem powszechnego kształcenia staje się również umiejętność programowania. Programowanie jest tu rozumiane znacznie szerzej niż tylko samo napisanie programu w języku programowania. To cały proces, informatyczne podejście do rozwiązywania problemu: od specyfikacji problemu (określenie danych i wyników, a ogólniej – celów rozwiązania problemu), przez znalezienie i opracowanie rozwiązania, do zaprogramowania rozwiązania, przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Tak rozumiane programowanie jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat, wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć informatycznych i metod informatyki. Wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. 

 

Umiejętności nabyte podczas programowania są przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych. 

 

Cele ogólne kształcenia informatycznego są takie same dla wszystkich etapów edukacyjnych. Opis wymagań szczegółowych ma charakter spiralny (przyrostowy) – na każdym etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych i rozszerza się je o umiejętności nowe. 

Technika 

Głównym celem techniki jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację prostych projektów opartych na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń. Podczas praktycznej działalności uczeń wyrabia prawidłowe nawyki zachowań, które są niezbędne w dorosłym życiu zawodowym. Ma możliwość działania na realnym stanowisku pracy uwzględniającym niezbędne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykorzystanie metody praktycznej działalności powoduje, że technika staje się przedmiotem weryfikacji i praktycznego wykorzystania wiedzy już poznanej z zakresu m. in. matematyki, biologii, informatyki oraz fizyki. Na zajęciach techniki uczeń ujawnia swoje predyspozycje, zainteresowania techniczne i zawodowe, odkrywa talenty i pasje techniczne. Przedmiot technika stanowi nieodzowny element łączący kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe w przyszłości. To na tych zajęciach przyszli technicy i inżynierowie powinni odkrywać swoje predyspozycje.

Przedmiot technika spełnia istotną rolę wychowawczą, uczy szacunku do wytwarzanych dóbr materialnych oraz kreuje postawy świadomego użytkownika zdobyczy techniki poprzez respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującego regulaminu, poszanowanie mienia oraz współpracy w grupie.

Technika przygotowuje młodego człowieka do sprawnego, odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych urządzeń technicznych codziennego użytku oraz do radzenia sobie z ciągle zmieniającą się rzeczywistością techniczną.

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów oraz kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. 

Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie. Wychowanie fizyczne to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, ale przede wszystkim prozdrowotne. Pełni ono, oprócz swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną (przygotowuje do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla zdrowia). W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej widoczna jest personalistyczna koncepcja wychowania oraz koncepcja sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie. 

 

Wychowanie fizyczne dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych jest realizowane  w formie zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru przez ucznia, w tym: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

 

      

Zajęcia z wychowania fizycznego zarówno te realizowane w formie zajęć klasowo- -lekcyjnych, jak i te prowadzone do wyboru przez ucznia, prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w szkole. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane w obiektach sportowych znajdujących się w otoczeniu szkoły (np. korzystanie z hal sportowych).

 

Wymagania szczegółowe podstawy programowej odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym. W ramach zajęć do wyboru realizacja treści jest dowolna i powinna wykraczać poza podstawę programową. 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Przedmiot obejmuje różnorodne treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. 

Bezpieczeństwo państwa pojmowane jest jako obszar wiedzy, który wyjaśnia mechanizmy zapewnienia ładu, porządku, stabilności społeczności ludzkich, a także towarzyszących temu koncepcji, metod i form postępowania. Kształcenie, w ramach przygotowania do działania w stanach nadzwyczajnych, ma charakter interdyscyplinarny, nastawiony na skuteczne działanie i radzenie sobie poszczególnych jednostek w sytuacjach określonych zagrożeń.

Jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Już na wczesnym etapie edukacji należy wprowadzić zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne wezwanie pomocy, podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie. 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni przygotowanie do jej założenia zadaniem o wyjątkowym znaczeniu. W jego realizacji uczestniczy również szkoła mająca istotny udział w przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw. 

Nauczyciele, realizując zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie:

1)      znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju;

2)      mieli świadomość procesu rozwoju psychoseksualnego;

3)      doceniali wartość rodziny i znali zadania, jakie ona pełni;

4)      uznawali godność człowieka;

      

5)      poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w rodzinie i w świecie;

6)      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;

7)      kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć dojrzałe więzi osobowe.

Etyka

Zasadniczym i najogólniej sformułowanym celem etyki w szkole podstawowej jest budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. 

Zadaniem nauczyciela jest takie organizowanie sytuacji edukacyjnych, aby uczniowie mogli wyrażać swoją naturalną ciekawość i angażować się w namysł nad moralnością oraz aby angażowali się w działania na rzecz innych i wspólnie z innymi. 

Jednym z najbardziej elementarnych i powszechnych przejawów moralności są oceny moralne. Ważne jest, aby uczniowie byli świadomi, że formułowanie ocen moralnych dotyczących faktycznych zdarzeń i osób wymaga taktu, wrażliwości aksjologicznej, wnikliwości i wiedzy. Należy równocześnie podkreślić, że uczenie się odpowiedzialnego formułowania i wyrażania ocen jest bardzo ważną umiejętnością stanowiącą istotny aspekt kształcenia (samokształcenia) i wychowywania (samowychowania). Umiejętność ta jest również ważnym aspektem odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym. 

Język mniejszości narodowej lub etnicznej 

Zadaniem szkoły w zakresie nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia przez wzmacnianie poczucia jego tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej lub narodowej. 

 

Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej powinno być wspierane przez uczenie zwyczajów, obyczajów oraz właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, lokalnym i szkolnym. 

 

Rolą nauczyciela jest uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna, stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. 

 

Ponadto nieodłącznym elementem pracy szkoły jest też kształtowanie szacunku do swego języka ojczystego.

      

Język regionalny – język kaszubski

Edukacja kaszubska jest procesem, w ramach którego kształtuje się językowa, kulturowa i tożsamościowa świadomość dziecka i młodego człowieka. Partnerem w tym procesie powinna być rodzina ucznia, środowisko lokalne i regionalne.  

Dla wspólnoty Kaszubów ważne jest trwanie i rozwój języka kaszubskiego jako szczególnego dobra i kultury kaszubskiej rozumianej jako dziedzictwo Kaszubów. Kultura rozumiana jest jako materialne wytwory i niematerialne (duchowe i symboliczne) dziedzictwo. 

Edukacja kaszubska przebiega w dwóch dopełniających się obszarach: nauki języka kaszubskiego oraz wiedzy o języku i kulturze kaszubskiej, dlatego treści kulturowe (w tym treści historyczne) i wiedza o języku ujmowane są w sposób całościowy i traktowane jako towarzysze nauki języka kaszubskiego. 

Celem edukacji kaszubskiej jest kształtowanie językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości ucznia w partnerstwie z rodziną, środowiskiem lokalnym i regionalnym. W szczególności cel ten realizuje się przez: 

1)      dostarczenie i pogłębienie wiedzy o języku, literaturze, piśmiennictwie, tradycji, obrzędach, historii, religii, architekturze, muzyce, malarstwie, szeroko rozumianej sztuce (w tym sztuce ludowej), a także codzienności Kaszubów z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i geograficzno-przyrodniczej; 

2)      kształtowanie umiejętności językowych dla potrzeb komunikacji międzyludzkiej, dostępu do dziedzictwa kulturowego (piśmiennictwa, literatury, muzyki itp.) i twórczego rozwoju potencjału własnego ucznia;

3)      kształtowanie pozytywnego stosunku do języka i kultury kaszubskiej;

4)      kształtowanie postawy zaangażowania w rozwój środowiska geograficzno-

-przyrodniczego, kulturowego i społecznego Kaszub i Pomorza;

5)      kształtowanie otwartości na inne kultury Pomorza, kulturę polską i europejską. 

 

 

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej zostały opisane  w odniesieniu do czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Cele te uczeń osiąga w procesie wychowania i kształcenia przez rozwój prostych czynności praktycznych i intelektualnych w czynności bardziej złożone. Zbiór celów ogólnych przedstawia fundament, na którym oparta będzie początkowa praca na II etapie edukacyjnym w klasach IV–VIII: zachowania, sprawności, umiejętności i wiedzę początkową. 

 

 1. W zakresie fizycznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

1)      sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji; 

2)      świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się  i trybu życia;

3)      umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej; 

4)      umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych;

5)      umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.

 

 1. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

1)      umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich;

2)      umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji;

3)      umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu;

4)      świadomość przeżywanych emocji i umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający współdziałanie w grupie oraz adaptację  w nowej grupie;

5)      umiejętność odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania, w tym więzi  z rodziną, społecznością szkoły i wspólnotą narodową; 

6)      umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby  z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku;

7)      umiejętność rozumienia odczuć zwierząt, wyrażania tych stanów za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu.

 

 1. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

1)      świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne  i narodowe; potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości; 

2)      umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości; 

3)      potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech;

4)      umiejętność przyjmowania konsekwencji swojego postępowania;

5)      umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii; 

6)      umiejętność samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych;

7)      umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania;

8)      umiejętność samodzielnej organizacji czasu przeznaczonego na odpoczynek indywidualny i w grupie;

9)      umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

 1. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

1)      potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego  i twórczego myślenia;

2)      umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę; 

3)      umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie  z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym

etapie edukacyjnym i rozwijania swoich zainteresowań; 

4)      umiejętność rozumienia i używania prostych komunikatów w języku obcym;

5)      umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, samodzielne korzystanie z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz  z opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem;

6)      umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;

7)      umiejętność czytania prostych tekstów matematycznych, np. zadań tekstowych, łamigłówek i zagadek, symboli;

8)      umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych  i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń;

9)      umiejętność         rozumienia      zależności       pomiędzy        składnikami    środowiska przyrodniczego;

10)  umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj;

11)  umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii;

12)  umiejętność samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów  i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Ogólne cele rozwoju ucznia, osiągane na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, są źródłem celów szczegółowych, opisanych w formie efektów. Uczeń ma je osiągać, realizując zadania, wymagające wielokierunkowej aktywności. Zakres tej aktywności wytyczają, wymienione  w podstawie programowej, efekty kształcenia, przyporządkowane poszczególnym dyscyplinom naukowym. Przedstawienie efektów kształcenia w odniesieniu do dyscyplin naukowych jest pewnego rodzaju konwencją, potrzebną dla uzyskania przejrzystości opisu,  a nie dyrektywą organizacyjną. Proces kształcenia na tym etapie ma charakter zintegrowany, a nie przedmiotowy.

 

I. Edukacja polonistyczna.

 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1)      słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;

2)      wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

3)      słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby;

4)      słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym; 

5)      słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.

 1. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

1)      wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu; 

2)      formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3)      wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

4)      porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów; 

5)      układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

6)      recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie; 

7)      dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;

8)      wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi.

 1. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń:

1)      czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych;

2)      czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;

3)      wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój  w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4)      wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub określone przez nauczyciela;

5)      eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze, np. dalsze losy bohatera, komponuje początek i zakończenie tekstu na podstawie ilustracji lub przeczytanego fragmentu utworu;

6)      wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis;  7) czyta samodzielnie wybrane książki. 

 1. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń:

1)      pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst; 

2)      układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji lub lektury;

3)      pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe;

4)      pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć;

5)      stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne;

6)      porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery;

7)      zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące różnych dyscyplin naukowych;

8)      stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk;

9)      układa i zapisuje zdarzenia we właściwej kolejności, układa i zapisuje plan wypowiedzi.

 1. Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego. Uczeń:

1)      wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;

2)      rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące w wypowiedziach ustnych i pisemnych;

3)      przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone;

4)      rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;

5)      rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym;

6)      łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone;

7)      odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem.

 1. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń:

1)      podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;

2)      korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania;

3)      wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

 

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania: 

 

1)      Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru); 

2)      Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych  i sześciu lewych);

3)      Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom;

4)      Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda

5)      Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!;

6)      Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;

7)      Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;

8)      Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;

9)      Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?

10)  Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku

11)  Maria Krüger, Karolcia;

12)  Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn;

13)  Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta;

14)  Marcin Pałasz, Sposób na Elfa;

15)  Joanna Papuzińska, Asiunia;

16)  Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony

17)  Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją;

18)  Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska

19)  Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba

20)  Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci;

21)  Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie

22)  Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze;

23)  Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika;

24)  Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek.

 1. Edukacja matematyczna.
  1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń:

1)      określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku); 

2)      porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np.

długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów; 3) posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos.

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń:

1)      liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.;

2)      odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000);

3)      wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, posługując się liczbą porządkową;

4)      porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.

 1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami. Uczeń:

1)      wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań;

2)      dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100 (w prostszych przykładach);

3)      mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań;

4)      dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie.

 1. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych. Uczeń:

1)      analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób; 

2)      układa zadania i je rozwiązuje, tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną; wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych. 

 

      

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. Uczeń:

1)      rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową;

2)      mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr;

3)      mierzy obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z życia codziennego; oblicza obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych bokach;

4)      dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych w otoczeniu dziecka.

 1. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń:

1)      klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka;

2)      dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;

3)      wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej;

4)      odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera; zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII; 

5)      mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją;

6)      dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

7)      waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

8)      wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne; 

9)      wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

 

 

 

      

 1. Edukacja społeczna. 
  1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

1)      identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

2)      wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

3)      przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

4)      ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne;

5)      przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych;

6)      rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy, a które wzbudzają jego zainteresowanie, np. drużyny i kluby sportowe, zespoły artystyczne, a także inne narodowości;

7)      opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne;

8)      stosuje pojęcia: porozumienie, umowa; uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego w klasie, w szkole; wymienia przykłady powstałych w efekcie porozumień i umów grup społecznych, np. stowarzyszenia pomocy chorym  i niepełnosprawnym dzieciom, organizacje ekologiczne, a także stowarzyszenia dużych grup społecznych, jak miasta i państwa czy Unia Europejska;

9)      szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

10)  wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

 1. Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. Uczeń:

1)      opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy z powstaniem godła i barw narodowych, przedstawia wybrane legendy dotyczące regionu, w którym mieszka lub inne;

2)      rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka;

3)      uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej; wykonuje kokardę narodową, biało-czerwony proporczyk; zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu, wciągania flagi na maszt itp.;

4)      rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka, wyjaśnia pojęcie „patron”, wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla

Polski, obecnego prezydenta Polski, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski;

5)      wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich;

6)      opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, mydło, instrumenty muzyczne itp.;

7)      opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach: królowa Jadwiga, król Stefan Batory, astronom Mikołaj Kopernik, noblistka Maria Skłodowska-Curie, alpinistka Wanda Rutkiewicz, papież Jan Paweł II, nauczycielka – cichociemna gen. Elżbieta Zawacka „Zo”.

 

IV. Edukacja przyrodnicza.

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń: 

1)      rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;

2)      rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie;

3)      rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym;

4)      odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;

5)      prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi;

6)      planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;

7)      chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie; 8) segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania.

 1. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

1)      przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych;

2)      posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej; 

3)      posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi  i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;

4)      dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

5)      reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby; 

6)      wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

7)      przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

8)      ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet; 

9)      rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się  w środkach publicznego transportu zbiorowego;  

10)  stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

11)  ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagłazmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;

12)  ma świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, publicznej; sprawdza informacje, zadając pytania nauczycielowi, rodzicom, policjantowi;

13)  stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

14)  ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

15)  ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń:

1)      określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe;

2)      wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain geograficznych; 

3)      czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje podstawowe znaki kartograficzne map, z których korzysta; za pomocą komputera, wpisując poprawnie adres, wyznacza np. trasę przejazdu rowerem;

4)      wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśnia znaczenie stolicy dla całego kraju, wskazuje na mapie jej położenie;

5)      przedstawia charakterystyczne dla Polski dyscypliny sportowe, gospodarcze lub inne np. artystyczną działalność człowieka, w której Polska odnosi sukcesy lub  z niej słynie;

6)      wyznacza kierunki główne w terenie na podstawie cienia, określa, z którego kierunku wieje wiatr, rozpoznaje charakterystyczne rodzaje opadów; 7) przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.

 

 1. Edukacja plastyczna.
  1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

1)      wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach:

a)      kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe, 

b)      wielkości i proporcje, położenie obiektów i elementów złożonych, różnice i podobieństwa w wyglądzie tego samego przedmiotu w zależności od położenia i zmiany stanowiska osoby patrzącej na obiekt,

c)      barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę,

d)      cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy; cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się;

2)      określa w swoim otoczeniu kompozycje obiektów i zjawisk, np. zamknięte (mozaiki na dywanie, rytmy na przedmiotach użytkowych), otwarte (chmury, papiery ozdobne, pościel, firany), kompozycje o budowie symetrycznej.

 1. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

1)      rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;

2)      maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli;

3)      wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.;

4)      modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, zarówno z materiałów naturalnych i przemysłowych;

5)      powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla wykonanego, np. z korka i innych tworzyw, a także przy pomocy prostych programów komputerowych;

6)      wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej;

7)      wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań (np. prezent, zaproszenie);

8)      ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;

9)      tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory. 

 

 

 1. Osiągnięcia w zakresie recepcji  sztuk plastycznych. Uczeń:

1)      nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową;

2)      rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa; nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swego pochodzenia lub innych;

3)      wyjaśnia pojęcia: oryginał czy kopia obrazu lub rzeźby; miniatura obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych.

 

 1. Edukacja techniczna.
  1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń:

1)      planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;

2)      wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względówbezpieczeństwa;

3)      ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;

4)      organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych.

 1. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń:

1)      odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną;

2)      wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:

a)      z zastosowaniem połączeń nierozłącznych: sklejanie klejem, wiązanie, szycie lub zszywanie zszywkami, sklejanie taśmą itp.,

b)      używając połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub wstążką ozdobną,

c)      bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami, modele kartonowe nacinane,

d)      z wykorzystaniem prądu elektrycznego: lampion, dekoracja świąteczna; 

3)      stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych modeli urządzeń technicznych;

4)      wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania.

 1. Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń: 

1)      wyjaśnia działanie i funkcję narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w szkole;

2)      posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami z gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole.

 1. Edukacja informatyczna.
 2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:

1)      układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;

2)      tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu; 

3)      rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.

 1. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1)      programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych  i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia,  a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;

2)      tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja  i usuwa elementy graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów;   3) zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu. 

 1. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 

1)      posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;

2)      kojarzy działanie komputera  lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;

3)      korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.

 1. Osiagnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:

1)      współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;

2)      wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

 1. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1)      posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

2)      rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;

3)      przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób  i związanych z bezpieczeństwem w internecie. 

VIII. Edukacja muzyczna.

 1. Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń: 

1)      słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje; 

2)      słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań instrumentalnych; 

3)      reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych; 

4)      odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, bas; odróżnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne; 

5)      rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę;  

6)      rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą, skoczną, marszową itp.; 

7)      słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych.

 1. Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew. Uczeń:

1)      śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy własne, naśladuje odgłosy zwierząt;

2)      nuci poznane melodie, śpiewa piosenki podczas zabawy, nauki, uroczystości szkolnych, świąt w tym świąt narodowych;

3)      śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich, kilka utworów patriotycznych i historycznych;

4)      śpiewa dbając o prawidłową postawę, artykulację i oddech, przy zachowaniu naturalnej skali głosu;

5)      rozpoznaje i śpiewa hymn Polski;

6)      śpiewa kilka wybranych krótkich piosenek w języku obcym.

 1. Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń:

1)      przedstawia ruchem treść muzyczną (np. dynamikę, nastrój, wysokość dźwięku, tempo, artykulację) oraz treść pozamuzyczną (np. fabułę, odczucia, przekład znaczeniowy słów);

2)      interpretuje ruchem schematy rytmiczne;

3)      tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, rymowankami  i rytmizowanymi tekstami;

4)      wykonuje pląsy;

5)      porusza się i tańczy według utworzonych przez siebie układów ruchowych,  z rekwizytem, bez rekwizytu do muzyki i przy muzyce;

6)      tworzy sekwencje i układy poruszania się do ulubionych przez siebie utworów muzycznych, wykorzystuje je do animacji i zabawy w grupie;

7)      tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców  (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajów Europy i świata).

 1. Gra na instrumentach muzycznych. Uczeń:

1)      gra zadane przez nauczyciela i własne schematy rytmiczne;

2)      wykonuje tematy rytmiczne wybranych, znanych utworów muzycznych (ludowych, popularnych, dziecięcych, klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich  i zagranicznych) z użyciem instrumentów perkusyjnych; 

3)      realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, trawy, piszczałek, gwizdków, kogucików na wodę; 

4)      wykonuje instrumenty m.in. z materiałów naturalnych i innych oraz wykorzystuje tak powstałe instrumenty do akompaniamentu, realizacji dźwięku podczas zabaw i zadań edukacyjnych, organizacji koncertów i przedstawień teatralnych; 

5)      wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o uda);

6)      eksperymentuje i poszukuje dźwięków, fragmentów znanych melodii przy użyciu np. dzwonków, ksylofonu, fletu podłużnego, flażoletu – flecika polskiego; 

7)      gra melodie piosenek i utworów instrumentalnych, do wyboru: na dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie – fleciku polskim lub innych.

 1. Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku. Uczeń:

1)      wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej;

2)      zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dźwięki np. poprzez układ piktogramów, klocków rytmicznych, kolorów, liczb, czy obrazków; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie; 

3)      korzysta z wybranego zapisu melodii w czasie gry na instrumencie: dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie – fleciku polskim.

 

 1. Wychowanie fizyczne.
  1. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń:

1)      utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie;

2)      dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu;

3)      wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia;

4)      przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało do wykonywania ruchu;

5)      ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń;

6)      uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej, akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu.

 1. Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. Uczeń:

1)      przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, stanie jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, skulony, prosty;

2)      pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne, biega z wysokim unoszeniem kolan, biega w połączeniu ze skokiem, przenoszeniem przyborów np. piłki, pałeczki, z rzutem do celu ruchomego i nieruchomego, bieg w różnym tempie, realizuje marszobieg; 

3)      rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i ruchu, oburącz do przodu, znad głowy, piłką małą i dużą, rzuca małymi przyborami na odległość i do celu, skacze jednonóż i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, pozycji ciała, skacze w dal dowolnym sposobem, skacze przez skakankę, wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze; 4) wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: 

a)      skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie, podciąganie, 

b)      czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa ruchu, 

c)      wspina się, 

d)      mocowanie w pozycjach niskich i wysokich, 

e)      podnoszenie i przenoszenie przyborów;

5)      wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego;

6)      wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem np. na ławeczce gimnastycznej;

7)      samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy.

 1. Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. Uczeń:

1)      organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem przyboru lub bez;

2)      zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów – uczestników zabawy, respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu;

3)      respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych, przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa;

4)      uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek;

5)      wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier zespołowych: rzuty i chwyty ringo, podania piłki do partnera jednorącz i oburącz w miejscu lub w ruchu, odbicia piłki, kozłowanie w miejscu i w ruchu, podania piłki w miejscu  i w ruchu, prowadzenie piłki, strzał do celu;

6)      układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy, ma świadomość, iż sukces    w          takiej   zabawie          odnosi się        dzięki sprawności,     zaradności  i współdziałaniu;

7)      jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach.

 

 1. Edukacja językowa. Język obcy nowożytny.
  1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1)      ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);

2)      moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja szkoła;

4)      popularne zawody;

5)      mój dzień, moje zabawy;

6)      jedzenie;

7)      sklep;

8)      mój czas wolny i wakacje;

9)      święta i tradycje, mój kraj;

10)  sport;

11)  moje samopoczucie;

12)  przyroda wokół mnie; 13) świat baśni i wyobraźni.

 1. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:

1)      reaguje na polecenia;

2)      rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami,

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 1. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

1)      rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

2)      znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 1. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 

1)      powtarza wyrazy i proste zdania;

2)      tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

3)      recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; 4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

 1. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 1) przepisuje wyrazy i proste zdania;

2)      pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 

3)      pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

 1. W zakresie reagowania uczeń:

1)      reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

2)      przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;

3)      zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

4)      stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);

5)      wyraża swoje upodobania.

 1. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym  np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. 
 2. Uczeń:

1)      wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;

2)      posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym.

 1. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
 2. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
 3. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych.

 

 1. Edukacja językowa. Język mniejszości narodowej lub etnicznej.
 2. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:

1)      dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swojej tożsamości narodowej lub etnicznej;

2)      poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy;

3)      poznaje elementy historii mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy.

 1. Kształcenie językowe. Uczeń:

1)      uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

2)      czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne;

3)      wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście;

4)      wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym;

5)      zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki;

6)      zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich;

7)      tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie;

8)      dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

9)      przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczością dla dzieci, tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi;

10)  uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;

11)  poszerza zasób słownictwa, czytając teksty literackie oraz inne teksty kultury;

12)  zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje

(zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji);

13)  pisze czytelnie i estetycznie;

14)  przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

 1. Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń:

1)      w tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów;

2)      czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, intonacji, akcentów, poprawnej wymowy;

3)      wykorzystuje teksty literackie do tworzenia własnych wypowiedzi;

4)      czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat.    

 1. Edukacja językowa. Język regionalny ‒ język kaszubski.
 2. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego, najbliższego otoczenia i przeżywanej codzienności, umożliwiającym realizację wymagań ogólnych w zakresie następujących obszarów tematycznych:

1)      ja i moi bliscy: rodzina, przyjaciele;

2)      mój dom, pomieszczenia, meble, sprzęty użytku codziennego;

3)      jedzenie, artykuły spożywcze, owoce i warzywa, posiłki i potrawy;

4)      moja szkoła: moja klasa, przybory szkolne;

5)      przyroda wokół mnie;

6)      czas: kalendarz, pory roku, miesiące, dni tygodnia;

7)      Kaszuby, moje środowisko lokalne, moja miejscowość na mapie Kaszub i Polski;

8)      popularne i tradycyjne zawody związane z życiem na Kaszubach;

9)      zakupy, sklep, rynek, targowisko;

10)  mój dzień (plan dnia), mój czas wolny, wakacje;

11)  moje zainteresowania, zabawy i zabawki dziecięce;

12)  święta i tradycje (Gòdë i Jastrë);

13)  świat baśni i wyobraźni, bohaterowie bajek i mitów kaszubskich.

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnych. Uczeń:

1)      rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, powoli;

2)      reaguje ruchem, gestem i słownie na polecenia;

3)      rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków i innych tekstów, szczególnie gdy są wspierane,  np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;

4)      rozumie sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

5)      znajduje określone informacje w usłyszanym tekście;

6)      potrafi odróżniać ważne i mniej ważne informacje w usłyszanym tekście. 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi pisemnych. Uczeń:

1)      rozumie sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;

2)      znajduje określone informacje w tekście pisanym;

3)      poprawnie czyta bardzo krótkie teksty literackie;

4)      czyta proste nieliterackie teksty;

5)      podczas czytania uwzględnia dykcję, pauzy i akcent. 

 1. Osiągnięcia w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych (mówienie). Uczeń:

1)      powtarza wyrazy i proste zdania w języku kaszubskim;

2)      wygłasza z pamięci bardzo proste i krótkie teksty w języku kaszubskim: wiersze, rymowanki, piosenki z repertuaru dziecięcego – samodzielnie lub w grupie 

(np. podczas miniprzedstawienia teatralnego);

3)      tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

4)      używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

 1. Osiągnięcia w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych. Uczeń: 1) przepisuje pojedyncze wyrazy i zwroty;

2)      pisze proste i krótkie zdania według wcześniej poznanych schematów; 

3)      pisze, stosując w tekstach elementarne zasady ortografii kaszubskiej i interpunkcji.

 1. Osiągnięcia w zakresie reagowania na wypowiedzi. Uczeń:

1)      reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

2)      przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi;

3)      zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

4)      stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe typowe dla kultury kaszubskiej  (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza).

 1. Osiągnięcia w zakresie przetwarzania wypowiedzi. Uczeń:

1)      nazywa w języku kaszubskim przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych obiekty (np. osoby, zwierzęta, przedmioty) i czynności;

2)      podaje w języku polskim znaczenie prostych słów lub zwrotów sformułowanych w języku kaszubskim; 

3)      podaje w języku kaszubskim znaczenie prostych słów lub zwrotów sformułowanych w języku polskim;

4)      przekazuje w języku polskim ogólny sens tekstu słuchanego w języku kaszubskim.

 1. Znajomość i rozumienie bardzo prostych elementów otaczającego świata przyrodniczo-geograficznego, bardzo prostych treści kultury materialnej, duchowej i tradycji kaszubskiej oraz umiejętność funkcjonowania we wspólnocie kaszubskiej (nabywane w czasie lekcji, wycieczek w środowisko lokalne i regionalne oraz warsztatów i projektów edukacyjnych). Uczeń posiada podstawowe informacje w zakresie następujących treści kształcenia:

1)      perspektywa świata: moja miejscowość, moja gmina i mój powiat na Kaszubach, mój region (geografia i przyroda regionu);

2)      przestrzeń regionu: architektura lokalna i obiekty zabytkowe typowe dla kultury lokalnej;

3)      geografia literacka: moja wieś, miasto, gmina, powiat w legendach i innych tekstach literackich;

4)      symbole Kaszub: godło;

5)      stworzenie świata i świat ludzi w kaszubskojęzycznej biblii dla dzieci  i legendach;

6)      rok obrzędowy na Kaszubach: Gòdë, Jastrë, obchodzenie świąt w mojej rodzinie;  

7)      obrzędowość rodzinna: ślub, wesele, narodziny, urodziny; tradycja chleba;

8)      wartości w kaszubskich bajkach: mądrość, przyjaźń;

9)      kaszubskie gry i zabawy dziecięce;

10)  skarby Kaszub w bajkach (np. bursztyn); 

11)  morze i ziemia w legendach i przysłowiach;

12)  praca związana z morzem i z uprawą ziemi;

13)  sztuka ludowa i rzemiosło użytkowe: zabawki ludowe, tradycyjne malarstwo na szkle, tkactwo na ramkach, kwiaty papierowe, rzeźba w glinie;

14)  haft kaszubski (kolorystyka, wzornictwo na odzież);

15)  edukacja międzykulturowa: różnice między polskimi a kaszubskimi tradycjami Bożego Narodzenia, dialog międzywyznaniowy (świątynie chrześcijańskie na

Pomorzu, Boże Narodzenie w tradycjach chrześcijańskich); 

16)  kuchnia i tradycyjne przetwórstwo kaszubskie;

17)  wycieczki edukacyjne w miejsca lokalne i do muzeów lokalnych; 18) warsztaty i projekty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Lektury:

1)      Jan Brzechwa, Brzechwa dzecoma (tłum. na kaszubski: T. Fopke);

2)      Tomasz Fopke, wybór wierszy i piosenek;

3)      Stanisław Janke, Krôjczi pôjczi, wybrane utwory;

4)      Stanisław Janke, Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń, wybrane utwory;

5)      Janusz Mamelski, Żëcé dzecy. Życie dzieci. Kaszubskie wierszyki dla dzieci, wybrane utwory;

6)      Alojzy Nagel, Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczci;

7)      Alojzy Nagel, wybór opowiadań;

8)      Jan Piepka, Moja kotka, mój kot, wybrane utwory;

9)      Jerzy Samp, Zaklęta stegna. Bajki kaszubskie, wybrane utwory;

10)  Jan Trepczyk, Ukłôdk dlô dzôtk, wybrane utwory;

11)  Ewa Warmowska, wybór wierszy i opowiadań;

12)  Marzena Dembek, Mój słowôrz;

13)  Inne legendy, bajki i podania ludowe lub autorskie (np. z: Janusz Mamelski Legendy kaszubskie. Kaszëbsczé legeńdë) ;

14)  Utwory literackie podkreślające identyfikację wspólnotową (np. B. Sychta, Kaszëba béł mój tatk, A. Labuda, Chto..., J. Trepczyk, Stark, E. Warmowska, Môłi ricérz);

15)  E. i P. Marczakowie, Pomorskie ABC przestrzeni. Ilustrowany słownik dla dzieci, wybrane hasła.

 

 

XIII. Etyka.

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki. Uczeń:

1)      ma świadomość, że jako człowiek posiada swoją niezbywalną godność oraz że wszystkie inne osoby posiadają taką godność;

2)      odkrywa wolność jako wartość przypisaną osobie, także osobie w jego wieku; 

3)      dostrzega, że granice jego wolności wytycza godność i dobro innych osób,  np. z kręgu rodziny, klasy, rówieśników;

4)      odkrywa, że jego wybór rodzi konsekwencje, które dotyczą jego samego;

5)      dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;

6)      dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście  w relacji z  innymi osobami niż w samotności;

7)      odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo; 

8)      ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród

(ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;

9)      określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

10)  odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

11)  odkrywa, że wspólnota osób której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania.

 1. Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad. Uczeń:

1)      szanuje godność każdej osoby ludzkiej  oraz  swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;

2)      uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję  o działaniu;

3)      wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

4)      wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich i nazywając to, co jest wartością dla niego;

5)      naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów  i innych źródeł;

6)      przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem.

 

 

Warunki i sposób realizacji  

 

Edukacja wczesnoszkolna jako pierwszy etap kształcenia w systemie szkolnym obejmuje trzy lata nauki w klasach I–III. Charakteryzują ją: 

1)                     spokój i systematyczność procesu nauki; 

2)                     wielokierunkowość; 

3)                     dostosowanie tempa pracy do możliwości psychoruchowych każdego ucznia; 4) dostosowanie poznawanych zagadnień do możliwości percepcyjnych ucznia. 

 

Edukacja na tym etapie wymaga niezwykłej staranności w doborze treści, środków, strategii, metod kształcenia, aby ukazać uczniom scalony obraz świata i ułatwić jego rozumienie.

 

Kształcenie na I etapie edukacyjnym kontynuuje rozpoczęty w przedszkolu proces adaptacji do współpracy w grupie oraz proces indywidualnej i grupowej aktywności poznawczej. Pozwala to uczniom na stopniowe rozpoznawanie różnych wzorów uczenia się, umożliwia pełne i bardziej świadome uczestnictwo w procesie edukacyjnym, a także optymalne wykorzystanie swojego potencjału.

 

Edukacja w klasach I–III realizowana jest w postaci kształcenia zintegrowanego. Kształcenie zintegrowane obejmuje: integrację czynnościową, metodyczną, organizacyjną i treściową. Podstawową formą organizowania pracy dziecka powinien być dzień jego wielokierunkowej aktywności, a nie klasyczna lekcja szkolna. Kształcenie zintegrowane to koncepcja wieloaspektowej aktywizacji dziecka wraz z potrzebą stałego diagnozowania jego rozwoju, wspieranie funkcji stymulujących rozwój i jednocześnie odrzucenie funkcji selektywnych. Elementem integrującym kierunki edukacji jest język w swym aspekcie semiotycznym. Nauczyciele w klasach I–III, rozpoznając możliwości uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posługują się własnymi twórczymi rozwiązaniami w zakresie realizacji treści  podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Uczenie się jako proces twórczy samo w sobie wyklucza jeden wzór organizacyjny czy metodyczny. Nauczyciele, organizując zajęcia, planują proces wychowania, w którym realizowane zadania pomagają uczniom:

1)   poznać wartości i adekwatne do nich zachowania;

2)   osiągnąć sukces budujący poczucie własnej wartości uczniów oraz rozwijający motywację i zamiłowanie do dalszej nauki. 

 

Proces edukacji przybiera różne formy: pracy z udziałem całego zespołu, pracy w grupach, pracy indywidualnej i jest wyprowadzany z naturalnych sytuacji edukacyjnych.

 

Nauczyciele organizują edukację dzieci jako dynamiczny proces nadawania osobistego sensu i rozumienia ciągle zmieniającej się rzeczywistości, a nie jako przekaz gotowych informacji.  Proces edukacji umożliwia eksplorację świata, zdobywanie nowych doświadczeń i interakcję z otoczeniem. Na tej podstawie uczeń buduje swoją wiedzę. 

 

Nauczyciele w klasach I–III uwzględniają:

1)      trzy naturalne strategie uczenia się dzieci: percepcyjno-odtwórczą (uczeń uczy się według przedstawionego wzoru – naśladuje), percepcyjno-wyjaśniającą (uczeń uczy się częściowo według wzoru, szuka wyjaśnień i podpowiedzi) i percepcyjno- -innowacyjną (uczeń przekształca informacje i tworzy innowacje, w tym własne strategie myślenia); 

2)      stosowanie różnorodnych metod kształcenia, w tym metod organizacyjnych  (łącznie z klasami autorskimi). Nauczyciel prowadzący klasę zna funkcje stosowanych metod i dostosowuje je do stylu uczenia się swoich uczniów. Warsztat pracy nauczyciela opiera się na współczesnych podstawach naukowych. 

 

Istotą edukacji polonistycznej jest proces poznawania języka mówionego i pisanego w kontakcie ze światem zewnętrznym, w tym z otoczeniem społeczno-przyrodniczym oraz kulturą regionalną i narodową. Nadrzędną wartością edukacji polonistycznej staje się zatem komunikatywne posługiwanie się przez dzieci językiem ojczystym w mowie i w piśmie połączone z umiejętnością czytania w stopniu umożliwiającym płynne uczenie się przez dziecko tego języka na I i kolejnych etapach edukacyjnych. Budowanie umiejętności czytania powinno się odbywać przez codzienne czytanie przez nauczyciela fragmentów lektur oraz wspólne rozmowy o nich tak, aby każdy uczeń miał szansę na polisensoryczną eksplorację treści utworów. Taka forma pozwala uniknąć zniechęcenia do czytania, a wprost przeciwnie – zachęca, intryguje i poszerza zakres percepcji tekstu. 

 

      

Istota edukacji matematycznej prowadzi do stopniowego odkrywania i poznania pojęć podstawowych, takich jak liczba czy działanie arytmetyczne. Proces ten oparty jest na intuicji matematycznej dziecka oraz własnych strategiach myślenia dziecka. Nauczyciel zobowiązany jest zatem tak planować zajęcia, aby wiedza matematyczna stopniowo układała się w logicznie powiązany system prowadzący od myślenia konkretno-obrazowego w kierunku myślenia pojęciowego. Pomaga w tym spiralny i liniowy układ treści.

 

Istotą edukacji społecznej i jej rezultatem jest odkrycie istnienia określonych procesów zachodzących w otoczeniu uczniów. Ich rozumienie jest zawsze pochodną obserwacji i doświadczenia jako wyniku celowego spostrzegania. Nauczyciel dba zatem o organizację przestrzeni, w której uczniowie mogą eksplorować, obserwować i doświadczać. Ta przestrzeń nie zamyka się wyłącznie w obrębie klasy czy budynku szkoły. 

 

Edukacja muzyczna, która z uwagi na swą specyfikę, doskonali percepcję słuchową, sferę emocjonalną, wrażliwość estetyczną i ekspresję twórczą, w kształceniu zintegrowanym jest codziennym elementem zajęć. Muzykowanie wspiera motywację do działań grupowych oraz wpływa na nastrój uczniów, co ma wielkie znaczenie w procesie organizacji grupy. 

 

Nieodzownym elementem codziennych doświadczeń uczniów w klasach I–III są wszelkie działania wykorzystujące mnogość technik plastycznych. Istotą edukacji plastycznej jest umożliwienie dzieciom postrzegania wartości wizualnych, które zawarte są w otoczeniu oraz w naturze. Uczeń przez ich przeżywanie rozwija swoją sferę duchową. Dzieci, mając naturalną potrzebę wyrażania swych doznań wewnętrznych, wykorzystują do tego techniki plastyczne, muzykowanie czy działania konstrukcyjne. Znaczenie tych działań jest równorzędne z aktywnością polonistyczną czy matematyczną, a dzięki integracji czynnościowej, organizacyjnej i metodycznej działania te wspomagają rozwój mowy i myślenia. 

 

Istotą edukacji technicznej jest praca dziecka, a podejmowane przez dziecko zadania techniczne prowadzą do konstrukcji form użytkowych. Te zaś nauczyciel włącza do kolejnych działań jako materiał dydaktyczny, ukazując dzieciom ich funkcjonalność. Nadrzędna wartość zadań technicznych to określone umiejętności oraz sprawności techniczne, w tym manualne. 

 

Proces edukacji w klasach I–III opiera się na podstawowych potrzebach dzieci. Jedną z najważniejszych jest potrzeba ruchu. Dla zabezpieczenia zdrowego rozwoju, zajęcia ruchowe odbywają się każdego dnia jako element kształcenia zintegrowanego. Wskazane jest, aby co najmniej jedna godzina zajęć wychowania fizycznego w tygodniu odbywała się w sali gimnastycznej z dostępem do wszelkich środków i sprzętów sportowych. Nauczyciel, planując pracę oddziału, uwzględnia wszelkie zabawy i gry ruchowe, zapobiegające wadom postawy oraz ćwiczenia kształtujące nawyki utrzymania prawidłowej postawy. Istnieje także potrzeba organizowania odrębnych zajęć gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej prowadzonych przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. W klasach I–III wiele zajęć, w tym ruchowych, nauczyciel organizuje na świeżym powietrzu.

Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego należy z założenia traktować jako proces wieloletni, naznaczony nierównomiernym rozwojem w zakresie poszczególnych umiejętności, zależny od warunków, w których kształcenie to się odbywa. Wprowadzenie do tego procesu stanowi I etap edukacyjny i na tym etapie język obcy nowożytny powinien przede wszystkim przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju dziecka, a nie stanowić celu samego w sobie. Istotne jest, aby w tym okresie pomóc uczniom rozbudzić w sobie pozytywne nastawienie do nauki języka obcego nowożytnego oraz budować postawę otwartości i szacunku wobec różnorodności języków, kultur i narodowości, przy jednoczesnym wspieraniu ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Wprowadzenie w życie wszystkich tych założeń to zadanie niełatwe, wymagające odpowiednich warunków sprzyjających jego realizacji.

 

W kształceniu językowym na I etapie edukacyjnym niezbędne jest:

1)      zapewnienie przez szkołę zajęć z takiego języka obcego nowożytnego, którego nauka może być kontynuowana na II i III etapie edukacyjnym (odpowiednio w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej);

2)      realizowanie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  z zakresu języka obcego nowożytnego w sposób spójny z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, plastycznej, technicznej, informatycznej i muzycznej. Niezbędne jest zatem, aby nauczyciel języka obcego nowożytnego zapoznał się z całą podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i na bieżąco śledził jej realizację, tak aby edukacja z zakresu języka obcego nowożytnego wspierała  i była wspierana przez treści nauczania określone dla pozostałych edukacji, przede wszystkim w zakresie kluczowych pojęć i umiejętności, takich jak np. liczenie, pisanie;

3)      stosowanie przez nauczyciela technik uwzględniających możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, w tym przede wszystkim technik odwołujących się do multisensoryczności (wykorzystujących ruch, dźwięk, obraz), sprzyjających kształtowaniu twórczego podejścia i pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego nowożytnego. Ważne jest, aby sala, w której odbywa się nauka języka obcego nowożytnego, dawała możliwość przeprowadzania ćwiczeń językowych wymagających ruchu, w tym ćwiczeń w parach i małych grupach oraz była odpowiednio wyposażona, tj. z dostępem do słowników, pomocy wizualnych, odtwarzacza płyt CD/plików dźwiękowych, komputera ze stałym łączem internetowym;

4)      stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez dzieci własnych zainteresowań oraz pasji;

5)      używanie języka obcego nowożytnego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. zarówno nauczyciel – uczeń, jak i uczeń – uczeń. Język obcy nowożytny powinien – docelowo – stać się głównym narzędziem komunikacji podczas zajęć, nie wyklucza to jednak używania podczas zajęć języka rodzimego, np. do przekazania przez ucznia w języku polskim ogólnego sensu słuchanego tekstu w języku obcym nowożytnym;

6)      wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań audio, książeczek), w tym z użyciem narzędzi związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, takich jak np. tablice interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia mobilne;

7)      przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej diagnozy oraz systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) – w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć/postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych;

8)      zachęcanie uczniów do podejmowania próby samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów (np. bajek), zasobów internetu i książek (np. książeczek z obrazkami), w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi, np. konkursy, wystawy, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning;

9)      wykorzystanie zajęć z języka obcego nowożytnego do kształtowania postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym, np. przez zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna oraz stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów.

Przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania problemów, w tym programowania, nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich edukacji. 

W początkowej fazie przeprowadza zajęcia informatyczne, wykorzystując przestrzeń klasy, organizując aktywność dzieci z wykorzystaniem liczmanów, gier planszowych, materiału naturalnego czy form plastycznych, technicznych wykonanych przez dzieci, nie zawsze  używając komputerów czy innych urządzeń. Edukacja informatyczna wprowadza uczniów  w świat języka informatyki. Uczeń np. układając sekwencje zdarzeń w logicznym porządku, poznaje intuicyjnie pojęcie „liniowa kolejność” formułując polecenia do wybranego obiektu  i sterując nim poznaje znaczenie słowa „instrukcja”. Nauczyciel w pracy z uczniem wykorzystuje do tego zabawy i gry interakcyjne oraz planszowe, w tym strategiczne, które są wprowadzane systematycznie i umiejętnie. Praca z urządzeniem, np. komputerem powinna,  w miarę możliwości, dotyczyć wszelkich zadań i ćwiczeń wynikających z programu nauczania w zakresie treści wszystkich edukacji. Jeżeli szkoła nie dysponuje możliwością organizacji kącika informatycznego w klasie, np. z dostępem do dwóch, trzech komputerów dla dzieci, nauczyciel powinien mieć dostęp do tzw. mobilnego sprzętu, który w razie potrzeby może sprawnie zainstalować w swojej klasie. Istotne jest, aby praca z komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym łączona była z różnymi formami aktywności poznawczej ucznia w młodszym wieku szkolnym. Ważne jest, aby w miarę możliwości uczniowie mieli dostęp do pracowni komputerowej.

Klasa w edukacji wczesnoszkolnej powinna być przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na odpowiednio przygotowanej podłodze (np. na dywanie, wykładzinie). Wyposażenie klasy w meble potrzebne do zajęć nie powinno ograniczać uczniom możliwości przyjmowania różnorodnych pozycji ciała w trakcie nauki i zabawy. Krzesła, stoły i meble, a także tablice, wykładziny czy dywan umożliwiają zarówno pracę w pełnym zespole, jak i pracę w małych grupach, z możliwością indywidualizacji i dostosowaniem zajęć także dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zagospodarowanie przestrzeni umożliwia skupienie uwagi uczniów, rozwijanie różnorodnej aktywności, a także możliwość odpoczynku. Sala do zajęć wyposażona jest w urządzenia techniczne, których parametry informują o możliwości stosowania urządzenia w edukacji, np. tablica interaktywna o charakterze pasywnym, oświetlenie zbliżone do naturalnego światła. 

 

Sala do zajęć wyposażona jest także w narzędzia i środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem dużej liczby atrakcyjnych elementów manipulacyjnych, przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania i uczenia się zgodnego z preferowanymi zdolnościami poznawczymi. 

 

Nauczyciel ma dostęp do różnorodnych narzędzi i pomocy umożliwiających przeprowadzanie zajęć ruchowych, muzycznych, plastycznych lub technicznych, np. piłki, skakanki, woreczki, słupki, grzechotki.

 

W sali do zajęć powinna znajdować się tablica gładka z liniaturą lub siecią kwadratową umożliwiającą dziecku naukę pisania. Nauczyciel dobiera środki i narzędzia dydaktyczne do sali zgodnie z potrzebami oddziału i specyfiką stosowanych metod. Wyposażenie sali umożliwia prezentację wytworów pracy uczniów, np. sztalugi, parawany, instalacje, tablice korkowe itp. 

 

Nauczyciel odpowiada za taką aranżację sali do zajęć, która umożliwia i zachęca dzieci do samodzielnego poszukiwania i odkrywania wiedzy. Wystrój sali ma charakter zmienny, odzwierciedla aktualną tematykę pracy dzieci. Zawiera elementy przygotowane przez nauczyciela i uczniów. Nauczyciel usuwa zbędne elementy dekoracji sali i pomoce dydaktyczne, które aktualnie nie służą realizacji programu. Dba, aby wystrój sali stwarzał optymalne warunki uczenia się. Aranżacja wnętrza, począwszy od ustawienia mebli, a także elementów dekoracji, umożliwia pracę metodą wybraną przez nauczyciela. 

 

Nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z podstawą programową kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej, która określa osiągnięcia możliwe do uzyskania przez całą populację dzieci w danym wieku. Dla zapewnienia ciągłości procesu edukacji nauczyciele klas I–III powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zorganizować dostosowany do potrzeb dzieci okres ich adaptacji w szkole. 

      

Codzienna praca nauczyciela wyznaczona jest przez realizowany i interpretowany program nauczania, oparty na podstawie programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej. Interpretacja programu to dostosowanie sposobów osiągania celów, czyli efektów do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Nauczyciel, diagnozując umiejętności uczniów, ich możliwości i potrzeby, może tak organizować ich pracę, aby uczniowie osiągnęli cele wykraczające poza treści określone w podstawie programowej.

 

 

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IVVIII

 

JĘZYK POLSKI

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe.
  1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
  2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
  3. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
  4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
  5. Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
  6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII).
  7. Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa  w wydarzeniach kulturalnych.

 

 1. Kształcenie językowe.
  1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.
  2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.
  3. Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
  4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, w tym także z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się.
  5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej. 
  6. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.
  1. Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.
  2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.
  3. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.
  4. Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akty mowy).
  5. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.
  6. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej.
  7. Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich.

 

 1. Samokształcenie.
  1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
  2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.
  3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej.
  4. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.
  5. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy.
  6. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

KLASY IV–VI

 

         I.     Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:

1)      omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie  w poezji;

2)      rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne  i fantastyczne w utworach, ze szczególnym uwzględnieniem ich w prozie realistycznej, fantastycznonaukowej lub utworach fantasy;

3)      rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, hymn, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik lub powieść oraz wskazuje jego cechy gatunkowe; rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania, np. obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;

4)      zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje;

5)      omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, podtytułu, motta, puenty, punktu kulminacyjnego;

6)      rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab w wersie;

7)      opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;

8)      odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze;

9)      charakteryzuje podmiot liryczny, narratora i bohaterów w czytanych utworach;

10)  rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz wskazuje ich funkcje w utworze;

11)  wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;

12)  określa tematykę oraz problematykę utworu;

13)  wskazuje i omawia wątek główny oraz wątki poboczne; 

14)  nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;

15)  objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;

16)  określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi;

17)  przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia;

18)  wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze;

19)  wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;

20)  wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

1)      identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny lub reklamowy;

2)      wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;

3)      określa temat i główną myśl tekstu;

4)      dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie);

5)      odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;

6)      odróżnia informacje o faktach od opinii; 

7)      charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy; 

8)      rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;

9)      wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka); wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, muzyka); wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego); 

10)  rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego (np. filmowa, sceniczna, radiowa) oraz wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją;

11)  odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;

12)  dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny);

13)  świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe  i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży. 

 

 1. Kształcenie językowe.
  1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:

1)      rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w tekście;

2)      odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych;

3)      dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście;

4)      rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki;

5)      rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika, przekształca konstrukcję strony biernej i czynnej i odwrotnie, odpowiednio do celu i intencji wypowiedzi;

6)      stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;

7)      poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki, rozumie ich rolę w opisie świata oraz używa we właściwych kontekstach;

8)      nazywa części zdania i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik);

9)      określa funkcję wyrazów poza zdaniem, rozumie ich znaczenie i poprawnie stosuje w swoich wypowiedziach;

10)  rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu, wyróżnia człon nadrzędny i podrzędny oraz typy związków;

11)  rozpoznaje typy wypowiedzeń, uwzględniając cel wypowiedzi: wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące – rozumie ich funkcje i je stosuje;

12)  rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone (podrzędnie i współrzędnie), równoważniki zdań, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej;

13)  przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze  i odwrotnie, zdania w równoważniki zdań i odwrotnie.

 1. Zróżnicowanie języka. Uczeń:

1)      wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego;

2)      posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny;

3)      używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;

4)      rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w tekście oraz świadomie wykorzystuje do tworzenia własnych wypowiedzi;

5)      rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach;

6)      rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście;

7)      dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;

8)      rozróżnia synonimy, antonimy, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje we własnych wypowiedziach;

9)      zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu.

 1. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:

1)      identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny;

2)      identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;

3)      określa sytuację komunikacyjną i rozumie jej wpływ na kształt wypowiedzi;

4)      rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa ciała);

5)      rozumie pojęcie głoska, litera, sylaba, akcent; zna i stosuje reguły akcentowania wyrazów; 

6)      stosuje intonację poprawną ze względu na cel wypowiedzi; 7) rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady.

 1. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:

1)      pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;

2)      poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.
  1. Elementy retoryki. Uczeń:

1)      uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens;

2)      rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji;

3)      tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi;

4)      dokonuje selekcji informacji;

5)      zna zasady budowania akapitów;

6)      rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję.

 1. Mówienie i pisanie. Uczeń:

1)      tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym;

2)      wygłasza z pamięci tekst, ze zrozumieniem oraz odpowiednią intonacją, dykcją, właściwym akcentowaniem, z odpowiednim napięciem emocjonalnym  i z następstwem pauz;

3)      tworzy plan odtwórczy i twórczy tekstu;

4)      redaguje notatki;

5)      opowiada o przeczytanym tekście;

6)      rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) i odpowiednio się nimi posługuje, zachowując zasady etykiety językowej;

7)      tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. dalsze losy bohatera, komponowanie początku i zakończenia na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji;

8)      redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów;

9)      wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach.

 

 1. Samokształcenie. Uczeń:

1)      doskonali ciche i głośne czytanie;

2)      doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;

3)      korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje;

4)      zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (np. w bibliotekach szkolnych oraz on-line);

5)      korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika terminów literackich;

6)      zwraca uwagę na typy definicji słownikowych, określa ich swoistość;

7)      rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji;

8)      poznaje życie kulturalne swojego regionu;

9)      rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.

 

Lektury obowiązkowe:

 1. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;
 2. Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks);
 3. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań);
 4. Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi;
 5. Ignacy Krasicki, wybrane bajki;

      

 1. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 2. Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym:

opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego);

 1. Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni;
 2. Bolesław Prus, Katarynka;
 3. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny;
 4. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 5. Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;
 6. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego;
 7. Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce;
 8. Biblia:stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne,  w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie;
 9. Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;
 10. Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce;
 11. Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne.

 

Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

1)      Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy;

2)      Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna powieść;

3)      Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów;

4)      Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie;

5)      Olaf Fritsche, Skarb Troi;

6)      Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli;

7)      Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy;

8)      Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów;

9)      Selma Lagerlöf, Cudowna podróż;

10)  Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty);

11)  Kornel Makuszyński, wybrana powieść;

12)  Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;

13)  Karol May, Winnetou;

14)  Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza;

15)  Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść;

16)  Ewa Nowak, Pajączek na rowerze;

17)  Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa;

18)  Sat-Okh, Biały Mustang;

19)  Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant;

20)  Alfred Szklarski, wybrana powieść;

21)  Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera;

22)  Wybrane pozycje z serii Nazywam się… (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin,

Maria Curie-Skłodowska, Jan Paweł II  i in.) lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela. 

 

 

KLASY VII i VIII

 

Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV–VI.

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe.
  1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:

1)      rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;

2)      rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;

3)      wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog;

4)      rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje;

5)      zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje;

6)      zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje;

7)      określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;

8)      określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich;

9)      wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;

10)  wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;

11)  wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;

12)  recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem.

 1. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

1)      wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego;

2)      porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;

3)      interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia);

4)      dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa;

5)      rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, wywiad, artykuł, felieton i określa ich podstawowe cechy;

6)      określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;

7)      znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych.

 

 1. Kształcenie językowe.
  1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:

1)      rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie; rozumie rozbieżności między mową a pismem;

2)      rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej; w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, rozumie realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu,

rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń;

3)      zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy;

4)      rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie;

5)      rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone;

6)      odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną  i odwrotnie;

7)      rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu.

 1. Zróżnicowanie języka. Uczeń:

1)      dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, zna typy skrótów i skrótowców – określa ich funkcje w tekście; 

2)      rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców;

3)      zna sposoby wzbogacania słownictwa;

4)      rozumie znaczenie homonimów;

5)      wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka;

6)      rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu;

7)      rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny.

 1. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:

1)      rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach;

2)      rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich; 3) rozumie, na czym polega błąd językowy.

 1. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:

1)      wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych;

2)      poprawnie   przytacza        cudze   wypowiedzi,   stosując           odpowiednie   znaki interpunkcyjne;

3)      wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych;

4)      zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.
  1. Elementy retoryki. Uczeń:

1)      funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę;

2)      gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi;

3)      tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych); 

4)      wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych;

5)      odróżnia przykład od argumentu;

6)      przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego;

7)      zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;

8)      rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję;

9)      rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi.

 1. Mówienie i pisanie. Uczeń:

1)      tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad;

2)      wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje;

3)      formułuje pytania do tekstu;

4)      dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów.

 

 1. Samokształcenie. Uczeń:

1)      rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji;

2)      rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;

3)      uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie;

4)      uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych);

5)      pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach publicznych, konkursach itp.;

6)      rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;

7)      rozwija nawyki systematycznego uczenia się;

8)      rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.

 

Lektury obowiązkowe:

 1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna; 
 2. Aleksander Fredro, Zemsta;
 3. Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII;
 4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 5. Ignacy Krasicki, Żona modna;
 6. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II,wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);
 7. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
 8. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
 9. Juliusz Słowacki, Balladyna;
 10. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;
 11. Sławomir Mrożek, Artysta
 12. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

 

Wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

 

Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

1)      Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty);

2)      Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna;

3)      Arkady Fiedler, Dywizjon 303;

4)      Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze;

5)      Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka;

6)      Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty);

7)      Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów;

8)      Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy;

9)      Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża;

10)  Melchior Wańkowicz, Monte Cassino (fragmenty);

11)  Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty) lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże. 

 

      

Warunki i sposób realizacji

 

Klasy IV–VIII szkoły podstawowej to okres kształtowania sposobów poznawania świata i postaw wobec niego, poznawania kultury i jej wytworów, rozwijania umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, doskonalenia myślenia konkretnego oraz abstrakcyjnego. To również czas formowania indywidualnej osobowości i charakteru młodego człowieka oraz internalizacji systemu wartości, w tym szczególnie prawdy, dobra i piękna. 

 

Zadaniem nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym jest przede wszystkim:

1)      wychowywanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury, szczególnie dzieł literackich;

2)      rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji;

3)      rozwijanie w uczniu ciekawości świata, motywacji do poznawania kultury własnego regionu oraz dziedzictwa narodowego;

4)      kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku;

5)      rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach oraz sprawnego posługiwania się językiem polskim w zależności od celu wypowiedzi;

6)      rozwijanie umiejętności formułowania myśli, operowania bogatym słownictwem oraz wykorzystywania go do opisywania świata, oceniania postaw i zachowań ludzkich z zachowaniem zasad etyki i kultury języka;

7)      kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami wypowiedzi ustnej i pisemnej, potrzebnymi w dalszej edukacji oraz różnych sytuacjach życiowych;

8)      kształtowanie samodzielności w docieraniu do informacji, rozwijanie umiejętności ich selekcjonowania, krytycznej oceny oraz wykorzystania we własnym rozwoju;

9)      wychowanie do przyjmowania aktywnych postaw w życiu i brania odpowiedzialności za własne czyny.

 

Praca nauczyciela języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej obejmuje tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów i ich zdolności poznawczych. 

 

Nauczyciel w organizowaniu procesu dydaktycznego jest zobowiązany do stosowania rozwiązań metodycznych, które zapewnią integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego oraz rozwój intelektualny i emocjonalny uczniom o różnym typie inteligencji. W swojej pracy powinien wykorzystywać metody takie jak dyskusja i debata, drama lub projekt edukacyjny, które wspomagają rozwój samodzielnego docierania do informacji i prezentowania efektów kształcenia przez uczniów.

 

 

 

 

            

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Podstawa programowa – wersja II.1.

Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap edukacyjny, klasy IV–VIII)

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1)        człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2)        miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3)        edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4)        praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);

5)        życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6)        żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);

7)        zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8)        podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9)        kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10)    sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11)    zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12)    nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13)    świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);

14)    życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).

 

 1. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia;

2)      określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

3)      określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4)      określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

5)      znajduje w wypowiedzi określone informacje; 6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

 

 1. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

1)        określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;

2)        określa intencje nadawcy/autora tekstu;

3)        określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);

4)        znajduje w tekście określone informacje;

5)        rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;

6)        układa informacje w określonym porządku; 7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.

 

      

 1. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

1)        opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2)        opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3)        przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4)        przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 5) opisuje upodobania;

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 7) wyraża uczucia i emocje;

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

 

 1. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):

1)        opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2)        opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3)        przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4)        przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

5)        opisuje upodobania;

6)        wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

7)        wyraża uczucia i emocje;

8)        stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

 

 1. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:

1)        przedstawia siebie i inne osoby;

2)        nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

3)        uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;

4)        wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5)        wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

6)        składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;

7)        zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8)        proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;

9)        prosi o radę i udziela rady;

10)    pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11)    ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12)    wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13)    wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

14)    stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

 1. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:

1)        przedstawia siebie i inne osoby;

2)        nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę  (np. podczas rozmowy na czacie);

3)        uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

4)        wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5)        wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

6)        składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;

7)        zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8)        proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;

9)        prosi o radę i udziela rady;

10)    pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11)    ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12)    wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13)    wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

14)    stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

 

 1. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:

1)        przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);

2)        przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

3)        przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

 

 1. Uczeń posiada:

1)        podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym,  z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

2)        świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

 

 1. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

 

 1. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).

 

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych.

 

 1. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

 

 1. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

 

 

Podstawa programowa – wersja II.1.DJ

Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap edukacyjny, oddziały dwujęzyczne w klasach VII–VIII)

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1. Podczas dodatkowych godzin uczeń rozwija znajomość środków językowych oraz doskonali umiejętności językowe, w tym – w przypadku przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – również w zakresie tych przedmiotów.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

W zakresie wymagań szczegółowych określonych w dziale I–VIII: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1.

 

W zakresie wymagania określonego w dziale IX: uczeń spełnia wymagania określone  w podstawie programowej II.1. W szczególności – w odniesieniu do kultury krajów obszaru nauczanego języka – posiada podstawową wiedzę dotyczącą m.in. ich literatury, historii, geografii. 

W zakresie wymagań określonych w działach X–XIV: uczeń spełnia wymagania określone  w podstawie programowej II.1., ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych  w dziale XIV.

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Podstawa programowa – wersja II.2.

Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII)

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także bardzo proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie bardzo prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1)      człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2)      miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3)      edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);

4)      praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);

5)      życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);

6)      żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);

7)      zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług);

8)      podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki);

9)      kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);

10)  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);

11)  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12)  świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

 

 1. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia;

2)      określa główną myśl wypowiedzi;

3)      określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4)      określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, uczestników);

5)      znajduje w wypowiedzi określone informacje;

6)      rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

 

 1. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe  z tekstem, teksty narracyjne, wpisy na forach i blogach):

1)      określa główną myśl tekstu;

2)      określa intencje nadawcy/autora tekstu;

3)      określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę);

4)      znajduje w tekście określone informacje;

5)      rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.

 

 1. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

1)      opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2)      opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3)      przedstawia intencje i plany na przyszłość;

4)      przedstawia upodobania;

5)      wyraża swoje opinie;

6)      wyraża uczucia i emocje;

7)      stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

 

 1. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, wpis na blogu):

1)      opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2)      opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3)      przedstawia intencje i plany na przyszłość; 4) przedstawia upodobania;

5)      wyraża swoje opinie;

6)      wyraża uczucia i emocje;

7)      stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

 

 1. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:

1)      przedstawia siebie i inne osoby;

2)      nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

3)      uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;

4)      wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5)      wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia; pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

6)      składa życzenia, odpowiada na życzenia;

7)      zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8)      proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje;

9)      pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

10)  nakazuje, zakazuje;

11)  wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 12) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek); 13) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

 

 1. Uczeń reaguje w formie bardzo prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:

1)      przedstawia siebie i inne osoby;

2)      nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę  (np. podczas rozmowy na czacie); 

3)      uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

4)      wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5)      wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

6)      składa życzenia, odpowiada na życzenia;

7)      zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8)      proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje;

9)      pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

10)  nakazuje, zakazuje;

11)  wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 12) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek); 13) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

 

 

 

      

 1. Uczeń przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie:

1)      przekazuje w języku obcym nowożytnym podstawowe informacje zawarte  w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);

2)      przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

3)      przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

 

 1. Uczeń posiada:

1)      podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym,  z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

2)      świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

 

 1. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

 

 1. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).

 

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 1. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

 

 1. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

 

Podstawa programowa – wersja II.2.DJ

Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, oddziały dwujęzyczne w klasach VII i VIII)

 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.2. Podczas dodatkowych godzin uczeń utrwala i rozwija znajomość środków językowych oraz doskonali umiejętności językowe – przede wszystkim w zakresie rozumienia wypowiedzi, w tym – w przypadku przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – również w zakresie tych przedmiotów.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

Uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.2.

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym nowożytnym – zarówno w mowie,  jak i w piśmie – stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej. Tak zarysowany cel sprawia, że język obcy nowożytny powinien być przede wszystkim traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi osiągnięcie różnych, właściwych dla danej sytuacji i motywacji, celów komunikacyjnych. Założenie to nie wyklucza jednoczesnego dążenia do osiągania przez ucznia coraz wyższego stopnia poprawności językowej, choć z pewnością, zwłaszcza na początkowych etapach procesu kształcenia językowego, będzie to poprawność w zakresie kilku, kilkunastu najprostszych struktur. 

 

Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego należy z założenia traktować jako proces wieloletni, naznaczony nierównomiernym rozwojem w zakresie poszczególnych umiejętności, zależny od warunków, w których kształcenie to się odbywa. Zadaniem szkoły jest zapewnienie takich warunków, w których godziny przeznaczone na kształcenie językowe zostaną wykorzystane w sposób optymalny, tak dla języka nauczanego jako pierwszy (wiodący), jak i dla języka nauczanego jako drugi (od klasy VII).

W kształceniu językowym na II etapie edukacyjnym niezbędne jest:

1)      zapewnienie przez szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się na I etapie edukacyjnym (w klasach I–III), i którego nauka może być również kontynuowana na III etapie edukacyjnym (w szkole ponadpodstawowej), szczególnie w przypadku języka obcego nowożytnego nauczanego jako pierwszy;

2)      zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w zakresie języka obcego nowożytnego. Realizacja tego wymagania może wiązać się z podziałem klasy na grupy bądź stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych;

3)      prowadzenie zajęć z języka obcego nowożytnego w odpowiednio wyposażonej sali, z dostępem do słowników, pomocy wizualnych, odtwarzacza płyt CD/plików dźwiękowych, komputera ze stałym łączem internetowym, umożliwiającej przeprowadzanie ćwiczeń językowych w parach i grupach;

4)      używanie języka obcego nowożytnego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. zarówno nauczyciel – uczeń, jak i uczeń – uczeń;

5)      tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację przydatności języka obcego nowożytnego do realizacji własnych celów komunikacyjnych, oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji. Wszystkie te działania powinny docelowo służyć rozwijaniu u uczniów świadomości znaczenia języków obcych nowożytnych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w pracy, również w odniesieniu do ścieżki własnej kariery zawodowej;

6)      wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań audio, tekstów), w tym z użyciem narzędzi związanych z technologiami informacyjno- -komunikacyjnymi, takich jak np. tablice interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia mobilne;

7)      przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy oraz systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom – w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć/postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych;

8)      zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się. Realizacja tego zalecenia stanowi szczególne zadanie nauczycieli i szkoły. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów, zasobów internetu, książek (np. uproszczonych lektur), komunikatorów i mediów społecznościowych w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania czytelnicze, dni języków obcych nowożytnych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning, umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz innymi użytkownikami języka docelowego;

9)      wykorzystanie zajęć z języka obcego nowożytnego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym,  np. przez zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna, stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów oraz tworzenie sytuacji komunikacyjnych umożliwiających uczniom rozwijanie umiejętności interkulturowych.

 

Kształcenie w zakresie języka obcego nowożytnego powinno wspierać i być wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz umiejętności ogólnych. Należy mieć świadomość, że wiele technik stosowanych podczas zajęć z języka obcego nowożytnego,  np. planowanie i analizowanie zasobu środków i umiejętności językowych posiadanych  i wymaganych do wykonania danego zadania językowego, twórcze wykorzystanie języka, traktowanie popełnionego błędu jako narzędzia rozwoju własnych umiejętności językowych, wykorzystywanie domysłu językowego w procesie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, odkrywanie wzorców i formułowanie reguł, sprzyja nie tylko rozwojowi umiejętności językowych, ale przyczynia się do rozwoju umiejętności rozumowania w ogóle. Zajęcia  z języka obcego nowożytnego, dla których naturalne i pożądane są ćwiczenia bazujące  na pracy w parach lub w grupach, dają również doskonałą możliwość rozwijania tzw. umiejętności miękkich, w tym umiejętności współpracy, oceny mocnych i słabych stron własnych oraz kolegów/koleżanek, doceniania wkładu pracy kolegów/ koleżanek  np. w ramach pracy projektowej. 

 

            

MUZYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

Uczeń indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i pozawerbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury.

 1. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

Uczeń rozumie podstawowe pojęcia i terminy muzyczne niezbędne w praktyce wykonawczej, percepcji oraz prowadzeniu rozmów o muzyce, poszukiwaniu informacji  i twórczym działaniu, dostrzegając przy tym wzajemne relacje między nimi.

III.Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. Uczeń interpretuje zjawiska związane z kulturą muzyczną, słucha muzyki, rozpoznaje, rozróżnia i omawia jej cechy, przedstawia własny stosunek do słuchanego  i wykonywanego repertuaru, jest świadomym odbiorcą sztuki.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

I.   Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

1. W zakresie śpiewu. Uczeń:

1)      śpiewa ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem) minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym:

a)      piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego i ludowego, 

b)      wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne),

c)      kanony;

2)      poprawnie śpiewa z pamięci, zachowując należytą postawę, hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”;

3)      śpiewa, dbając o emisję i higienę głosu, stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i  inne, zachowując naturalne właściwości głosu; 

4)      wykonuje solo lub w zespole „rapowanki”, rytmiczne recytacje itp.; 5) tworzy z pomocą nauczyciela i samodzielnie: 

a)      struktury melodyczne,

b)      sygnały dźwiękowe (w kontekście danej tonalności),

c)      prosty dwugłos (burdon, ostinato, głos towarzyszący górny lub dolny),

d)      głosowe ilustracje dźwiękowe (onomatopeje) do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów;

6) improwizuje wokalnie oraz tworzy – pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie – różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad.

 1. W zakresie gry na instrumentach. Uczeń:

1)      gra na instrumentach ze słuchu lub/i przy pomocy nut (w zespole lub/i solo) na jednym lub kilku instrumentach melodycznych (do wyboru np. flet podłużny, flażolet /flecik polski/, pianino, keyboard, gitara, dzwonki, metalofon, ksylofon i inne) oraz perkusyjnych niemelodycznych: 

a)      schematy rytmiczne, 

b)      melodie,

c)      proste utwory, 

d)      akompaniamenty;

2)      gra na wybranym instrumencie melodycznym Hymn Europy (instrumentalną wersję „Ody do radości” L. van Beethovena);

3)      odtwarza gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne; 

4)      tworzy z pomocą nauczyciela i samodzielnie:

a)      proste struktury rytmiczne, 

b)      swobodny akompaniament rytmiczny i melodyczny,

c)      instrumentalne ilustracje dźwiękowe do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów;

5)      improwizuje oraz tworzy – pod kierunkiem nauczyciela lub/i samodzielnie – różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad, z użyciem dostępnych lub wykonanych przez siebie instrumentów.

 1. W zakresie ruchu przy muzyce. Uczeń:

1)      odtwarza ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne;

2)      wykonuje podstawowe kroki, figury i układy taneczne:

a)      polskich tańców narodowych: poloneza, kujawiaka i krakowiaka,

b)      wybranych tańców ludowych (szczególnie własnego regionu),

c)      wybranych tańców różnych narodów,

d)      wybranych tańców towarzyskich (fakultatywnie);

3)      improwizuje za pomocą gestu i ruchu oraz tworzy ilustracje ruchowe do muzyki.

 1. W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń:

1)      świadomie   słucha wybranych      dzieł    literatury         muzycznej      (fragmentów  lub/i w całości):

a)      reprezentatywnych    dla       kolejnych        epok    (od       średniowiecza             do współczesności),

b)      muzyki jazzowej i rozrywkowej,

c)      polskich pieśni artystycznych i patriotycznych,

d)      utworów ludowych w postaci oryginalnej i artystycznie opracowanej; 2) rozpoznaje ze słuchu:

a)      brzmienie instrumentów muzycznych,

b)      brzmienie głosów ludzkich: sopran, alt, tenor, bas,

c)      podstawowe formy muzyczne: AB, ABA, ABA1,rondo i wariacje,

d)      polskie tańce narodowe,

e)      aparat wykonawczy: solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band  i zespół folkowy;

3)      rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego;

4)      przedstawia słuchaną muzykę za pomocą środków pozamuzycznych (łącząc muzykę z innymi obszarami wiedzy):

a)      odzwierciedla graficznie cechy muzyki i strukturę form muzycznych,

b)      rysuje, maluje oraz układa teksty do muzyki,

c)      werbalizuje emocje i odczucia,

d)      opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów.

 

 1. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. 
  1. Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:

1)      podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności między nimi;

2)      określa podstawowe elementy muzyki (rytm, melodię, harmonię, agogikę, dynamikę, kolorystykę, artykulację).

 1. Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:

1)      nazywa dźwięki gamy, rozpoznaje ich położenie na pięciolinii;

2)      różnicuje wartości rytmiczne nut i pauz;

3)      zna skróty pisowni muzycznej: repetycja, volty, da capo al fine;

4)      zna podstawowe oznaczenia: metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne oraz fermatę;

5)      potrafi posługiwać się symboliką beznutową (np. tabulaturą, fonogestyką, uproszczoną fonogestyką, tataizacją).

 1. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje podziału:

1)      instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i charakteryzuje je;

2)      głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas) oraz technik wokalnych (np. śpiew estradowy, śpiew biały, jodłowanie i inne);

3)      aparatu wykonawczego (solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band, zespół folkowy).

 1. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki:

1)      muzyki ze względu na jej rodzaj (wokalna, instrumentalna, wokalno- -instrumentalna, artystyczna, rozrywkowa, ludowa oraz do wyboru: sakralna, filmowa, teatralna i inne);

2)      stylów muzycznych (do wyboru: pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae  i inne);

3)      form muzycznych: budowa okresowa, AB, ABA, ABA1, kanon, rondo, wariacje, pieśń, opera, balet, operetka, musical, koncert, symfonia; 4) faktury muzycznej: homofoniczna, polifoniczna.

 1. Uczeń określa charakterystyczne cechy:

1)      polskich tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka;

2)      wybranych polskich tańców ludowych z uwzględnieniem własnego regionu; 3) wybranych tańców towarzyskich i współczesnych.

 1. Wymienia nazwy epok w dziejach muzyki (średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX w.) oraz potrafi wskazać kompozytorów reprezentatywnych dla nich.
 2. Porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów: np. Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i inni).
 3. Potrafi uzasadnić własne preferencje muzyczne, argumentując swoje wybory.
 4. Tworzy, odtwarza i zapisuje muzykę przy użyciu dostępnych technologii.

 

 1. Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:
  1. zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej; 
  2. zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne;
  3. poszukuje informacji o muzyce w wydawnictwach książkowych, multimedialnych i innych dostępnych źródłach;
  4. poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu; 
  5. wyszukuje nagrania z literatury muzycznej w celu zilustrowania twórczości kompozytorów, cech epoki, charakterystyki stylów, przygotowując prezentacje lub/i, muzyczne portfolio;
  6. uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym(również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);
  7. angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;
  8. uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;
  9. stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców.

 

 

 

Warunki i sposób realizacji  

 

Podczas organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego należy pamiętać, że działania praktyczne muszą dominować nad zagadnieniami teoretycznymi. Wszelkie wiadomości z zakresu teorii i historii muzyki stanowią ich uzupełnienie.

Do prawidłowego prowadzenia zajęć z muzyki ważne jest, aby pracownia była wyposażona w:

1)      instrumenty muzyczne: perkusyjne niemelodyczne i melodyczne, instrument lub instrumenty klawiszowe (akustyczne lub elektroniczne), instrumenty dęte, instrumenty strunowe;

2)      tablicę z pięciolinią, rzutnik multimedialny i ekran lub tablicę multimedialną;

3)      sprzęt do odtwarzania, nagrywania i nagłaśniania dźwięku, komputer z oprogramowaniem muzycznym (np. edytory tekstu muzycznego, obróbki cyfrowej

dźwięku, ministudio muzyczne itp.) i z dostępem do internetu;

4)      bibliotekę muzyczną (nuty, śpiewniki, podręczniki), fonotekę i filmotekę; 5) plansze dydaktyczne (papierowe lub multimedialne).

 

Monitorując rozwój muzyczny uczniów, nauczyciel powinien zaproponować dostosowaną odpowiednio ofertę zajęć pozalekcyjnych, a w szczególnych przypadkach, w porozumieniu z rodzicami, skierować dziecko do placówki kształcenia artystycznego. 

 

Szkoła powinna stwarzać warunki do obcowania z muzyką „na żywo” poprzez udział uczniów w koncertach i spektaklach muzycznych, organizowanych w szkole i poza szkołą oraz do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych uczniów. Lekcje szkolne mogą być uzupełniane innymi formami zajęć, wśród których wymienić można:

1)      udział w koncertach, przedstawieniach i audycjach muzycznych; 

2)      lekcje w salach koncertowych, szkołach muzycznych, muzeach;

3)      współtworzenie koncertów, prezentacji, imprez muzycznych;

4)      organizowanie, propagowanie i udział w koncertach typu „dzieci – dzieciom”;

5)      udział w projektach interdyscyplinarnych klasowych i szkolnych; 6) spotkania z artystami;

7)      poznawanie lokalnego folkloru muzycznego i jego twórców, w miarę możliwości współtworzenie kultury regionalnej w powiązaniu z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki;

8)      udział w przeglądach, festiwalach i konkursach muzycznych.

 

 

Należy zachować szczególną dbałość o jakość edukacji muzycznej warunkowaną wielością i różnorodnością doświadczeń w zakresie śpiewu, gry na instrumentach, tworzenia  i improwizowania muzyki, kreatywności muzycznej, słuchania i percepcji muzyki oraz ruchu z muzyką i tańca.

 

Wszelka aktywność muzyczna prowadzi do zdobycia niezbędnych wiadomości teoretycznych przez uczniów. 

 

Rodzaj aktywności muzycznej powinien być elastycznie dostosowany do indywidualnych predyspozycji każdego ucznia.

      

Realizacja zajęć winna umożliwiać każdemu uczniowi rozwijanie kreatywności oraz kompetencji społecznych, takich jak: współdziałanie, współodpowiedzialność, umiejętność prezentacji osiągnięć indywidualnych i zespołowych, pełnienie różnorodnych funkcji  w grupie, tolerancję dla gustów i upodobań oraz tradycji kulturowych odmiennych od własnych.

 

 

 

PLASTYKA 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła.

 

 1. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych.

 

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

I.   Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

1)      wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin  i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;

2)      rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

3)      klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działania twórcze z wyobraźni  i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy;

4)      charakteryzuje i rozróżnia sposoby uzyskania iluzji przestrzeni w kompozycjach płaskich; rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna); rozpoznaje i świadomie stosuje światłocień, jako sposób uzyskania iluzji przestrzeni; podejmuje działania kreatywne z wyobraźni i z natury, skoncentrowane wokół problematyki iluzji przestrzeni;

5)      charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni  i transpozycji natury);

6)      rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi (szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż).

 

II.   Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

1)      w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury;

2)      wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące  z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);

3)      modeluje bryły i reliefy, konstruuje samodzielnie małe rzeźbiarskie formy przestrzenne  i bryły architektoniczne, a większe projekty realizuje we współpracy z innymi; tworzy aranżacje przestrzenne z gotowych elementów stosując układy kompozycyjne właściwe dla uzyskania zamierzonego wyrazu;

4)      projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje przestrzenne formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole; umiejętności te wykorzystuje w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych,  np. powiązanych z kalendarzem różnego typu świąt;

5)      podejmuje próby integracji sztuk tworząc zespołowo teatr plastyczny (animacja form plastycznych w przestrzeni plus światło i dźwięk ) oraz realizując inne rodzaje kreacji  z pogranicza plastyki i pokrewnych dziedzin jak pantomima, taniec, film animowany;

6)      stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych);

7)      podejmuje działania z zakresu estetycznego kształtowania otoczenia; projektuje i realizuje formy dekoracyjne, podnoszące estetykę otoczenia (wykorzystuje elementy gotowe, aranżując własny pokój, np. projektując nakrycie stołu na uroczystość rodzinną  z wykorzystaniem m.in. dekoracji kwiatowej; uwzględnia zasady estetyki podawania potraw).

      

III.   Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

1)      zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);

2)      zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”;

3)      rozumie znaczenie twórczości ludowej; rozróżnia różne jej formy; zna pojęcia sztuka ludowa i etnografia;

4)      wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców;

5)      rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów;

6)      rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce;

7)      wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce  i na świecie;

8)      zna i stosuje zasady prezentacji i upowszechniania dzieł zgodnie z prawem i etyką.

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Zajęcia plastyki mają przede wszystkim rozwijać wyobraźnię i kreatywność, niezbędną w rozwoju osobowości młodego człowieka. Mają także aspekt poznawczy i wychowawczy. Plastykę należy traktować jako szansę integralnego rozwoju, w którym uczniowie nie tylko wyrażają przez sztukę własne odczucia i emocje, ale także uczą się cierpliwości, dyscypliny i samokontroli w trakcie powstawania prac oraz angażują się, poprzez sztukę, w życie społeczne. 

 

Należy pamiętać, że zagadnienia teoretyczne nie mogą dominować nad ćwiczeniami praktycznymi, a plastyka w szkole podstawowej nie powinna zamienić się w regularną historię sztuki. Wszelkie wiadomości dotyczące teorii sztuki oraz jej historii stanowią jedynie uzupełnienie i bazę poznawczą do podejmowanych działań artystycznych. Dzieje sztuki powinny być zatem przedstawiane problemowo, a nie zgodnie z jej historycznym rozwojem. 

 

Bardzo ważną kwestią w nauczaniu plastyki jest takie planowanie pracy, aby było zgodne z psychofizycznym rozwojem dziecka. W pierwszym rzędzie dotyczy to treści kształcenia. W klasach IV–VI powinny być wprowadzane zagadnienia z zakresu funkcji i języka plastyki, ujęte w dziale I. Pamiętać jednak należy, że wszystkie zagadnienia teoretyczne, uczniowie przyswajają przede wszystkim poprzez działania praktyczne. W klasach starszych (VI i VII) wiadomości powinny być utrwalane, zgodnie ze spiralnym modelem nauczania, poprzez powracanie do działań twórczych, w których wykorzystywane są zagadnienia dotyczące formy i struktury dzieła. Wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego  i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego, opisane w dziale III proponuje się wprowadzić  w klasie VII. Natomiast doskonalenie umiejętności plastycznych i ekspresja twórcza dotyczy wszystkich klas II etapu edukacyjnego (z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów). Przejawia się to między innymi w odpowiednim dobieraniu zadań, technik, formatów i czasu realizacji. Należy pamiętać, że im młodsze dziecko, tym więcej zadań powinno się wprowadzać z wyobraźni i pamięci. Jedynie w klasach starszych mogą być wprowadzane ćwiczenia oparte na bezpośredniej obserwacji natury. Z tego powodu zagadnienia związane np. z iluzją przestrzeni, należy wprowadzać w klasach VI i VII. Podobnie różnicowanie technik powinno być ściśle związane z możliwościami psychofizycznymi uczniów oraz z możliwościami bazowymi szkoły. Do działań artystycznych na płaszczyźnie poleca się w klasach młodszych formaty mniejsze, a w klasach starszych sukcesywnie zwiększane.

 

Ćwiczenia praktyczne powinny być planowane na pojedyncze godziny lekcyjne, w niektórych przypadkach (jedynie w klasach starszych), praca może być kontynuowana na kolejnej lekcji. Przeważać powinny zajęcia w pracowniach szkolnych, w ramach których dominować mają aktywności warsztatowe. W trakcie realizacji programu należy uwzględniać różne formy i metody kształcenia. Powinno się w tym również uwzględnić działania zespołowe, zwłaszcza przy pracach wymagających dużego wkładu i wysiłku. Tego rodzaju działania (realizowane np. w formie projektów edukacyjnych), dają szansę powiązań interdyscyplinarnych i rozwijają różnorodne formy ekspresji twórczej. Pobudzają one sferę emocjonalną, poprzez angażowanie różnych zmysłów. Płaszczyzną wspólną może być na przykład teatr, w którym integrują się języki: literatury (słowo), muzyki (oprawa muzyczna), plastyki (scenografia i kostiumy) i gestu lub przygotowanie uroczystości szkolnych. Warto poszukać tego rodzaju wspólnych płaszczyzn i podjąć współpracę z innymi nauczycielami w ich realizacji. Praca metodą projektu istotna jest szczególnie w klasach starszych. 

 

Lekcje w miarę możliwości powinny być uzupełniane innymi formami zajęć, realizowanymi we wszystkich latach nauki. Ich celem jest m.in. upowszechnianie kultury i współpraca  z instytucjami i osobami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sztuki. Do takich form należą: 

1) lekcje w: galeriach, muzeach, obiektach sakralnych, pracowniach twórców;   2) wycieczki, w tym zajęcia plenerowe;

3)      tworzenie wystaw prac własnych, klasowych i szkolnych;

4)      zwiedzanie wystaw;

5)      spotkania z artystami;

6)      poznawanie zabytków i twórców regionu oraz, w miarę możliwości, współtworzenie kultury regionalnej w powiązaniu z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki;

7)      udział w konkursach plastycznych.

 

Nauczyciele plastyki mają obowiązek dostosowywania wymagań do indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji uczniów. Dotyczy to zwłaszcza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których charakteryzuje szczególna wrażliwość artystyczna i zdolności twórcze. Uczniów przejawiających szczególne pasje artystyczne, należy wspierać w rozwoju.

      

 

Dziennik Ustaw

Istotne znaczenie w rozwoju ma też wychowanie w poczuciu odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych i cudzych, w tym dziedzictwa kulturowego. Może się to przejawiać także w tworzeniu zbioru własnych prac, ich dokumentowaniu i zgodnym z prawem publikowaniu. Nauczyciele powinni zwracać uwagę i uwrażliwiać uczniów na ochronę własności intelektualnej i nie dopuszczać do tworzenia plagiatów oraz publikowania m.in. w mediach prac bez zgody twórcy oraz prac przedstawiających inne osoby bez ich zgody (ochrona wizerunku). Powinni też kształtować postawy właściwie rozumianej tolerancji dla twórczości innych osób z uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz postawy odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości plastycznej.

 

 

HISTORIA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Chronologia historyczna.
  1. Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
  2. Posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres n.e., tysiąclecie, wiek, rok.
  3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi.
  4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych. 
  5. Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym.

 

 1. Analiza i interpretacja historyczna.
  1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków.
  2. Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów historycznych przy wykorzystaniu map i planów w różnych skalach.
  3. Rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej. 
  4. Objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów historycznych.
  5. Dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności.

 

 1. Tworzenie narracji historycznej.
  1. Konstruowanie ciągów narracyjnych przy wykorzystaniu zdobytych informacji źródłowych.
  2. Posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia.
  3. Przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych.
  4. Tworzenie krótkich i długich wypowiedzi: planu, notatki, rozprawki, prezentacji.

      

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

KLASA IV

 

 1. Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń: 

1)      zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi pamiątki rodzinne i opowiada o nich;

2)      poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje. 

 

 1. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

1)      zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie;

2)      zna legendy o początkach państwa polskiego;

3)      wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.

 

 1. Refleksja nad historią jako nauką. Uczeń:

1)      wyjaśnia, na czym polega praca historyka; 

2)      wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i posługuje się pojęciami chronologicznymi;

3)      rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych;

4)      odróżnia historię od dziejów legendarnych.

 

 1. Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:

1)      księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzcie Polski;

2)      Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu – i zjeździe w Gnieźnie;

3)      ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim;

4)      królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle, Zawiszy Czarnym, unii polsko- -litewskiej i zwycięstwie grunwaldzkim;

5)      Mikołaju Koperniku i krakowskich żakach;

6)      Janie Zamoyskim – wodzu i mężu stanu;

7)      bohaterach wojen XVII wieku – przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim;

8)      Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic;

9)      Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim hymnie;

10)  Romualdzie Traugutcie i powstańczym państwie;

11)  laureatce Nagrody Nobla – Marii Skłodowskiej-Curie;

12)  Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach;

13)  Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni;

14)  „Zośce”, „Alku”, „Rudym” i „Szarych Szeregach”; 

15)  żołnierzach niezłomnych – Witoldzie Pileckim i Danucie Siedzikównie „Ince”; 

16)  papieżu Janie Pawle II; 

17)  „Solidarności” i jej bohaterach.

Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem.

 1. Piastowie. Plemiona słowiańskie i ich warunki życia na terenie dzisiejszej Polski. Ród Piastów – legendy związane z rodem.
 2. Chrzest Polski. Chrystianizacja i przemiany kulturowe na ziemiach polskich. Misja św. Wojciecha. Nowe słowa i nowe znaczenie starych słów w języku polskim.
 3. Wojny z Niemcami. Obrona kraju, wojowie. Obrona Głogowa.
 4. Zakony w Polsce. Rozwój piśmiennictwa i rolnictwa.
 5. Zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, obyczaje. 
 6. Złoty wiek kultury polskiej. Osiągnięcia architektury i sztuki – Wawel.
 7. Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem.
 8. Zygmunt III Waza. Warszawa stolicą Polski.
 9. Obiady czwartkowe króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozkwit kultury za ostatniego króla.
 10. Strajk dzieci we Wrześni. Udręki niewoli, germanizacja, rusyfikacja.
 11. Bitwa Warszawska. Ocalenie Polski przed najazdem bolszewickim.

 

 

KLASY V–VIII 

 

 1. Cywilizacje starożytne. Uczeń: 

1)      porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i wyjaśnia skutki rewolucji neolitycznej; 

2)      lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamii, Egiptu i Izraela), cywilizacje nad wielkimi rzekami (Indie  i Chiny) oraz cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu; 

3)      charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie, Grecji  i Rzymie, religię starożytnego Izraela; wyjaśnia różnicę między politeizmem  a monoteizmem; 

4)      umiejscawia w czasie i zna różne systemy sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Egipcie, Atenach peryklejskich i Rzymie;

5)      charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze;

6)      umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny oraz rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.

 

 1. Bizancjum i świat islamu. Uczeń: 

1)      umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę;

2)      lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie i rozpoznaje osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka).

 

      

 1. Średniowieczna Europa. Uczeń: 

1)      umiejscawia w czasie i przestrzeni państwo Franków; 

2)      umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe państwa w Europie; 

3)      wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku oraz opisuje relacje między władzą cesarską a papieską;

4)      charakteryzuje przyczyny i skutki krucjat.

 

 1. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń: 

1)      przedstawia instytucje systemu lennego, wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu; 

2)      opisuje warunki życia średniowiecznego miasta i wsi;

3)      porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim; 

4)      wyjaśnia rolę Kościoła (w tym zakonów) w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego. 

 

 1. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Uczeń: 

1)      sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów oraz przedstawia jego genezę; 

2)      wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, społeczne i polityczne chrystianizacji Polski;

3)      charakteryzuje rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II;

4)      charakteryzuje odbudowę i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego;

5)      przedstawia dokonania Bolesława Krzywoustego; opisuje konflikt z Cesarstwem Niemieckim;

6)      opisuje społeczeństwo Polski pierwszych Piastów.

 

 1. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Uczeń: 

1)      umieszcza w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego; 

2)      opisuje przyczyny oraz wskazuje skutki rozbicia dzielnicowego; 

3)      umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko- -krzyżackimi oraz zagrożeniem najazdami tatarskimi w okresie rozbicia dzielnicowego; 

4)      opisuje przemiany społeczne i gospodarcze, z uwzględnieniem ruchu osadniczego; 

5)      charakteryzuje proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, wskazując na rolę władców piastowskich (ze szczególnym uwzględnieniem roli Władysława Łokietka) oraz Kościoła.

 

 

 1. Polska w XIV i XV wieku. Uczeń: 

1)      opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV wieku;

2)      analizuje dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej

(system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej; 

3)      opisuje związki Polski z Węgrami w XIV i XV wieku;

4)      wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Wielkim Księstwem Litewskim;

5)      charakteryzuje dokonania w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej Jagiellonów w XV wieku;

6)      porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w XIV i XV wieku; 

7)      charakteryzuje rozwój monarchii stanowej i uprawnień stanu szlacheckiego (rozwój przywilejów szlacheckich do konstytucji nihil novi). 

 

 1. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 

1)      wyjaśnia przyczyny i ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno- -gospodarcze i kulturowe Europy oraz Nowego Świata; 

2)      umieszcza w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii.

 

 1. „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim. Uczeń: 

1)      rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego; charakteryzuje największe osiągnięcia Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika, Galileusza i Jana Gutenberga; 

2)      wymienia przyczyny i następstwa reformacji, opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okoliczności powstania Kościoła anglikańskiego; 

3)      wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i charakteryzuje reformę Kościoła katolickiego; 

4)      umieszcza w czasie i opisuje najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki wewnętrznej ostatnich Jagiellonów; 

5)      charakteryzuje politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów, ze szczególnym uwzględnieniem powstania Prus Książęcych;

6)      opisuje model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku, uwzględniając działalność gospodarczą polskiej szlachty i rolę chłopów;

7)      przedstawia największe osiągnięcia polskiego renesansu i reformacji, uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego; rozpoznaje obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich;

8)      przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej między Polską a Litwą (1569) i jej główne postanowienia.

 

 

 1. Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:

1)      charakteryzuje stosunki wyznaniowe i narodowościowe w Rzeczypospolitej; wyjaśnia główne założenia konfederacji warszawskiej;

2)      wyjaśnia okoliczności uchwalenia artykułów henrykowskich i przedstawia zasady wolnej elekcji; omawia przebieg i rezultaty pierwszych wolnych elekcji;

3)      opisuje panowanie Stefana Batorego, ze szczególnym uwzględnieniem jego polityki zewnętrznej.

 

 1. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku. Uczeń:

1)      wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Rosją, Szwecją i Turcją;

2)      wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie;

3)      omawia przebieg i znaczenie potopu szwedzkiego; 

4)      sytuuje w czasie, lokalizuje i omawia najważniejsze bitwy w XVII wieku;

5)      dokonuje oceny następstw politycznych, społecznych i gospodarczych wojen w XVII wieku;

6)      rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie. 

 

 1. Europa w XVII i XVIII wieku. Uczeń:

1)      charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej oraz wymienia główne cechy monarchii parlamentarnej, wykorzystując informacje o ustroju Anglii; 

2)      opisuje idee Oświecenia, podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, architekturze i sztuce;

3)      charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy Karola Monteskiusza i zasadę umowy społecznej Jakuba Rousseau;

4)      charakteryzuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii.

 

 1. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku. Uczeń:

1)      omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce saskiej;

2)      charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego;

3)      omawia zjawiska świadczące o postępie gospodarczym, rozwoju kultury i oświaty;

4)      ocenia pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich.

 

 1. Powstanie Stanów Zjednoczonych. Uczeń:

1)      omawia przyczyny i następstwa amerykańskiej wojny o niepodległość;

2)      wymienia instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych, wyjaśnia ich funkcjonowanie; ocenia sposób, w jaki konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy; 

3)      przedstawia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

 1. Wielka rewolucja we Francji. Uczeń:

1)      wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej rezultaty;

2)      analizuje i objaśnia zasady zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

 

 1. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń: 

1)      podaje przykłady naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta

Poniatowskiego, w tym osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej;

2)      charakteryzuje cele i konsekwencje konfederacji barskiej;

3)      sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja;

4)      wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i przedstawia jej następstwa;

5)      rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu.

 

 1. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku. Uczeń:

1)      sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze;

2)      przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego;

3)      rozróżnia przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne upadku Rzeczypospolitej.

 

 1. Epoka napoleońska. Uczeń:

1)      charakteryzuje zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim i przemiany społeczno-gospodarcze;

2)      opisuje okoliczności utworzenia Legionów Polskich oraz omawia ich historię;

3)      opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego ustrój i terytorium; 

4)      przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona.

 

 1. Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń:

1)      omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich;

2)      charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia).

 

 1. Ziemie polskie w latach 1815–1848. Uczeń:

1)      wskazuje na mapie podział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim; 

2)      charakteryzuje okres konstytucyjny Królestwa Polskiego – ustrój, osiągnięcia w gospodarce, kulturze i edukacji;

3)      przedstawia przyczyny wybuchu powstania listopadowego, charakter zmagań i następstwa powstania dla Polaków w różnych zaborach; 

4)      omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim, na obszarze ziem zabranych oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej;

5)      charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju. 

 

 1. Europa w okresie Wiosny Ludów. Uczeń:

1)      wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim, charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie;

2)      omawia przyczyny i skutki powstania krakowskiego oraz Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

 

 1. Powstanie styczniowe. Uczeń:

1)      omawia pośrednie i bezpośrednie przyczyny powstania, w tym „rewolucję moralną” 1861–1862;

2)      dokonuje charakterystyki działań powstańczych z uwzględnieniem, jeśli to możliwe, przebiegu powstania w swoim regionie;

3)      omawia uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim oraz porównuje z uwłaszczeniem w pozostałych zaborach;

4)      charakteryzuje formy represji popowstaniowych.

 

 1. Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń:

1)      opisuje sytuację polityczną w Europie w II połowie XIX wieku, w tym procesy zjednoczeniowe Włoch i Niemiec;

2)      prezentuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych; 

3)      wyjaśnia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX wieku;

4)      wymienia nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury masowej i przemiany obyczajowe.

 

 1. Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń:

1)      wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej – rusyfikacja, germanizacja (Kulturkampf), autonomia galicyjska; 

2)      opisuje postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców – trójlojalizm, praca organiczna, ruch spółdzielczy; 

3)      opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków;

4)      omawia narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy);

5)      wyjaśnia społeczne i narodowe aspekty rewolucji w latach 1905–1907; 6) charakteryzuje spór orientacyjny w latach 1908–1914.

 

 1. I wojna światowa. Uczeń:

1)      omawia najważniejsze konflikty między mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX wieku;

2)      wymienia główne przyczyny wojny – polityczne i gospodarcze, pośrednie i bezpośrednie;

3)      omawia specyfikę działań wojennych: wojna pozycyjna, manewrowa, działania powietrzne i morskie; 

4)      charakteryzuje postęp techniczny w okresie I wojny światowej; 5) opisuje rewolucję i wojnę domową w Rosji.

 

 1. Sprawa polska w czasie I wojny światowej. Uczeń:

1)      charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny;

2)      omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej: akt 5 listopada 1916 r., rola Stanów Zjednoczonych i rewolucji rosyjskich, deklaracja z 3 czerwca 1918 r.;

3)      ocenia polski wysiłek zbrojny i dyplomatyczny, wymienia prace państwowotwórcze podczas wojny.

 

 1. Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:

1)      opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny; 

2)      charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej oraz traktatu w Locarno; ocenia funkcjonowanie Ligi Narodów i ład wersalski;

3)      charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego narodowego socjalizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę.

 

 1. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:

1)      omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej – od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji”;

2)      przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód);

3)      opisuje wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki (pokój ryski).

 

 1. II Rzeczpospolita w latach 1921–1939. Uczeń:

1)      charakteryzuje skalę i skutki wojennych zniszczeń oraz dziedzictwa zaborowego; 

2)      charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 r.;

3)      omawia kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przyczyny, przebieg i skutki przewrotu majowego;

4)      opisuje polski autorytaryzm – rządy sanacji, zmiany ustrojowe (konstytucja kwietniowa z 1935 r.); 

5)      przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (system sojuszy i politykę równowagi).

 

 1. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń:

1)      charakteryzuje społeczną, narodowościową i wyznaniową strukturę państwa polskiego;

2)      omawia skutki światowego kryzysu gospodarczego na ziemiach polskich; 

3)      ocenia osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza powstanie Gdyni, magistrali węglowej i Centralnego Okręgu Przemysłowego; 

4)      podaje najważniejsze osiągnięcia kulturalne i naukowe Polski w okresie międzywojennym.

 

 1. Droga do wojny. Uczeń: 

1)                       omawia japońską agresję na Dalekim Wschodzie;

2)                       przedstawia ekspansję Włoch i wojnę domową w Hiszpanii;

3)                       opisuje politykę hitlerowskich Niemiec – rozbijanie systemu wersalsko-

-lokarneńskiego: od remilitaryzacji Nadrenii do układu w Monachium;

4)                       charakteryzuje politykę ustępstw Zachodu wobec Niemiec Hitlera; 5) wymienia konsekwencje paktu Ribbentrop–Mołotow.

 

 1. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń:

1)      charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej;

2)      opisuje i omawia etapy wojny obronnej i wskazuje na mapach położenia stron walczących;

3)      podaje przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, np. obrona poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy pod Mokrą i Wizną, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem.

 

 1. II wojna światowa i jej etapy. Uczeń:

1)      przedstawia oraz sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny światowej (polityczne i militarne); 

2)      charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy; przedstawia zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów; zna przykłady

bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu;

3)      wyjaśnia przyczyny klęski państw Osi;

4)      wymienia główne decyzje konferencji wielkiej trójki (Teheran, Jałta, Poczdam);

5)      przedstawia bezpośrednie skutki II wojny światowej, w tym problem zmiany granic i przesiedleń ludności.

 

 1. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. Uczeń: 

1)      porównuje założenia i metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce;

2)      wymienia przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich (Palmiry, Katyń, kaźń profesorów lwowskich, Zamojszczyzna); 

3)      wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego (rzeź wołyńska) na Kresach Wschodnich;

4)      charakteryzuje polityczną i militarną działalność polskiego państwa podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów;

5)      wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia postawę aliantów i Związku Sowieckiego wobec powstania.

 

 1. Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Uczeń:

1)      przedstawia okoliczności powstania i omawia działalność rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie;

2)      umieszcza w czasie i przestrzeni działania polskich formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny; 

3)      przedstawia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.

 

 1. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

1)      charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych;

2)      wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej wojny;

3)      opisuje okoliczności powstania NRD i RFN;

4)      wskazuje na mapie państwa NATO i Układu Warszawskiego, charakteryzując oba bloki polityczno-wojskowe;

5)      omawia sytuację w ZSRS i państwach jego strefy wpływów z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.;

6)      określa przyczyny, umieszcza w czasie i przestrzeni procesy dekolonizacyjne i ocenia ich następstwa;

7)      wymienia konflikty doby zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz omawia skutki blokady Berlina i kryzysu kubańskiego;

8)      opisuje przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie;

9)      omawia przemiany w Chinach po II wojnie światowej;

10)  wyjaśnia przyczyny oraz lokalizuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu ZSRS na przełomie lat 80. i 90., a także wyjaśnia jego następstwa; 

11)  charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989–1991;

12)  przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej;

13)  opisuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

 

 1. Początki komunizmu w Polsce. Uczeń:

1)      przedstawia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów (rola Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, referendum ludowe, wybory  w 1947 r.);

2)      charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego (żołnierze niezłomni [wyklęci]).

      

 1. Stalinizm w Polsce i jego skutki. Uczeń:

1)      przedstawia przemiany ustrojowe, gospodarczo-społeczne i kulturowe w okresie stalinizmu;

2)      omawia system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki;

3)      wyjaśnia przyczyny i skutki poznańskiego czerwca 1956 r. (powstanie poznańskie) oraz znaczenie wydarzeń październikowych 1956 r. 

 

 1. Polska w latach 1957–1981. Uczeń:

1)      opisuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL i formy uzależnienia od ZSRS;

2)      charakteryzuje realia życia społecznego i kulturalnego z uwzględnieniem specyfiki czasów gomułkowskich i gierkowskich;

3)      przedstawia i sytuuje w czasie różnorodność przyczyn kryzysów społecznych w latach 1968, 1970, 1976 i ich konsekwencje;

4)      wyjaśnia znaczenie roli Kościoła katolickiego dla stosunków politycznych i społecznych;

5)      opisuje narodziny i działania opozycji politycznej w latach 1976–1980;

6)      przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne;

7)      wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.; 8) charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”.

 

 1. Dekada 1981–1989. Uczeń:

1)      wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i konsekwencje;

2)      przedstawia postawy Polaków wobec stanu wojennego, fenomen oporu społecznego;

3)      wyjaśnia przyczyny zawarcia porozumienia „okrągłego stołu”, przedstawia jego głównych uczestników i opisuje postanowienia.

 

 1. Narodziny III Rzeczypospolitej. Uczeń:

1)      opisuje kluczowe przemiany ustrojowe w latach 1989–1997;

2)      charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.; 3) wyjaśnia przyczyny napięć społecznych.

 

 1. Miejsce Polski w świecie współczesnym. Uczeń:

1)      przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu Układu Warszawskiego i odzyskanie suwerenności przez Polskę; 

2)      wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO w 1999 r.;

3)      wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

 

 

 

             

Warunki i sposób realizacji

Zajęcia z historii mają charakter poznawczy i kształcący w zakresie możliwości związanych z wiekiem uczniów. Treści nauczania koncentrują się na najważniejszych elementach dziedzictwa przeszłości, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ojczystych. Uczeń klasy IV zostaje wprowadzony w kształcenie historyczne zarówno przez poznawanie losów własnej rodziny, jak i prezentację sylwetek wybitnych polskich postaci historycznych. Nauczyciel powinien tak wykorzystywać materiał, aby historię Polski przedstawiać przez cykl trafiających do wyobraźni ucznia „obrazów”, przedstawiających bohaterów narodowych, którzy podejmują konkretne działania przynoszące doniosłe rezultaty. Uczeń zdobywa w ten sposób wiedzę o najważniejszych osobach i wydarzeniach w polskiej historii, jednocześnie umacniając więź z miejscem zamieszkania i z krajem ojczystym, wyzwalając w sobie poczucie odpowiedzialności za dorobek minionych wieków. 

Realizacja treści i wymagań od klasy V do klasy VIII jest następująca:

1)               klasa V – działy od I do VII; 

2)               klasa VI – działy od VIII do XVIII; 3) klasa VII – działy od XIX do XXXI; 4) klasa VIII – działy od XXXII do XLII. 

Na plan pierwszy na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej powinno wysuwać się kształtowanie i rozwijanie postawy patriotycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu dla dorobku innych narodów. Rozwiązanie propedeutyczne zastosowane w klasie IV w kolejnych klasach przechodzi w chronologiczny układ opisu biegu dziejów. Podstawa programowa nie zawiera skodyfikowanego zapisu wydarzeń i dat, zaś obok wymienionych w niej postaci mogą być uwzględnione także inne. 

Zastosowane w procesie dydaktycznym różnorodne metody nauczania i środki dydaktyczne powinny być dostosowane do możliwości wiekowych uczniów oraz ich indywidualnych potrzeb. Powinny to być zarówno klasyczne metody, jak: opis, pogadanka czy wykład, jak i metody aktywizujące, oparte na działaniu, np. przygotowanie prezentacji komputerowych, zajęcia z tablicą interaktywną, tworzenie programów multimedialnych, filmy, praca z mapą, gry dydaktyczne, inscenizacje, przedstawienia. Dodatkowo ważne jest, aby w procesie nauczania wykorzystywać, w miarę istniejących możliwości, takie formy, jak: wycieczki do muzeów, miejsc pamięci, korzystanie z rekonstrukcji historycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi/świadkami historii, wreszcie – sięganie po propozycje dydaktyczne, którymi dysponują zarówno fundacje (takie jak np. Ośrodek KARTA, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT), jak również Instytut Pamięci Narodowej. 

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Wiedza i rozumienie. Uczeń: 

1)      wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej  i państwowej;

2)      uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych i stosuje je w życiu szkoły oraz grup, w których uczestniczy; 

3)      wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej; 

4)      przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy władz publicznych; 

5)      ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz wybranych spraw międzynarodowych; 

6)      wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym publicznego.

 

 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń: 

1)      znajduje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego; 

2)      wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z życia społecznego, w tym publicznego. 

 

 1. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1)      rozpoznaje własne potrzeby i potrzeby innych; 

2)      planuje dalszą edukację, uwzględniając swe umiejętności i zainteresowania; 

3)      wyjaśnia związek między godnością a prawami, które mu przysługują; 

4)      przedstawia własne prawa i obowiązki; 

5)      powiększa treść własnej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej i obywatelskiej; 

6)      rozpoznaje przypadki łamania praw w swoim otoczeniu; 

7)      argumentuje zasadność postaw obywatelskich – m.in. odpowiedzialności, troski o dobro wspólne i tolerancji; 

8)      rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.

 

 1. Komunikowanie i współdziałanie. Uczeń: 

1)      komunikuje się w sprawach życia społecznego, w tym publicznego, oraz dyskutuje i przedstawia własne argumenty w wybranych sprawach tego typu; 

2)      rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych; 

3)      współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; 

4)      wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności; 

5)      korzysta z prostych procedur oraz z możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego – wskazuje, gdzie załatwić proste sprawy urzędowe.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

 

 1. Społeczna natura człowieka. Uczeń: 

1)      uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; wyjaśnia znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania);

2)      przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku;

3)      wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie; 

4)      rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; 

5)      podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; przedstawia różne formy zachowań asertywnych;

6)      uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady.

 

 1. Rodzina. Uczeń: 

1)      charakteryzuje rodzinę jako grupę społeczną; przedstawia rolę rodziców i osób starszych w rodzinie; analizuje wartości ważne dla jego rodziny; 

2)      analizuje wpływ, jaki rodzina wywiera na dzieci; przedstawia prawa i obowiązki dzieci w rodzinie; 

3)      wyjaśnia, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; wymienia główne źródła jego dochodów (z działalności zarobkowej: pracy, działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych oraz ze świadczeń społecznych – w powiązaniu z rodzajami ubezpieczeń społecznych);

4)      wymienia kategorie wydatków gospodarstwa domowego; planuje jego budżet.

 

 1. Szkoła i edukacja. Uczeń: 

1)      przedstawia funkcje szkoły w systemie edukacji oraz strukturę polskiego systemu edukacyjnego;

2)      charakteryzuje klasę szkolną, pozalekcyjne koło zainteresowań, życie szkolnej społeczności; przedstawia działania samorządu uczniowskiego; wyjaśnia, jak przeprowadzane są wybory organów samorządu szkolnego; 

3)      wymienia prawa i obowiązki ucznia; rozpoznaje przypadki naruszania praw uczniów oraz pracowników szkoły; przedstawia sposoby dochodzenia praw, które zostały naruszone;

4)      charakteryzuje oczekiwane kompetencje wybranych kategorii społeczno- -zawodowych i ich miejsce na rynku pracy; 

5)      planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy.

 

 1. Prawa człowieka. Uczeń:

1)      uzasadnia, że godność człowieka jest podstawą różnych systemów moralnych; wyjaśnia, że jest ona źródłem powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych i niezbywalnych wolności i praw człowieka; analizuje sformułowania preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 

2)      wykazuje różnice między prawami a wolnościami człowieka; wymienia prawa i wolności osobiste zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

3)      wymienia prawa dzieci i analizuje przepisy Konwencji o prawach dziecka; 

4)      podaje przykłady działań Rzecznika Praw Dziecka; przedstawia cele działalności Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci;

5)      wymienia prawa i wolności polityczne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że dzięki nim człowiek może mieć wpływ na życie publiczne;

6)      wykazuje, że prawa człowieka muszą być chronione; wyjaśnia rolę Rzecznika Praw Obywatelskich i podaje przykłady jego działań;

7)      przedstawia przykłady działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się zjawiskom braku tolerancji wobec różnych mniejszości.

 

 1. Nieletni wobec prawa. Uczeń: 

1)      rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach; 

2)      przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować; 

3)      wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i przestępstw;

4)      przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami. 

 

 1. Społeczność lokalna. Uczeń:

1)      wymienia zadania samorządu gminnego; przedstawia główne źródła przychodów i kierunki wydatków w budżecie gminy; 

2)      przedstawia, jak zorganizowany jest urząd gminy (miasta/dzielnicy); podaje, w jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy; przedstawia możliwości załatwienia spraw poprzez e-urząd; posługuje się formularzami urzędowymi – wypełnia wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego; 

3)      wymienia organy stanowiące i wykonawcze w gminie (mieście/dzielnicy); przedstawia, jak są one wybierane i jak mogą zostać odwołane; podaje uprawnienia tych organów; 

4)      podaje, kto pełni funkcje wójta/burmistrza/prezydenta miasta i przewodniczącego rady gminy/miasta; znajduje w mediach lokalnych informacje na temat publicznych działań osób pełniących funkcje w organach samorządu terytorialnego; 

5)      znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów;

6)      rozpoznaje problemy społeczne swojej społeczności lokalnej (np. wynikające z sytuacji demograficznej, gospodarczej, infrastrukturalnej); formułuje sądy dotyczące tych problemów.

 1. Społeczność regionalna. Uczeń: 

1)      znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa; 

2)      wymienia zadania samorządu powiatowego i województwa; 

3)      podaje, w jakim wydziale starostwa powiatowego można załatwić wybrane sprawy; posługuje się formularzami urzędowymi – wypełnia wniosek o paszport (delegatura urzędu wojewódzkiego); 

4)      wymienia organy stanowiące i wykonawcze samorządu powiatowego i województwa; przedstawia, jak są one wybierane i jak mogą zostać odwołane; podaje zadania tych organów; 

5)      przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej.  

 

 1. Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna. Uczeń: 

1)      wyjaśnia, co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty narodowej/ etnicznej oraz co łączy człowieka z ojczyzną – Polską; przedstawia te więzi na własnym przykładzie;

2)      wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości; przedstawia warunki nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa i wymienia inne formy uznania za obywatela polskiego oraz nadania obywatelstwa polskiego; wymienia konstytucyjne obowiązki obywatela;

3)      analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia, czym powinna przejawiać się postawa patriotyczna młodego i dorosłego człowieka; 

4)      wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym;

5)      uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/ etniczną, państwową/ obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom.

 

 1. Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie. Uczeń: 

1)      podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego; 

2)      przedstawia cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb;

3)      przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy; 

4)      przedstawia formy wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych, przykłady realizacji lokalnych inicjatyw mieszkańców finansowanych z budżetów obywatelskich oraz przedsięwzięć podejmowanych przez młodzieżowe rady gminy/miasta;

5)      uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań. 

 

 1. Środki masowego przekazu. Uczeń:

1)      przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu dla wolności słowa;

2)      znajduje w mediach wiadomości na wskazany temat; odróżnia informacje o faktach od komentarzy i opinii; wyjaśnia, na czym powinna polegać rzetelność dziennikarzy;

3)      przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy;

4)      wskazuje cele kampanii społecznych; analizuje materiały z wybranej kampanii tego rodzaju; 

5)      wykazuje znaczenie opinii publicznej; znajduje w internecie komunikaty z badań opinii publicznej oraz odczytuje i interpretuje proste wyniki takich badań. 

 

 1. Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń: 

1)      wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym zajmuje się władza państwowa; 

2)      wyjaśnia zasadę suwerenności narodu; przedstawia sprawy, które mogą być poddane pod referendum; wymienia referenda ogólnokrajowe, których wyniki były wiążące, oraz referenda lokalne we własnej społeczności, które były ważne; 

3)      wyjaśnia zasadę przedstawicielstwa (demokracji pośredniej); przedstawia zasady wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady działania i najważniejsze kompetencje izb parlamentu; 

4)      wyjaśnia zasadę pluralizmu politycznego; wymienia partie polityczne, których przedstawiciele zasiadają w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach stanowiących samorządu terytorialnego; przedstawia cele działania partii politycznych oraz wykazuje, że konkurują one w życiu publicznym; znajduje informacje na temat działań wybranej partii (jej struktur regionalnych lub centralnych); 

5)      wyjaśnia zasadę republikańskiej formy rządu; przedstawia sposób wyboru i podstawowe kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym osób pełniących ten urząd, które wybrano  w wyborach powszechnych, oraz o działaniach urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

6)      wyjaśnia zasadę państwa prawa, w tym zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów; wyjaśnia podział na sądy powszechne i administracyjne oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego; przedstawia, w jakich sprawach orzeka sąd rejonowy;

7)      wyjaśnia zasadę konstytucjonalizmu; podaje szczególne cechy konstytucji; znajduje w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące wskazanej kwestii; podaje kompetencje Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej

Polskiej; 

8)      wyjaśnia zasadę trójpodziału władzy; objaśnia konieczność poparcia większości sejmowej dla Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (bądź jej działań); przedstawia podstawowe kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; podaje imiona i nazwiska urzędujących prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że decyzje podejmowane  w wybranym ministerstwie mają wpływ na życie jego rodziny. 

 

 1. Sprawy międzynarodowe. Uczeń: 

1)      wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego; 

2)      wymienia cele działania Unii Europejskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym Ojców Europy oraz obywateli polskich pełniących ważne funkcje w instytucjach unijnych; 

3)      przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej dla pracowników i osób podróżujących; znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych w swojej gminie lub swoim regionie;

4)      przedstawia działalność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego;

5)      formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata; rozważa propozycje działań w kierunku poprawy warunków życia innych ludzi na świecie.

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Nadrzędnemu celowi kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie – kształtowaniu postaw obywatelskich i prowspólnotowych – sprzyjać ma nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności dotyczących kolejnych kręgów środowiskowych, z którymi styka się uczeń: od rodziny i szkoły przez wspólnotę lokalną i regionalną, aż do wspólnoty narodowej, państwowej i międzynarodowej. Kształcenie to ma umożliwiać rozwój umiejętności refleksyjnej obserwacji otaczającej rzeczywistości społecznej, w tym życia publicznego. Konieczna jest taka realizacja treści nauczania, aby uczniowie rozumieli przydatność poszczególnych zagadnień w codziennym życiu człowieka – członka poszczególnych grup i wspólnot społecznych. Sprzyjać to ma rozwojowi umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania prostych problemów w życiu społecznym. Kształcenie to ma także prowadzić do ugruntowania postaw szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego oraz ciekawości poznawczej, otwartości i tolerancji.

         

W nauczaniu wiedzy o społeczeństwie powinno się stwarzać sytuacje edukacyjne, w których uczeń stosuje poszczególne metody autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów i problemów, współdecydowania – np. w realizacji wymagań szczegółowych określonych w dziale I pkt 2–6 czy dziale III pkt 2. Ma ono także uświadomić uczniom ich własne prawa i obowiązki. Treści nauczania sformułowano tak, aby uczeń miał świadomość wpływu obywateli na życie publiczne – przy czym poza formami konwencjonalnymi uwypuklono także te niekonwencjonalne. Sprzyjać ma to kreowaniu aktywnych postaw w życiu społecznym, ale  i brania odpowiedzialności za własne wybory i czyny.

 

W celu rozwijania umiejętności komunikacji i współdziałania powinno się stosować różne metody pracy grupowej, w tym uczniowskie projekty edukacyjne (każdy uczeń powinien uczestniczyć w dwóch projektach – np. w realizacji wymagań szczegółowych określonych  w dziale III pkt 4, dziale VI pkt 5 i dziale VII pkt 5). Należy także wykorzystywać różne formy dyskusji – np. w realizacji wymagań szczegółowych określonych w dziale VI pkt 6, dziale VIII pkt 5, dziale IX pkt 5 i dziale XII pkt 5.

 

W kształceniu kompetencji pozyskiwania, gromadzenia, porządkowania, analizy i prezentacji informacji o życiu społecznym, w tym publicznym, powinna być wykorzystywana technologia informacyjno-komunikacyjna. Istotne jest korzystanie ze stron internetowych instytucji publicznych, w tym organów samorządowych, organów władzy publicznej, czy organizacji społecznych. Niezbędna jest również praca z różnymi typami przekazu (np. interaktywnymi). 

 

W miarę możliwości ważne byłoby również pozyskiwanie informacji w toku wycieczki edukacyjnej (w tym wirtualnej, wykorzystując dedykowane aplikacje) do wybranych instytucji np. do urzędu gminy (miasta/dzielnicy). Można także – za zgodą rady pedagogicznej i rodziców – realizować niektóre treści nauczania poprzez lekcje organizowane we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami oferującymi usługi poradnictwa zawodowego oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

 

PRZYRODA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Wiedza. 
  1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).
  2. Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i  orientacji w terenie.
  3. Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.
  4. Poznanie układów budujących organizm człowieka (kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy).
  5. Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych zależności między tymi składnikami.
  6. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.
  7. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
   1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
   2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.
   3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów, technologii informacyjno-komunikacyjnych).
   4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym życiu.
   5. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
   6. Wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu.
   7. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.

 

 1. Kształtowanie postaw – wychowanie.
  1. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
  2. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
  3. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
  4. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie.
  5. Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia.
  6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.
  7. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez:

1)      właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym;

2)      współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy;

3)      działania na rzecz środowiska lokalnego;

4)      wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy;

5)      świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.

 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe

 

 1. Sposoby poznawania przyrody. Uczeń:

1)      opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem, doświadczeniem a obserwacją;

2)      podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza);

3)      podaje          przykłady        wykorzystania            zmysłów         do        prowadzenia          obserwacji przyrodniczych;

4)      stosuje         zasady             bezpieczeństwa          podczas           obserwacji       i          doświadczeń przyrodniczych;

5)      wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie;

6)      korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.

 

 1. Orientacja w terenie. Uczeń:

1)      opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków głównych;

2)      wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą gnomonu i wskazuje je w terenie;

3)      podaje różnice między planem a mapą; 

4)      rysuje plan różnych przedmiotów;

5)      wykonuje i opisuje szkic okolicy szkoły;

6)      odczytuje informacje z planu i mapy posługując się legendą;

7)      wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły;

8)      korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki;

9)      wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia;

10)  opisuje zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku;

11)  wskazuje w terenie oraz na schemacie (lub horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych porach roku.

 

 1. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. Uczeń:

1)      wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru); 

2)      odczytuje wartości pomiaru składników pogody stosując właściwe jednostki;

3)      prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega zależności;

4)      podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia;

5)      podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego; 

6)      nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i opisuje ich następstwa;

7)      opisuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej); 8) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku.

      

 1. Ja i moje ciało. Uczeń:

1)      wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje;

2)      wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów;

3)      opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;

4)      wymienia podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu;

5)      bada współdziałanie zmysłu smaku i węchu;

6)      opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie.

 

 1. Ja i moje otoczenie. Uczeń:

1)      proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi związane;

2)      opisuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, opisuje sposoby zapobiegania chorobom;

3)      podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku;

4)      interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;

5)      podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi;

6)      rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia;

7)      prezentuje podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry;

8)      wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwencje; uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energetyzujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych;

9)      odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia:

drażniących, trujących, żrących i wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie; 10) opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

 

 1. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń:

1)      rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;

2)      rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i  miejsca zamieszkania;

3)      tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy;

4)      rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;

5)      rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne;

6)      wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia;

7)      rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły;

8)      podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące; rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie;

9)      odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu;

10)  rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka;

11)  obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka;

12)  określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia; 13) rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.

 

 1. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:

1)      wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy;

2)      rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich funkcje;

3)      określa zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego;

4)      charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy;

5)      opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań rodzinnych, starych fotografii;

6)      ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej okolicy;

7)      wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej miejscowości;

8)      wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony;

9)      ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”.

 

Warunki i sposób realizacji

Treści kształcenia i wymagań szczegółowych podzielono na 7 działów tematycznych. Dobór treści został wybrany tak, aby uczeń, prowadząc obserwacje, poznał środowisko najbliższej okolicy oraz kształtował umiejętność dostrzegania zjawisk i procesów zachodzących  w przyrodzie. Poznał także podstawową budowę własnego organizmu i utrwalił nawyki związane z higieną własnego ciała i otoczenia, unikał uzależnień i zagrożeń ze strony używek, a także niebezpiecznych organizmów. Pozwoli mu to na podejmowanie właściwych decyzji  w życiu codziennym.

      

Nauczyciel, biorąc pod uwagę etap rozwoju poznawczego ucznia, powinien tworzyć warunki do doskonalenia jego umiejętności obserwacji. Powinny to być zarówno klasyczne metody, jak obserwacja w terenie czy obserwacja pośrednia w sali lekcyjnej przy wykorzystaniu obrazów realistycznych i symbolicznych, w tym szczególnie map, plansz anatomicznych, rysunków i schematów, jak i metody aktywizujące z wykorzystaniem komputera, jego oprogramowania i dostępnych (lokalnie, jak i w sieci) zasobów elektronicznych (słowniki, encyklopedie, programy multimedialne, w tym programy edukacyjne), zajęcia z tablicą interaktywną, filmy i gry dydaktyczne. Nauczyciel powinien także czuwać nad właściwym stosowaniem pojęć oraz dbałością o język, który na tym etapie rozwoju winien stać się dla ucznia sprawnym narzędziem komunikacji. 

 

Nauczyciel przyrody powinien w programie nauczania zaplanować zajęcia terenowe, a także uwzględnić czas na obserwacje i doświadczenia. Dzięki takim działaniom zostaną osiągnięte założone w podstawie wymagania ogólne.

 

Na zajęciach terenowych, proponuje się następującedziałania praktyczne:

1)      wyznaczanie kierunków głównych za pomocą kompasu, oraz drogi Słońca nad widnokręgiem, wskazywanie momentu górowania Słońca;

2)      pomiary składników pogody (pomiar temperatury powietrza; wyznaczenie kierunku wiatru) i dokumentowanie przeprowadzonych obserwacji, np. w dzienniku pogody; 

3)      wykonanie szkicu, np. terenu wokół szkoły, czytanie mapy, orientacja mapy w terenie;

4)      wycieczka np. na pole, łąkę, do lasu lub parku, rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt; obserwacja organizmów samożywnych i cudzożywnych, wskazywanie przystosowań w budowie organizmów do zdobywania pokarmu; obserwacja warstw lasu i rozpoznawanie tworzących je roślin;

5)      obserwacje cieku wodnego lub linii brzegowej jeziora; rozpoznawanie i nazywanie pospolitych organizmów żyjących w wodzie; obserwacja przystosowań roślin i zwierząt do życia w wodzie; rozpoznawanie (w miarę możliwości w terenie, w ogrodzie zoologicznym, ogrodzie botanicznym), grzybów i roślin trujących oraz zwierząt jadowitych i innych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

 

Zajęcia terenowe można przeprowadzić w oparciu o obiekty edukacyjne (izby/sale edukacyjne lub ośrodki edukacji leśnej) Lasów Państwowych. Mogą to być także zajęcia terenowe na leśnej ścieżce dydaktycznej lub zajęcia terenowe w lesie z leśnikiem. Podczas wycieczek do ogrodu zoologicznego lub ogrodu botanicznego uczeń może poznać zwierzęta niebezpieczne, rośliny i grzyby trujące. Wycieczki nad rzekę, jezioro, do parku krajobrazowego, ewentualnie narodowego lub pomników przyrody, przybliżą uczniowi różnorodność form ochrony przyrody. Dodatkowo ważne jest przeprowadzenie w miarę możliwości wirtualnych zajęć terenowych z wykorzystaniem różnych aplikacji np. wycieczka wirtualna po muzeum. Natomiast wycieczki do muzeum, miejsc wydarzeń historycznych  w okolicy, a także obserwacje obiektów architektury współczesnej lub dawnej, pozwolą na utożsamianie się z własnym regionem. Większość proponowanych aktywności ucznia wymaga wyjścia z budynku szkolnego, lecz nie muszą to być dalekie wycieczki, wystarczy np. wyjście na boisko szkolne, drogę przed szkołą lub do parku. Aby osiągnąć zamierzone cele, w wyposażeniu pracowni przyrodniczej ważne jest, aby znalazły się albumy do rozpoznawania pospolitych roślin, grzybów i zwierząt, lupy, kompasy, przenośny gnomon, termometr, mapy topograficzne lub szczegółowe mapy turystyczne własnego terenu w skali 1:25 000, 1:10 000 oraz plany miasta. Podstawową zasadą kształcenia na zajęciach przyrody powinny być metody aktywizujące ucznia, które umożliwiają obserwację środowiska, badanie zjawisk i procesów charakterystycznych dla miejsca zamieszkania oraz doskonalą umiejętność komunikowania się. Pracując w grupach, uczeń kształtuje umiejętność współpracy i komunikowania się, przyjmowania na siebie roli lidera. 

 

 

GEOGRAFIA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

 1. Wiedza geograficzna.
  1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów.
  2. Poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników.
  3. Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata.
  4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.
  5. Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.
  6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 
  7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka.
  8. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.

 

 1. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
  1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków na ich podstawie.
  2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
  3. Interpretowanie map różnej treści.
  4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.
  5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata. 
  6. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska geograficznego.
  7. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i społecznych.
  8. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej. 
  9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi. 
  10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym.

 

 1. Kształtowanie postaw.
 2. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań geograficznych.
 3. Łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości.
 4. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania. 
 5. Rozwijanie w sobie poczucia tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej.
 6. Kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej).
 7. Kształtowanie pozytywnych – emocjonalnych i duchowych – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią.
 8. Rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca rozumianego jako „oswojona” najbliższa przestrzeń, której nadaje pozytywne znaczenia.
 9. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski.
 10. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości.

 

 

      

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Mapa Polski:mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy. Uczeń:

1)        stosuje legendę mapy do odczytywania informacji oraz skalę mapy do obliczania odległości między wybranymi obiektami;

2)        rozpoznaje na mapie składniki krajobrazu Polski; 

3)        czyta treść mapy Polski; 

4)        czyta treść mapy lub planu najbliższego otoczenia szkoły, odnosząc je do elementów środowiska geograficznego obserwowanych w terenie.

 

 1. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska). Uczeń: 

1)        wskazuje na mapie położenie krain geograficznych Polski;

2)        przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie;

3)        rozpoznaje krajobrazy Polski w opisach oraz na filmach i ilustracjach;

4)        przedstawia            podstawowe   zależności       między            składnikami    poznawanych krajobrazów; 

5)        opisuje zajęcia, tradycje rodzinne i zwyczaje mieszkańców wybranych krain geograficznych Polski;

6)        opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz wskazuje je na mapie;

7)        przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka;

8)        dokonuje oceny krajobrazu najbliższego otoczenia szkoły pod względem jego piękna oraz ładu i estetyki zagospodarowania podczas zajęć realizowanych w terenie oraz proponuje zmiany w jego zagospodarowaniu;

9)        przyjmuje postawę szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski.

 

 1. Lądy i oceany na Ziemi:rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne. Uczeń:

1)        wskazuje na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe;

2)        wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz wskazuje ich położenie na globusie i mapie świata oraz określa ich położenie względem równika  i południka zerowego;

3)        wskazuje na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na trasach pierwszych wypraw geograficznych.

 

 1. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno-roślinna na świecie. Uczeń:

1)        wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów;

2)        odczytuje wartość i opisuje przebieg temperatury powietrza oraz rozkład opadów atmosferycznych na podstawie klimatogramów i map klimatycznych;

3)        przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, na filmach i ilustracjach;

4)        rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów; 

5)        prezentuje niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć mieszkańców poznawanych obszarów;

6)        identyfikuje współzależności między składnikami poznawanych krajobrazów i warunkami życia człowieka;

7)        ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów.

 

 1. Ruchy Ziemi:Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi. Uczeń: 

1)        dokonuje pomiaru wysokości Słońca w trakcie zajęć w terenie oraz porównuje wyniki uzyskane w różnych porach dnia i roku;

2)        demonstruje przy użyciu modeli (np. globusa lub tellurium) ruch obrotowy Ziemi, określa jego kierunek, czas trwania, miejsca wschodu i zachodu Słońca oraz południa słonecznego; 

3)        wyjaśnia związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca, istnieniem dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem stref czasowych; 

4)        demonstruje przy użyciu modeli (np. tellurium lub globusów) ruch obiegowy Ziemi; 

5)        przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku;

6)        wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi.

 

 1. Współrzędne geograficzne:szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno- -geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa. Uczeń:

1)        odczytuje szerokość i długość geograficzną wybranych punktów na globusie i na mapie;

2)        na podstawie podanych współrzędnych geograficznych wskazuje położenie punktów i obszarów na mapach w różnych skalach; 

3)        wyznacza w terenie współrzędne dowolnych punktów (za pomocą mapy lub GPS).

 

 1. Geografia Europy:położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej.Uczeń:

1)        charakteryzuje położenie, przebieg granic oraz linii brzegowej Europy;

2)        przedstawia podział polityczny Europy oraz rolę Unii Europejskiej  w przemianach społecznych i gospodarczych kontynentu;

3)        charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Europy;

4)        na przykładzie Islandii określa związek między położeniem na granicy płyt litosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi;

5)        przedstawia zróżnicowanie klimatyczne Europy oraz czynniki, które o nim decydują;

6)        wyjaśnia rozmieszczenie ludności oraz główne przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw w Europie;

7)        wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zróżnicowania demograficznego ludności Europy;

8)        ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy;

9)        określa podobieństwa i różnice między wielkimi miastami Europy: Londynem i Paryżem;

10)    porównuje cechy rolnictwa Danii i Węgier;

11)    wykazuje związek między cechami środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy a wykorzystaniem różnych źródeł energii;

12)    przedstawia znaczenie nowoczesnego przemysłu i usług w gospodarce  na przykładzie Francji;

13)    wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej  a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej;

14)    przyjmuje postawę szacunku i zrozumienia innych kultur przy zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego kraju.

 

 1. Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno- -gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami. Uczeń:

1)        charakteryzuje przemiany w strukturze przemysłu w Niemczech na przykładzie Nadrenii Północnej-Westfalii;

2)        projektuje trasę wycieczki po Litwie i Białorusi uwzględniającej wybrane walory środowiska przyrodniczego i kulturowego;

3)        przedstawia przykłady atrakcji turystycznych i rekreacyjno-sportowych Czech i Słowacji;

4)        rozumie problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; 

5)        wykazuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i charakteryzuje gospodarkę Rosji; 

6)        charakteryzuje relacje Polski z krajami sąsiadującymi;

7)        rozumie potrzebę kształtowania dobrych relacji Polski z jej sąsiadami. 

 1. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń na rzeźbę Europy i Polski; przejściowość klimatu Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski i ich systemy na tle rzek Europy oraz ich systemów; główne typy gleb w Polsce; lasy w Polsce; dziedzictwo przyrodnicze Polski, surowce mineralne Polski.Uczeń: 

1)        określa położenie fizycznogeograficzne i polityczne Polski, wskazuje na mapie przebieg jej granic (w tym morskich wód wewnętrznych); 

2)        odczytuje szerokość i długość geograficzną wybranych punktów na mapie Polski i Europy;

3)        na podstawie podanych współrzędnych geograficznych wskazuje skrajne punkty Polski i Europy oraz wyjaśnia konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej ich obszarów;

4)        podaje nazwy województw i ich stolic oraz wskazuje je na mapie;

5)        przedstawia wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń w Europie na ukształtowanie powierzchni Polski; 

6)        prezentuje główne czynniki kształtujące klimat Polski; 

7)        charakteryzuje elementy klimatu Polski oraz długość okresu wegetacyjnego; 

8)        wyjaśnia wpływ zmienności pogody w Polsce na rolnictwo, transport  i turystykę;

9)        charakteryzuje środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny degradacji jego wód;

10)    opisuje walory przyrodnicze Wisły i Odry, charakteryzuje systemy rzeczne obu tych rzek oraz porównuje je z wybranymi systemami rzecznymi w Europie;

11)    wyróżnia najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady i rędziny, wskazuje ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocenia przydatność rolniczą; 

12)    rozróżnia rodzaje lasów w Polsce (na podstawie filmu, ilustracji lub w terenie) oraz wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości Polski; 

13)    wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe oraz podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych  i pomników przyrody występujących na obszarze własnego regionu;

14)    podaje         argumenty      za        koniecznością             zachowania     walorów         dziedzictwa przyrodniczego;

15)    wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski oraz omawia ich znaczenie gospodarcze;

16)    przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Polski.

 

 1. Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy:rozmieszczenie ludności,struktura demograficzna Polski (wiekowa, narodowościowa, wyznaniowa, wykształcenia, zatrudnienia); migracje Polaków na tle współczesnych ruchów migracyjnych w Europie; zróżnicowanie polskich miast; sektory gospodarki Polski; rolnictwo Polski; zmiany struktury przemysłu Polski; zróżnicowanie usług i ich rola w rozwoju gospodarki; rozwój komunikacji; gospodarka morska; atrakcyjność turystyczna Polski. Uczeń:

1)        wyjaśnia zróżnicowanie gęstości zaludnienia na obszarze Polski na podstawie map tematycznych;

2)        analizuje zmiany liczby ludności Polski i Europy po 1945 r. na podstawie danych statystycznych;

3)        charakteryzuje struktury płci i wieku ludności Polski na podstawie piramidy płci i wieku; 

4)        porównuje zmiany w przyroście naturalnym i rzeczywistym ludności w Polsce i wybranych krajach Europy; 

5)        formułuje hipotezy dotyczące przyczyn i skutków migracji zagranicznych w Polsce; 

6)        porównuje i wyjaśnia zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i wyznaniowe ludności Polski i wybranych państw europejskich;

7)        wykazuje znaczenie poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju kraju oraz określa różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce i w wybranych państwach europejskich;

8)        porównuje wielkość bezrobocia w Polsce i innych krajach europejskich oraz określa jego przyczyny i skutki w Polsce;

9)        analizuje poziom urbanizacji w Polsce i Europie, rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce oraz identyfikuje przyczyny rozwoju największych polskich miast;

10)    opisuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce;

11)    przedstawia przestrzenne zróżnicowanie głównych upraw i chowu zwierząt w Polsce oraz ich znaczenie gospodarcze;

12)    wyjaśnia przyczyny zmian w strukturze przemysłu Polski;

13)    podaje przykłady różnych rodzajów usług w Polsce oraz ocenia znaczenie transportu i łączności dla jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego naszego kraju;

14)    ocenia możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce;

15)    charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz wybrane obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości położone w Polsce, dokonując refleksji nad ich wartością;

16)    podaje przykłady osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach życia społeczno- -gospodarczego oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej;

17)    jest świadomy tego, że może mieć w przyszłości wpływ na rozwój społeczno- -gospodarczy i kulturowy Polski.

 

 1. Relacje między elementami środowiska geograficznego na przykładzie wybranych obszarów Polski.Wpływ: sposobu zagospodarowania dorzecza na występowanie powodzi; warunków przyrodniczych (zasobów surowców mineralnych, wiatru, wód i usłonecznienia) i pozaprzyrodniczych na energetykę; rozwoju dużych miast na przekształcenia strefy podmiejskiej; procesów migracyjnych na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu obszarów wiejskich; przemian gospodarczych po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia; transportu na rozwój działalności gospodarczej; walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki.Uczeń:

1)        analizuje i porównuje konsekwencje stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej oraz określa wpływ zabudowy obszarów zalewowych i sztucznych zbiorników wodnych na występowanie i skutki powodzi na przykładzie Dolnego Śląska i Małopolski;

2)        analizuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające lub ograniczające produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych oraz określa ich wpływ na rozwój energetyki na przykładzie województw pomorskiego i łódzkiego;

3)        identyfikuje związki między rozwojem dużych miast a zmianami w strefach podmiejskich w zakresie użytkowania i zagospodarowania terenu, stylu zabudowy oraz struktury ludności na przykładzie obszarów metropolitalnych Warszawy i Krakowa;

4)        wyjaśnia wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na obszarach wiejskich na przykładach wybranych gmin województw zachodniopomorskiego i podlaskiego;

5)        wykazuje wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia na przykładzie konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej;

6)        identyfikuje związki między przebiegiem autostrad i dróg ekspresowych a lokalizacją przedsiębiorstw przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych w obszarze metropolitalnym Wrocławia oraz między transportem morskim a lokalizacją inwestycji przemysłowych i usługowych na przykładzie Trójmiasta;

7)        określa wpływ walorów przyrodniczych Pobrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tych obszarach.

 

 1. Własny region: źródła informacji o regionie;dominujące cechy środowiska przyrodniczego, struktury demograficznej oraz gospodarki; walory turystyczne; współpraca międzynarodowa. Uczeń:

1)        wskazuje położenie swojego regionu geograficznego na mapie Polski;

2)        charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy na podstawie map tematycznych;

3)        rozpoznaje skały występujące we własnym regionie;

4)        prezentuje główne cechy struktury demograficznej ludności i gospodarki regionu na podstawie wyszukanych danych statystycznych i map tematycznych;

5)        przedstawia w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, filmu, wystawy fotograficznej) przyrodnicze i kulturowe walory regionu;

6)        projektuje trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie na podstawie wyszukanych źródeł informacji oraz w miarę możliwości przeprowadza ją w terenie;

7)        wykazuje zależności między elementami środowiska geograficznego na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych w wybranym miejscu własnego regionu;

8)        dyskutuje na temat form współpracy między własnym regionem a partnerskimi regionami zagranicznymi.

 

 1. „Mała ojczyzna”: obszar, środowisko geograficzne, atrakcyjność, tożsamość. Uczeń:

1)        określa obszar utożsamiany z własną „małą ojczyzną” jako symboliczną przestrzenią w wymiarze lokalnym(np. gmina–miasto, wieś, dzielnica dużego miasta lub układ lokalny o nieokreślonych granicach administracyjnych); 

2)        rozpoznaje w terenie główne obiekty charakterystyczne i decydujące o atrakcyjności „małej ojczyzny”;

3)        przedstawia w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, filmu, wystawy fotograficznej) atrakcyjność „małej ojczyzny” jako miejsca zamieszkania i działalności gospodarczej na podstawie informacji wyszukanych w różnych źródłach; 

4)        projektuje na podstawie własnych obserwacji terenowych, działania służące zachowaniu walorów środowiska geograficznego (przyrodniczego

i kulturowego) oraz poprawie warunków życia lokalnej społeczności;

5)        identyfikuje się z „małą ojczyzną” i czuje się współodpowiedzialny za kształtowanie ładu przestrzennego i jej rozwój. 

 

 1. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji:Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo- -Wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno- -kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych. Uczeń:

1)        wykazuje na podstawie map ogólnogeograficznych i tematycznych, że Azja jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów; 

2)        identyfikuje związki między przebiegiem granic płyt litosfery a występowaniem rowów tektonicznych, wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami oraz na ich podstawie formułuje twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach w ich rozmieszczeniu;

3)        dyskutuje na temat sposobów zapobiegania tragicznym skutkom trzęsień ziemi i tsunami;

4)        wykazuje związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu” w Azji Południowo-Wschodniej;

5)        ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno- -kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii;

6)        korzystając z mapy, wyjaśnia zróżnicowanie gęstości zaludnienia na obszarze Chin;

7)        przedstawia kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz ocenia ich znaczenie w gospodarce światowej;

8)        określa możliwości rozwoju gospodarczego Indii oraz przedstawia kontrasty społeczne w tym kraju; 

9)        charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod względem cech kulturowych oraz zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego; 

10)    wskazuje na mapie miejsca konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, identyfikuje ich główne przyczyny i skutki;

11)    wykazuje postawy ciekawości i poszanowania innych kultur i religii.

 

 1. Wybrane problemy i regiony geograficzne Afryki:położenie Afryki i jego wpływ na cyrkulację powietrza i rozmieszczenie opadów atmosferycznych; strefowość klimatyczno-roślinno-glebowa; warunki gospodarowania człowieka w strefie Sahelu – problem zachowania równowagi ekologicznej; rozwój turystyki w Kenii; rolnictwo żarowo-odłogowe i nowoczesne plantacje w Afryce Zachodniej; przyczyny niedożywienia w Etiopii; tradycyjna i nowoczesna gospodarka w Afryce. Uczeń:

1)        opisuje i wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, wykazując jej związek z rozmieszczeniem opadów;

2)        wyjaśnia na podstawie map tematycznych istnienie strefowości klimatyczno- -roślinno-glebowej w Afryce; 

3)        wyjaśnia związki między warunkami przyrodniczymi a możliwościami gospodarowania w strefie Sahelu oraz przyczyny procesu pustynnienia; 

4)        określa związki między walorami przyrodniczymi i kulturowymi a rozwojem turystyki na przykładzie Kenii;

5)        przedstawia cechy i ocenia skutki stosowania rolnictwa żarowo-odłogowego i plantacyjnego w Afryce Zachodniej;

6)        identyfikuje na podstawie tekstów źródłowych przyczyny i skutki niedożywienia ludności Afryki na przykładzie Etiopii;

7)        określa rolę tradycyjnych i nowoczesnych działów gospodarki w rozwoju wybranych krajów Afryki;

8)        przełamuje stereotypy w postrzeganiu Afryki.

 

 1. Wybrane problemy i regiony geograficzne Ameryki Północnej i Południowej: rozciągłość południkowa i ukształtowanie powierzchni; północna granica upraw i lasów w Kanadzie; cyklony i powodzie w Ameryce Północnej; problemy zagospodarowania Amazonii; sytuacja rdzennej ludności;slumsy w wielkich miastach; megalopolis; Dolina Krzemowa jako przykład technopolii; znaczenie gospodarcze Stanów Zjednoczonych w świecie. Uczeń:

1)        ustala prawidłowości w ukształtowaniu powierzchni Ameryki Północnej i Południowej na podstawie map tematycznych;

2)        wykazuje zależności między ukształtowaniem powierzchni, cyrkulacją powietrza, odległością od morza, prądami morskimi a przebiegiem północnej granicy upraw i lasów w Kanadzie; 

3)        identyfikuje skutki występowania tornad i cyklonów tropikalnych w Ameryce Północnej;

4)        identyfikuje konflikt interesów między gospodarczym wykorzystaniem Amazonii a ekologicznymi skutkami jej wylesiania;

5)        ocenia sytuację rdzennej ludności oraz wyjaśnia przyczyny zanikania kultur pierwotnych na przykładzie Ameryki Północnej lub Południowej; 

6)        określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej oraz wyjaśnia przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej;

7)        na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnia przyczyny rozwoju technopolii oraz jej znaczenie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy; 

8)        korzystając z danych statystycznych, określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej;

9)        wyjaśnia przyczyny i ocenia zjawisko marnowania się ogromnych ilości pożywienia na przykładzie Stanów Zjednoczonych.

 

XVII.Wybrane problemy i regiony geograficzne Australii i Oceanii: środowisko przyrodnicze; rozmieszczenie ludności i gospodarka. Uczeń:

1)        przedstawia specyfikę środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii;

2)        identyfikuje prawidłowości w rozmieszczeniu ludności i główne cechy gospodarki Australii na tle warunków przyrodniczych.

 

 1. Geografia obszarów okołobiegunowych:środowisko przyrodnicze; badania naukowe; polscy badacze. Uczeń:

1)        charakteryzuje położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy oraz wyjaśnia konieczność zachowania jej statusu określonego Traktatem Antarktycznym; 

2)        przedstawia cele badań aktualnie prowadzonych w Arktyce i Antarktyce oraz prezentuje osiągnięcia polskich badaczy obszarów okołobiegunowych;3) opisuje warunki życia w polarnej stacji badawczej.  

 

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Dobierając zakres treści i wymagań w poszczególnych klasach i działach, proponuje się:  w V klasie: działy I–IV, w VI klasie: działy V–VIII, w VII klasie: działy IX–XIII,  w VIII klasie: działy XIV–XVIII.

Zasadnicza część podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zawiera zarówno treści nauczania, jak i związane z nimi wymagania szczegółowe. Bardzo istotne jest ich właściwe odczytywanie. Wyartykułowane treści wskazują dość szeroko na zagadnienia, których dotyczyć może materiał realizowany podczas zajęć – daje to nauczycielowi pewną swobodę w doborze szczegółowych treści zajęć. Natomiast wymienione pod treściami, powiązane z nimi wymaganie szczegółowe, powinno być traktowane jako efekt, do osiągnięcia którego (i tylko tego) powinien czuć się zobowiązany zarówno uczeń, jak również nauczyciel, np. jeśli treść wymagania brzmi: „na przykładzie Islandii określa związek między położeniem na granicy płyt litosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi” to należy skupić uwagę na wyeksponowaniu tego związku przez: wyjaśnienie co to są płyty litosfery, ukazanie położenia Islandii na granicy odsuwających się od siebie płyt, przybliżenie zjawiska trzęsień ziemi, wybuchu wulkanu i ewentualnie gejzerów jako zjawisk, które towarzyszą rozsuwaniu się płyt litosfery. Nie ma potrzeby szczegółowego analizowania budowy wnętrza Ziemi, procesu subdukcji i ryftu, szczegółowego omawiania przyczyn  i skutków trzęsienia ziemi oraz powstawania wulkanów, analizowania budowy wulkanu czy produktów jego wybuchu. Istotą tych zajęć jest dążenie do ukazania zależności i zainteresowania ucznia zjawiskiem, a nie opanowanie wielu nowych pojęć i poznania szczegółów zjawisk i procesów. 

 

Głównym celem poznawania krajobrazów w klasie V jest przybliżenie najważniejszych cech krajobrazów, kształtowanie w uczniach umiejętności ich opisu oraz rozumienie prostych współzależności. Ważną umiejętnością kształconą w tej klasie jest czytanie mapy, wskazywanie na niej położenia krain geograficznych Polski oraz obszarów o określonych cechach krajobrazu. W dziale II wskazano konkretne krainy, na przykładzie których omawiane winny być poszczególne typy krajobrazów. Istnieje jednak możliwość realizacji wymienionych w tym dziale wymagań także w odniesieniu do innych krain geograficznych bliższych uczniom, w ramach dodatkowego czasu, jaki pozostaje do dyspozycji nauczyciela. Przy poznawaniu krajobrazów świata ważne jest wykorzystywanie klimatogramów i map klimatycznych do wyjaśniania zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi, roślinnością i innymi głównymi cechami krajobrazów. Istotnym założeniem dydaktycznym jest kształtowanie umiejętności porównywania, to jest przeciwstawiania (określania różnic) i podawania podobieństw w cechach zestawionych parami krajobrazów świata. Wprowadzenie ruchów Ziemi po krajobrazach pozwala na potraktowanie poznawania zróżnicowania strefowego krajobrazów jako swego rodzaju sytuacji problemowej, poprzedzającej postawienie problemu dotyczącego przyczyn tego zróżnicowania, a następnie szukania jego rozwiązania w istnieniu stref oświetlenia jako najważniejszej konsekwencji ruchu obiegowego. 

 

Kluczowym zadaniem geografii w klasie VI i VIII, odnoszącym się do geografii regionalnej Europy i świata, jest rozumienie zróżnicowania środowiska geograficznego na Ziemi, najważniejszych problemów współczesnego świata, jak również kontynuacja poznawania relacji przyroda – człowiek. Dobór regionów uwarunkowany jest rangą, aktualnością  i reprezentatywnością problemów, które można omówić na ich przykładzie. Został on również podporządkowany poznaniu podstaw geografii ogólnej: fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Jest przy tym niezwykle istotne, aby ukazując dane zjawisko lub proces geograficzny na dobrze dobranym, poglądowym przykładzie, nie ograniczać jego występowania do tego jednego miejsca, ale dokonywać jak najczęściej tzw. transferu, to jest szukania i wskazywania na mapie innych miejsc, w których ono również występuje. Zapobiegnie to także tzw. stygmatyzacji miejsc i błędnemu, stereotypowemu myśleniu (np. że żywność marnuje się tylko w Stanach Zjednoczonych, a niedożywienie występuje jedynie w Etiopii). Treści z zakresu geografii regionalnej powinny być okazją do określania wzajemnych relacji przyroda – człowiek oraz służyć rozwijaniu myślenia geograficznego, szczególnie myślenia przyczynowo-skutkowego, dotyczącego poznawania związków i zależności zachodzących:  1) w samym środowisku przyrodniczym;

2)      między warunkami naturalnymi i gospodarką człowieka; 

3)      w gospodarce i życiu społeczno-kulturowym na poznawanych obszarach. 

 

Ten rodzaj poznania powinien pomóc uczniowi lepiej rozumieć współczesną rzeczywistość, zachodzące w niej zmiany oraz zróżnicowanie regionalne świata. Niezwykle ważne jest przy tym koncentrowanie treści lekcji na przewodnim zagadnieniu, zależnościach, natomiast unikanie wprowadzania wątków pobocznych oraz stylu encyklopedyczno-schematycznego. Ważne jest wprowadzanie w realizacji tematyki geografii regionalnej myślenia refleksyjnego i kontemplacji (m.in. krajobrazu, znaczeń nadawanych mu przez społeczności zamieszkujące dane terytorium, odmienności doświadczeń mieszkańców obszarów o różnych warunkach przyrodniczych). Warto w planowaniu lekcji przewidzieć czas na analizę odpowiednio dobranych materiałów ilustracyjnych, prezentujących typowy dla danego regionu krajobraz kulturowy, wyrażający relacje przyroda – człowiek i człowiek – przyroda. 

 

W klasie VII uczeń poznaje geografię Polski. Poszczególne zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej rozpatrywane są na tle geografii Europy. Powiązanie treści odnoszących się do geografii własnego kraju z podobnymi dotyczącymi Europy pozwala na ukazanie związków i zależności poszczególnych zjawisk, procesów i problemów. Nowością w edukacji geograficznej na tym poziomie kształcenia jest także propozycja ukazania relacji między elementami środowiska geograficznego na wybranych obszarach Polski. Pozwoli ona na praktyczne wykorzystywanie wiedzy i umiejętności geograficznych w celu lepszego rozumienia współzależności w środowisku geograficznym ojczystego kraju. Nauczyciel może rozszerzyć podstawowy zakres treści dotyczący środowiska przyrodniczego oraz społeczeństwa i gospodarki Polski o przykłady miejsc, które uzna za niezbędne do pełniejszego przedstawienia relacji między elementami środowiska geograficznego w Polsce. Dotyczy to w szczególności działu XI, w którym wymagania można osiągnąć także na przykładzie województwa lub aglomeracji bliskich uczniom, pod warunkiem występowania wymienionych zależności na tym terenie i porównania z innym, wskazanym w tym dziale, obszarem.

 

Ważnymi metodami i formami kształcenia są realizacja projektu edukacyjnego oraz zajęcia w terenie. Szkoła powinna zapewnić warunki do bezpiecznego prowadzenia przez uczniów prac badawczych oraz obserwacji terenowych, koniecznych do realizacji niektórych wymagań, co zostało oznaczone w ich treści. Podczas tych zajęć nauczyciel winien otrzymać wsparcie ze strony dyrekcji szkoły, władz samorządowych i społeczności lokalnej,  a sam aktywnie uczestniczyć w tworzeniu odpowiednich warunków organizacyjnych do ich prowadzenia. Ważne jest, aby podczas zajęć organizowanych w terenie była wykorzystywana mapa. Zbieranie materiałów i informacji o własnym regionie i „małej ojczyźnie” powinno być zakończone publiczną prezentacją opracowanych wyników na forum klasy lub szkoły  (np. w obecności rodziców w ostatnim miesiącu roku szkolnego).

      

Wykorzystanie walorów edukacyjno-wychowawczych geografii i realizacja zakładanych osiągnięć ucznia może zachodzić tylko w warunkach aktywnego i świadomego konstruowania wiedzy przez ucznia, a nie transmisji wiedzy od nauczyciela do ucznia. 

 

Realizacja celów kształcenia geograficznego powinna odbywać się przez:

1)      stosowanie metod umożliwiających kształtowanie umiejętności obserwacji (krajobrazów, zjawisk, procesów naturalnych i antropogenicznych) podczas zajęć w terenie (obowiązkowych i realizowanych w znacznie większym wymiarze niż dotychczas);

2)      traktowanie mapy (w tym cyfrowej) jako podstawowego źródła informacji oraz pomocy służącej kształtowaniu umiejętności myślenia geograficznego;

3)      wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji informacji o środowisku geograficznym i działalności człowieka;

4)      stosowanie metody projektu w celu stworzenia warunków do podejmowania przez uczniów badań terenowych oraz konfrontowania informacji pozyskanych z różnych źródeł wiedzy geograficznej (w tym zasobów cyfrowych) z samodzielnie zgromadzonymi danymi; 

5)      organizowanie debat, seminariów, konkursów, wystaw fotograficznych, opracowywanie przewodników, folderów, portfolio, w tym z wykorzystaniem środków informatycznych i nowoczesnych technik multimedialnych;

6)      stosowanie w większym zakresie strategii wyprzedzającej, która polega na wcześniejszym przygotowywaniu się uczniów do lekcji, przez zbieranie informacji, wykonywanie zadań oraz samodzielne uczenie się przed lekcją z wykorzystaniem m.in. odpowiednich aplikacji komputerowych i zasobów internetu; 

7)      wprowadzenie takich metod i środków, które stwarzają warunki do dostrzegania piękna otaczającego świata w różnych jego aspektach, sprzyjających kontemplacji wartości przyrody i obiektów dziedzictwa kulturowego; 

8)      stosowanie w jak największym zakresie pracy w grupach, stwarzającej warunki do kształtowania umiejętności komunikacji, współpracy, odpowiedzialności. 

 

Istotne jest odejście od metod podających i przejście do kształcenia poszukującego. Najbardziej kształcącymi metodami nauczania są te, które aktywizują ucznia, umożliwiając mu konstruowanie wiedzy przez samodzielne obserwowanie, analizowanie, porównywanie, wnioskowanie, ocenianie, projektowanie i podejmowanie działań sprzyjających rozwiązywaniu problemów. Ważne jest stosowanie różnego rodzaju form ćwiczeniowych  (z mapą, ilustracjami, tekstem źródłowym), metod aktywizujących (m.in. graficznego zapisu, decyzyjnych, metody problemowej, dyskusji, SWOT), metod waloryzacyjnych, w tym eksponujących. 

 

Podstawową zasadą doboru środków dydaktycznych i metod powinno być systematyczne korzystanie z atlasu, ściennych map geograficznych oraz zasobów kartograficznych internetu. Posługiwanie się mapą, orientowanie się w przestrzeni geograficznej, wykazywanie zróżnicowania przestrzennego składników przyrodniczych i działalności człowieka w środowisku geograficznym oraz interpretacja treści map jest podstawowym celem edukacji na tym poziomie.

 

W nauczaniu i uczeniu się geografii w szkole podstawowej wskazane jest stosowanie metody studiów przykładowych stanowiących szczegółowe studium jednostki (regionu, jednostki administracyjnej, miasta, wsi, gospodarstwa rolnego, innych obiektów geograficznych) dobrze reprezentującego typowe cechy, zjawiska, procesy i relacje przyroda – człowiek.

 

 

BIOLOGIA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń:

1)      opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; 

2)      wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku; 

3)      przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem; 

4)      wykazuje, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych.

 

 1. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki. Uczeń:

1)      określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; 

2)      określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą; 

3)      analizuje wyniki i formułuje wnioski; 

4)      przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych.

 

 1. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.

Uczeń:

1)      wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; 

2)      odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne  i liczbowe; 

3)      posługuje się podstawową terminologią biologiczną.

 

 1. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych. Uczeń:

1)      interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski; 

2)      przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.

   

 1. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń:

1)      analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej; 

2)      uzasadnia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów.

 

 1. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń:

1)      uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 

2)      prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; 

3)      opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Organizacja i chemizm życia. Uczeń:

1)      przedstawia hierarchiczną organizację budowy organizmów;

2)      wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów;

3)      wymienia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach (białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, woda, sole mineralne) i podaje ich funkcje;

4)      dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki (podstawowej jednostki życia), rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) podstawowe elementy budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa) i przedstawia ich funkcje;

5)      porównuje budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnienie;

6)      przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów (substraty, produkty i warunki przebiegu procesu) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy;

7)      przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako sposoby wytwarzania energii potrzebnej do życia (substraty, produkty i warunki przebiegu procesów) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące, że podczas fermentacji drożdże wydzielają dwutlenek węgla;

8)      przedstawia czynności życiowe organizmów.

 1. Różnorodność życia.  

1)      Klasyfikacja organizmów. Uczeń:

1)      uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej;

2)      przedstawia charakterystyczne cechy organizmów pozwalające przyporządkować je do jednego z odpowiednich królestw;

3)      rozpoznaje organizmy z najbliższego otoczenia, posługując się prostym kluczem do ich oznaczania.

2)      Wirusy – bezkomórkowe formy materii. Uczeń:

1)      uzasadnia, dlaczego wirusy nie są organizmami;

2)      przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy (grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS).

3)      Bakterie – organizmy jednokomórkowe. Uczeń:

1)      podaje miejsca występowania bakterii;

2)      wymienia podstawowe formy morfologiczne bakterii;

3)      przedstawia czynności życiowe bakterii; 

4)      przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez bakterie (gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza); 5) wyjaśnia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.

4)      Protisty – organizmy o różnorodnej budowie komórkowej. Uczeń:

1)      wykazuje różnorodność budowy protistów (jednokomórkowe, wielokomórkowe) na wybranych przykładach;

2)      przedstawia wybrane czynności życiowe protistów (oddychanie, odżywianie, rozmnażanie);

3)      zakłada hodowlę protistów oraz dokonuje obserwacji mikroskopowej protistów;

4)      przedstawia drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty (toksoplazmoza, malaria).

5)      Różnorodność i jedność roślin: 

1)      tkanki roślinne – uczeń dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki roślinne oraz wskazuje ich cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji (tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca); 2) mchy – uczeń:

a)      dokonuje obserwacji przedstawicieli mchów (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) i przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej,

b)      na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela mchów,

c)      wyjaśnia znaczenie mchów w przyrodzie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące zdolność mchów do chłonięcia wody; 3) paprociowe, widłakowe, skrzypowe – uczeń:

a)      dokonuje obserwacji przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) oraz przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej,

b)      na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela paprociowych, widłakowych lub skrzypowych,

c)      wyjaśnia znaczenie paprociowych, widłakowych i skrzypowych w przyrodzie;

 

      

4) rośliny nagonasienne – uczeń:

a)      przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny,

b)      rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych,

c)      wyjaśnia znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka; 5) rośliny okrytonasienne – uczeń:

a)      rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa),

b)      dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe); rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat),

c)      opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach,

d)      przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego,

e)      rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym,

f)       przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek),

g)      planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion,

h)      przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu,

i)       rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych,

j)       przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;

6)      różnorodność roślin; uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–5 na podstawie jego cech morfologicznych.

 1. Grzyby – organizmy cudzożywne. Uczeń:

1)                       przedstawia środowiska życia grzybów (w tym grzybów porostowych);

2)                       wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów;

3)                       wykazuje różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe); 4) przedstawia wybrane czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie); 5) przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.

 1. Różnorodność i jedność świata zwierząt:

1)                       tkanki zwierzęce – uczeń dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki zwierzęce (tkanka nabłonkowa, mięśniowa, łączna, nerwowa) i wskazuje ich cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji; 2) parzydełkowce – uczeń:

a)      przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców,

b)      obserwuje przedstawicieli parzydełkowców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,

c)      wyjaśnia znaczenie parzydełkowców w przyrodzie;

3) płazińce – uczeń:

a)      przedstawia środowiska i tryb życia płazińców,

b)      obserwuje przedstawicieli płazińców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,

c)      wykazuje związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia,

d)      przedstawia drogi inwazji płazińców pasożytniczych i omawia sposoby profilaktyki chorób wywoływanych przez wybrane pasożyty (tasiemiec uzbrojony i tasiemiec nieuzbrojony),

e)      wyjaśnia znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka; 4) nicienie – uczeń:

a)      przedstawia środowisko i tryb życia nicieni,

b)      dokonuje obserwacji przedstawicieli nicieni (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,

c)      przedstawia drogi inwazji nicieni pasożytniczych (włosień, glista i owsik) i omawia sposoby profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez te pasożyty,

d)      przedstawia znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka; 5) pierścienice – uczeń:

a)      przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz przystosowania pierścienic do trybu życia,

b)      dokonuje obserwacji poznanych przedstawicieli pierścienic (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,

c)      wyjaśnia znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka; 6) stawonogi – uczeń:

a)      przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk,

b)      dokonuje obserwacji przedstawicieli stawonogów (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,

c)      wyjaśnia        znaczenie        stawonogów    (w        tym      form    pasożytniczych  i szkodników) w przyrodzie i dla człowieka; 7) mięczaki – uczeń:

a)      przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia ślimaków, małży i głowonogów,

b)      dokonuje obserwacji przedstawicieli mięczaków (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt,

c)      wyjaśnia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka;

8) różnorodność zwierząt bezkręgowych – uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–7 na podstawie jego cech morfologicznych; 9) ryby – uczeń:

a)      dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie,

b)      określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne,

c)      przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb,

d)      wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka; 10) płazy – uczeń:

a)      dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie,

b)      określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne,

c)      przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów,

d)      wyjaśnia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka; 11) gady – uczeń:

a)      dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie,

b)      określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne,

c)      przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów,

d)      wyjaśnia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka; 12) ptaki – uczeń:

a)      przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków,

b)      dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ptaków do lotu,

c)      określa ptaki jako zwierzęta stałocieplne,

d)      przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ptaków,

e)      wyjaśnia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka; 13) ssaki – uczeń:

a)      przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków,

b)      dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie, itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach,

c)      określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne,

d)      przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków,

e)      wyjaśnia znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka; 14) różnorodność zwierząt kręgowych – uczeń:

a)      identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z gromad kręgowców wymienionych w pkt 9–13 na podstawie jego cech morfologicznych,

b)      porównuje grupy kręgowców pod względem cech morfologicznych, rozmnażania i rozwoju oraz wykazuje związek tych cech z opanowaniem środowisk ich życia,

c)      przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

 

 

III. Organizm człowieka.

 1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Uczeń przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów, organizm).
 2. Skóra. Uczeń:

1)      przedstawia funkcje skóry;

2)      rozpoznaje elementy budowy skóry (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa związek budowy tych elementów z funkcjami pełnionymi przez skórę;

3)      uzasadnia konieczność konsultacji lekarskiej w przypadku rozpoznania niepokojących zmian na skórze;

4)      podaje przykłady chorób skóry (grzybice skóry, czerniak) oraz zasady ich profilaktyki;

5)      określa związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV ze zwiększonym ryzykiem występowania i rozwoju choroby nowotworowej skóry.

 1. Układ ruchu. Uczeń:

1)      rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn;

2)      przedstawia funkcje kości; określa cechy budowy fizycznej i chemicznej kości oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę składników chemicznych kości;

3)      przedstawia rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów;

4)      uzasadnia konieczność aktywności fizycznej dla prawidłowej budowy i funkcjonowania układu ruchu;

5)      podaje przykłady schorzeń układu ruchu (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie, krzywica, osteoporoza) oraz zasady ich profilaktyki.

 1. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń:

1)      rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy układu pokarmowego; przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;

2)      rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) rodzaje zębów oraz określa ich znaczenie w mechanicznej obróbce pokarmu; przedstawia przyczyny próchnicy i zasady jej profilaktyki;

3)      przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, cukry, tłuszcze, witaminy, sole mineralne i woda) dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykrywające obecność wybranych składników pokarmowych w produktach spożywczych;

4)      przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i cukrów; określa produkty tych procesów oraz podaje miejsce ich wchłaniania; planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ substancji zawartych w ślinie na trawienie skrobi;

5)      analizuje skutki niedoboru niektórych witamin (A, D, K, C, B6, B12) i składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) w organizmie oraz skutki niewłaściwej suplementacji witamin i składników mineralnych;

6)      wyjaśnia rolę błonnika w funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz uzasadnia konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw;

7)      uzasadnia konieczność stosowania diety zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu (wiek, płeć, stan zdrowia, aktywność fizyczna itp.), oblicza indeks masy ciała oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia, cukrzyca);

8)      podaje przykłady chorób układu pokarmowego (WZW A, WZW B, WZW C, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zatrucia pokarmowe, rak jelita grubego) oraz zasady ich profilaktyki.

 1. Układ krążenia. Uczeń:

1)      rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje;

2)      analizuje krążenie krwi w obiegu małym i dużym;

3)      przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze);

4)      wymienia grupy krwi układu AB0 i Rh oraz przedstawia społeczne znaczenie krwiodawstwa;

5)      planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi;

6)      analizuje wpływ aktywności fizycznej i prawidłowej diety na funkcjonowanie układu krążenia;

7)      podaje przykłady chorób krwi (anemia, białaczki), układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca) oraz zasady ich profilaktyki;

8)      uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych krwi, pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego.

 1. Układ odpornościowy. Uczeń:

1)      wskazuje lokalizację (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) wybranych narządów układu odpornościowego: śledziony, grasicy i węzłów chłonnych oraz określa ich funkcje;

2)      rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą oraz opisuje sposoby nabywania odporności (czynna, bierna, naturalna, sztuczna);

3)      porównuje istotę działania szczepionek i surowicy; podaje wskazania do ich zastosowania oraz uzasadnia konieczność stosowania obowiązkowych szczepień;

4)      określa, w jakiej sytuacji dochodzi do konfliktu serologicznego, i przewiduje jego skutki;

5)      przedstawia znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów;

6)      określa alergię jako nadwrażliwość układu odpornościowego na określony czynnik;

7)      określa AIDS jako zaburzenie mechanizmów odporności.

 

 

 1. Układ oddechowy. Uczeń:

1)      rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;

2)      przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech);

3)      planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany częstości oddechu;

4)      analizuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach; planuje i przeprowadza doświadczenie wykrywające obecność dwutlenku węgla oraz pary wodnej w powietrzu wydychanym;

5)      analizuje wpływ palenia tytoniu (bierne i czynne), zanieczyszczeń pyłowych powietrza na stan i funkcjonowanie układu oddechowego;

6)      podaje przykłady chorób układu oddechowego (angina, gruźlica, rak płuca) oraz zasady ich profilaktyki.

 1. Układ moczowy i wydalanie. Uczeń:

1)      przedstawia istotę procesu wydalania i podaje przykłady substancji, które są wydalane z organizmu człowieka (mocznik, dwutlenek węgla) oraz wymienia narządy biorące udział w ich wydalaniu;

2)      rozpoznaje elementy układu moczowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje;

3)      podaje przykłady chorób układu moczowego (zakażenia dróg moczowych, kamica nerkowa) oraz zasady ich profilaktyki;

4)      uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych moczu.

 1. Układ nerwowy. Uczeń:

1)      rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa ich funkcje;

2)      porównuje rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego;

3)      opisuje łuk odruchowy i wymienia rodzaje odruchów; dokonuje obserwacji odruchu kolanowego;

4)      przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem;

5)      uzasadnia znaczenie snu w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego;

6)      przedstawia negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego niektórych substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy, nikotyny (w tym w e-papierosach) oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków.

 1. Narządy zmysłów. Uczeń:

1)      rozpoznaje elementy budowy oka (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje w powstawaniu obrazu, dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy nerwu wzrokowego;

2)      przedstawia przyczyny powstawania oraz sposoby korygowania wad wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm);

3)      rozpoznaje elementy budowy ucha (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich funkcje;

4)      opisuje wpływ hałasu na zdrowie człowieka;

5)      przedstawia rolę zmysłu równowagi, smaku, węchu i dotyku; wskazuje umiejscowienie receptorów właściwych tym zmysłom oraz planuje  i przeprowadza doświadczenie sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała.

 1. Układ dokrewny. Uczeń:

1)      wymienia gruczoły dokrewne (przysadka, tarczyca, trzustka, nadnercza, jądra i jajniki); wskazuje ich lokalizację i podaje hormony wydzielane przez nie (hormon wzrostu, tyroksyna, insulina, glukagon, adrenalina, testosteron, estrogeny i progesteron) oraz przedstawia ich rolę;

2)      przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu;

3)      wyjaśnia, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować preparatów i leków hormonalnych.

 1. Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:

1)      rozpoznaje elementy budowy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego (na schemacie, według opisu itd.) oraz podaje ich funkcje;

2)      opisuje fazy cyklu miesiączkowego kobiety;

3)      określa rolę gamet w procesie zapłodnienia;

4)      wymienia etapy rozwoju przedurodzeniowego człowieka (zygota, zarodek, płód) i wyjaśnia wpływ różnych czynników na rozwój zarodka i płodu;

5)      przedstawia cechy fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka;

6)      przedstawia zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową;

7)      uzasadnia konieczność wykonywania badań kontrolnych jako sposobu wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy i raka prostaty.

 

 1. Homeostaza. Uczeń:

1)      analizuje współdziałanie poszczególnych układów narządów w utrzymaniu niektórych parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie (temperatura, poziom glukozy we krwi, ilość wody w organizmie);

2)      przedstawia zdrowie jako stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu oraz choroby jako zaburzenia homeostazy;

3)      analizuje informacje dołączane do leków oraz wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych i suplementów;

4)      uzasadnia, że antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza (dawka, godziny przyjmowania leku i długość kuracji).

 

 1. Genetyka. Uczeń:

1)      przedstawia strukturę i rolę DNA;

2)      wskazuje znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA; podaje znaczenie procesu replikacji DNA;

3)      opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer) i podaje liczbę chromosomów komórek człowieka oraz rozróżnia autosomy i chromosomy płci;

4)      przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne;

5)      przedstawia nowotwory jako skutek niekontrolowanych podziałów komórkowych oraz przedstawia czynniki sprzyjające ich rozwojowi (np. niewłaściwa dieta, niektóre używki, niewłaściwy tryb życia, promieniowanie UV, zanieczyszczenia środowiska);

6)      przedstawia dziedziczenie jednogenowe, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność);

7)      przedstawia dziedziczenie płci u człowieka;

8)      podaje przykłady chorób sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm) i przedstawia ich dziedziczenie;

9)      wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh); 

10)  określa, czym jest mutacja oraz wymienia możliwe przyczyny ich występowania (mutacje spontaniczne i wywołane przez czynniki mutagenne) i podaje przykłady czynników mutagennych (promieniowanie UV, promieniowanie X, składniki dymu tytoniowego, toksyny grzybów pleśniowych, wirus HPV);

11)  podaje przykłady chorób genetycznych człowieka warunkowanych mutacjami (mukowiscydoza, fenyloketonuria, zespół Downa).

 

 1. Ewolucja życia. Uczeń:

1)      wyjaśnia istotę procesu ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu;

2)      wyjaśnia na przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz przedstawia różnice między nimi;

3)      przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi jako wynik procesów ewolucyjnych.

 

 1. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:

1)      wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami;

2)      opisuje cechy populacji (liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa) oraz dokonuje obserwacji liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie;

3)      analizuje oddziaływania antagonistyczne: konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność;

4)      analizuje oddziaływania nieantagonistyczne: mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny (protokooperacja) i komensalizm;

5)      przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów  (I i dalszych rzędów) i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;

6)      analizuje zależności pokarmowe (łańcuchy pokarmowe i sieci troficzne), konstruuje proste łańcuchy pokarmowe (łańcuchy spasania) oraz analizuje przedstawione 

(w postaci schematu) sieci i łańcuchy pokarmowe;

7)      analizuje zakresy tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska (temperatura, wilgotność, stężenie dwutlenku siarki w powietrzu);

8)      przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe (skala porostowa), ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową;

9)      przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

 1. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń:

1)      przedstawia istotę różnorodności biologicznej;

2)      podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów;

3)      analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;

4)      uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej;

5)      przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnia konieczność ich stosowania dla zachowania gatunków i ekosystemów.

 

 

Warunki i sposób realizacji

Proponuje się realizację treści i wymagań następująco: 

1)   w klasach V dział I oraz część działu II (ust. 1–6),

2)   w klasach VI część działu II (dział II ust. 7),

3)   w klasach VII działy III i IV, 4) w klasach VIII działy V–VIII.

Przedstawione w podstawie programowej wymagania będą zrealizowane, jeśli wypełnione zostaną opisane poniżej warunki ich realizacji.

 

Przedmiot biologia powinien służyć kształtowaniu postawy ciekawości poznawczej, poprzez zachęcanie uczniów do stawiania pytań, formułowania problemów, krytycznego odnoszenia się do różnych informacji, dostrzegania powiązań nauki z życiem codziennym oraz związku między różnymi dziedzinami nauki. Nabyta przez ucznia wiedza (wiadomości i umiejętności) powinna mieć zastosowanie w rozwiązywaniu bliskich mu problemów, a także służyć rozwijaniu świadomości znaczenia biologii w różnych dziedzinach życia. Ważne jest omawianie niektórych zagadnień, np. struktury DNA, czy mechanizmów ewolucji w świetle istotnych odkryć naukowych.

 

Uczniowie szkoły podstawowej powinni zdobyć umiejętności umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji związanych ze zdrowiem własnym i innych ludzi. Realizacja zagadnień dotyczących funkcjonowania organizmu człowieka powinna nierozerwalnie łączyć się z kształtowaniem u uczniów nawyków zdrowego stylu życia oraz dostarczeniem informacji o różnych zagrożeniach zdrowia i możliwościach ich ograniczania.

 

W procesie kształcenia istotne jest zaplanowanie cyklu obserwacji i doświadczeń prowadzonych przez ucznia lub mały zespół uczniowski, samodzielnie oraz pod kierunkiem nauczyciela. Ważne jest, aby doświadczenia i obserwacje były proste do wykonania, nie wymagały skomplikowanych urządzeń i drogich materiałów. Podczas planowania  i przeprowadzania doświadczeń oraz obserwacji należy stworzyć warunki umożliwiające uczniom zadawanie pytań weryfikowalnych metodami naukowymi, zbieranie danych, analizowanie i prezentowanie danych, konstruowanie odpowiedzi na zadane pytania.  W prawidłowym kształtowaniu umiejętności badawczych uczniów istotne jest, aby uczeń umiał odróżnić doświadczenia od obserwacji oraz od pokazu będącego ilustracją omawianego zjawiska, a także znał procedury badawcze. Dużą wagę należy przykładać do tego, by prawidłowo kształtować umiejętność określania prób kontrolnych i badawczych oraz matematycznej analizy wyników. Większość doświadczeń powinna być przeprowadzona bezpośrednio podczas zajęć lekcyjnych. Przykłady doświadczeń zawarto w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej. Rekomendowane jest, by w procesie dydaktycznym były uwzględniane także inne obserwacje i doświadczenia, które wynikają z ciekawości poznawczej uczniów.

 

W ramach przedmiotu biologia powinny odbywać się zajęcia terenowe (umożliwiające realizację treści z zakresu ekologii i różnorodności organizmów), wycieczki do ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego, do lasu, na łąkę lub pole. Podczas tych zajęć uczniowie powinni obserwować i rozpoznawać rośliny, zwierzęta, grzyby typowe dla danego regionu oraz zjawiska zachodzące w określonym ekosystemie. Należy wskazać uczniom przykłady widocznego w terenie procesu sukcesji ekologicznej, rozumianym jako następstwo biocenoz, którego skutkiem jest wymiana (następstwo) gatunków roślin, zwierząt, grzybów czy innych organizmów. Proces ten jest jednym z ważniejszych dla późniejszego zrozumienia istoty ochrony różnorodności gatunkowej. 

 

Praca uczniów w terenie powinna być ukierunkowana przez nauczyciela poprzez wcześniejsze określenie zadania, które będzie realizowane podczas zajęć terenowych, przygotowanie materiałów potrzebnych do jego realizacji, np. przyrządów, kart pracy, ustalenie zakresu, sposobu zbierania i zapisu informacji. Zajęcia mogą być wzbogacone wykorzystywaniem dedykowanych aplikacji oraz zasobów cyfrowych dostępnych  w internecie. 

 

Zajęcia z biologii powinny być prowadzone we właściwie wyposażonej pracowni. Ważnym elementem jej wyposażenia powinien być projektor multimedialny, tablica interaktywna oraz komputer z zestawem głośników i z dostępem do internetu, a także odpowiednie umeblowanie, w którym będzie można gromadzić sprzęt laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane w różnych okresach roku szkolnego. Istotone jest, aby  w pracowni znajdował się sprzęt niezbędny do przeprowadzania wskazanych w podstawie doświadczeń i obserwacji, tj. przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjne, szkiełka mikroskopowe, odczynniki chemiczne, środki czystości, środki ochrony (fartuchy  i rękawice ochronne, apteczka). Ważnymi pomocami dydaktycznymi w każdej pracowni powinny być przewodniki roślin i zwierząt, proste klucze do oznaczania organizmów, atlasy, preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce), modele obrazujące wybrane elementy budowy organizmu człowieka (np. model szkieletu, model oka, model ucha, model klatki piersiowej).

Ważne jest także wykorzystywanie podczas zajęć różnorodnych materiałów źródłowych,  tj. zdjęć, filmów, foliogramów, plansz poglądowych, prostych tekstów popularnonaukowych, danych, będących wynikiem badań naukowych, prezentacji multimedialnych, animacji, zasobów cyfrowych dostępnych lokalnie oraz w sieci.

 

 

CHEMIA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń:

1)      pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

2)      ocenia wiarygodność uzyskanych danych; 

3)      konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji.

 

 1. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń:

1)      opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; 

2)      wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami  i ich wpływem na środowisko naturalne; 

3)      respektuje podstawowe zasady ochrony środowiska; 

4)      wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną; 

5)      wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych;  6) stosuje poprawną terminologię; 

7) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych.

 

 1. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń:

1)      bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; 

2)      projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne; 

3)      rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia; 

4)      przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Substancje i ich właściwości. Uczeń:

1)      opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów, np. soli kuchennej, cukru, mąki, wody, węgla, glinu, miedzi, cynku, żelaza; projektuje i przeprowadza doświadczenia, w których bada wybranewłaściwości substancji;

2)      rozpoznaje znaki ostrzegawcze (piktogramy) stosowane przy oznakowaniu substancji niebezpiecznych; wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi;

3)      opisuje stany skupienia materii; 

4)      tłumaczy, na czym polegają zjawiska dyfuzji, rozpuszczania, zmiany stanu skupienia; 

5)      opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych;

6)      sporządza mieszaniny i dobiera metodę rozdzielania składników mieszanin (np. sączenie, destylacja, rozdzielanie cieczy w rozdzielaczu); wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie;

7)      opisuje różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym lub pierwiastkiem;

8)      klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na podstawie ich właściwości;

9)      posługuje się symbolami pierwiastków i stosuje je do zapisywania wzorów chemicznych: H, C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb;

10)  przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość.

 

 1. Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

1)      posługuje się pojęciem pierwiastka chemicznego jako zbioru atomów o danej liczbie atomowej Z;

2)      opisuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym określa liczbę powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1 i 2  i 13–18; określa położenie pierwiastka w układzie okresowym (numer grupy, numer okresu);

3)      ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie na podstawie liczby atomowej i masowej; stosuje zapis E;

4)      definiuje pojęcie izotopu; opisuje różnice w budowie atomów izotopów, np. wodoru; wyszukuje informacje na temat zastosowań różnych izotopów;

5)      stosuje pojęcie masy atomowej (średnia masa atomów danego pierwiastka, z uwzględnieniem jego składu izotopowego);

6)      odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal); 

7)      wyjaśnia związek między podobieństwem właściwości pierwiastków należących do tej samej grupy układu okresowego oraz stopniową zmianą właściwości pierwiastków leżących w tym samym okresie (metale – niemetale) a budową atomów; 

8)      opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretuje zapisy, np. H2, 2H, 2H2;

9)      opisuje funkcję elektronów zewnętrznej powłoki w łączeniu się atomów; stosuje pojęcie elektroujemności do określania rodzaju wiązań(kowalencyjne, jonowe)w podanych substancjach;

10)  na przykładzie cząsteczek H2, Cl2, N2, CO2, H2O, HCl, NH3,CH4 opisuje powstawanie wiązań chemicznych; zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek;

11)  stosuje pojęcie jonu (kation i anion) i opisuje, jak powstają jony; określa ładunek jonów metali (np. Na, Mg, Al) oraz niemetali (np. O, Cl, S); opisuje powstawanie wiązań jonowych (np. NaCl, MgO);

12)  porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatura topnienia i temperatura wrzenia, przewodnictwo ciepła i elektryczności);

13)  określa na podstawie układu okresowego wartościowość (względem wodoru  i  maksymalną względem tlenu) dla pierwiastków grup: 1, 2, 13, 14, 15, 16 i 17;

14)  rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (o wiązaniach kowalencyjnych) o znanych wartościowościach pierwiastków;

15)  ustala dla związków dwupierwiastkowych (np. tlenków): nazwę na podstawie wzoru sumarycznego, wzór sumaryczny na podstawie nazwy, wzór sumaryczny na podstawie wartościowości, wartościowość na podstawie wzoru sumarycznego.

 

 1. Reakcje chemiczne. Uczeń:

1)      opisuje i porównuje zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; projektuje i przeprowadza doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; na podstawie obserwacji klasyfikuje przemiany do reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych;

2)      podaje przykłady różnych typów reakcji (reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany); wskazuje substraty i produkty; 

3)      zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej; dobiera współczynniki stechiometryczne, stosując prawo zachowania masy i prawo zachowania ładunku;

4)      definiuje pojęcia: reakcje egzotermiczne i reakcje endotermiczne; podaje przykłady takich reakcji;

5)      wskazuje wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej; na podstawie równania reakcji lub opisu jej przebiegu odróżnia reagenty (substraty i produkty) od katalizatora;

6)      oblicza masy cząsteczkowe pierwiastków występujących w formie cząsteczek i związków chemicznych; 

7)      stosuje do obliczeń prawo stałości składu i prawo zachowania masy (wykonuje obliczenia związane ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej).

 

 1. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze. Uczeń:

1)      projektuje i przeprowadza doświadczenie polegające na otrzymaniu tlenu oraz bada wybrane właściwości fizyczne i chemiczne tlenu; odczytuje z różnych źródeł (np. układu okresowego pierwiastków, wykresu rozpuszczalności) informacje dotyczące tego pierwiastka; wymienia jego zastosowania; pisze równania reakcji otrzymywania tlenu oraz równania reakcji tlenu z metalami i niemetalami; 

2)      opisuje właściwości fizyczne oraz zastosowania wybranych tlenków (np. tlenku wapnia, tlenku glinu, tlenków żelaza, tlenków węgla, tlenku krzemu(IV), tlenków siarki);

3)      wskazuje przyczyny i skutki spadku stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej; proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się „dziury ozonowej”;

4)      wymienia czynniki środowiska, które powodują korozję; proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających żelazo przed rdzewieniem;

5)      opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(IV) oraz funkcję tego gazu  w przyrodzie; projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać oraz wykryć tlenek węgla(IV) (np. w powietrzu wydychanym z płuc); pisze równania reakcji otrzymywania tlenku węgla(IV) (np. reakcja spalania węgla w tlenie, rozkład węglanów, reakcja węglanu wapnia z kwasem solnym);

6)      opisuje obieg tlenu i węgla w przyrodzie;

7)      projektuje i przeprowadza doświadczenie polegające na otrzymaniu wodoru oraz bada wybrane jego właściwości fizyczne i chemiczne; odczytuje z różnych źródeł (np. układu okresowego pierwiastków, wykresu rozpuszczalności) informacje dotyczące tego pierwiastka; wymienia jego zastosowania; pisze równania reakcji otrzymywania wodoru oraz równania reakcji wodoru z niemetalami; opisuje właściwości fizyczne oraz zastosowania wybranych wodorków niemetali (amoniaku, chlorowodoru, siarkowodoru);

8)      projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład i właściwości powietrza;

9)      opisuje właściwości fizyczne gazów szlachetnych; wyjaśnia, dlaczego są one bardzo mało aktywne chemicznie; wymienia ich zastosowania;

10)  wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; wymienia sposoby postępowania pozwalające chronić powietrze przed zanieczyszczeniami.

 

 1. Woda i roztwory wodne. Uczeń:

1)      opisuje budowę cząsteczki wody oraz przewiduje zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie;

2)      podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, oraz przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; podaje przykłady substancji, które z wodą tworzą koloidy i zawiesiny; 

3)      projektuje i przeprowadza doświadczenia dotyczące rozpuszczalności różnych substancji w wodzie;

4)      projektuje i przeprowadza doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie;

5)      definiujepojęcie rozpuszczalność; podaje różnice między roztworem nasyconym i nienasyconym; 

6)      odczytuje rozpuszczalność substancji z tabeli rozpuszczalności lub z wykresu rozpuszczalności; oblicza masę substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze;

7)      wykonuje obliczenia z zastosowaniem pojęć: rozpuszczalność, stężenie procentowe (procent masowy), masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość roztworu (z wykorzystaniem tabeli rozpuszczalności lub wykresu rozpuszczalności).

 

 1. Wodorotlenki i kwasy. Uczeń:

1)      rozpoznaje wzory wodorotlenków i kwasów; zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2 i kwasów: HCl, H2S, HNO3, H2SO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4 oraz podaje ich nazwy;

2)      projektuje i przeprowadza doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek (rozpuszczalny i trudno rozpuszczalny w wodzie), kwas beztlenowy i tlenowy (np. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, HCl, H3PO4); zapisuje odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej;

3)      opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków i kwasów (np. NaOH, Ca(OH)2, HCl, H2SO4);

4)      wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad i kwasów; definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit; zapisuje równania dysocjacji elektrolitycznej zasad  i kwasów (w formie stopniowej dla H2S, H2CO3); definiuje kwasy i zasady (zgodnie  z teorią Arrheniusa); rozróżnia pojęcia: wodorotlenek i zasada;

5)      wskazuje na zastosowania wskaźników, np. fenoloftaleiny, oranżu metylowego, uniwersalnego papierka wskaźnikowego; rozróżnia doświadczalnie roztwory kwasów i wodorotlenków za pomocą wskaźników;

6)      wymienia rodzaje odczynu roztworu; określa i uzasadnia odczyn roztworu (kwasowy, zasadowy, obojętny);

7)      posługuje się skalą pH; interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny); przeprowadza doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym człowieka (np. żywności, środków czystości);

8)      analizuje proces powstawania i skutki kwaśnych opadów; proponuje sposoby ograniczające ich powstawanie.

 

 1. Sole. Uczeń:

1)      projektuje i przeprowadza doświadczenie oraz wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania (HCl + NaOH); pisze równania reakcji zobojętniania w formie cząsteczkowej i jonowej;

2)      tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczków, azotanów(V), siarczanów(IV), siarczanów(VI), węglanów, fosforanów(V) (ortofosforanów(V)); tworzy nazwy soli na podstawie wzorów; tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie nazw;

3)      pisze równania reakcji otrzymywania soli (kwas + wodorotlenek (np. Ca(OH)2), kwas + tlenek metalu, kwas + metal (1 i 2 grupy układu okresowego), wodorotlenek (NaOH, KOH, Ca(OH)2) + tlenek niemetalu, tlenek metalu + tlenek niemetalu, metal + niemetal) w formie cząsteczkowej;

4)      pisze równania dysocjacji elektrolitycznej soli rozpuszczalnych w wodzie;

5)      wyjaśnia przebieg reakcji strąceniowej; projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymywać substancje trudno rozpuszczalne (sole i wodorotlenki) w reakcjach strąceniowych, pisze odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej; na podstawie tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków przewiduje wynik reakcji strąceniowej;

6)      wymienia zastosowania najważniejszych soli: chlorków, węglanów, azotanów(V), siarczanów(VI) i fosforanów(V) (ortofosforanów(V)).

 

 

 1. Związki węgla z wodorem – węglowodory. Uczeń:

1)      definiuje pojęcia: węglowodory nasycone (alkany) i nienasycone (alkeny, alkiny);

2)      tworzywzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów kolejnych alkanów) i zapisuje wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy systematyczne;

3)      obserwuje i opisuje właściwości fizyczne alkanów; wskazuje związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi w szeregu alkanów (gęstość, temperatura topnienia i temperatura wrzenia);

4)      obserwuje i opisuje właściwości chemiczne (reakcje spalania) alkanów; pisze równania reakcji spalania alkanów przy dużym i małym dostępie tlenu; wyszukuje informacje na temat zastosowań alkanów i je wymienia;

5)      tworzy wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów (na podstawie wzorów kolejnych alkenów i alkinów); zapisuje wzór sumaryczny alkenu i alkinu o podanej liczbie atomów węgla; tworzy nazwy alkenów i alkinów na podstawie nazw odpowiednich alkanów; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkenów i alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce;

6)      na podstawie obserwacji opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (spalanie, przyłączanie bromu) etenu i etynu; wyszukuje informacje na temat ich zastosowań i je wymienia;

7)      zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje właściwości i zastosowania polietylenu;

8)      projektuje i przeprowadzadoświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych;

9)      wymienia naturalne źródła węglowodorów;

10)  wymienia nazwy produktów destylacji ropy naftowej, wskazuje ich zastosowania.

 

 1. Pochodne węglowodorów. Uczeń:

1)      pisze wzory sumaryczne, rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) i strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce; tworzy ich nazwy systematyczne; dzieli alkohole na mono- i polihydroksylowe;

2)      bada wybranewłaściwości fizyczne i chemiczne etanolu; opisuje właściwości i zastosowania metanolu i etanolu; zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu; opisuje negatywne skutki działania metanolu i etanolu na organizm ludzki;

3)      zapisuje wzór sumaryczny i półstrukturalny (grupowy) propano-1,2,3-triolu (glicerolu); bada jego właściwości fizyczne; wymienia jego zastosowania;

4)      podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie (np. kwas mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy) i wymienia ich zastosowania; rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) i strukturalne kwasów monokarboksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce oraz podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne;

5)      bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego (octowego); pisze w formie cząsteczkowej równania reakcji tego kwasu z wodorotlenkami, tlenkami metali, metalami; bada odczyn wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego); pisze równanie dysocjacji tego kwasu;

6)      wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji; zapisuje równania reakcji między kwasami karboksylowymi (metanowym, etanowym) i alkoholami (metanolem, etanolem); tworzy nazwy systematyczne i zwyczajowe estrów na podstawie nazw odpowiednich kwasów karboksylowych (metanowego, etanowego) i alkoholi (metanolu, etanolu); planuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać ester o podanej nazwie; opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań.

 

 1. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Uczeń:

1)      podaje nazwy i rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych (kwasów tłuszczowych) nasyconych (palmitynowego, stearynowego) i nienasyconego (oleinowego);

2)      opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych; projektuje i przeprowadza doświadczenie, które pozwoli odróżnić kwas oleinowy od palmitynowego lub stearynowego;

3)      opisuje budowę cząsteczki tłuszczu jako estru glicerolu i kwasów tłuszczowych; klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego; opisuje wybrane właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego;

4)      opisuje budowę i wybrane właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów na przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny); pisze równanie reakcji kondensacji dwóch cząsteczek glicyny;

5)      wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek; definiuje białka jako związki powstające w wyniku kondensacji aminokwasów;

6)      bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i chlorku sodu; opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek; wymienia czynniki, które wywołują te procesy; projektuje  i przeprowadza doświadczenia pozwalające wykryć obecność białka za pomocą stężonego roztworu kwasu azotowego(V) w różnych produktach spożywczych;

7)      wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów (węglowodanów); klasyfikuje cukry na proste (glukoza, fruktoza) i złożone (sacharoza, skrobia, celuloza);

8)      podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne glukozy i fruktozy; wymienia i opisuje ich zastosowania;

9)      podaje wzór sumaryczny sacharozy; bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne sacharozy; wskazuje na jej zastosowania; 

10)  podaje przykłady występowania skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; wymienia różnice w ich właściwościach fizycznych; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów; projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające wykryć obecność skrobi za pomocą roztworu jodu w różnych produktach spożywczych.

 

Warunki i sposób realizacji  

 

Istotną funkcję w nauczaniu chemii jako przedmiotu przyrodniczego pełni eksperyment chemiczny. Umożliwia on rozwijanie aktywności uczniów i kształtowanie samodzielności w działaniu. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu doświadczeń lub ich aktywnej obserwacji, uczniowie poznają metody badawcze oraz sposoby opisu i prezentacji wyników.

 

W nauczaniu chemii w szkole podstawowej istotne jest, aby wygospodarować czas na przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. 

 

Aby edukacja w zakresie chemii była możliwie najbardziej skuteczna, zajęcia powinny być prowadzone w niezbyt licznych grupach (podział na grupy) w salach wyposażonych  w niezbędne sprzęty i odczynniki chemiczne. Nauczyciele mogą w doświadczeniach wykorzystywać substancje znane uczniom z życia codziennego (np. naturalne wskaźniki kwasowo-zasadowe, ocet, mąkę, cukier), pokazując w ten sposób obecność chemii w ich otoczeniu.

 

Dobór wiadomości i umiejętności wskazuje na konieczność łączenia wiedzy teoretycznej z doświadczalną. Treści nauczania opracowano tak, aby uczniowie mogli sami obserwować i badać właściwości substancji i zjawiska oraz projektować i przeprowadzać doświadczenia chemiczne, interpretować ich wyniki i formułować uogólnienia. Istotne jest również samodzielne wykorzystywanie i przetwarzanie informacji oraz kształtowanie nawyków ich krytycznej oceny.

 

Zakres treści nauczania stwarza wiele możliwości pracy metodą projektu edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym), metodą eksperymentu chemicznego lub innymi metodami pobudzającymi aktywność poznawczą uczniów, co pozwoli im na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na różne sposoby i z różnych źródeł. Obserwowanie, wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i ich weryfikacja mogą nauczyć uczniów twórczego i krytycznego myślenia. Może to pomóc w kształtowaniu postawy odkrywcy i badacza z umiejętnością weryfikacji poprawności nowych informacji.

         

W pozyskiwaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu obliczeń, interpretowaniu wyników i wreszcie rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego, bardzo pomocnym narzędziem może okazać się komputer z celowo dobranym oprogramowaniem oraz dostępnymi w internecie zasobami cyfrowymi.

Proponuje się następujący zestaw doświadczeńdo wykonania samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu nauczycielskiego:

1)      badanie właściwości fizycznych (np. stanu skupienia, barwy, rozpuszczalności w wodzie i benzynie, oddziaływania z magnesem, kruchości, plastyczności, gęstości) oraz chemicznych (np. odczynu wodnego roztworu, pH, palności) wybranych produktów (np. soli kuchennej, cukru, mąki, octu, oleju jadalnego, wody, węgla, glinu, miedzi, żelaza);

2)      sporządzanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, rozdzielanie tych mieszanin: rozdzielanie dwóch cieczy mieszających i niemieszających się ze sobą; rozdzielanie zawiesiny na składniki;

3)      ilustracja zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej;

4)      reakcja otrzymywania, np. siarczku żelaza(II) jako ilustracja reakcji syntezy, termicznego rozkładu węglanu wapnia jako ilustracja reakcji analizy i reakcja np. magnezu z kwasem solnym jako ilustracja reakcji wymiany;

5)      badanie efektu termicznego reakcji chemicznych (np. magnezu z kwasem solnym) i zjawisk fizycznych (np. tworzenie mieszaniny oziębiającej, rozpuszczanie wodorotlenku sodu);

6)      badanie, czy powietrze jest mieszaniną;

7)      otrzymywanie tlenu, wodoru, tlenku węgla(IV), badanie wybranych właściwości fizycznych i chemicznych tych gazów;

8)      badanie wpływu różnych czynników (np. obecności: tlenu, wody, chlorku sodu) na powstawanie rdzy. Badanie sposobów ochrony produktów stalowych przed korozją;

9)      badanie zdolności rozpuszczania się w wodzie różnych produktów (np. cukru, soli kuchennej, oleju jadalnego, benzyny);

10)  badanie wpływu różnych czynników (temperatury, mieszania, stopnia rozdrobnienia) na szybkość rozpuszczania się ciał stałych w wodzie;

11)  otrzymywanie wodnego roztworu wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą oraz wodnego roztworuwodorotlenku wapnia w reakcji tlenku wapnia z wodą w obecności fenoloftaleiny lub uniwersalnego papierka wskaźnikowego. Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) w reakcji strąceniowej zachodzącej po zmieszaniu np. wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) z wodnym roztworem wodorotlenku sodu;

12)  otrzymywanie kwasów tlenowych na przykładzie kwasu fosforowego(V) (ortofosforowego(V)) w obecności oranżu metylowego;

13)  badanie przewodnictwa elektrycznego wody destylowanej oraz wodnych roztworów wybranych substancji (np. sacharozy, wodorotlenku sodu, chlorku sodu, chlorowodoru, kwasu etanowego (octowego));

14)  badanie odczynu oraz pH wody destylowanej, a także kwasu solnego i wodnego roztworu wodorotlenku sodu za pomocą wskaźników (np. fenoloftaleiny, oranżu metylowego, uniwersalnego papierka wskaźnikowego);

15)  badanie odczynu oraz pH żywności (np. napoju typu cola, mleka, soku z cytryny, wodnego roztworusoli kuchennej) oraz środków czystości (np. płynu do prania, płynu do mycia naczyń);

16)  badanie zmiany barwy wskaźników (np. oranżu metylowego) w trakcie mieszania kwasu solnego i wodnego roztworu wodorotlenku sodu;

17)  otrzymywanie trudno rozpuszczalnych soli i wodorotlenków;

18)  obserwacja reakcji spalania alkanów (metanu lub propanu), identyfikacja produktów spalania;

19)  odróżnianie węglowodorów nasyconych od nienasyconych (np. wodą bromową);

20)  badanie właściwości fizycznych (stanu skupienia, barwy, rozpuszczalności w wodzie) i chemicznych (odczynu, spalania) etanolu;

21)  badanie właściwości fizycznych (stanu skupienia, barwy, rozpuszczalności w wodzie) propano-1,2,3-triolu (glicerolu);

22)  badanie właściwości fizycznych (stanu skupienia, barwy, rozpuszczalności w wodzie) oraz chemicznych (odczynu, działania na zasady, tlenki metali, metale, spalania) kwasu etanowego (octowego); 

23)  badanie właściwości fizycznych (stanu skupienia, barwy, rozpuszczalności w wodzie) i chemicznych (odczynu, działania na zasady, tlenki metali, metale, spalania) długołańcuchowych kwasów karboksylowych; 

24)  działanie kwasu karboksylowego (np. metanowego) na alkohol (np. etanol) w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI);

25)  odróżnianie tłuszczu nasyconego od nienasyconego (np. wodą bromową);

26)  badanie właściwości białek (podczas: ogrzewania, rozpuszczania w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, w kontakcie z solami metali lekkich i ciężkich oraz zasadami i kwasami);

27)  wykrywanie za pomocą stężonego kwasu azotowego(V) obecności białka w produktach spożywczych;

28)  badanie właściwości fizycznych (stanu skupienia, barwy, rozpuszczalności w wodzie, przewodnictwa elektrycznego) i chemicznych (odczynu) węglowodanów prostych i złożonych;

29)  wykrywanie za pomocą roztworu jodu obecności skrobi w produktach spożywczych.

 

 

FIZYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. 

 

 1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 
 2. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników. 

 

 1. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych. 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 

1)        wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; ilustruje je w różnych postaciach;  

2)        wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;  

3)        rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów;  

4)        opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów;  

5)        posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności; 

6)        przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych; 

7)        przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-); 

8)        rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu; 

9)        przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń. 

 

 1. Ruch i siły. Uczeń: 

1)        opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu; 

2)        wyróżnia pojęcia tor i droga; 

3)        przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina); 

4)        posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej wartość i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta; 

5)        nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych przedziałach czasu jest stała; 

6)        wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie podanych informacji; 

7)        nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym – ruch, w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość; 

8)        posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; wyznacza wartość przyspieszenia wraz z jednostką; stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła (∆v = ·∆t); 

9)        wyznacza zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego); 

10)    stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje się jednostką siły; 

11)    rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu); 

12)    wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach; opisuje i rysuje siły, które się równoważą; 

13)    opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki; 

14)    analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki; 

15)    posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek między siłą  i masą a przyspieszeniem; 

16)    opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego; 

17)    posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do obliczeń związek między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym;  18) doświadczalnie: 

a)       ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III zasadę dynamiki,

b)      wyznacza prędkość z pomiaru czasu i drogi z użyciem przyrządów analogowych lub cyfrowych bądź oprogramowania do pomiarów na obrazach wideo,

c)       wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej. 

 

 1. Energia. Uczeń: 

1)        posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana; 

2)        posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana; 

3)        posługuje się pojęciem energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii; 

4)        wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej; 

5)        wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu zjawisk oraz zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń. 

 1. Zjawiska cieplne. Uczeń: 

1)        posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi termicznej; 

2)        posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita); przelicza temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie; 

3)        wskazuje, że nie następuje przekazywanie energii w postaci ciepła (wymiana ciepła) między ciałami o tej samej temperaturze; 

4)        wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim pracę lub przekazując energię w postaci ciepła; 

5)        analizuje jakościowo związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek; 

6)        posługuje się pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jednostką; 

7)        opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego; rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; opisuje rolę izolacji cieplnej; 

8)        opisuje ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji; 

9)        rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury; 

10)    doświadczalnie: 

a)       demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania, 

b)      bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła, 

c)       wyznacza ciepło właściwe wody z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego lub wagi. 

 

 1. Właściwości materii. Uczeń: 

1)        posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów; 

2)        stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością; 

3)        posługuje się pojęciem parcia (nacisku) oraz pojęciem ciśnienia w cieczach i gazach wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między parciem a ciśnieniem; 

4)        posługuje się pojęciem ciśnienia atmosferycznego; 

5)        posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu; 

6)        stosuje do obliczeń związek między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością słupa cieczy i jej gęstością; 

7)        analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa; 

8)        opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego; ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontekście tłumaczy formowanie się kropli; 

 

9)        doświadczalnie: 

a)       demonstruje istnienie ciśnienia atmosferycznego; demonstruje zjawiska konwekcji i napięcia powierzchniowego, 

b)      demonstruje prawo Pascala oraz zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy, 

c)       demonstruje prawo Archimedesa i na tej podstawie analizuje pływanie ciał; wyznacza gęstość cieczy lub ciał stałych, 

d)      wyznacza gęstość substancji z jakiej wykonany jest przedmiot o kształcie regularnym za pomocą wagi i przymiaru lub o nieregularnym kształcie za pomocą wagi, cieczy i cylindra miarowego. 

 

 1. Elektryczność. Uczeń: 

1)        opisuje sposoby elektryzowania ciał przez potarcie i dotyk; wskazuje, że zjawiska te polegają na przemieszczaniu elektronów; 

2)        opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych; 

3)        rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady; 

4)        opisuje przemieszczenie ładunków w przewodnikach pod wpływem oddziaływania ze strony ładunku zewnętrznego (indukcja elektrostatyczna); 

5)        opisuje budowę oraz zasadę działania elektroskopu; 

6)        posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elementarnego; stosuje jednostkę ładunku; 

7)        opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych albo jonów w przewodnikach; 

8)        posługuje się pojęciem natężenia prądu wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między natężeniem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez przekrój poprzeczny przewodnika; 

9)        posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie; stosuje jednostkę napięcia; 

10)    posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami; stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami; przelicza energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie; 

11)    wyróżnia formy energii, na jakie jest zamieniana energia elektryczna; wskazuje źródła energii elektrycznej i odbiorniki; 

12)    posługuje się pojęciem oporu elektrycznego jako własnością przewodnika; stosuje do obliczeń związek między napięciem a natężeniem prądu i oporem; posługuje się jednostką oporu; 

13)    rysuje schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego odbiornika, mierników i wyłączników; posługuje się symbolami graficznymi tych elementów; 

14)    opisuje rolę izolacji i bezpieczników przeciążeniowych w domowej sieci elektrycznej oraz warunki bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej; 

15)    wskazuje skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu; 

16)    doświadczalnie: 

a)       demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie lub dotyk,

b)      demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych,

c)       rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady,

d)      łączy według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła (akumulatora, zasilacza), odbiornika (żarówki, brzęczyka, silnika, diody, grzejnika, opornika), wyłączników, woltomierzy, amperomierzy; odczytuje wskazania mierników,

e)       wyznacza opór przewodnika przez pomiary napięcia na jego końcach oraz natężenia prądu przez niego płynącego. 

 

 1. Magnetyzm. Uczeń: 

1)        nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje oddziaływanie między nimi; 

2)        opisuje zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu; posługuje się pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi; 

3)        opisuje na przykładzie żelaza oddziaływanie magnesów na materiały magnetyczne i wymienia przykłady wykorzystania tego oddziaływania; 

4)        opisuje zachowanie się igły magnetycznej w otoczeniu prostoliniowego przewodnika z prądem; 

5)        opisuje budowę i działanie elektromagnesu; opisuje wzajemne oddziaływanie elektromagnesów i magnesów; wymienia przykłady zastosowania elektromagnesów; 

6)        wskazuje             oddziaływanie            magnetyczne   jako     podstawę        działania     silników elektrycznych; 

7)        doświadczalnie: 

a)       demonstruje zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu, 

b)      demonstruje            zjawisko         oddziaływania            przewodnika   z          prądem         na        igłę magnetyczną. 

 

 1. Ruch drgający i fale. Uczeń: 

1)        opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego wraz z ich jednostkami; 

2)        opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod wpływem siły sprężystości oraz analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości w tym ruchu; wskazuje położenie równowagi; 

3)        wyznacza amplitudę i okres drgań na podstawie przedstawionego wykresu zależności położenia od czasu; 

4)        opisuje rozchodzenie się fali mechanicznej jako proces przekazywania energii bez przenoszenia materii; posługuje się pojęciem prędkości rozchodzenia się fali; 

5)        posługuje się pojęciami amplitudy, okresu, częstotliwości i długości fali do opisu fal oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami wraz z ich jednostkami; 

6)        opisuje mechanizm powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu; podaje przykłady źródeł dźwięku; 

7)        opisuje jakościowo związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali; 

8)        rozróżnia dźwięki słyszalne, ultradźwięki i infradźwięki; wymienia przykłady ich źródeł i zastosowań;  9)  doświadczalnie: 

a)       wyznacza okres i częstotliwość w ruchu okresowym,

b)      demonstruje dźwięki o różnych częstotliwościach z wykorzystaniem drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego,

c)       obserwuje oscylogramy dźwięków z wykorzystaniem różnych technik. 

 

 1. Optyka. Uczeń: 

1)        ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym; wyjaśnia powstawanie cienia i półcienia; 

2)        opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej i od powierzchni sferycznej; 

3)        opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej; 

4)        analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie odbitych od zwierciadła płaskiego i od zwierciadeł sferycznych; opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym oraz bieg promieni odbitych od zwierciadła wypukłego; posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej; 

5)        konstruuje bieg promieni ilustrujący powstawanie obrazów pozornych wytwarzanych przez zwierciadło płaskie oraz powstawanie obrazów rzeczywistych i pozornych wytwarzanych przez zwierciadła sferyczne znając położenie ogniska; 

6)        opisuje jakościowo zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków różniących się prędkością rozchodzenia się światła; wskazuje kierunek załamania; 

7)        opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej; 

8)        rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; porównuje wielkość przedmiotu i obrazu; 

9)        posługuje się pojęciem krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w korygowaniu tych wad wzroku; 

10)    opisuje światło białe jako mieszaninę barw i ilustruje to rozszczepieniem światła w pryzmacie; wymienia inne przykłady rozszczepienia światła; 

11)    opisuje światło lasera jako jednobarwne i ilustruje to brakiem rozszczepienia w pryzmacie; 

12)    wymienia rodzaje fal elektromagnetycznych: radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie i gamma; wskazuje przykłady ich zastosowania; 

13)    wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych; 

 

 

      

14)    doświadczalnie: 

a)       demonstruje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła, zjawisko załamania światła na granicy ośrodków, powstawanie obrazów za pomocą zwierciadeł płaskich, sferycznych i soczewek, 

b)      otrzymuje za pomocą soczewki skupiającej ostre obrazy przedmiotu na ekranie,

c)       demonstruje rozszczepienie światła w pryzmacie. 

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Fizyka jest nauką przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z codzienną aktywnością człowieka. Wiele zagadnień charakterystycznych dla fizyki jest poznawanych i postrzeganych przez uczniów znacznie wcześniej niż rozpoczyna się ich formalna edukacja z tego przedmiotu. Dlatego bardzo ważnym elementem nauczania fizyki jest zarówno świadomość wiedzy potocznej, jak i bagaż umiejętności wynikający z nieustannego obserwowania świata. 

 

Przedmiot fizyka to przede wszystkim sposobność do konstruktywistycznej weryfikacji poglądów uczniów oraz czas na budowanie podstaw myślenia naukowego – stawiania pytań  i szukania ustrukturyzowanych odpowiedzi. Uczenie podstaw fizyki bez nieustannego odwoływania się do przykładów z codziennego życia, bogatego ilustrowania kontekstowego oraz czynnego badania zjawisk i procesów jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami nauczania tego przedmiotu. Nauczanie fizyki winno być postrzegane przede wszystkim jako sposobność do zaspokajania ciekawości poznawczej uczniów i na tej bazie kształtowania umiejętności zdobywania wiedzy, której podstawy zostały zapisane w dokumencie. 

 

Eksperymentowanie, rozwiązywanie zadań problemowych oraz praca z materiałami źródłowymi winny stanowić główne obszary aktywności podczas zajęć fizyki. 

 

Zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej treści nauczania zostały wybrane w celu kształtowania podstaw rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień, wyjaśnianie zjawisk fizycznych, interpretowanie oraz wykorzystanie wyników i dowodów naukowych do budowania fizycznego obrazu rzeczywistości. 

 

Podczas realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej istotne jest zwrócenie uwagi na stopień opanowania następujących umiejętności: 

1)      rozwiązywania typowych zadań przez wykonywanie rutynowych czynności; 

2)      rozpoznawania i kojarzenia z wykorzystaniem pojedynczych źródeł informacji; 

3)      wybierania i stosowania strategii rozwiązywania problemów;

4)      efektywnej pracy nad rozwiązaniem oraz łączenia różnorodnych informacji i technik;

5)      matematycznych z użyciem odpowiednich reprezentacji;

6)      doświadczalnych;

7)      formułowania komunikatu o swoim rozumowaniu oraz uzasadniania podjętego działania. 

MATEMATYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Sprawności rachunkowa. 
  1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
  2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

 

 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
  1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
  2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
  3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

 

 1. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 
  1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi. 
  2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

 

 1. Rozumowanie i argumentacja. 
  1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
  2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
  3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

KLASY IV–VI

 

 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń:

1)         zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe;

2)         interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

3)         porównuje liczby naturalne;

4)         zaokrągla liczby naturalne;

5)         liczby w zakresie do 3 000 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim.

 

 1. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

1)         dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe lub większe, liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej;

2)         dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe sposobem pisemnym i za pomocą kalkulatora;

3)         mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową sposobem pisemnym, w pamięci (w najprostszych przykładach)

i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach);

4)         wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych;

5)         stosuje wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem dodawania;

6)         porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu;

7)         rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100;

8)         rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności; 

9)         rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze;

10)     oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych;

11)     stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;

12)     szacuje wyniki działań;

13)     znajduje największy wspólny dzielnik (NWD) w sytuacjach nie trudniejszych niż typu NWD(600, 72), NWD(140, 567), NWD(10000, 48), NWD(910, 2016) oraz wyznacza najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb naturalnych metodą rozkładu na czynniki;

14)     rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby złożone;

15)     odpowiada na pytania dotyczące liczebności zbiorów różnych rodzajów liczb wśród liczb z pewnego niewielkiego zakresu (np. od 1 do 200 czy od 100 do 1000), o ile liczba w odpowiedzi jest na tyle mała, że wszystkie rozważane liczby uczeń może wypisać;

16)     rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze, w przypadku gdy co najwyżej jeden z tych czynników jest liczbą większą niż 10;

17)     wyznacza wynik dzielenia z resztą liczby a przez liczbę b i zapisuje liczbę a w postaci: a b q r= ⋅ + .

 

 1. Liczby całkowite. Uczeń:

1)         podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych;

2)         interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;

3)         oblicza wartość bezwzględną;

4)         porównuje liczby całkowite;

5)         wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych.

 

 1. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:

1)         opisuje część danej całości za pomocą ułamka; 

2)         przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły;

3)         skraca i rozszerza ułamki zwykłe;

4)         sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika;

5)         przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego;

6)         zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;

7)         zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;

8)         zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych;

9)         zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100,  1 000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora);

10)     zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem wielokropka po ostatniej cyfrze), uzyskane w wyniku dzielenia licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora;

11)     zaokrągla ułamki dziesiętne;

12)     porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne);

13)     oblicza liczbę, której część jest podana (wyznacza całość, z której określono część za pomocą ułamka);

14)     wyznacza liczbę, która powstaje po powiększeniu lub pomniejszeniu o pewną część innej liczby.

 

 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:

1)         dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane;

2)         dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych);

3)         wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne;

4)         porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;

5)         oblicza ułamek danej liczby całkowitej;

6)         oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych;

7)         oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;

8)         wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub za pomocą kalkulatora;

9)         oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie

1 :0,25+5,25:0,05−7 1 ⋅2,5−323 +1,25.

                                                                       2                                       2 

 

 1. Elementy algebry. Uczeń:

1)         korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;

2)         stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście

praktycznym, na przykład zapisuje obwód trójkąta o bokach: a, a+2, b; rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania

odwrotnego), na przykład x2 =4.

3

 

 1. Proste i odcinki. Uczeń:

1)         rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek;

2)         rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe, na przykład jak w sytuacji określonej w zadaniu: 

Odcinki AB i CD są prostopadłe, odcinki CD i EF są równoległe oraz odcinki EF  i DF są prostopadłe. Określ wzajemne położenie odcinków DF oraz AB. Wykonaj odpowiedni rysunek;

3)         rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych; 4) mierzy odcinek z dokładnością do 1 mm;

5) znajduje odległość punktu od prostej.

 

 1. Kąty. Uczeń:

1)         wskazuje w dowolnym kącie ramiona i wierzchołek;

2)         mierzy z dokładnością do 1° kąty mniejsze niż 180°;

3)         rysuje kąty mniejsze od 180°;

4)         rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;

5)         porównuje kąty;

6)         rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe oraz korzysta z ich własności.

 

Dziennik Ustaw

 1. Wielokąty, koła i okręgi. Uczeń:

1)        rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne;

2)        konstruuje trójkąt o danych trzech bokach i ustala możliwość zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta;

3)        stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta;

4)        rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez;

5)        zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur;

6)        wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę oraz promień koła i okręgu;

7)        rysuje cięciwę koła i okręgu, a także, jeżeli dany jest środek okręgu, promień i średnicę;

8)        w trójkącie równoramiennym wyznacza przy danym jednym kącie miary pozostałych kątów oraz przy danych obwodzie i długości jednego boku długości pozostałych boków. 

 

 1. Bryły. Uczeń:

1)        rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył;

2)        wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór;

3)        rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;

4)        rysuje siatki prostopadłościanów;

5)        wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do wyznaczania długości poszczególnych krawędzi. 

 

 1. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

1)        oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;

2)        oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi

wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm;

3)        stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń);

4)        oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów jak w sytuacjach:

 

 

5)        oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi;

6)        stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3;

7)        oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów.

 

 

 1. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

1)         interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej;

2)         w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%;

3)         wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach;

4)         wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach;

5)         odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną);

6)         zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr;

7)         zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona;

8)         oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;

9)         w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s.

 

 1. Elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1)         gromadzi i porządkuje dane;

2)         odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, na przykład: wartości z wykresu, wartość największą, najmniejszą, opisuje przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości są takie same” („przyjmowana wartość jest stała”). 

 

 1. Zadania tekstowe. Uczeń:

1)         czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;

2)         wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania;

3)         dostrzega zależności między podanymi informacjami;

4)         dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;

5)         do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;

6)         weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np.

poprzez szacowanie, sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości otrzymanego wyniku;

7)         układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je; stawia nowe pytania związane z sytuacją w rozwiązanym zadaniu.

  

KLASY VII i VIII

 

 1. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:

1)      zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim;

2)      mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;

3)      mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;

4)      podnosi potęgę do potęgi;

5)      odczytuje i zapisuje liczby w notacji wykładniczej   ∙ 10,        gdy 1 ≤  < 10,  jest liczbą całkowitą.

 

 1. Pierwiastki. Uczeń:

1)      oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;

2)      szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki;

3)      porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości, na przykład znajduje liczbę całkowitą a taką, że: a≤ 137 < +a 1;

4)      oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczbę przed znak pierwiastka i włącza liczbę pod znak pierwiastka; 5) mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia.

 

 1. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Uczeń:

1)      zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych; 

2)      oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;

3)      zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;

4)      zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych jak w przykładzie: Bartek i Grześ zbierali kasztany. Bartek zebrał n kasztanów, Grześ zebrał 7 razy więcej. Następnie Grześ w drodze do domu zgubił 10 kasztanów, a połowę pozostałych oddał Bartkowi. Ile kasztanów ma teraz Bartek, a ile ma Grześ?

      

 1. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. Uczeń:

1)      porządkuje jednomiany i dodaje jednomiany podobne (tzn. różniące się jedynie współczynnikiem liczbowym);

2)      dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych;

3)      mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany;

4)      mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych.

 

 1. Obliczenia procentowe. Uczeń:

1)      przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;

2)      oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b;

3)      oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a

4)      oblicza liczbę b, której p procent jest równe a;

5)      stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości. 

 

 1. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:

1)      sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania (stopnia pierwszego, drugiego lub trzeciego) z jedną niewiadomą, na przykład sprawdza, które liczby

                                                                                                                                                                                         x x3  2

całkowite niedodatnie i większe od –8 są rozwiązaniami równania + =0;

8 2

2)      rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych;

3)      rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;

4)      rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi;

5)      przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu).

 

 1. Proporcjonalność prosta. Uczeń:

1)      podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalnych;

2)      wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej, na przykład wartość zakupionego towaru w zależności od liczby sztuk towaru, ilość zużytego paliwa w zależności od liczby przejechanych kilometrów, liczby przeczytanych stron książki w zależności od czasu jej czytania; 3) stosuje podział proporcjonalny.

 

 1. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:

1)      zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych (z wykorzystaniem zależności między kątami przyległymi);

2)      przedstawia na płaszczyźnie dwie proste w różnych położeniach względem siebie, w szczególności proste prostopadłe i proste równoległe; 

3)      korzysta z własności prostych równoległych, w szczególności stosuje równość kątów odpowiadających i naprzemianległych; 

4)      zna i stosuje cechy przystawania trójkątów; 

5)      zna i stosuje własności trójkątów równoramiennych (równość kątów przy podstawie);

6)      zna nierówność trójkąta AB BC AC+      ≥       i wie, kiedy zachodzi równość;

7)      wykonuje proste obliczenia geometryczne wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów równoramiennych;

8)      zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego); 

9)      przeprowadza dowody geometryczne o poziomie trudności nie większym niż w przykładach: 

a)      dany jest ostrokątny trójkąt równoramienny ABC, w którym AC BC= . W tym trójkącie poprowadzono wysokość AD. Udowodnij, że kąt ABC jest dwa razy większy od kąta BAD,

b)      na bokach BC i CD prostokąta ABCD zbudowano, na zewnątrz prostokąta, dwa trójkąty równoboczne BCE i CDF. Udowodnij, że AE AF= .

 

 1. Wielokąty. Uczeń:

1)      zna pojęcie wielokąta foremnego;

2)      stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach:

a) oblicz najkrótszą wysokość trójkąta prostokątnego o bokach długości: 

5 cm, 12 cm i 13 cm,

b) przekątne rombu ABCD mają długości AC=8 dm i BD=10dm. 

Przekątną BD rombu przedłużono do punktu E w taki sposób, że odcinek BE jest dwa razy dłuższy od tej przekątnej. Oblicz pole trójkąta CDE.  (zadanie ma dwie odpowiedzi).

 

 1. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. Uczeń:

1)      zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających warunek taki jak x≥1,5 lub

taki jak x<− ; 

2)      znajduje współrzędne danych (na rysunku) punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie; 

3)      rysuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty kratowe o danych współrzędnych całkowitych (dowolnego znaku); 

4)      znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden koniec i środek; 

5)      oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych; 

6)      dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do prostej AB

 

 1. Geometria przestrzenna. Uczeń:

1)      rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste i prawidłowe;

2)      oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe o poziomie trudności nie większym niż w przykładowym zadaniu: 

Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny, którego dwa równe kąty mają po 45° , a najdłuższy bok ma długość 6 2 dm. Jeden z boków prostokąta, który jest w tym graniastosłupie ścianą boczną o największej powierzchni, ma długość 4 dm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa;

3)      oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe o poziomie trudności nie większym niż w przykładzie:

Prostokąt ABCD jest podstawą ostrosłupa ABCDS, punkt M jest środkiem krawędzi AD, odcinek MS jest wysokością ostrosłupa. Dane są następujące długości krawędzi: AD=10cm, AS=13 cm oraz AB=20 cm. 

 

Oblicz objętość ostrosłupa.

 

 1. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń:

1)      wyznacza zbiory obiektów, analizuje i oblicza, ile jest obiektów, mających daną własność, w przypadkach niewymagających stosowania reguł mnożenia  i dodawania; 

2)      przeprowadza proste doświadczenia losowe, polegające na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościenną lub losowaniu kuli spośród zestawu kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń  w doświadczeniach losowych.

 

 1. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1)      interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych;

2)      tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł; 3) oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.

 

 1. Długość okręgu i pole koła. Uczeń:

1)      oblicza długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy;

2)      oblicza promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu;

3)      oblicza pole koła o danym promieniu lub danej średnicy;

4)      oblicza promień lub średnicę koła o danym polu koła;

5)      oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów tworzących pierścień.

 

 1. Symetrie. Uczeń:

1)      rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta;

2)      zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta jak w przykładowym zadaniu:

Wierzchołek C rombu ABCD leży na symetralnych boków AB i AD. Oblicz kąty tego rombu;

3)      rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury;

4)      rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii. 

 

 1. Zaawansowane metody zliczania. Uczeń:

1)      stosuje regułę mnożenia do zliczania par elementów o określonych własnościach; 

2)      stosuje regułę dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach, wymagających rozważenia kilku przypadków, na przykład w zliczaniu liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5 i mających trzy różne cyfry albo jak w zadaniu:

W klasie jest 14 dziewczynek i 11 chłopców. Na ile sposobów można z tej klasy wybrać dwuosobową delegację składającą się z jednej dziewczynki i jednego chłopca? 

 

 1. Rachunek prawdopodobieństwa. Uczeń:

1)      oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na rzucie dwiema kostkami lub losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem; 

2)      oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na losowaniu dwóch elementów bez zwracania jak w przykładzie:

Z urny zawierającej kule ponumerowane liczbami od 1 do 7 losujemy bez zwracania dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że suma liczb na wylosowanych kulach będzie parzysta.

 

 

      

Warunki i sposób realizacji

 

Proponuje się, aby w latach 2017/18, 2018/19 i 2019/20 w klasie VII zrealizowano dodatkowo dział I pkt 5, dział II pkt 13–17, dział IV pkt 13 i 14, dział V pkt 9, dział IX pkt 8, dział X pkt 5 i dział XI pkt 4 podstawy programowej dla klas IV–VI, o ile nie zostały one wcześniej zrealizowane w klasach IV–VI.

 

Działy XIV–XVII podstawy programowej dla klas VII i VIII mogą zostać zrealizowane po egzaminie ósmoklasisty. 

 

W klasach IV–VI, kiedy nauka matematyki odbywa się przede wszystkim na konkretnych obiektach, należy przede wszystkim zadbać o pracę na przykładach, bez wprowadzania nadmiaru pojęć abstrakcyjnych. Dużą pomocą dla ucznia jest możliwość eksperymentowania z liczbami, rozwiązywania zagadek logicznych i logiczno-matematycznych, a także ćwiczenia polegające na pracy lub zabawie z różnymi figurami lub bryłami w geometrii. W szczególności, rozwiązywanie równań przez zgadywanie powinno być w klasach IV–VI traktowane jako poprawna metoda.

 

W klasach IV–VI zaleca się szczególną ostrożność przy wymaganiu od ucznia ścisłości języka matematycznego. Należy dbać o precyzję wypowiedzi, ale trzeba pamiętać o tym, aby unikać sytuacji, w której uczeń zostaje uznany za nieuzdolnionego matematycznie, gdy nie potrafi wyrazić poprawnego rozwiązania w sposób odpowiednio formalny, zgodnie z oczekiwaniami       nauczyciela.    Umiejętność      posługiwania   się       takimi pojęciami matematycznymi jak: kąt, długość, pole, suma algebraiczna jest o wiele bardziej istotna niż zapamiętanie formalnej definicji. W nauczaniu matematyki istotne jest, aby uczeń  zrozumiał sens reguł formalnych.

 

Większość uczniów w praktyce korzysta z kalkulatorów bądź innych urządzeń elektronicznych. Niemniej umiejętność wykonywania rachunków w pamięci, a także pisemnie, jest istotna. Obliczenia pamięciowe, w tym szacowanie wyników, bardzo przydają się w życiu codziennym. Samodzielne wykonywanie obliczeń, zarówno pamięciowych jak i pisemnych, daje uczniom o wiele lepsze wyobrażenie o liczbach i ich wielkościach, niż prowadzenie rachunków za pomocą sprzętu elektronicznego.

 

Myślenie abstrakcyjne kształtuje się w wieku 11–15 lat, ale u wielu dzieci w różnym tempie, nie musi to oznaczać większych bądź mniejszych zdolności matematycznych. Z uwagi na różną szybkość rozwoju myślenia uczniów klas VII i VIII, a także, częściowo klasy VI, można rozważyć wprowadzenie nauczania matematyki w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach, podobnie jak to jest praktykowane w nauczaniu języków obcych nowożytnych. Grupy międzyoddziałowe realizowałyby różne partie materiału w tempie dostosowanym do możliwości uczniów, przy zachowaniu realizacji podstawy programowej. Takie podejście nie powinno dzielić uczniów na lepszych lub gorszych, ale ma umożliwić uczniom, u których myślenie abstrakcyjne rozwija się wolniej, płynne przejście do etapu myślenia abstrakcyjnego. Uczniom, u których to myślenie rozwinęło się szybciej, należy proponować zadania trudniejsze i pozwalające na głębszą analizę zagadnień, aby właściwie stymulować ich rozwój. 

Zadania na dowodzenie stanowią ważny element wykształcenia matematycznego. Uczeń powinien dowiedzieć się, że w twierdzeniach zaczynających się od słów „wykaż, że dla każdego…” podawanie wielu przykładów nie jest dowodem, a podanie jednego kontrprzykładu świadczy o tym, że stwierdzenie nie jest prawdziwe. Nie oznacza to, że uczeń nie powinien szukać przykładów bądź kontrprzykładów. Często takie poszukiwanie i sprawdzanie prawdziwości tezy dla konkretnych przypadków pozwala uczniowi zrozumieć postawiony problem, a  następnie podać ogólne rozumowanie. 

 

W szkole podstawowej zadania na dowodzenie powinny być proste (w przypadku zdolnych uczniów można rozszerzyć stopień trudności). Oznacza to, że na przykład do dowodu zadania z geometrii powinno wystarczyć obliczanie kątów (z wykorzystaniem równości kątów wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych, twierdzenia o sumie kątów trójkąta oraz twierdzenia o kątach przy podstawie trójkąta równoramiennego), użycie cech przystawania trójkątów do uzasadnienia przystawania jednej dostrzeżonej pary trójkątów przystających oraz wyciągnięcie wniosków z  tej własności.

 

Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa należy poprzedzić zadaniami, w których uczniowie wykonują doświadczenia, na przykład wielokrotne rzuty kostką. Można wówczas wskazać związek pomiędzy częstością zdarzenia a jego prawdopodobieństwem. 

 

Szczególną rolę w kształceniu matematycznym odgrywają zadania ze statystyki. Z jednej strony odczytywanie i prezentowanie danych, wiąże matematykę z życiem codziennym i otwiera cały wachlarz zastosowań praktycznych. Wskazane jest, aby znaczna część zadań dotyczyła danych rzeczywistych wraz z podaniem ich weryfikowalnego źródła. Z drugiej strony, na przykład operowanie wykresami zależności pozwala na intuicyjne opanowanie trudnych i abstrakcyjnych pojęć takich jak funkcja, monotoniczność, ekstrema, przy użyciu minimalnej wiedzy matematycznej (nie należy wprowadzać tych pojęć w szkole podstawowej). Stanowi to wstęp do wprowadzenia tych pojęć w szkole ponadpodstawowej. Dla przykładu załączono kilka zadań ze statystyki, z których część może być wykorzystana na zajęciach, bądź w projektach edukacyjnych uczniowskich. 

 1. We wszystkich trzech klasach VI w pewnej szkole przeprowadzono ankietę „Jaki smak lodów lubisz najbardziej?”. W ankiecie wzięli udział wszyscy uczniowie z tych klas. Wyniki, jakie otrzymano, były następujące: w klasie VIa – 12 osób wybrało lody czekoladowe, 7 osób – lody waniliowe, a 6 osób – lody truskawkowe. W klasie VIb – 5 osób wybrało lody waniliowe, 10 osób – lody truskawkowe, a 6 osób – lody czekoladowe. W ostatniej klasie VIc po 7 osób wybrało lody truskawkowe i lody czekoladowe, a 9 osób lody waniliowe. Wykonaj diagram słupkowy przedstawiający wyniki tej ankiety. Odczytaj, które lody cieszą się największą popularnością  w klasach VI w tej szkole.
 2. Odczytaj z prognozy pogody (podanej w formie meteorogramu), w którym z najbliższych dni prognozowana temperatura będzie największa. Podaj, w jakich godzinach, według prognozy, temperatura powietrza będzie rosła, a w jakich malała. W którym z najbliższych dni pogoda będzie najlepsza do organizacji wycieczki? Odpowiedź uzasadnij.
 3. W konkursie matematycznym startowało 220 uczniów. Każdy zawodnik mógł uzyskać maksymalnie 25 punktów. Poniższy diagram słupkowy pokazuje, ilu uczniów uzyskało poszczególne liczby punktów od 0 do 25. Do następnego etapu konkursu przechodzi 20% uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Wojtek dostał  19 punktów. Czy przejdzie on do następnego etapu?

 

                                                                                                                                                 (Odp.: tak).

 1. Wybierz stronę dowolnego tekstu napisanego w języku polskim. Policz wszystkie litery w tym tekście oraz policz liczbę wystąpień każdej litery alfabetu polskiego. Możesz to łatwo zrobić zapisując cały tekst na przykład w programie Word, a następnie zamieniając każdą literę na przykład na gwiazdkę (użyj: Zamień, a następnie Zamień wszystko; komputer wskaże Ci liczbę dokonanych zamian – jest to liczba wystąpień zamienianej litery w całym tekście). Oblicz częstość występowania każdej litery w całym tekście. Sporządź diagram słupkowy znalezionych częstości występowania. Porównaj otrzymany diagram z diagramami otrzymanymi przez Twoich kolegów na podstawie wybranych przez nich tekstów. Czy te diagramy są podobne? Zrób analogiczne ćwiczenie dla tekstów napisanych w innych językach (na przykład w języku angielskim). Czy otrzymane diagramy częstości są podobne do diagramów dla języka polskiego? 

Odp.: odpowiednie diagramy słupkowe sporządzone na podstawie pierwszych  72 wersów Pana Tadeusza oraz pierwszych czterech akapitów powieści Hobbit  w języku angielskim wyglądają następująco:

 

 

 1. Znajdź dane dotyczące liczby urodzin dzieci w Polsce w latach 1946–2015. Sporządź wykres liniowy tych danych (odpowiednio zaokrąglonych). Czy możesz wyjaśnić skąd się biorą znaczne różnice w liczbie urodzin (tzw. wyże i niże demograficzne)?          Odp.: ten wykres wygląda następująco (dane w tysiącach urodzin):

 

 1. Maciek dostał 10 ocen z matematyki. Oto 9 z nich: 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Średnia arytmetyczna wszystkich dziesięciu jego ocen jest równa 3, 6 . Wyznacz brakującą ocenę. 
 2. Oblicz pole kwadratu według wzoru P a= 2 dla następujących wartości a : a= ,   a= ,    a= ,      a=1,    a= ,    a=,    a=   oraz   a=2.

Każdą z obliczonych wartości zaznacz na wykresie w układzie współrzędnych, w którym jednostka na osi poziomej (na której są zaznaczone wyłącznie wartości a ) ma długość 6 cm, a jednostka na osi pionowej (na której są zaznaczone obliczone wartości P) ma długość 2 cm.

 1. Janek poszedł na wycieczkę pieszą. Od godziny 800 do godziny 1000 szedł pod górę  z prędkością 4 km/h; od godziny 1000 do godziny 1030 odpoczywał na szczycie góry; od godziny 1030 do godziny 1200 szedł z góry z prędkością 6 km/h; od godziny 1200 do godziny 1400 szedł po poziomej drodze z prędkością 5 km/h .

Począwszy od godziny 800 do godziny 1400, co 15 minut oblicz, jaką drogę przeszedł od początku wycieczki do danej chwili. Obliczone wielkości zaznacz na wykresie  w układzie współrzędnych. 

 

INFORMATYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji. 

 

 1. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów. 

 

 1. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami. 

 

 1. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

KLASY IV–VI 

 

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1)      tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak: 

a)         obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje,

b)        obiekty z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych;

2)      formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:

a)         rozwiązanie problemów z życia codziennego i z różnych przedmiotów,  np. liczenie średniej, pisemne wykonanie działań arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie,

b)        osiągnięcie postawionego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub uporządkowanym, znalezienie elementu najmniejszego  i największego,

c)         sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

3)      w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągniecia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie  rozwiązania,  sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych,  zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu.

 

 1. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

1)      projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania: 

a)         pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,

b)        prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

2)      testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów; 

3)      przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi aplikacjami (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej) na swoim komputerze lub w chmurze, wykazując się przy tym umiejętnościami:

a)         tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem,

b)        tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane,

c)         korzystania z arkusza kalkulacyjnego w trakcie rozwiązywania zadań związanych z prostymi obliczeniami: wprowadza dane do arkusza, formatuje komórki, definiuje proste formuły i dobiera wykresy do danych i celów obliczeń,

d)        tworzenia krótkich prezentacji multimedialnych łączących tekst z grafiką, korzysta przy tym z gotowych szablonów lub projektuje według własnych pomysłów;

4)      gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze). 

 

 1. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.   Uczeń: 

1)      opisuje funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń zewnętrznych oraz: 

a)         korzysta z urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów, w tym urządzeń mobilnych, 

b)        wykorzystuje komputer lub inne urządzenie cyfrowe do gromadzenia, porządkowania i selekcjonowania własnych zasobów; 2) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): 

a)       do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych, nawigując między stronami,

b)      jako medium komunikacyjne, 

c)       do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy w takim środowisku,

d)      organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych lokalnie lub w sieci.

 

 

 1. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 

1)      uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

2)      identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;

3)      respektuje zasadę równości w dostępie do technologii i do informacji, w tym w dostępie do komputerów w społeczności szkolnej;

4)      określa zawody i wymienia przykłady z życia codziennego, w których są wykorzystywane kompetencje informatyczne. 

 

 

 1. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1)      posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej; 

3)      wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

4)      stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami. 

 

 

KLASY VII i VIII 

 

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1)      formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków; 

2)      stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:

a)       na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych

(z odejmowaniem i z resztą z dzielenia),

b)      wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym  i nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie;

3)      przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody ASCII) i tekstów;

4)      rozwija znajomość algorytmów i  wykonuje eksperymenty z algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów; 

5)      prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów. 

 

 1. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

1)      projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.  W szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;

2)      projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;

3)      korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami: 

a)       tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

b)      tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony, 

c)       rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania z różnych przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia oraz implementacji wybranych algorytmów w arkuszu kalkulacyjnym: umieszcza dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, posługuje się podstawowymi funkcjami, stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, przedstawia dane  w postaci różnego typu wykresów, porządkuje i filtruje dane,

d)      tworzenia prezentacji multimedialnej wykorzystując tekst, grafikę, animację, dźwięk i film, stosuje hiperłącza,

e)       tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML;

4)      zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki; 

5)      wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek. 

 

 

 1. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 

1)      schematycznie przedstawia budowę i funkcjonowanie sieci komputerowej, szkolnej, domowej i sieci internet; 

2)      rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków, filmów i animacji;

3)      poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką i technologią. 

 

 1. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 

1)      bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

2)      ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

3)      przedstawia główne etapy w historycznym rozwoju informatyki i technologii;

4)      określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych zawodów, rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również  w zakresie informatyki. 

 

 1. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1)      opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją; 

2)      postępuje etycznie w pracy z informacjami;

3)      rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci. 

 

 

Warunki i sposób realizacji

Od klasy IV zajęcia informatyki zaczynają mieć charakter bardziej formalny. Uczniowie nadal zajmują się różnymi sytuacjami problemowymi, przedstawianymi w sposób opisowy, w tym za pomocą ilustracji i historyjek, ale tworzą je samodzielnie i abstrahują z nich działania, które składają się na własne realizacje w postaci programów lub czynności wykonywanych w innych programach. Rozwijają w ten sposób podejście algorytmiczne przy rozwiązywaniu różnorodnych sytuacji problemowych z różnych dziedzin. Posługują się komputerem rozwijając również umiejętności wyrażania swoich myśli i ich prezentacji, które wykonują indywidualnie, a także zespołowo, w tym przy realizacji projektów dotyczących problemów z różnych dziedzin. W sieci poszukują informacji przydatnych w rozwiązywaniu stawianych zadań i problemów. Doceniają rolę współpracy w rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Postępują odpowiedzialnie i etycznie w środowisku komputerowo-sieciowym. 

      

Od klasy VII uczniowie, którzy zrealizowali przedmiot informatyka w klasach IV–VI zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 6-letniej szkoły podstawowej, są wprowadzani do myślenia algorytmicznego, poznają podstawowe pojęcia informatyczne  i rozwiązują algorytmicznie wybrane problemy. Stawiają pierwsze kroki w wizualnym lub tekstowym języku programowania. Dotychczas zdobyte wiedza i umiejętności informatyczne są rozwijane i poszerzane. 

 

Uczniowie, którzy w klasach IV–VI zrealizowali przedmiot informatyka zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej, zostali wcześniej wprowadzeni do myślenia algorytmicznego, poznając podstawowe pojęcia informatyczne  i rozwiązując algorytmicznie wybrane problemy, programując przy tym ich rozwiązania.  W związku z powyższym dotychczas zdobyte wiedza i umiejętności informatyczne są rozwijane i poszerzane oraz stawiane są pierwsze kroki w tekstowym języku programowania. 

 

Przy użyciu dostępnego oprogramowania uczniowie realizują projekty i rozwijają kompetencje zespołowego rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin. 

 

Podczas zajęć każdy uczeń powinien mieć do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do internetu i odpowiednim oprogramowaniem. W trakcie prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania z komputerów lub innych urządzeń cyfrowych, w zależności od potrzeb wynikających z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

 

 

TECHNIKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
  1. Postrzeganie elementów środowiska technicznego jako dobro materialne stworzone przez człowieka. 
  2. Identyfikowanie różnorodnych elementów technicznych w najbliższym otoczeniu.
  3. Klasyfikowanie elementów technicznych do określonej grupy (budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, komunikacyjnej itp.).
  4. Rozróżnianie elementów budowy wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych.
  5. Wyjaśnianie działania wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych.
  6. Wyszukiwanie i interpretacja informacji technicznych na urządzeniach i ich opakowaniach.
  7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.

 

 1. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
 2. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
 3. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.

 

 1. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). 
  1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
  2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
  3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
  4. Opracowanie planu pracy (nazywanie czynności technologicznych, uzasadnianie potrzeby zachowania odpowiedniej kolejności czynności technologicznych, szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności).
  5. Organizowanie stanowiska pracy (dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do obróbki danego materiału). 
  6. Poszanowanie zasad i norm regulujących proces wytwarzania wytworu technicznego (regulamin pracowni, zasady BHP, współpraca w grupie, kontrakt).
  7. Komunikowanie się językiem technicznym.
  8. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.
  9. Przewidywanie skutków własnego działania technicznego, podejmowanie działań z namysłem i planem pracy.
  10. Wartościowanie własnych możliwości w zakresie planowania, wykonywania i modernizacji tworzonych wytworów.
  11. Rozwijanie cech: dokładności, precyzji i ostrożności. 
  12. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.
  13. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
  14. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.

 

 1. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym. 
  1. Interpretacja informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych i ich bezawaryjności. Analiza instrukcji obsługi.
  2. Sprawne posługiwanie się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej, narzędziami pomiarowymi oraz urządzeniami domowymi.
  3. Przewidywanie zagrożeń z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego.
  4. Analizowanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami. Procedura postępowania podczas wypadku przy pracy. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia.
  5. Utrzymywanie ładu na stanowisku pracy. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności i ostrożności przy posługiwaniu się narzędziami i obsłudze urządzeń technicznych.
  7. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.

 

 1. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
  1. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
  2. Charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia psychicznego i somatycznego itp.).
  3. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.

 

 1. Rozwijanie kreatywności technicznej.
  1. Poznawanie   siebie   oraz     swoich             predyspozycji do        wykonywania zadań technicznych.
  2. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
  3. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

 

 1. Przyjmowanie postawy proekologicznej.
  1. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska.
  2. Kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu. 
  3. Eko-technologie pomocne w ochronie środowiska. 
  4. Ekologiczne postępowanie z wytworami technicznymi, szczególnie zużytymi.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Kultura pracy.Uczeń:

1)        przestrzega regulaminu pracowni technicznej;

2)        przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;

3)        wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);

4)        dba o powierzone narzędzia i przybory;

5)        współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole;

6)        posługuje się nazewnictwem technicznym;

7)        wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;

 

8)        jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;

9)        śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego; 

10)    ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia.

 

 1. Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:

1)        bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta;

2)        interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;

3)        konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Inżynieria materiałowa.Uczeń:

1)        rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

2)        określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;

3)        charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;

4)        stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;

5)        dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;

6)        dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;

7)        racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;

8)        rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych.

 

 1. Dokumentacja techniczna. Uczeń:

1)        rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie);

2)        wykonuje proste rysunki w postaci szkiców;

3)        przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne);

4)        czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe;

5)        analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach;

6)        odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.; 

7)        projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych, w tym elektryczno- -elektronicznych.

 

 1. Mechatronika. Uczeń: 

1)        wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;

2)        odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;  3) konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno- -elektroniczne, w tym programowalne.

 

 1. Technologia wytwarzania. Uczeń:

1)        rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;

2)        dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;

3)        dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;

4)        bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

5)        opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;

6)        reguluje urządzenia techniczne;

7)        dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;

8)        dokonuje montażu poszczególnych części w całość;

9)        stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe).

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Na zajęciach techniki uczniowie powinni nabyć umiejętności planowania i wykonywania pracy o różnym stopniu trudności, co ułatwi im kształtowanie poprawnych nawyków podczas działalności technicznej oraz umożliwi dostrzeżenie różnorodnych elementów technicznych w najbliższym otoczeniu oraz zdobycie wiedzy na temat ich budowy, funkcjonowania  i bezpiecznego z nich korzystania.

 

Nauczanie techniki powinno być oparte przede wszystkim na tworzeniu różnorodnych konstrukcji wszechobecnych w życiu codziennym i zawodowym. Przez „konstrukcje techniczne” rozumieć należy wszystkie wytwory w otaczającej rzeczywistości. Będzie to zarówno dom, samochód, komputer, robot czy most, ale również odzież, zabawka itp. Konstrukcje te powinny być filarem edukacji technicznej. Praca nad tworzeniem konstrukcji wyzwala określone zachowania i postępowanie, które odpowiednio ukierunkowane kształtują osobowośćucznia, jego zaangażowanie, kreatywność, twórcze myślenie oraz przygotowują go do życia i pracy zawodowej. Tworzenie konstrukcji uczy odpowiedzialności od początku jej tworzenia do zakończenia. Niedokładne wykonanie lub brak jakiejkolwiek części konstrukcji, niezgodność działań z procedurą, brak dyscypliny pracy – wszystko to rodzi niepowodzenie. W wykonywaniu konstrukcji wszystkie ogniwa są ważne, o czym uczeń uświadamia sobie podczas prac nad nią. Technika nauczana przez tworzenie konstrukcji technicznych kształtuje odpowiedzialnego, świadomego swych działań młodego człowieka, pozwala na rozpoznanie kompetencji technicznych charakteryzujących uczniów o wybitnych zdolnościach w tym zakresie.

      

Ważne jest, aby szkoła dysponowała miejscem do wykonywania działań technicznych przez uczniów – może to być sala lekcyjna oznaczona jako „Pracownia techniczna”, dostosowana do liczby uczniów i odpowiednio wyposażona do działań o charakterze wytwórczym. 

 

Na zajęciach techniki uczeń powinien mieć możliwość realizacji innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych. Istotne jest stworzenie takiego środowiska dydaktycznego, które będzie rozbudzało myślenie twórcze uczniów.  Dominującą metodą pracy na zajęciach techniki powinna być metoda projektu. 

 

Szkoła powinna zapewnić możliwość uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył 10 lat. Dopuszcza się organizowanie zajęć przygotowujących do uzyskania karty rowerowej nie tylko podczas przedmiotu technika, ale również podczas innych zajęć,  np. godzin z wychowawcą.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej.
 2. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.
 3. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.
 4. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych.
 5. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej.

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe

 

KLASA IV

 

 

 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka;  2) rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego; 3) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała.

 

 

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki;

2)      mierzy tętno przed i po wysiłku oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki;

3)      wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa;

4)      demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne; 5) wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

 

 1. Aktywność fizyczna.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      opisuje sposób wykonywania poznawanych umiejętności ruchowych;

2)      opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry ruchowej; 

3)      rozróżnia pojęcia technika i taktyka;

4)      wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej;

5)      wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie piłki w miejscu i ruchu, prowadzenie piłki nogą, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza z miejsca, rzut  i strzał piłki do bramki z miejsca, odbicie piłki oburącz sposobem górnym;

2)      uczestniczy w minigrach;

3)      organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub grę ruchową, stosując przepisy w formie uproszczonej;

4)      uczestniczy w wybranej regionalnej zabawie lub grze ruchowej;

5)      wykonuje przewrót w przód z różnych pozycji wyjściowych;

6)      wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny w oparciu o własną ekspresję ruchową;

7)      wykonuje bieg krótki ze startu wysokiego;

8)      wykonuje marszobiegi w terenie;

9)      wykonuje rzut z miejsca i z krótkiego rozbiegu lekkim przyborem; 10) wykonuje skok w dal z miejsca i z krótkiego rozbiegu.

 

 1. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego;

2)      opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku; 

3)      wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych;

2)      wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych;

3)      posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; 4) wykonuje elementy samoochrony przy upadku, zeskoku.

 1. Edukacja zdrowotna. 
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

2)      opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

3)      opisuje zasady zdrowego odżywiania;

4)      opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

2)      przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach.

 

KLASY V i VI

 

 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      wymienia kryteria oceny wytrzymałości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. test Coopera);

2)      wymienia kryteria oceny siły i gibkości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. siły mięśni brzucha, gibkości dolnego odcinka kręgosłupa); 3) wskazuje grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę  i gibkość oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki;

2)      demonstruje            ćwiczenia        wzmacniające             mięśnie           posturalne       i          ćwiczenia gibkościowe, indywidualne i z partnerem;

3)      demonstruje ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne wykonywane indywidualnie i z partnerem.

 

 1. Aktywność fizyczna.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych; 

2)      opisuje zasady wybranej gry rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego;

3)      opisuje podstawowe zasady taktyki obrony i ataku w wybranych grach zespołowych;

4)      wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. Światowej Organizacji Zdrowia lub Unii Europejskiej);

5)      definiuje pojęcie rozgrzewki i opisuje jej zasady;

6)      rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, prowadzenie piłki nogą ze zmianą tempa i kierunku, podanie piłki oburącz  i jednorącz w ruchu, rzut piłki do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt), rzut 

i strzał piłki do bramki w ruchu, odbicie piłki oburącz sposobem górnym  i dolnym, rozegranie „na trzy”, zagrywkę ze zmniejszonej odległości, rzut  i chwyt ringo;

2)      uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i uproszczonych;

3)      uczestniczy w grze rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego;

4)      organizuje w gronie rówieśników wybraną grę sportową lub rekreacyjną;

5)      wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył z przysiadu;

6)      wykonuje wybrane inne ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie z asekuracją, przerzut bokiem);

7)      wykonuje układ ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych z przyborem lub bez;

8)      wykonuje dowolny skok przez przyrząd z asekuracją;

9)      wykonuje proste kroki i figury tańców regionalnych i nowoczesnych;

10)  wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego;

11)  wykonuje bieg krótki ze startu niskiego;

12)  wykonuje rzut małą piłką z rozbiegu;

13)  wykonuje skok w dal po rozbiegu oraz skoki przez przeszkody; 14) przeprowadza fragment rozgrzewki.

 

 1. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej;

2)      omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

3)      wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

4)      omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      stosuje zasady asekuracji podczas zajęć ruchowych;

2)      korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; 3) wykonuje elementy samoobrony (np. zasłona, unik, pad).

 

 1. Edukacja zdrowotna. 
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      wyjaśnia pojęcie zdrowia;

2)      opisuje pozytywne mierniki zdrowia; 

3)      wymienia zasady i metody hartowania organizmu;

4)      omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą;

5)      omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. WHO lub UE).

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności;

2)      wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o charakterze relaksacyjnym;

3)      podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych.

 

KLASY VII i VIII

 

 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej  w okresie dojrzewania płciowego;

2)      wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej; 

3)      wskazuje zastosowanie siatek centylowych w ocenie własnego rozwoju fizycznego.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz samodzielnie interpretuje wyniki;

2)      wykonuje     wybrane          próby   kondycyjnych             i           koordynacyjnych          zdolności motorycznych;

3)      ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej;

4)      demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne; 5) demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

 

 1. Aktywność fizyczna.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego;

2)      wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie;

3)      wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny dziennej aktywności fizycznej;

4)      charakteryzuje nowoczesne formy aktywności fizycznej (np. pilates, zumba, nordic walking);

5)      opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej spoza Europy; 6) wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier: w koszykówce, piłce ręcznej i piłce nożnej: zwody, obronę „każdy swego”, w siatkówce: wystawienie, zbicie i odbiór piłki; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;

2)      uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych jako zawodnik i jako sędzia;

3)      planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”;

4)      uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej spoza Europy;

5)      wykonuje wybrane ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie z asekuracją, przerzut bokiem, piramida dwójkowa lub trójkowa);

6)      planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny; 

7)      opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub w zespole dowolny układ tańca z wykorzystaniem elementów nowoczesnych form aktywności fizycznej;

8)      wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego z elementami orientacji w terenie;

9)      wykonuje przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym;

10)  wykonuje skok w dal po rozbiegu z odbicia ze strefy lub belki oraz skoki przez przeszkody techniką naturalną;

11)  diagnozuje własną, dzienną aktywność fizyczną, wykorzystując nowoczesne technologie (np. urządzenia monitorujące, aplikacje internetowe); 12) przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności.

 

 1. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

2)      wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji;

2)      potrafi zachować się w sytuacji wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych.

 

 1. Edukacja zdrowotna. 
  1. W zakresie wiedzy. Uczeń:

1)      wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

2)      omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

3)      omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej; 

4)      wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

5)      wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.

 1. W zakresie umiejętności. Uczeń:

1)      opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku w efektywnym wykonywaniu pracy zawodowej;

2)      dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do własnych potrzeb;

3)      demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze.

 

Klasy IV–VIII

 

Kompetencje społeczne. Uczeń:

1)      uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania

się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

2)      pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; 3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

4)      wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

5)      omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

6)      identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

7)      wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;

8)      wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;

9)      współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

10)  motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze).

 

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wymagań szczegółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbędnych do realizacji celów kształcenia na danym etapie edukacyjnym. 

 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w następujących blokach tematycznych:

 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.

W tym bloku tematycznym zawarto treści związane z diagnozowaniem i interpretowaniem rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. Pomiar sprawności fizycznej nie powinien być kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Powinien służyć do wskazania mocnych i słabych przejawów sprawności ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju. Podkreśla się znaczenie tych zagadnień w kontekście zdrowia, a nie oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zwraca się uwagę na rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie

 

2. Aktywność fizyczna.

W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące indywidualnych i zespołowych form rekreacyjno-sportowych. Układ treści uwzględnia zasadę stopniowania trudności i rozwój psychofizyczny ucznia. Treści obszaru wzbogacono o nowoczesne formy ruchu, aktywności fizyczne z innych krajów europejskich oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu monitorowania i planowania aktywności fizycznej. 

 

 

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.

W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące organizacji bezpiecznego miejsca ćwiczeń, doboru i wykorzystania sprzętu sportowego, począwszy od bezpiecznych działań związanych z własną osobą, przez wspólne formy działania do świadomości odpowiedzialności za zdrowie innych.

 

4. Edukacja zdrowotna.

W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące zdrowia i jego diagnozowania w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Łączenie treści z tego bloku z wdrażaniem kompetencji społecznych sprzyja rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Treści w tym bloku wzmacniają znaczenie aktywnego i zdrowego trybu życia w celu jak najdłuższego zachowania sprawności i zdrowia.

 

Kompetencje społeczne.

W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące rozwijania w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia  w życiu społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. 

 

Wychowanie fizyczne powinno być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie istotne są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym, również  w okresie jesienno-zimowym. Szkoła w miarę możliwości powinna zapewnić urządzenia  i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz kompetencji społecznych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej  z przedmiotu wychowanie fizyczne w bloku tematycznym edukacja zdrowotna powinna być dostosowana do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy tych potrzeb) oraz do możliwości organizacyjnych szkoły. Warunkiem skuteczności realizacji tego bloku jest integrowanie treści z innymi przedmiotami, w tym np. biologią, wychowaniem do życia  w rodzinie, wiedzą o społeczeństwie, edukacją dla bezpieczeństwa. Wymaga to współdziałania nauczycieli różnych przedmiotów, współpracy z pielęgniarką albo higienistką szkolną oraz z rodzicami. Niezbędne jest także skoordynowanie tych zajęć z programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób, oferowanymi szkołom przez różne podmioty. 

 

Do realizacji treści nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne, należy włączać uczniów czasowo lub częściowo zwolnionych z ćwiczeń fizycznych. Dotyczy to kompetencji z zakresu wiedzy w każdym bloku tematycznym oraz wybranych kompetencji z zakresu umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem bloku edukacja zdrowotna.

 

W trosce o prawidłowy rozwój ucznia nie należy zapominać o działaniach szkoły wspomagających korygowanie i kompensowanie występujących u dzieci wad postawy. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa.

 

 1. Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych).

 

 1. Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy. 

 

 1. Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Bezpieczeństwo państwa. Uczeń:

1)      zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa, rozumie istotę problemu bezpieczeństwa; wymienia składniki bezpieczeństwa państwa;

2)      jest zorientowany w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, wynikających z położenia Polski;

3)      zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski.

 

 1. Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych). Uczeń:

1)      wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);

2)      wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych;

3)      przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji;

4)      omawia rolę różnych służb i innych podmiotów, uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń;

5)      wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego.

 

 1. Podstawy pierwszej pomocy. Uczeń: 

1)      rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę; 

2)      zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym: 

a)      unikania narażania własnego zdrowia,

b)      oceniania własnych możliwości,

c)      rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym, 

d)      wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie  z krwią i płynami ustrojowymi, stosowania uniwersalnych środków ochrony osobistej;

3)      podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach; 

4)      przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć; 5) potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:

a)      wyjaśnia pojęcie „stan zagrożenia życia”,

b)      wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia,

c)      wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych; 6) wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:

a)      wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe, 

b)      wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o zdarzeniu;

7)      podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;

8)      zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:

a)      wymienia objawy utraty przytomności,

b)      ocenia przytomność poszkodowanego,

c)      ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund),

d)      wyjaśnia        mechanizm     niedrożności   dróg     oddechowych u          osoby nieprzytomnej,

e)      udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–żuchwa,

f)       układa osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej,

g)      zapewnia osobie nieprzytomnej komfort termiczny;

9)      systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej;

10)  zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

a)      wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”; wymienia jego oznaki,

b)      wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości,

c)      omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia,

d)      wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą,

e)      opisuje zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz wskazuje na jego znaczenie dla zwiększenia skuteczności akcji resuscytacyjnej;

11)  wykonuje podstawowe czynności pierwszej pomocy w zadławieniu:

a)      wyjaśnia pojęcie i mechanizm zadławienia,

b)      omawia schemat postępowania w przypadku zadławienia,

c)      wykonuje na manekinie rękoczyny ratunkowe w przypadku zadławienia,

d)      wymienia przykłady działań zapobiegających zadławieniu u małych dzieci; 

12)  zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną;

13)  zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:

a)        wyjaśnia pojęcia: rana, krwotok, 

b)        wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny,

c)        wyjaśnia, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny,

d)        wykonuje opatrunek uciskowy,

e)        bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne,

f)         wyjaśnia pojęcie: złamanie,

g)        stosuje zasady unieruchamiania doraźnego kości i stawów, 

h)        wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy; 14) rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:

a)      wyjaśnia pojęcie „oparzenie”,

b)      omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego,

c)      demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny,

d)      wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci.

 

IV.    Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. Uczeń:

1)      wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;

2)      wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może; 

3)      omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu; 

4)      dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);

5)      wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach  i usługach zdrowotnych; 

6)      ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia; 

7)      ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.).

 

Warunki i sposób realizacji 

Niezwykle istotne jest, aby w trakcie nauczania przedmiotu koncentrować się na kluczowych problemach, szczególnie w aspekcie praktycznym, poświęcając im najwięcej czasu.

W ramach realizacji celu „Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa” ważne jest, aby korzystać z pomocy multimedialnych, które przybliżą uczniom istotę bezpieczeństwa  i charakterystykę jego zagrożeń. Zajęcia w tym przypadku powinny też być wspomagane wizytami w instytucjach państwowych, stojących na straży bezpieczeństwa. Istotne znaczenie  w rozwoju młodzieży ma wychowanie mające na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń. 

 

Zajęcia związane z celem „Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)” powinny obejmować udział uczniów  w symulacji ewakuacji szkoły. Uczniów należy wdrażać do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wskazując, w jaki sposób uzyskać pomoc od osób godnych zaufania i służb ratunkowych. 

 

Na zajęciach związanych z celem „Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy”, należy zwrócić szczególną uwagę na wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. Uczeń, który zaczyna realizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy, powinien być należycie przygotowany już w klasach młodszych do reagowania na nagły wypadek. 

 

Niezbędne są pomoce dydaktyczne do skutecznego nauczania podstaw pierwszej pomocy. Do sprzętu pożądanego zaliczyć należy fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej  z obniżoną siłą ucisku klatki piersiowej, apteczkę, tablice i plansze dydaktyczne. Do materiałów szkoleniowych zaliczyć należy maseczki do wentylacji, płyny dezynfekcyjne, gazy opatrunkowe, bandaże, chusty trójkątne itp.

 

Na zajęciach związanych z celem „Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu” należy przede wszystkim uwzględnić realne potrzeby zdrowotne, edukacyjne i informacyjne danej grupy uczniów (np. otyłość). Konieczne jest przy tym takie ujęcie problematyki, aby uczniowie, których ten problem dotyczy, nie czuli się stygmatyzowani, szykanowani czy wykluczeni ze społeczności uczniowskiej i szkolnej. 

 

Ważne jest skorelowanie treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z innymi przedmiotami, w tym z wychowaniem fizycznym, oraz z programem wychowawczo- -profilaktycznym szkoły. Problematyka zdrowia i jego uwarunkowań należy do zagadnień bardzo złożonych, wielodyscyplinarnych. 

Zajęcia mogą być uzupełniane innymi formami, wśród których wymienić można:

1)      wizyty w instytucjach ratowniczych;

2)      spotkania, prelekcje, wykłady z policjantami, strażnikami miejskimi, ratownikami medycznymi, kombatantami, ekologami, psychologami itp.;

3)      udział w konkursach, których zakres jest zbieżny z problematyką przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. 

 

 1. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. 

 

 1. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

 

 1. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

 

 1. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

 

 1. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 

 1. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

 1. Rodzina. Uczeń:

1)      wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny; zna kryteria wyboru współmałżonka, motywy zawierania małżeństwa i czynniki warunkujące

trwałość i powodzenie relacji małżeńskiej i rodzinnej;

2)      rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie;

3)      rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana;

4)      wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie i jej rolę dla niego: w fazie prenatalnej, podczas narodzin, w fazie niemowlęcej, wczesnodziecięcej, przedpokwitaniowej, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego;

5)      potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje rodzinne;

6)      wie, jak okazać szacunek rodzeństwu, rodzicom i dziadkom oraz docenić ich wkład w życie rodzinne; potrafi wymienić za co i w jaki sposób można wyrazić im wdzięczność;

7)      rozumie na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie; wie jak komunikować uczucia, wyrażać pamięć, składać życzenia z okazji ważnych rocznic rodzinnych, imienin, urodzin, Dni Matki, Ojca, Babci i Dziadka, być uprzejmym i uczynnym każdego dnia;

8)      zna i rozumie funkcje rodziny, np.  prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;

9)      wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne;

10)  przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu;

11)  zauważa i docenia formacyjną rolę rodziny: w zakresie przekazywania wiedzy (o życiu, człowieku, świecie, relacjach międzyludzkich), kształtowania postaw, ćwiczenia umiejętności, tworzenia hierarchii wartości, uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań;

12)  zna i stosuje zasady savoir vivre’u zarówno wobec gości, jak i najbliższych członków rodziny;

13)  wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych. 

 

 1. Dojrzewanie. Uczeń:

1)      rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zauważa i akceptuje zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju; 

2)      zna kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej;

3)      rozumie, czym jest cielesność, płciowość, seksualność;

4)      wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; 

5)      wyjaśnia, na czym polega identyfikacja z własną płcią;

6)      zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, pornografia, cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania;

7)      omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi; 

8)      rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; potrafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni, sympatii młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości; zwraca uwagę na potrzebę i wartość wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, empatii i współpracy; 

9)      uczestniczy w podziale obowiązków; korzysta z pomocy innych i sam jej udziela; potrafi dzielić czas pomiędzy pracę i rekreację; wie jak tworzyć atmosferę świętowania;

10)  przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka, wymienia osoby uznane za autorytety przez innych i siebie.

 

 1. Seksualność człowieka. Uczeń:

1)      określa pojęcia związane z seksualnością: męskość, kobiecość, komplementarność, miłość, wartość, małżeństwo, rodzicielstwo, odpowiedzialność; wyjaśnia na czym polega i czego dotyczy integracja seksualna;

2)      rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi;

3)      określa główne funkcje płciowości, takie jak: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, a także wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna i komplementarna współpraca płci;

4)      rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa;

5)      wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę seksualną i prokreację;

6)      charakteryzuje związek istniejący pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; omawia problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej;

7)      potrafi wymienić argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeństwie;

8)      przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej;

9)      zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i objawy; wie, jakie są drogi przenoszenia zakażenia; zna zasady profilaktyki;

10)  potrafi wymienić różnice pomiędzy edukacją a wychowaniem seksualnym;

11)  potrafi          scharakteryzować       i           ocenić różne   odniesienia     do          seksualności:

permisywne, relatywne i normatywne;

12)  rozumie wartość trwałości małżeństwa dla dobra rodziny.

 

 1. Życie jako fundamentalna wartość. Uczeń:

1)      wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest wartością;

2)      rozumie, na czym polega planowanie dzietności rodziny; wie, jakie aspekty należy uwzględnić przy podejmowaniem decyzji prokreacyjnych; 

3)      zna zasady przygotowania kobiet i mężczyzn na poczęcie dziecka oraz rozumie, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo;

4)      wyraża postawę szacunku i troski wobec życia i zdrowia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci; 

5)      zna fazy psychofizycznego rozwoju człowieka w okresie prenatalnym  i postnatalnym; orientuje się w czynnikach wspomagających i zaburzających jego psychiczny, fizyczny, duchowy i społeczny rozwój;

6)      rozumie, czym jest opieka prekoncepcyjna i prenatalna uwzględniająca zdrowie ojca, matki i dziecka, formy prewencji, profilaktyki i terapii;

7)      ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną;

8)      pozytywnie odnosi się do osób z niepełnosprawnością, widząc w nich wartościowych partnerów w koleżeństwie, przyjaźni, miłości i rodzinie;

9)      wyraża troskę o osoby chore i umierające; zachowuje pamięć o zmarłych, współtowarzyszy bliskim w przeżywaniu żałoby.

 

 1. Płodność. Uczeń:

1)      wie, że płodność jest wspólną sprawą kobiety i mężczyzny;

2)      potrafi przedstawić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące płodność kobiet i mężczyzn;

3)      zna metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń;

4)      przedstawia problem niepłodności; określa jej rodzaje, przyczyny, skutki; wyjaśnia na czym polega profilaktyka i leczenie;

5)      definiuje pojęcie antykoncepcji i wymienia jej rodzaje, dokonuje oceny stosowania poszczególnych środków antykoncepcyjnych w aspekcie medycznym, psychologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, społecznym  i moralnym;

6)      zna różnice między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny, zapłodnieniem in vitro a naprotechnologią;

7)      rozumie, czym jest ciąża i poród oraz jak powinno wyglądać przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny;

8)      potrafi wyjaśnić rolę i zadania szkół rodzenia oraz wartość naturalnego karmienia;

9)      wie, jak istotne znaczenie, zarówno w aspekcie medycznym, psychologicznym, jak i społecznym ma gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością;

10)  rozumie sytuację rodzin mających trudności z poczęciem dziecka i doświadczających śmierci dziecka przed narodzeniem;

11)  wie czym jest adopcja i rodzina zastępcza oraz jakie jest ich znaczenie dla dzieci, rodziców i społeczeństwa.

 

 1. Postawy. Uczeń:

1)      potrafi wymienić i uzasadnić normy chroniące życie małżeńskie i rodzinne oraz sprzeciwić się naciskom skłaniającym do ich łamania;

2)      wie, że aktywność seksualna, jak każde zachowanie człowieka podlega odpowiedzialności moralnej;

3)      radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

4)      zna i stosuje zasady savoir-vivre`u w różnych sytuacjach społecznych;

5)      rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa; 

6)      kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

7)      bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

8)      świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany; 9) jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie.

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy w szczególności:

1)      wspieranie wychowawczej roli rodziny; 

2)      współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;

3)      wskazanie norm życia społecznego, pomoc w interioryzacji i ich wspólne przestrzeganie;

4)      pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;

5)      wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią; docenianie komplementarności płciowej i współdziałania;

6)      wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;

7)      promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością;

8)      wskazywanie na prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, potrzebę przygotowania do macierzyństwa i ojcostwa oraz towarzyszenia w chorobie  i umieraniu;

9)      tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;

10)  pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne;

11)  informowanie o możliwościach pomocy – system poradnictwa dla dzieci  i młodzieży;

12)  ukazywanie potrzeby odpowiedzialności w korzystaniu ze środków społecznego przekazu (w tym internetu) w zakresie doboru treści, krytycznej oceny formy przekazu oraz poświęconego czasu;

13)  pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności, w odkrywaniu możliwych dróg realizacji osobowej i zawodowej wychowanka, przygotowywanie do odpowiedzialnego pełnienia zadań na każdej z nich.  

            

ETYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Kształtowanie wrażliwości aksjologicznej i refleksyjności
  1. Rozwijanie percepcji i wyobraźni moralnej.
  2. Rozwijanie empatii.
  3. Klaryfikacja wartości.
  4. Analizowanie doświadczeń moralnych.
  5. Rozwijanie kultury logicznej i umiejętności kreatywnego myślenia.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi
  1. Objaśnianie głównych pojęć dyskursu etycznego.  
  2. Ćwiczenie umiejętności kulturalnego i precyzyjnego wypowiadania się.
  3. Formułowanie pytań dotyczących sfery aksjologiczno-moralnej.
  4. Formułowanie sądów wartościujących oraz ich uzasadnianie. 
  5. Rozwijanie umiejętności dyskutowania.

 

 1. Kształtowanie postaw 
  1. Wspomaganie ucznia w interioryzowaniu wartości i norm moralnych.
  2. Charakteryzowanie i kształtowanie postaw moralnych – w szczególności postawy szacunku wobec każdego człowieka.
  3. Rozwijanie umiejętności współdziałania.

 

 1. Samokształcenie
  1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, ich wartościowania oraz rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z wiedzy.
  2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów moralnych. 
  3. Identyfikowanie i eliminowanie czynników ograniczających sprawczość
  4. Rozwijanie samoświadomości moralnej.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

 1. Elementy etyki ogólnej. Uczeń:

                      1)        zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:

a)    posługuje się pojęciami niezbędnymi do charakterystyki działania w aspekcie jego moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczość, konflikt, problem, podmiot działania (autor, sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw działania, treść działania, skutek (konsekwencja), okoliczności działania, 

b)   rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia: radość, smutek, strach, wstręt, zdziwienie, gniew, akceptacja, duma, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość, poczucie szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość,

c)    posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych,

d)   zna i objaśnia podstawowe pojęcia związane z oceną moralną: dobro, zło, wartość, kryterium, zasada (norma, reguła), postawa, cnota, wada, obowiązek, sankcja, sumienie, wzór, autorytet, odpowiedzialność, prawo naturalne, prawo stanowione, godność, prawa człowieka, natura ludzka, prawda, szczęście,

e)    zna i posługuje się głównymi kategoriami deontycznymi: działania nakazane, zakazane, dozwolone, nadobowiązkowe (supererogacyjne),

f)    wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych;

2)             wyjaśnia różnicę między dobrem (złem) moralnym a dobrem (złem) pozamoralnym;

3)             odróżnia wypowiedzi o faktach od wypowiedzi o wartościach i powinnościach; 

4)             analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”;

5)             wyjaśnia różnice między dobrem godziwym, użytecznym i subiektywnie

zadowalającym (przyjemnością) i podaje przykłady dóbr tego rodzaju;

6)             wyjaśnia różnice między wartością autoteliczną a instrumentalną oraz podaje przykłady wartości tego rodzaju;

7)             wyjaśnia różnice między etyką a moralnością oraz moralnością a obyczajowością, prawem i religią;

8)             wymienia główne czynniki ograniczające świadomość i dobrowolność ludzkich

działań;

9)             wie, że racjonalna ocena moralna wymaga uświadomienia sobie kryterium,  w świetle którego dokonuje się oceny moralnej;  stosuje wybrane kryteria moralne do formułowania ocen moralnych;

10)         wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych; 

11)         wyjaśnia genezę norm moralnych; 

12)         wyjaśnia, na czym polega uniwersalny charakter norm moralnych (roszczenie do uniwersalności);

13)         wyjaśnia związek między dobrem (wartością), jakim jest życie, a normą moralną: „Nie należy zabijać”; wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest dobrem fundamentalnym;

14)         wyjaśnia czym jest bioetyka; podaje przykłady problemów bioetycznych oraz przedstawia własne stanowisko w wybranych kwestiach bioetycznych (aborcja, eutanazja, inne). 

 

 1. Człowiek wobec innych ludzi.Uczeń:

1)             podaje przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz innych ludzi – dorosłych i dzieci;  

2)             uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom;

3)             okazuje szacunek innym osobom;

4)             wie, że w szczególny sposób należy okazywać szacunek i wyrozumiałość osobom starszym (seniorom), słabszym, potrzebującym pomocy; 5)             wyjaśnia, czym jest miłość; charakteryzuje różne rodzaje miłości; 6)    wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:

a)           podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego rodziny,

b)          wie, że współcześnie funkcjonują różne modele małżeństwa i rodziny; 7)         wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:

a)      podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego klasy,

b)      angażuje się we wspólne działania realizowane przez koleżanki i kolegów  z klasy, 

c)      analizuje i formułuje ocenę moralną „ściągania”; 

8)             wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym: 

a)         podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego ojczyzny,

b)        wyjaśnia różnicę między patriotyzmem a szowinizmem,

c)         zna i omawia faktyczne (historyczne) przykłady postaw patriotycznych,

d)        podaje przykłady instytucji demokratycznych; wyjaśnia, dlaczego demokracja jest modelowym ustrojem politycznym,

e)         wyjaśnia, czym jest społeczeństwo obywatelskie, i podaje przykłady postaw obywatelskich;

9)             wie, że ludzie reprezentujący różne kultury mogą wyznawać różne wartości i przekonania moralne; wyjaśnia, czym jest wielokulturowość;

10)         wyjaśnia, czym jest „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”; rozważa wybrane zapisy tego dokumentu;

11)         identyfikuje podstawowe prawa człowieka; ma świadomość, że są miejsca na świecie, gdzie podstawowe prawa człowieka nie są respektowane;

12)         wie, że konflikty są jednym z elementów życia społecznego, potrafi rozwiązywać konflikty (np. w szkole, w domu) nie uciekając się do przemocy;

13)         rozpoznaje i charakteryzuje różne przejawy przemocy; wyjaśnia pojęcie cyberprzemocy;

14)         zna i wyjaśnia formułę zasady niekrzywdzenia oraz posługuje się tą zasadą do rozważania wybranych problemów moralnych;

15)         zna i wyjaśnia formułę zasady miłości osoby (bliźniego) oraz posługuje się tą zasadą do rozstrzygania wybranych problemów moralnych;

16)         zna i wyjaśnia formułę zasady sprawiedliwości oraz posługuje się tą zasadą do rozstrzygania wybranych problemów moralnych;

17)         wyjaśnia, na czym polega zasada fair play;

18)         zna i wyjaśnia formułę zasady solidarności oraz podaje przykłady działań solidarnych;

19)         wie, że kłamstwo – tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym – jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych przejawów zła moralnego; analizuje problem kłamstwa i formułuje ocenę moralną dotyczącą kłamstwa; 

20)         objaśnia, czym jest szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność, wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie, nietykalność osobista, tolerancja, dobro wspólne, naród, pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość, praworządność, solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna.

 

 1. Człowiek wobec siebie.Uczeń:

1)             wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka;

2)             wie, że ze względu na swoją wartość – osobową godność – jest równie wartościowym człowiekiem jak inni ludzie;

3)             zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady;

4)             zna swoje podstawowe prawa i obowiązki (ucznia, dziecka) oraz wypełnia własne obowiązki;

5)             wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała; 

6)             wyjaśnia, dlaczego seksualność jest wartością; wie, że akty seksualne podlegają moralnej ocenie; 

7)             podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; 

8)             analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań; 

9)             wyjaśnia czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka;

10)         wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych.

11)         wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań  i postaw autonomicznych i nieautonomicznych;

12)         wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych;

13)         objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor; prywatność, asertywność, prawdomówność. 

 

 1. Człowiek a świat ludzkich wytworów.Uczeń:

1)             podaje przykłady ludzkich wytworów materialnych i niematerialnych oraz rozważa ich znaczenie w kontekście pytania o dobre życie;

2)             dba o przedmioty będące jego prywatną własnością, własnością innych oraz będące własnością publiczną;

3)             potrafi podzielić się z innymi tym, co jest jego własnością;

4)             dostrzega i wyjaśnia związek między uczeniem się a wykonywaną pracą; wyjaśnia znaczenie pracy zarobkowej;

5)             podejmuje namysł nad problemem własności intelektualnej; wyjaśnia czym jest plagiat oraz formułuje ocenę moralną dotyczącą plagiatu;  

6)             podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych; 

7)             jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia, dlaczego wiedza  jest dobrem (wartością); 

8)             objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

 1. Człowiek wobec przyrody.Uczeń:

1)             wyjaśnia, co to znaczy, że przyroda jest dobrem (wartością); 

2)             dostrzega wartość miejsc, w których żyje;

3)             jest świadomy, że przyroda jest dobrem, które należy chronić i uzasadnia potrzebę ochrony przyrody; 

4)             podaje przykłady właściwego korzystania z dobrodziejstw przyrody;

5)             wie, jak można chronić przyrodę, i angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody;

6)             wyjaśnia ideę odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz rekonstruuje argumentację z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia;

7)             wyjaśnia, dlaczego nie należy traktować zwierząt w okrutny sposób; 8) podaje przykłady właściwego traktowania zwierząt.

 

 1. Człowiek wobec Boga (Sacrum). Uczeń:

1)             wie, że są ludzie wierzący w istnienie Boga i ludzie niewierzący w istnienie Boga;

2)             wie, że dla ludzi wierzących Bóg jest najwyższym dobrem (wartością) i źródłem prawa moralnego;

3)             wyjaśnia, czym są wartości chrześcijańskie, objaśnia ich uniwersalne znaczenie (roszczenie do uniwersalności); 

4)             wie, czym jest moralność świecka (laicka);

5)             uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek zarówno ludziom wierzącym, jak i niewierzącym;

6)             charakteryzuje komponenty moralne wielkich religii: judaizmu, hinduizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu; 

7)             nie dyskryminuje innych ludzi, ze względu na ich przekonania dotyczące sfery Sacrum.

 

 1. Wybrane problemy moralne (do wyboru).Uczeń:

1)             identyfikuje i klasyfikuje wybrane problemy moralne ze względu na wyróżniony typ relacji: człowiek wobec innych ludzi, człowiek wobec siebie samego, człowiek wobec ludzkich wytworów, człowiek wobec przyrody, człowiek wobec Boga;

2)             odwołując się do własnych doświadczeń lub doświadczeń innych osób (w tym także postaci literackich, filmowych, przedstawionych w sztuce) charakteryzuje przeżycia wybranych osób (postaci) uwikłanych w omawiany problem moralny;

3)             precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu;

4)             analizuje wybrane problemy moralne wykorzystując kluczowe pojęcia dyskursu etycznego; 

5)             angażuje się w dyskusję na temat wybranych problemów moralnych.

 

 1. Elementy historii etyki (do wyboru). Uczeń:

1)             wyjaśnia, dlaczego Sokrates jest uznawany za ojca etyki;

2)             przedstawia Arystotelesowskie rozumienie szczęścia (eudajmonii) i cnoty etycznej; rekonstruuje Arystotelesowskie rozumienie przyjaźni;

3)             wyjaśnia pogląd etyczny nazywany hedonizmem; zna argumentację zwolenników i przeciwników hedonizmu;

4)             charakteryzuje stoicki ideał mędrca; wyjaśnia, na czym polega idea życia zgodnego z naturą; 

5)             zna i rozumie pojęcie prawa naturalnego, wyjaśnia pojęcie sumienia; charakteryzuje cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo;

6)             odwołując się do poglądów Immanuela Kanta, wyjaśnia pojęcie obowiązku; zna przynajmniej jedną formułę imperatywu kategorycznego oraz stosuje tę formułę do rozstrzygania wybranych problemów moralnych;

7)             zna treść zasady użyteczności sformułowanej przez J. S. Milla i stosuje tę zasadę do rozstrzygania wybranych problemów moralnych;

8)             zna zalety i wady konsekwencjalizmu oraz posługuje się tą metodą do rozstrzygania wybranych problemów moralnych;

9)             przedstawia hierarchię wartości w ujęciu M. Schelera i wyjaśnia jego rozumienie działania moralnie dobrego; 

10)         odwołując się do poglądów etycznych Tadeusza Kotarbińskiego, wyjaśnia ideę etyki niezależnej;  objaśnia pojęcia: spolegliwy opiekun, oczywistość serca;

11)         odwołując się do poglądów etycznych Karola Wojtyły, rekonstruuje personalistyczne rozumienie miłości; zna treść normy personalistycznej i stosuje tę normę do rozstrzygania wybranych problemów moralnych.

 

 

Warunki i sposób realizacji  

 

Zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniom uczestniczenie w zajęciach z etyki i dostosowanie tematyki tych zajęć do wieku uczniów i ich dotychczas zdobytej wiedzy. 

 

Etyka jako przedmiot nauczany w szkole podstawowej realizować ma przede wszystkim cele praktyczno-wychowawcze. Praca nauczyciela ma koncentrować się na wspieraniu ucznia w jego aktywnościach zorientowanych na integralnie pojętym rozwoju, którego osią jest rozwój moralny, pojmowany jako proces przechodzenia od heteronomii do autonomii moralnej. Wyrazem poszerzania się sfery autonomii moralnej ucznia jest stopniowe interioryzowanie przez niego wartości i norm moralnych oraz pogłębiające się zrozumienie siebie jako podmiotu moralnego, który spełnia się jako człowiek na wielu polach moralnie pojętej odpowiedzialności. Należy podkreślić, że zajęcia z etyki mogą jedynie wspomagać ucznia w faktycznym realizowaniu tego kluczowego zadania; jego efektywna realizacja wymaga jednak decyzji samego ucznia, komplementarności oddziaływań edukacyjnych i wielu lat pracy ucznia nad sobą samym.

 

W zajęciach z etyki uczestniczyć mogą uczniowie o zróżnicowanej wiedzy z zakresu tego przedmiotu, dlatego ważnym zadaniem nauczyciela jest umiejętne dobieranie i ewentualne pogłębianie realizowanych treści nauczania. 

 

Treści nauczania wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego w przedmiocie etyka podzielono na osiem części. W dziale I wyróżniono kluczowe zagadnienia z zakresu etyki ogólnej, które pozwalają scharakteryzować poznawcze, emocjonalne i behawioralne aspekty moralności. Akcent w tej części podstawy programowej jest położony na kształcenie „myślenia językowego” (werbalnego). Umieszczenie tych treści na początku podstawy programowej nie oznacza jednak, że nauczyciel etyki musi realizować je na wstępie edukacji etycznej. Sposób realizacji podstawy programowej leży w gestii nauczyciela etyki. 

 

Działy II–VI zostały wyróżnione ze względu na możliwe relacje, w ramach których człowiek doświadcza świata i w nim działa. Wymienione w poszczególnych częściach podstawy programowej treści nauczania mają służyć temu, aby uczeń porządkował różne doświadczenia moralne i tym samym pogłębiał rozumienie siebie jako podmiotu działającego w świecie.  

 

W podstawie programowej etyki mowa jest o uniwersalnych zasadach postępowania, kluczowych wartościach i postawach, które uczeń wstępnie rozumie i praktykuje od najmłodszych lat. Zadaniem nauczyciela etyki jest takie prowadzenie zajęć, aby uczniowie dostrzegali zależności między postępowaniem własnym (i innych osób) a uniwersalnymi zasadami i wartościami. 

 

Zasadniczymi zadaniami edukacji etycznej na tym etapie edukacyjnym jest rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. 

 

Zadaniem nauczyciela jest takie organizowanie sytuacji edukacyjnych, aby uczniowie mogli wyrażać swoją naturalną ciekawość i angażować się w namysł nad moralnością oraz angażowali się w działania na rzecz innych i wspólnie z innymi.  

 

Najistotniejszym zadaniem nauczyciela jest wspieranie ucznia w dostrzeganiu godności każdego człowieka, ponieważ w kontekście przeżywania (doświadczania) i rozumienia tej wartości kształtują się postawy moralne oraz formułowane się fundamentalne prawa i obowiązki moralne. 

 

W podstawie programowej etyki znajdują się wybrane elementy historii etyki. Dobór autorów i zasugerowane zagadnienia, które warto omówić z uczniami, uzasadnia się następująco:   

1)      zagadnienia te są dobrą ilustracją dla wielu ważnych zagadnień etycznych, które znajdują swój wyraz w podstawie programowej; 

2)      zapoznając się z wybranymi poglądami wielkich myślicieli, uczeń uświadamia sobie, że wiele doniosłych problemów moralnych było już przedmiotem gruntownego namysłu i można z tego niezwykle cennego dorobku kulturowego korzystać także obecnie; 

3)      znajomość historycznie ważnych idei etycznych stanowi istotny składnik wszechstronnego wykształcenia. 

 

Treści nauczania opisane w dziale VII i VIII są fakultatywne. Nauczyciel powinien w każdym roku realizowania podstawy programowej z grupą uczniów kontynuującą edukację etyczną zrealizować przynajmniej trzy wybrane problemy moralne oraz przynajmniej trzy elementy historii etyki (wprowadzając te treści od VI klasy szkoły podstawowej). Ważne jest również to, żeby nauczyciel wprowadzający wybrane elementy historii etyki, wykorzystywał krótkie fragmenty klasycznych tekstów etycznych.  

 

Zarówno ze względu na specyfikę zajęć z etyki jako zajęć nieobowiązkowych, od nauczyciela etyki wymagana jest daleko idąca autonomia, wyrażająca się w umiejętnym zaplanowaniu pracy dydaktycznej z powierzoną mu grupą uczniów oraz we właściwym doborze tematyki zajęć dostosowanej do wieku i możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych uczniów.  

 

 

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. 
  1. Znajomość podstawowych utworów literackich i innych tekstów kultury ważnych dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej.
  2. Znajomość podstawowych faktów z historii narodowej lub etnicznej.
  3. Znajomość elementów kultury narodowej lub etnicznej (np. symbole, legendy, baśnie).
  4. Znajomość podstawowych faktów z życia społeczności lokalnej.

 

 1. Kształcenie językowe. 
  1. Rozumienie wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu wspólnoty rodzinnej, narodowej i kulturowej.
  2. Kształtowanie odpowiedzialności za własne użytkowanie języka.
  3. Poznawanie podstawowych pojęć służących do opisywania języka jako narzędzia komunikacji.
  4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, mówienia, czytania i pisania) w sytuacjach prywatnych i publicznych, w tym z osobami z trudnościami w komunikowaniu się.
  5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia i pisania zgodnego z zasadami poprawności językowej. 

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe. 
  1. Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury.
  2. Rozwijanie umiejętności analizy wybranych utworów literackich z wykorzystaniem właściwej terminologii.
  3. Rozwijanie zdolności rozumienia wartości o charakterze narodowym i uniwersalnym.
  4. Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

 

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.
  1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach.
  2. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów.
  3. Doskonalenie dykcji i operowania głosem.
  4. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania.
  5. Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych.
  6. Wyrażanie własnych poglądów i opinii.
  7. Tworzenie wypowiedzi pisemnych, z uwzględnieniem estetyki tekstu i zasad jego organizacji. 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

KLASY IV–VI

 

 1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:

1)        zna i rozumie utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej;

2)        zna i rozumie podstawy kultury narodowej lub etnicznej (bohaterowie, wydarzenia, symbole, legendy);

3)        zna podstawowe fakty z życia mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce;

4)        rozpoznaje najważniejsze tematy i motywy charakterystyczne dla literatury narodowej, wyszukuje na ten temat informacje w internecie.

 

 1. Kształcenie językowe.
  1. Gramatyka. Uczeń:

1)        odmienia części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik); 2) rozpoznaje spójnik;

3) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdania złożone. 

 1. Zróżnicowanie języka. Uczeń:

1)        wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego;

2)        posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicznego;

3)        rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi;

4)        dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;

5)        rozróżnia synonimy, antonimy;

6)        dostrzega różnice pod względem zakresu i treści w znaczeniu wyrazów.

 1. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:

1)        identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;

2)        rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa ciała);

3)        zna i stosuje zasady akcentowania wyrazów; 4) używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej; 5) stosuje zasady etykiety językowej.

 

 1. Odbiór przekazu językowego. Uczeń:

1)        nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. ocena bohaterów, emocje);

2)        określa temat i główną myśl tekstu;

3)        rozpoznaje w wypowiedzi prawdę lub fałsz;

4)        rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne w tym artykuł, wywiad, recenzję.

 1. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:

1)        pisze poprawnie pod względem ortograficznym;

2)        poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika.

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe.
  1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń:

1)        określa problematykę utworu;

2)        rozpoznaje gatunki charakterystyczne dla kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej;

3)        rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie;

4)        przypisuje utwór literacki do właściwego rodzaju literackiego;

5)        rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, metaforę i określa ich funkcje;

6)        korzysta z informacji zawartych w encyklopediach i słownikach, również w sieci internetowej;

7)        rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej.

 1. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

1)        rozumie, czym jest adaptacja dzieła (np. filmowa, sceniczna, radiowa);

2)        wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją;

3)        rozumie specyfikę różnych tekstów kultury (teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne).

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.
  1. Mówienie. Uczeń:

1)        przedstawia propozycję interpretacji wybranego tekstu kultury;

2)        tworzy plan wypowiedzi własnej;

3)        streszcza linearnie wypowiedź narracyjną;

4)        operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie codzienne, szkoła, dom;

5)        poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje poprawną intonację w zdaniu;

6)        świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy, w tym w celu wyrażenia emocji;

7)        interpretuje na głos wybrane utwory literackie (w całości lub w części).

 1. Pisanie. Uczeń:

1)        dostrzega i uwzględnia relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie);

2)        stosuje związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń;

3)        tworzy wypowiedzi stosując narrację pierwszo- i trzecioosobową;

4)        tworzy spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat;

5)        tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, opis, charakterystyka postaci literackiej lub rzeczywistej; 6) opisuje własne odczucia, które budzi utwór.

 

 

KLASY VII i VIII

 

Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV–VI.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:

1)        dostrzega różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, obyczajowych, kulturowych, moralnych, religijnych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość;

2)        rozpoznaje tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury narodowej.

 

 1. Kształcenie językowe. 
  1. Gramatyka. Uczeń:

1)        poprawnie odmienia części mowy (liczebnik, zaimek);

2)        rozpoznaje przysłówek, przyimek i wskazuje różnice między nimi;

3)        rozpoznaje funkcje składniowe wyrazów użytych w zdaniu;

4)        rozpoznaje w tekście zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, równoważniki zdań.

 1. Zróżnicowanie języka. Uczeń:

1)        rozumie znaczenie homonimów;

2)        zna typy skrótów i skrótowców;

3)        rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny;

4)        rozpoznaje funkcję języka w tekście;

5)        dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe,

archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy);

6)        rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, rozumie ich funkcję w tekście.

 1. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:

1)        sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicznego;

2)        czyta teksty ze zrozumieniem, rozpoznaje intencję nadawcy;

3)        świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca)  z elektronicznych środków przekazywania informacji;

4)        czerpie dodatkowe informacje z przypisu;

5)        identyfikuje wypowiedź jako tekst reklamowy, informacyjny;

6)        zna konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla środków elektronicznych (takich jak SMS, e-mail, czat);

7)        stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji z rozmówcą (dorosły, obcy, bliski, rówieśnik, lekarz, profesor, nauczyciel);  8) charakteryzuje nadawcę wypowiedzi.

 1. Odbiór przekazu językowego. Uczeń:

1)        nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia);

2)        formułuje wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście;

3)        rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski;

4)        rozpoznaje wypowiedź o charakterze informacyjnym, ekspresywnym i impresywnym;

5)        rozpoznaje manipulację językową;

6)        odróżnia opinię od faktu;

7)        wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;

8)        rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne, w tym reportaż, felieton. 

 1. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:

1)        pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; 2) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych.

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe.
  1. Analiza i interpretacja utworów literackich. Uczeń:

1)        rozpoznaje gatunki literackie, potrafi wymienić ich cechy, np. przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedia, dramat jako gatunek, tragedia, ballada, nowela, hymn oraz inne gatunki charakterystyczne dla kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej;

2)        wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny (didaskalia), monolog, dialog;

3)        rozpoznaje w tekście literackim: symbol, alegorię, neologizm, ironię, puentę i określa ich funkcje;

4)        rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów;

5)        korzysta z informacji zawartych w encyklopediach i słownikach;

6)        rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieści lub opowiadania obyczajowe i przygodowe, utwory fantasy.

 1. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

1)        interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia);

2)        określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;

3)        dostrzega specyfikę przekazów audiowizualnych (przedstawień teatralnych, filmów, programów informacyjnych, programów rozrywkowych), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa).

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.
  1. Mówienie. Uczeń:

1)        przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i przekonująco ją uzasadnia;

2)        tworzy rozbudowany plan wypowiedzi własnej;

3)        hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;

4)        operuje słownictwem z kręgów tematycznych: społeczeństwo, kultura, rozwój psychiczny i moralny człowieka.

 1. Pisanie. Uczeń:

1)        stosuje poprawnie różne rodzaje wypowiedzeń we własnych tekstach, dostosowuje szyk wyrazów i wypowiedzeń składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym informacjom;

2)        stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunków, tworzy spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat;

3)        uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny;

4)        tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawkę, podanie, CV, list motywacyjny, dedykację; dostosowuje odmianę i styl wypowiedzi do gatunku, w którym się wypowiada;

5)        rozumie rolę akapitów w tworzeniu wypowiedzi pisemnych.

 1. Retoryka i stylistyka. Uczeń:

1)        przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego;

2)        wykorzystuje retoryczne środki językowe oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę;

3)        w wypowiedzi (pisemnej lub ustnej) określa tezę/ hipotezę, formułuje argumenty; 4) rozróżnia i wskazuje środki perswazji w tekstach reklamowych, określa ich funkcje.

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Klasy IV–VIII szkoły podstawowej to czas kształtowania poczucia własnej świadomości narodowej lub etnicznej, poznawania kultury, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, doskonalenia myślenia konkretnego i abstrakcyjnego. To również okres formowania się charakteru młodego człowieka, w tym dostrzegania i rozumienia wartości uniwersalnych m.in. prawdy, dobra, piękna.

 

Zadaniem nauczyciela języka mniejszości narodowej lub etnicznej na II etapie edukacyjnym jest przede wszystkim:

1)      rozwijanie poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej, szacunku do kultury i tradycji;

2)      rozwijanie motywacji do poznawania języka, kultury, tradycji;

3)      wychowywanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury; 

4)      kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku; 

5)      rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej w różnych sytuacjach komunikacyjnych z zachowaniem norm kultury, etyki i etykiety językowej;

6)      kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami wypowiedzi ustnych i pisemnych, które są niezbędne w edukacji szkolnej oraz w różnych sytuacjach życiowych; 

7)      rozwijanie umiejętności operowania bogatym słownictwem, wykorzystanie go do opisywania świata, oceny postaw i zachowań własnych i innych ludzi;

8)      kształtowanie samodzielnego docierania do informacji, ich selekcjonowania, krytycznej oceny oraz wykorzystania we własnym rozwoju.

Praca nauczyciela języka mniejszości narodowej lub etnicznej w klasach IV–VIII polega na tworzeniu sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów i ich świadomego uczestnictwa w kulturze.

 

Nauczyciel w organizowaniu procesu dydaktycznego jest zobowiązany do stosowania rozwiązań metodycznych, które zapewnią integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego uczniom będących na różnych poziomach rozwoju intelektualnego. W swojej pracy powinien wykorzystywać metody aktywizujące m.in. dyskusję, debatę, dramę, projekt edukacyjny, które wspomagają rozwój samodzielnego docierania do informacji i prezentowania efektów kształcenia przez uczniów.

  

JĘZYK REGIONALNY – JĘZYK KASZUBSKI

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.
  1. Rozumienie wypowiedzi ustnych (rozumienie ze słyszenia).

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 1. Rozumienie wypowiedzi pisemnych (czytanie).

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.
  1. Tworzenie wypowiedzi ustnych (mówienie).

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 1. Tworzenie wypowiedzi pisemnych (pisanie).

Uczeń samodzielnie formułuje spójne i logiczne wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. Wypowiada się ustnie lub w formie prostego tekstu pisanego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe  

 

 1. Osiągnięcia w zakresie znajomości środków językowych. 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących obszarów tematycznych:

1)      człowiek, ludzie, relacje międzyludzkie;

2)      miejsce zamieszkania: Kaszuby, Pomorze, Polska, Europa, świat; 3) świat przyrody;

4)      kultura, tradycje, wielokulturowość, media;

5)      czas, kalendarz, rok obrzędowy;

6)      szkoła, edukacja;

7)      pożywienie;

8)      zdrowie i higiena;

9)      praca ludzi, praca typowa dla regionu;

10)  handel, usługi;

11)  czas wolny, wakacje, podróże, sport;

12)  zainteresowania;

13)  świat społeczny realny i wyobrażony (np. mitologia kaszubska, fantastyka); 14) różne teksty i przekazy kulturowe (film, teatr, wernisaż, wystawa).

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnych.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. polecenia, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w języku kaszubskim:

1)      reaguje na polecenia;

2)      określa główną myśl wypowiedzi/fragmentu wypowiedzi;

3)      określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4)      określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników); 5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;

6)      rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi;

7)      zna i rozumie struktury prostych wypowiedzi i zasady ich tworzenia: określa w usłyszanych tekstach części mowy, rodzaje gramatyczne, przypadki gramatyczne, osoby, czasy, tryby i strony, formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków, określa części zdania, równoważniki zdania, zdania pojedyncze i złożone;

8)      wskazuje w usłyszanych tekstach popularne związki frazeologiczne i rozumie ich znaczenie.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi pisemnych.

Uczeń rozumie niezbyt złożone wypowiedzi pisemne(np. teksty literackie, artykuły, teksty narracyjne, wywiady, recenzje, listy, kartki pocztowe, e-maile, wpisy na forach i blogach, SMS-y, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe):

1)      reaguje na polecenia zawarte w tekście;

2)      określa główną myśl tekstu/fragmentu tekstu pisemnego;

3)      określa intencje nadawcy/autora tekstu;

4)      określa kontekst wypowiedzi pisemnej/tekstu pisemnego (np. nadawcę, odbiorcę, formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

5)      znajduje w tekście określone informacje;

6)      rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu;

7)      rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;

8)      układa informacje w określonym porządku;

9)      zna i rozumie struktury prostych wypowiedzi i zasady ich tworzenia: określa w czytanych tekstach części mowy, rodzaje gramatyczne, przypadki gramatyczne, osoby, czasy, tryby i strony, formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków, określa części zdania, równoważniki zdania, zdania pojedyncze i złożone,

10)  wskazuje w czytanych tekstach popularne związki frazeologiczne i rozumie ich znaczenie;

11)  wskazuje cechy podstawowych rodzajów i gatunków literackich;

12)  określa świat przedstawiony utworu literackiego (czas akcji, miejsce akcji, bohaterów, zdarzenia, procesy życiowe, świat fizyczny).

 

 1. Osiągnięcia w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych.

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne w języku kaszubskim:

1)      recytuje teksty w języku kaszubskim, sam wybiera teksty do recytacji, potrafi samodzielnie przygotować interpretację głosową recytowanego tekstu;

2)      posługuje się poprawną kaszubszczyzną, potrafi stosować synonimy, unika powtórzeń;

3)      w swojej wypowiedzi nie miesza słów z języka kaszubskiego i polskiego; 

4)      posługuje się w wypowiedzi ustnej elementami opisu, charakterystyki, opowiadania i sprawozdania; 

5)      przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

6)      opowiada o zamiłowaniach, uczuciach, emocjach; 

7)      wyraża uczucia i emocje swoje i innych;

8)      przedstawia opinie innych osób; wyraża i uzasadnia swoje opinie na dany temat;

9)      stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji;

10)  w wypowiedziach poprawnie artykułuje głoski kaszubskie oraz poprawnie realizuje procesy fonetyczne, które zaszły w kaszubszczyźnie;

11)  stosuje poprawne formy wyrazów odmiennych;

12)  poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje właściwą intonację zdaniową;

13)  stosuje równoważniki zdań, zdania pojedyncze oraz zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;

14)  stosuje popularne związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, historyjkę, tekst swobodny, opis, charakterystykę, plan, sprawozdanie, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, pocztówkę, e-mail, list prywatny):

1)      dostosowuje odmianę i styl wypowiedzi do gatunku, w którym się wypowiada i do zamierzonych treści;

2)      stosuje różne formy narracji; 

3)      przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

4)      opisuje zamiłowania swoje i innych;

5)      wyraża uczucia i emocje swoje i innych;

6)      wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób; 

7)      stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do opisywanej sytuacji;

8)      stosuje poprawne formy odmiennych części mowy;

9)      stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne;

10)  stosuje równoważniki zdań, zdania pojedyncze oraz zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;

11)  stosuje popularne związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie ustnego reagowania na wypowiedź.

Uczeń odpowiednio reaguje w następujących sytuacjach:

1)      porozumiewa się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymienia informacje na tematy znane;

2)      radzi sobie w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie potrafi jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji; 

3)      posługuje się poznanym zasobem środków językowych w celu nawiązania i poprowadzenia rozmowy, przedstawienia siebie, uzyskania informacji, wyrażenia opinii, prowadzenia negocjacji, prośby o radę, pytania o pozwolenie, wyrażenia uczuć i emocji;

4)      potrafi zamieniać nieznane słowa synonimami, przekładem lub parafrazą;

5)      argumentuje, uzasadnia swoje zdanie, odpowiada na argumenty innych osób; 

6)      przeprowadza wywiad na wybrany temat z dziadkami i rodzicami lub członkami społeczności kaszubskiej.

 1. Osiągnięcia w zakresie pisemnego reagowania na wypowiedź.

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis w komunikatorze) w typowych sytuacjach:

1)      nawiązuje i prowadzi rozmowy, przedstawia siebie, uzyskuje informacje, wyraża opinie;

2)      bierze udział w dyskusji na nieskomplikowane tematy.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie przetwarzania wypowiedzi.

Uczeń przetwarza ustnie lub pisemnie tekst pisemny oraz wypowiedź ustną. Tworzy opis, charakterystykę, streszczenie, tłumaczenie, plan, scenariusz, zawiadomienie itp.:

1)      przekazuje w języku kaszubskim informacje zawarte w tekstach kultury: pisanych i mówionych, materiałach wizualnych (np. obrazach, piktogramach, symbolach, mapach, wykresach), audiowizualnych (np. audycjach telewizyjnych, filmach, reklamach) i materiałach dźwiękowych (piosenkach, audycjach radiowych, audiobookach); 

2)      przekazuje w języku polskim informacje na temat tekstów usłyszanych w języku kaszubskim;

3)      relacjonuje po kaszubsku teksty usłyszane lub przeczytane w języku polskim;

4)      streszcza utwory literackie, teksty popularnonaukowe i inne rodzaje tekstów;

5)      dokonuje selekcji informacji i hierarchizuje je;

6)      relacjonuje audycje radiowe oraz programy telewizyjne, np. pozyskiwane z internetu;

7)      przytacza zasłyszane opinie;

8)      ocenia wartość usłyszanych, przeczytanych lub obejrzanych tekstów kultury i potrafi krytycznie ustosunkować się do nich;

9)      przytacza zasłyszane opinie;

10)  przekazuje w języku kaszubskim informacje zawarte w tekstach pomocniczych, tabelach, zestawieniach, przypisach.

 

Lektury:

1)      Bolesław Bork, wybrane opowiadania; 

2)      Alojzy Budzisz, Zemia kaszëbskô;

3)      Florian Ceynowa, Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, fragmenty;

4)      Hieronim Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, fragmenty;

5)      Augustyn Dominik, Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika, wybrane utwory;

6)      Jan Drzeżdżon, Brawãdë, wybrane utwory;

7)      Jan Drzeżdżon, wybrane wiersze i fragmenty utworów prozatorskich;

8)      Leon Heyke, wybór wierszy;

9)      Stanisław Janke, wybór wierszy;

10)  Jan Karnowski, wybór wierszy;

11)  Roman Kucharski, Jón Natrzecy, Szczeniã Swiãców (komiks historyczny);

12)  Róman Kùcharsczi, Maja Nowotnik, Akademiô Błotowëch Żółwiów (komiks dla dzieci);

13)  Aleksander Labuda, Bogowie i duchy naszych przodków/W kręgu mitologii kaszubskiej; 

14)  Aleksander Labuda, Guczów Mack gôdô, wybrane felietony;

15)  Anna Łajming, Czterolistna koniczyna, wybrane opowiadania;

16)  Aleksander Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, fragmenty;

17)  Aleksander Majkowski, Życie i przygody Remusa (w tłumaczeniu Lecha

Bądkowskiego – całość dla klasy VIII);

18)  Janusz Mamelski, Mack;

19)  Danuta Stanulewicz, Balbina z IV B;

20)  Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, fragmenty; 21) Jan Trepczyk, wybrane wiersze;

22)  W krainie baśni i bajek kaszubskich, red. B. Ugowska;

23)  Ewa Warmowska, wybór wierszy;

24)  Wybrana twórczość innych współczesnych pisarzy kaszubskich;

25)  Wybrane teksty z zakresu kultury kaszubskiej; 

26)  Ludmiła Gòłąbk, Wanoga z Dëchama. Kaszëbsczi słowôrz ilustrowóny;

27)  E. i P. Marczakowie, Pomorskie ABC przestrzeni. Ilustrowany słownik dla dzieci, wybrane hasła.

 

 

Warunki i sposób realizacji

Nauczanie przedmiotu język regionalny – język kaszubski jest procesem, w ramach którego kształtuje się językowa, kulturowa i tożsamościowa świadomość dziecka i młodego człowieka. Partnerem w tym procesie powinna być rodzina ucznia, środowisko lokalne  i regionalne. 

Dla wspólnoty Kaszubów ważne jest trwanie i rozwój języka kaszubskiego jako szczególnego dobra i kultury kaszubskiej rozumianej jako dziedzictwo Kaszubów. Kultura rozumiana jest jako materialne wytwory i niematerialne dziedzictwo. 

Nauczanie przedmiotu język regionalny – język kaszubski odbywa się przy użyciu metod i form pracy, które kształtują kompetencje kulturowe i międzykulturowe uczniów oraz ich zaangażowanie w życie regionu i państwa. Szczególnym obszarem edukacji kaszubskiej jest jej wymiar aksjologiczny. Podstawa programowa wskazuje przykładowe wartości ważne dla dziedzictwa kultury kaszubskiej, które zostały zawarte i opisane w tekstach kultury kaszubskiej. 

 

Celem przedmiotu język regionalny – język kaszubski jest kształtowanie językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości ucznia w partnerstwie z rodziną, środowiskiem lokalnym i regionalnym. W szczególności cel ten realizuje się przez:

1)      dostarczenie i pogłębienie wiedzy o języku, literaturze, piśmiennictwie, tradycji, obrzędach, historii, religii, architekturze, muzyce, malarstwie, szeroko rozumianej sztuce (w tym sztuce ludowej), a także codzienności Kaszubów z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i geograficzno-przyrodniczej;

2)      kształtowanie umiejętności językowych dla potrzeb komunikacji międzyludzkiej, dostępu do dziedzictwa kulturowego (piśmiennictwa, literatury, muzyki itp.) i twórczego rozwoju potencjału własnego ucznia;

3)      kształtowanie pozytywnego stosunku do języka i kultury kaszubskiej;

4)      kształtowanie       postawy          zaangażowania           w rozwój         środowiska      geograficzno- 

-przyrodniczego, kulturowego i społecznego Kaszub i Pomorza; 5) kształtowanie otwartości na inne kultury.

 

Załącznik nr 3

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Ważne jest, aby uczeń:

1)      mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC);

2)      zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;

3)      był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie godności własnej i decydowania o sobie;

4)      mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności;

5)      rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne  i przyrodnicze;

6)      mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu;

7)      posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.

Zadania szkoły

 1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa, wzmacniania własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego w procesie integracji ze środowiskiem, jednocześnie wspierających aktywność i uczestniczenie w życiu klasy i szkoły. 
 2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno- -terapeutycznego.
 3. Zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, wynikających z jego potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Na zajęciach rewalidacyjnych pożądane jest łączenie uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi.   
 4. Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności społecznych i materialnych warunków umożliwiających:

1)        nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między uczniami;

2)        kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami;

3)        rozwijanie motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych za pomocą mowy lub wspomagających bądź alternatywnych metod komunikacji;

4)        wspieranie rozwoju komunikacji na każdych zajęciach i we wszystkich sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

5)        rozwijanie i utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych: stosunki przestrzenne, liczenie, mierzenie, ważenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, poznawanie stosunków czasowych;

6)        naukę czytania i pisania jako umiejętności odbierania i nadawania informacji; 

7)        wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nauki rozumienia, oraz nabywania języka (przyswajania i uczenia się) i rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania  w dostępnej modalności, jak również zdobywania elementarnych umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym życiu;

8)        udział w różnego rodzaju zabawach: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, ruchowych, muzyczno-ruchowych, tematycznych i innych;

9)        rozwój sprawności psychofizycznej (prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego: sportowych i korekcyjnych);

10)    wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb związanych z samoobsługą i dbaniem o higienę osobistą z poszanowaniem prawa do intymności;

11)    uczenie się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej;

12)    kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych; uczenie umiejętności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i stresem oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

13)    uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego; 

14)    poznawanie środowiska przyrodniczego, rozbudzanie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;

15)    uświadamianie uczniom ich ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu;

16)    przygotowywanie uczniów do roli dorosłej kobiety i mężczyzny; wprowadzanie elementów wiedzy o rozwoju i zmianach własnego ciała oraz elementów wiedzy o seksualności człowieka; 

17)    uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób; 

18)    kształtowanie umiejętności bycia asertywnym;

19)    rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości;

20)    zdobywanie umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach życiowych; korzystanie z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu;

21)    korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, z uwzględnieniem urządzeń i programów specjalistycznych, zwłaszcza umożliwiających lub ułatwiających komunikowanie się;

22)    rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów;

23)    poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości;

24)    udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy  i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć, emocji i doświadczeń;

25)    uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie;

26)    przygotowanie ucznia do wyboru formy spędzania czasu wolnego i aktywnego w niej udziału;

27)    przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu.

 

Formy zajęć 

 

W szkole podstawowej wyodrębnia się:

1)   zajęcia edukacyjne:

a)   funkcjonowanie osobiste i społeczne,

b)   zajęcia rozwijające komunikowanie się,

c)   zajęcia rozwijające kreatywność,

d)   wychowanie fizyczne,

e)   etyka;

2)   zajęcia rewalidacyjne.

 

Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i  społecznego ucznia. Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze sobą powiązane, rodzaje zajęć.

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie przygotowanie do pełnienia ról społecznych, aby mogli w przyszłości jak najlepiej funkcjonować i w jak najbardziej możliwy sposób zintegrować się ze środowiskiem.

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się powinny służyć nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, w piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób (także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC). Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania procesu komunikowania się:

1)      odkrywania i uświadamiania sobie możliwości porozumiewania się, zwłaszcza odkrywania skuteczności własnych zachowań komunikacyjnych, czyli tego, że inni odbierają sygnały i reagują na nie;

2)      bycia odbiorcą i nadawcą komunikatów językowych i niejęzykowych;

3)      uważnego wsłuchiwania się w wypowiedzi innych osób i patrzenia na mówiących do niego;

4)      nawiązywania kontaktu i rozpoczynania dialogu; 

5)      słuchania i czekania na aktywne włączenie się w rozmowę;

6)      wyrażania i przekazywania potrzeb, emocji, opinii, myśli, pragnień i woli;

7)      proszenia o pomoc;

8)      okazywania wdzięczności;

9)      stosowania zwrotów grzecznościowych;

10)  wyrażania i przekazywania potrzeb, emocji, myśli, pragnień i woli;

11)  zadawania pytań, formułowania adekwatnych odpowiedzi;

12)  przekazywania informacji o faktach i relacjonowania zdarzeń;

13)  autoprezentacji (kim jestem, ile mam lat, jak wyglądam, co lubię itp.);

14)  przedstawiania się i przedstawiania innych;

15)  dostosowywania tematu rozmowy do zainteresowań własnych i partnerów;

16)  rozmawiania na różne tematy;

17)  uczenia się podstawowych zasad kultury komunikowania się (mówienia komplementów, zapraszania, zachęcania do kontaktu, przepraszania, przekonywania itp.).

 

Dla każdego ucznia komunikującego się werbalnie, ale niezrozumiałego poza kontekstem oraz dla każdego ucznia niekomunikującego się werbalnie zespół winien opracować indywidualny system komunikacji, w tym zestaw pomocy do komunikowania. Powinien on być dostępny na wszystkich zajęciach w szkole, w domu i w środowisku otwartym. Nauczyciele tworzą indywidualne pomoce z udziałem ucznia, pamiętając przy tym, że komunikacja jest procesem otwartym i baza pojęciowa ucznia rozwija się wraz z wiekiem  i czasem nauki. Zestaw pomocy do komunikowania się powinien być zatem rozwojowy  i odpowiadać indywidualnym potrzebom i możliwościom ucznia. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, także artystycznych, praktycznych i technicznych. W zależności od potrzeb uczniów, jak również od ich specyficznych zachowań i ograniczeń, w ramach przedmiotu mogą być organizowane zajęcia: malarskie, rysunku, modelowania z elementami rzeźby, kolażu, batiku, decoupage, z technologii informacyjno-komunikacyjnej, rytmiczne, muzyczne, muzyczno-rytmiczne, taneczne, teatralne, w tym pantomimy, florystyki, ruchowe, sportowe, praktyczno-techniczne z użyciem narzędzi i urządzeń, kulinarne, dekoratorsko-porządkowe, obróbki drewna, metalu, tkactwa, dziewiarstwa, hodowli zwierząt, uprawy roślin itp. Powyższe propozycje stanowią katalog zajęć do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami, mocnymi stronami ucznia i możliwościami szkoły. Należy zwłaszcza uwzględniać możliwości ukierunkowania rozwoju ucznia na działania celowe  i pożyteczne, przydatne w przyszłości, które mają charakter pracy, pozwalają osiągać uznanie społeczne i poczucie sensu życia.

 

Wychowanie fizyczne to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Ważne jest, by po zakończeniu nauki w szkole uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

 

Główne cele zajęć to:

1)        rozwijanie sprawności małej motoryki (kontrola małej motoryki, koordynacja rąk, zręczność manualna);

2)        rozwijanie sprawności dużej motoryki (kształtowanie prawidłowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń, prawidłowej postawy, umiejętności elementarnych − lokomocyjnych, nielokomocyjnych, manipulacyjnych);

3)        doskonalenie reakcji równoważnych;

4)        stymulowanie dotykowe z uwzględnieniem czucia głębokiego;

5)        kształtowanie zdolności motorycznych (koordynacyjnych, siłowych, szybkościowych, wytrzymałościowych);

6)        wyzwalanie aktywności ruchowej przez zabawy sportowe oparte na naturalnej potrzebie ruchu;

7)        hartowanie organizmu;

8)        wdrażanie do dbałości o zdrowie, rozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;

9)        wdrażanie do współdziałania w zespole, respektowania przepisów i zasad sportowych, w tym zasad fairplay;

10)    kształtowanie postawy świadomego uczestniczenia uczniów w różnych imprezach sportowo-rekreacyjnych i masowych zawodach.

 

Etyka to zajęcia, podczas których nauczycielwprowadza uczniów w świat wartości, w którym najprostszym i najlepiej dla nich rozpoznawalnym jest pojęcie dobra. Nauczyciel krok po kroku powinien uwrażliwiać uczniów, ukierunkować na dobro i zachęcać do jego poszukiwania we wszelkich przejawach.

 

Głównym celem zajęć etyki jest kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół, kolegów, dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych itp.), środowiska przyrodniczego, stosunku do własnych uczuć, motywacji i określonych sytuacji życiowych.

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

Prowadzone są w celu:

1)     rozwijania mowy i umiejętności komunikowania się;

2)     usprawniania sensorycznego oraz integracji czynności zmysłowo-nerwowych: rozwijania percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijania percepcji słuchowej (ze szczególnym uwzględnieniem słuchu fonemowego i percepcji dźwięków mowy); usprawniania czynności zmysłów powonienia, smaku, dotyku oraz kinestezji; 

3)     rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej;

4)     usprawniania czynności narządów mowy;

5)     rozwijania sprawności manualnej; 

6)     ćwiczenia pamięci;

7)     ćwiczenia koncentracji uwagi;

8)     rozwijania myślenia;

9)     korygowania niepożądanych zachowań;

10) rozwijania autoorientacji i orientacji przestrzennej oraz samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu;

11) wspierania w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia; 

12) rozwijania sprawności psychofizycznej;

13) rozwijania zainteresowań;

14) wzmacniania kondycji fizycznej; 

15) wspomagania samodzielności osobistej i społecznej;

16) kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji;

17) przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych; 18) przygotowania do radzenia sobie z sukcesem i porażką; 19) kształtowania umiejętności bycia asertywnym.

 

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidulanym programie edukacyjno- -terapeutycznym ucznia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania należy wykorzystać możliwości, jakie stwarza baza materialno-dydaktyczna szkoły oraz środowisko społeczno-kulturowe, w którym uczeń żyje i uczy się. Głównym kryterium doboru treści nauczania powinny być potrzeby i możliwości psychofizyczne ucznia oraz wzmacnianie jego aktywności. Ważna jest również ich przydatność praktyczna. Konieczne jest także wyposażenie ucznia w takie umiejętności, aby był jak najlepiej przygotowany do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania samodzielnie różnych ról społecznych w swoim środowisku. Treści nauczania i wychowania podlegają poszerzaniu, powtarzaniu i utrwalaniu w miarę zdobywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności.

 

Taki podział treści nauczania został pomyślany jako otwarty zestaw sytuacji i ról społecznych, w których może znaleźć się uczeń. Treści nauczania mogą wykraczać poza wymienione obszary, w zależności od potrzeb uczniów. Nauczyciel ma prawo do wyboru,  w tym zawężania lub poszerzania, treści nauczania korzystnych dla rozwoju ucznia,  ze szczególnym uwzględnieniem jego autonomii i godności.

 

 1. Ja.
  1. Budowanie własnej tożsamości:

1)          kształtowanie świadomości własnego „ja” i budowanie własnej tożsamości; 

2)          kształtowanie świadomości własnego ciała i orientacja w jego schemacie;

3)          kształtowanie orientacji w przestrzeni;

4)          kształtowanie identyfikacji z płcią;

5)          uczenie się rozumienia zmian ciała w cyklu życia;

6)          uczenie się i identyfikacja własnych danych osobowych (adres zamieszkania, adres placówki); 

7)          kształtowanie świadomości własnej niepełnosprawności i ograniczeń, które mogą z niej wynikać;

8)          uczenie się określania własnych mocnych stron i trudności;

9)          poznawanie dokumentów osobistych i rozumienie do czego są one przydatne.

 1. Jedzenie: 

1)          sygnalizowanie głodu i pragnienia w sposób zrozumiały dla otoczenia;

2)          uczenie się spożywania pokarmów płynnych, półpłynnych, stałych;

3)          kształtowanie funkcji gryzienia;

4)          uczenie się dokonywania wyboru pokarmów i kolejności podania pokarmu;

5)          uczenie się wyrażania swojej opinii na temat posiłku i sposobu jego spożywania; 

6)          uczenie się posługiwania się sztućcami;

7)          uczenie się nalewania i przelewania płynów;

8)          uczenie się nakładania posiłków;

9)          uczenie się i doskonalenie umiejętności estetycznego spożywanie posiłków;

10)      uczenie się pomagania przy nakrywaniu stołu;

11)      uczenie się sprzątania miejsca spożywania posiłków;

12)      uczenie się dokonywania zakupów żywności;

13)      uczenie się samodzielnego przygotowywania posiłków z wykorzystaniem prostych przepisów. 

 1. Ubieranie się:

1)          kształtowanie wzorców ruchowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w czynności ubierania/rozbierania się;

2)          uczenie się zakładania i zdejmowania odzieży i obuwia;

3)          uczenie się określania zakresu pomocy potrzebnej podczas ubierania/rozbierania się – formułowanie i przekazywanie prośby o pomoc;

4)          uczenie się dobierania odzieży stosownie do pogody, sytuacji, okoliczności, pory dnia, wieku;

5)          samodzielne dokonywanie wyboru ubrania;

6)          ocenianie czystości odzieży;

7)          uczenie się dbania o czystość odzieży;

8)          uczenie się dokonywania wyborów przy zakupie odzieży.

 1. Higiena osobista:

1)          uczenie się oceniania stanu czystości ciała;

2)          stosowanie zabiegów higienicznych: mycie, wycieranie, pielęgnacja rąk, twarzy, całego ciała, dbałość o włosy;

3)          uczenie się dbania o higienę jamy ustnej;

4)          dbanie o higienę intymną (ze szczególnym uwzględnieniem higieny podczas okresu dojrzewania);

5)          korzystanie z przyborów toaletowych i kosmetyków;

6)          dokonywanie zakupów przyborów toaletowych i kosmetyków;

7)          opanowanie nawyków higienicznych (toaleta, mycie rąk); 8) przestrzeganie zasad intymności podczas czynności higienicznych.

 1. Potrzeby fizjologiczne:

1)          zgłaszanie potrzeb;

2)          samodzielne załatwianie potrzeb;

3)          zachowanie intymności podczas korzystania z toalety; 4) dbanie o czystość w toalecie i łazience.

 1. Sygnalizowanie samopoczucia:

1)          sygnalizowanie i określanie doświadczanego dyskomfortu lub miejsca dolegliwości bólowych;

2)          rozpoznawanie stanów emocjonalnych u siebie i innych osób;

3)          reagowanie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, konfliktowych i niebezpiecznych.

 

 1. Ja i otoczenie.
  1. Ja – członek rodziny.

1)          moja rodzina:

a)          określanie swojego miejsca w rodzinie (jestem dzieckiem, bratem, siostrą, jedynaczką, wnuczką itp.),

b)          nazywanie członków swojej rodziny i rozumienie ich ról w rodzinie,

c)          udział w zajęciach w domu,

d)          podejmowanie obowiązków w domu,

e)          rozumienie i nazywanie relacji i więzi między członkami rodziny,

f)           przestrzeganie zasad panujących w rodzinie,

g)          poznanie pracy i zajęć członków rodziny,

h)          udział w świętach i tradycjach rodzinnych,

i)            przestrzeganie kultury życia codziennego,

j)            poznanie problemu choroby i śmierci bliskich osób, przeżywanie żałoby; 2) moje miejsce zamieszkania:

a)        poznanie i korzystanie z adresu domowego,

b)        określanie wyglądu swojego mieszkania domu,

c)        poznawanie rodzaju i funkcji pomieszczeń w domu,

d)        poznawanie wyposażenia mieszkania,

e)        poznawanie rodzajów aktywności wykonywanych w domu,

f)         uczenie się dbania o wygląd mieszkania i zachowania porządku,

g)        poznawanie otoczenia domu (miejsca użyteczności publicznej, park, ogród i in.), uczenie się korzystania z tego otoczenia,

h)        uczenie się troszczenia się o zwierzęta domowe.

 1. Ja – uczeń.

1) moja klasa:

a)        poznawanie swoich nauczycielek/nauczycieli, rozumienie roli jaką pełnią,

b)        poznawanie koleżanek i kolegów nawiązywanie relacji z nimi, koleżeństwa, przyjaźni,

c)        rozróżnianie swojego miejsca klasie,

d)        przestrzeganie zasad panujących w klasie,

e)        poznawanie i przestrzeganie struktury dnia,

f)         przestrzeganie norm współżycia w grupie,

g)        uczenie się współuczestnictwa i współpracy podczas zabawy i zajęć; 2) moja szkoła:

a)        poznawanie i wykorzystywanie w różnych sytuacjach nazwy i adresu szkoły,

b)        poznawanie osób pracujących w szkole, ich funkcje i role, nawiązanie z nimi

relacji,

c)        poznawanie rodzajów i funkcji pomieszczeń szkolnych,

d)        poznawanie i korzystanie z wyposażenia szkoły,

e)        przestrzeganie zasad i norm panujących w szkole,

f)         podejmowanie różnych aktywności w szkole,

g)        udział w uroczystościach i imprezach, 

h)        poznawanie i przestrzeganie zwyczajów szkolnych, poznawanie i korzystanie z otoczenia placówki.

 1. Ja – w rozmowie:

1)      przyswajanie języka i doskonalenie rozwoju mowy;

2)      uczenie się porozumiewania się w formie dialogu; poznawanie zasad prowadzenia rozmowy; 

3)      wdrażanie do komunikowania się z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC: gesty, mimika, zdjęcia, obrazy, znaki przestrzenno-dotykowe, symbole, pismo, urządzenia i oprogramowanie wspomagające komunikację (dla uczniów niekomunikujących się werbalnie lub ze znacznymi ograniczeniami w tym zakresie);

4)      udział w wydarzeniach klasowych i szkolnych, także z zastosowaniem urządzeń głosowych – prostych komunikatorów, urządzeń wysokiej technologii;

5)      uczenie się i doskonalenie wyrażania własnego zdania;

6)      wdrażanie do stosowania form grzecznościowych i komplementów w życiu codziennym;

7)      uczenie się budowania komunikatów wieloelementowych;

8)      uczenie się przekazywania informacji, dawania komuś instrukcji; 

9)      uczenie się wyjaśniania swojego zachowania i mówienia o planach;

10)  uczenie się zdobywania informacji, zadawania pytań;  

11)  uczenie się pracy z tekstem, w tym branie udziału w „czytaniu uczestniczącym”, komponowanie własnych tekstów, w tym relacji, ogłoszeń, listów i podań.

 1. Ja – członek społeczności lokalnej:

1)        poznawanie sąsiadów, znajomych rodziny i ich ról społecznych; 

2)        poznawanie i korzystanie z miejsc użyteczności publicznej; 

3)        poznawanie regionu, tradycji, obyczajów;

4)        poznawanie ważnych i ciekawych miejsc w swojej miejscowości;

5)        udział w lokalnych świętach i uroczystościach;

6)        korzystanie ze środków komunikacji lokalnej i przestrzeganie zasad korzystania z nich;

7)        poznawanie organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

8)        władze samorządowe i instytucje lokalne, poznawanie ich zadań wobec osób niepełnosprawnych (ułatwienia, likwidacja barier).

 1. Ja – członek społeczeństwa: 

1)        rozumienie przynależności do kraju, regionu, narodu;

2)        poznanie barw i symboli narodowych;

3)        poznawanie organów władzy państwowej;

4)        poznawanie ważnych urzędów i instytucji; 

5)        udział w świętach narodowych, religijnych, okolicznościowych;

6)        obserwowanie i udział w ważnych wydarzeniach w kraju;

7)        poznawanie ważnych, ciekawych miejsc w Polsce;

8)        poznawanie ważnych dokumentów prawnych – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 1. Ja i przyroda: 

1)        rozpoznawanie pór roku i zjawisk im towarzyszących;

2)        poznawanie świata roślin, ich znaczenia, prowadzenie upraw i prac ogrodniczych;

3)        poznawanie świata zwierząt, hodowla, opieka; 4) wdrażanie do zachowań proekologicznych. 

 1. Moje zdrowie: 

1)        uczenie się dbałości o zdrowie – różnicowanie pojęć: „człowiek zdrowy”, „człowiek chory”;

2)        uczenie się przestrzegania zasad higieny – mycia rąk, mycia owoców i warzyw, korzystania z czystych naczyń itd.;

3)        uczenie się dobierania produktów spożywczych do poszczególnych posiłków;

4)        poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia; 

5)        uczenie się dbałości o odpowiednią pozycję podczas pracy oraz dobre oświetlenie; rozumienie znaczenia snu oraz odpoczynku;

6)        poznawanie pracy lekarzy różnych specjalności i pielęgniarek;  

7)        rozumienie konieczności przeprowadzania badań profilaktycznych – wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, stomatologa, ginekologa itp.

 1. Ja w chorobie: 

1)        uczenie się rozpoznawania pierwszych objawów przeziębienia; 

2)        uczenie się przestrzegania zasad higieny podczas zachorowania; 

3)        wdrażanie do prawidłowego zachowania się podczas wizyty u lekarza/lekarzy różnych specjalności oraz podczas pobytu w szpitalu;

4)        poznawanie przebiegu badań lekarskich;

5)        zawiadamianie innych o złym samopoczuciu własnym lub drugiej osoby. 

 1. Ja jako konsument: 

1)        poznawanie różnych rodzajów sklepów – planowanie i robienie zakupów;

2)        poznawanie wartości pieniędzy i sposobów ich pozyskiwania; 

3)        uczenie się umiejętności płacenia za towar lub usługę; 

4)        uczenie się korzystania z kalkulatora w miejscach zakupów;

5)        uczenie się rozpoznawania daty ważności produktów;

6)        poznawanie spraw załatwianych w banku, korzystanie z karty płatniczej;

7)        poznawanie i korzystanie z restauracji, kawiarni – posługiwanie się menu, zamawianie, płacenie; 

8)        poznawanie i korzystanie z poczty – wysyłanie listów i paczek, odbieranie przekazu pocztowego itp.; 

9)        poznawanie i korzystanie z usług fryzjera – wybieranie fryzury, płacenie za usługę; 

10)    poznanie i korzystanie z zakładu fotograficznego – przygotowanie się do zdjęcia, pozowanie, odbiór zdjęcia, płacenie;

11)    poznanie i korzystanie z różnych wypożyczalni – rozpoznawanie miejsc, w których można coś wypożyczyć (książki, stroje), stosowanie zasady zwrotu na czas i opłaty;

12)    inne (w zależności od potrzeb).

 1. Ja w świecie techniki:  

1)        uczenie się obsługiwania aparatu telefonicznego – włączanie, wyłączanie; 

2)        uczenie się wybierania lub wskazywania numerów do bliskich, do siebie oraz numerów alarmowych; 

3)        uczenie się wysyłania i odbierania SMS;

4)        uczenie się posługiwanie się prostymi narzędziami (nożyczki, młotek, śrubokręt, obcążki, miarka itp.);

5)        uczenie się korzystania z zaawansowanych urządzeń technicznych;

6)        uczenie się obsługiwania urządzeń RTV i AGD ułatwiających życie codzienne (radio, telewizja, odkurzacz, suszarka do włosów, kuchnia mikrofalowa, zmywarka, pralka itp.). 

 1. Ja w świecie technologii informacyjnej: 

1)        uczenie się i doskonalenie obsługiwania komputera – korzystanie ze standardowych i specjalistycznych urządzeń peryferyjnych i programów;

2)        uczenie się rysowania i malowania na ekranie z wykorzystaniem podstawowych funkcji przybornika edytora graficznego (np. Paint); 

3)        uczenie się tworzenia prostych pism użytkowych (np. listów, ogłoszeń, podań) z wykorzystaniem edytora (np. Word lub edytory znaków graficznych stosowanych w AAC); 

4)        uczenie się obsługiwania prostych gier edukacyjnych; 

5)        uczenie się korzystania z przeglądarek internetowych; 

6)        uczenie się obsługiwania skrzynki pocztowej – wysyłanie i odbieranie e-maili;

7)        wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z sieci internetowej – zwracanie uwagi na wirusy, nieodpowiednie treści, niebezpieczne wiadomości, wyłudzanie danych poufnych, fałszywe sklepy, osoby poznane w sieci, hejt.

 1. Ja w bezpiecznym świecie:

1)          uczenie się dostrzegania czynników i sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu (w tym także zagrożenia ze strony innych osób, używanie alkoholu, środków odurzających);

2)          uczenie się i doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych (dotyczących siebie i innych);

3)          poznawanie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi (Straż Pożarna, Policja, Wojsko Polskie, Straż Miejska, pracownicy ochrony);

4)          poznawanie i korzystanie z ważnych numerów alarmowych;

5)          wdrażanie do rozumienia i unikania zagrożeń;

6)          uczenie się zachowania bliskości i dystansu w relacjach z innymi ludźmi;

7)          uczenie się prawidłowego zachowywania się w środkach komunikacji; 

8)          poznawanie nietypowych i nagłych sytuacji, które mogą się zdarzyć w domu, szkole, na ulicy, w innych miejscach;  

9)          wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się różnymi urządzeniami w domu i w szkole; 

10)      posługiwanie się identyfikatorem lub opaską identyfikacyjną w życiu codziennym;

11)      uczenie się rozpoznawania i rozumienia znaków drogowych, symboli, oznaczeń w różnych miejscach itp.

 1. Ja w świecie kultury i rozrywki:

1)          wdrażanie do korzystania z ośrodków i instytucji kultury; 

2)          uczenie się właściwego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach (teatr, kino, muzeum, wystawy, koncerty itp.); 

3)          wdrażanie do udziału w różnych formach twórczości (formy parateatralne, muzykowanie, zajęcia plastyczne, imprezy itp.);

4)          uczenie się tworzenia własnych prac artystycznych (obrazy, kompozycje, projekty fotograficzne i filmowe, odgrywanie ról itp.).

 1. Mój czas wolny: 

1)        wdrażanie do zabawy z udziałem innych osób;

2)        uczenie się, co można robić w swoim czasie wolnym;

3)        uczenie się dokonywania wyboru sposobu spędzania czasu wolnego; 4) uczenie się dokonywania wyboru, z kim chce się spędzać czas wolny?

 1. Będę dorosły: 

1)        rozumienie, że ma się 18 lat, będzie się miało 18 lat i co to znaczy?

2)        rozumienie procesu dojrzewania;

3)        planowanie swojej przyszłości;

4)        korzystanie z pomocy doradcy zawodowego;

5)        doskonalenie umiejętności określania własnych wiadomości i umiejętności; 

6)        wdrażanie do posługiwania się dokumentem dorosłości – dowodem osobistym, rozumienie kiedy jest on przydatny;

7)        wdrażanie do rozumienia, co to znaczy, że jest się odpowiedzialnym; 

8)        uczenie się bycia asertywnym;

9)        uczenie się dbania o siebie i pomagania innym.

  

III. To, co mi pomaga. 

 1. Czynniki środowiskowe (leki, rodzina, środowisko znajomych, przyjaciół, pomoce i urządzenia wspomagające funkcjonowanie komunikacji itp.). Wdrażanie do właściwego korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego i oprzyrządowania ułatwiającego funkcjonowanie (okulary, aparaty słuchowe, kule, trójnogi, balkoniki, wózki inwalidzkie, ortezy, kaski itp.).
 2. Działania nauczycieli i specjalistów wspierające ucznia w zakresie:

1)        rozwijania komunikacji;

2)        rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi;

3)        doskonalenia motoryki małej; 

4)        doskonalenia motoryki dużej;

5)        doskonalenia przetwarzania zmysłowego;

6)        rozwijania samodzielności;

7)        usprawniania procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie);

8)        rozbudzania i podtrzymywania motywacji do różnych działań;

9)        rozwijania i podtrzymywania zainteresowań;

10)    rozwijania i doskonalenia technik szkolnych (czytania, pisania, liczenia).

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

Cele, formy i metody pracy należy dostosować do specyfiki indywidualnych potrzeb według zasad opisanych przez współczesne teorie nauczania oraz w oparciu o doświadczenia nauczycieli praktyków.

 

Szkoła ma obowiązek stosowania w edukacji uczniów racjonalnych dostosowań przewidzianych w art. 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości – w całym procesie edukacji. 

Priorytetem w edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa.

 

Działania edukacyjne ukierunkowane na zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów oraz powinny wspierać jego aktywność i uczestniczenie w różnych zajęciach, czynnościach. Przy ustalaniu kierunków pracy należy uwzględniać indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia. Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na zintegrowanym        wielospecjalistycznie,          indywidualnym         programie      edukacyjno- -terapeutycznym, opracowanym i realizowanym przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Indywidualny program      edukacyjno-terapeutyczny        określa           zoperacjonalizowane           cele     krótko- i długoterminowe, uwzględniające zdiagnozowane potrzeby ucznia. Każdemu celowi przypisane są działania, sposób i termin ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny podlega monitorowaniu, okresowej ewaluacji i modyfikowaniu.

Rodzice uczniów mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu dotyczących ich dziecka i realizacji, w miarę możliwości, części indywidualnego programu edukacyjno- -terapeutycznego w domu. 

 

W procesie oceny i planowania działań powinien być uwzględniony również głos ucznia, adekwatnie do jego możliwości. 

 

W szkole organizuje się oddziały edukacyjno-terapeutyczne. O doborze uczniów do oddziałów decydują przede wszystkim ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium powinno być dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że są dla niego stworzone najkorzystniejsze warunki, które będą wspomagać jego rozwój. Wskazane jest elastyczne planowanie zajęć dostosowanych do aktualnego stanu emocjonalnego i zainteresowań ucznia. W związku z tym możliwe jest czasowe uczestniczenie ucznia w zajęciach innego zespołu klasowego lub w zajęciach rewalidacyjnych.

 

Nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno- -terapeutycznym, zachowując korelację treści nauczania, wychowania i profilaktyki. Czas zajęć i przerw należy dostosować do możliwości i potrzeb uczniów. 

 

Nauczyciele i specjaliści mają prawo doboru specjalistycznych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością. 

 

Wszystkie, nawet niewielkie, postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. Ocenianie bieżące funkcjonowania ucznia prowadzone jest podczas spotkań zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

 

Konieczne jest nawiązanie współpracy z rodziną ucznia, włączanie jej w działalność prowadzoną na terenie szkoły, a także, w miarę możliwości, kontynuacja przez rodziców niektórych elementów tej działalności w domu ucznia i wspólna realizacja priorytetowych celów w edukacji ich dziecka.

 

Pożądany jest udział rodziców w konsultacjach dotyczących funkcjonowania ucznia, wspieranie przez szkołę ich wysiłków w pracy z uczniem (zgodnie ze specyfiką rodziny, wyznawanymi przez nią wartościami i kultywowaną tradycją).

 

Konieczna jest też taka organizacja działalności szkoły, która wspiera aktywność ucznia, likwiduje bariery utrudniające jego funkcjonowanie oraz przygotuje środowisko lokalne do przyjęcia i zaakceptowania ucznia i udzielania mu wsparcia.

 

Konieczne jest zapewnienie uczniom możliwości włączenia się w życie społeczności lokalnej oraz integracji społecznej z rówieśnikami. 

 

Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych są planowane indywidualnie. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego        programu        edukacyjno-terapeutycznego           i           dostosowanie            poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.

 

Załącznik nr 4

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Kształcenie ogólne w branżowej szkole I stopnia otwiera proces uczenia się przez całe życie. Poza kształceniem zawodowym, branżowa szkoła I stopnia ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie. 

 

Celem kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia jest:

1)      przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

2)      zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)      kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia należą:

 

1)      czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

2)      myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

3)      myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)      umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)      umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- -komunikacyjnymi;

6)      umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej.

 

W branżowej szkole I stopnia kontynuowane jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

Ważnym zadaniem branżowej szkoły I stopnia jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów. 

 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. 

 

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

 

Ważnym celem działalności branżowej szkoły I stopnia jest skuteczne nauczanie języków obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał on na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Zajęcia z języka obcego nowożytnego w branżowej szkole I stopnia mogą być realizowane na dwóch poziomach: 1) poziom IV.0 – dla początkujących;

2) poziom IV.1 – dla kontynuujących naukę.

 

Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.

 

W procesie kształcenia ogólnego branżowa szkoła I stopnia kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 

Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w branżowej szkole I stopnia jest przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji[6]). Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. 

 

Działalność edukacyjna branżowej szkoły I stopnia jest określona przez:

1)        szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)        program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

 

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

 

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele obowiązani są do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

 

W branżowej szkole I stopnia wymaga się od uczniów wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

 

Przedmioty nauczania z zakresu kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia: 1) język polski; 

2)        język obcy nowożytny;

3)        historia;

4)        wiedza o społeczeństwie; 

5)        podstawy przedsiębiorczości; 

6)        geografia;

7)        biologia;

8)        chemia;

9)        fizyka; 

10)    matematyka;  11) informatyka; 

12)    wychowanie fizyczne;

13)    edukacja dla bezpieczeństwa;

14)    wychowanie do życia w rodzinie[7])

15)    etyka;

16)    język mniejszości narodowej lub etnicznej[8]); 17) język regionalny – język kaszubski3).

JĘZYK POLSKI

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:

1)      rozumie teksty słowne i pisemne o skomplikowanej budowie; 

2)      dostrzega sens zawarty w strukturze głębokiej tekstu;  3) dostrzega w wypowiedzi trudniejsze zabiegi językowe; 

4) ma świadomość kryteriów poprawności językowej.

 

 1. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

1)      stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; 

2)      w interpretacji tekstu kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany; 

3)      poznaje niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin;  4) odczytuje rozmaity sens dzieła; 

5) dokonuje interpretacji porównawczej.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności i stosuje w nich podstawowe zasady logiki i retoryki, a także ma świadomość własnej kompetencji językowej.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 
 2. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

1)      rozpoznaje nadawcę i adresata tekstu;

2)      rozpoznaje podstawowe cechy gatunkowe tekstu;

3)      odczytuje sens tekstu w całości, a także jego wydzielonych części

(fragmentów) na poziomie dosłownym i przenośnym;

4)      dokonuje streszczenia tekstu;

5)      rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych oraz w języku polityków i dziennikarzy.

 1. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:

1)      wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury; 

2)      korzysta z biblioteki – zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym internetu.

 1. Świadomość językowa. Uczeń:

1)      wskazuje składowe aktu komunikacji językowej (nadawca, odbiorca, tekst);

2)      rozpoznaje funkcje tekstu (bez nazywania tych pojęć, np. informatywną, ekspresywną, impresywną, poetycką);

3)      wskazuje i omawia przykłady odmian terytorialnych, środowiskowych i zawodowych polszczyzny napotkane w czytanych tekstach;

4)      rozróżnia w czytanych tekstach i wypowiedziach mówionych rodzaje stylizacji językowej (bez konieczności definiowania pojęć, np. archaizację, dialektyzację, kolokwializację) i określa jej funkcje.

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń dostrzega związek języka z wartościami oraz to, że stanowi on źródło poznania wartości (takich jak dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność, niepodległość, tolerancja).

 

 1. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

1) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktów z literaturą i ze sztuką; 2) określa tematykę i rozpoznaje problematykę utworu.

2. Analiza. Uczeń:

1)      wskazuje zastosowane w utworze podstawowe językowe środki wyrazu artystycznego oraz określa ich funkcje;

2)      rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (bez konieczności definiowania pojęć, np. narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja).

3. Interpretacja. Uczeń:

1)      wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa klucze, motto);

2)      wykorzystuje w interpretacji utworu podstawowe konteksty (biograficzny i historyczny);

3)      rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, matki, ziemi, wędrówki, ogrodu, pracy, miłości) oraz omawia ich funkcje w utworze.

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń:

1)      tworzy tekst pisany lub mówiony (rozwijane są formy wypowiedzi poznane na wcześniejszych etapach kształcenia) poprawny pod względem językowym, logicznym i kompozycyjnym;

2)      publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość przekazu (tempo mowy i donośność);

3)      wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, sporządza konspekt, cytuje).

2. Świadomość językowa. Uczeń operuje podstawowym słownictwem z kręgów tematycznych: Polska, Europa, świat – współczesność i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Szkoła ponadpodstawowa, w tym branżowa szkoła I stopnia, to czas wchodzenia młodego człowieka w dorosłe życie. Dojrzewa wtedy osobowość ucznia, zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym, krystalizują się jego zainteresowania, wyraźnie zarysowują cele, do których dąży. Uczeń tworzy fundamenty swojego światopoglądu, uzewnętrznia hierarchię wartości, samodzielnie analizuje i porządkuje rzeczywistość. 

 

Zadania nauczyciela języka polskiego na etapie branżowej szkoły I stopnia to przede wszystkim: 

 1. stymulowanie i rozwijanie zainteresowań ucznia;
 2. wprowadzanie go w świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej;
 3. wyrobienie przyzwyczajeń w zakresie lektury tekstu;
 4. inspirowanie refleksji na różne tematy;
 5. pogłębianie świadomości językowej i komunikacyjnej ucznia; 6) rozwijanie jego sprawności wypowiadania się w różnych formach; 7) stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia.

 

Nauczyciel w branżowej szkole I stopnia odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczeń nabył na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Wprowadza ucznia w świat kultury, inspiruje do refleksji wypływającej z poznawania dzieł. Zwraca uwagę na kulturę współczesną, popularną i nowoczesne środki przekazywania informacji w kontekście tradycji. 

 

Spis tekstów kultury ustala nauczyciel, dostosowując go do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Należy zrealizować nie mniej niż cztery pozycje książkowe w roku szkolnym. 

 

 

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Poziom IV.0 ‒ dla początkujących

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1)      człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne);

2)      dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania);

3)      szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne);

4)      praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza);

5)      życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6)      żywienie           (np.      artykuły          spożywcze,     posiłki             i           ich   przygotowanie,           lokale gastronomiczne);

7)      zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze);

8)      podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9)      kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);

10)  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);

11)  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia);

12)  nauka i technika (np. odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);

13)  świat przyrody (np. klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);

14)  państwo i społeczeństwo (np. konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna);

15)  elementy wiedzy o krajach z obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem           kontekstu        międzykulturowego    oraz     tematyki          integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

 

 1. Uczeń rozumie ze słuchubardzoproste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1)      reaguje na polecenia;

2)      określa główną myśl tekstu;

3)      określa główną myśl poszczególnych części tekstu;

4)      znajduje w tekście określone informacje;

5)      określa intencje nadawcy/autora tekstu;

6)      określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

 

 1. Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, proste teksty narracyjne): 1) określa główną myśl tekstu;

2)      określa główną myśl poszczególnych części tekstu;

3)      znajduje w tekście określone informacje;

4)      określa intencje nadawcy/autora tekstu;

5)      określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);  6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

 

 1. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne: 

1)          opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;

2)          opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je;

3)          przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4)          opisuje swoje upodobania i uczucia; 5) przedstawia opinie swoje i innych osób; 6) przedstawia intencje i plany na przyszłość.

 

 1. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, prosty list prywatny):

1)      opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;

2)      opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je;

3)      przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4)      opisuje swoje upodobania i uczucia;

5)      przedstawia opinie swoje i innych osób;  6) opisuje intencje i plany na przyszłość.

 1. Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach: 

1)      nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);

2)      rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;

3)      stosuje formy grzecznościowe;

4)      uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia;

5)      proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;

6)      prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

7)      wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;

8)      wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);

9)      wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;

10)  przeprasza, przyjmuje przeprosiny;

11)  prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

 

 1. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość) w typowych sytuacjach: 

1)      nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);

2)      uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz);

3)      proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;

4)      prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

5)      wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;

6)      wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);

7)      wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 8) przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

 

 1. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

1)      przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach) i tekstach obcojęzycznych;

2)      przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu w języku obcym. 

 

 1. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 

 

 1. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.

 

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 2. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz proste strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

 

 1. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

 

Poziom IV.1 ‒ dla kontynuujących naukę

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1)      człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne);

2)      dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania);

 

szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty);

4)      praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy);

5)      życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6)      żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety);

7)      zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia);

8)      podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, wypadki);

9)      kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);

10)  sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);

11)  zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia);

12)  nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-   -komunikacyjne);

13)  świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna);

14)  państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka);

15)  elementy wiedzy o krajach z obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

 

 1. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 1) określa główną myśl tekstu;

2)           określa główną myśl poszczególnych części tekstu;

3)           znajduje w tekście określone informacje;

4)           określa intencje nadawcy/autora tekstu;

5)           określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

 

 1. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

1)      określa główną myśl tekstu;

2)      określa główną myśl poszczególnych części tekstu;

znajduje w tekście określone informacje;

4)      określa intencje nadawcy/autora tekstu;

5)      określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);

6)      rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

 

 1. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe, wypowiedzi ustne: 

1)      opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;

2)      opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je;

3)      przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4)      relacjonuje wydarzenia z przeszłości;

5)      wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;

6)      przedstawia opinie innych osób;

7)      przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów;

8)      opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

9)      opisuje doświadczenia swoje i innych osób;

10)  wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;

11)  wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. automatu do napojów, bankomatu); 12) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

 

 1. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, prosty list formalny):

1)      opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;

2)      opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je;

3)      przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4)      relacjonuje wydarzenia z przeszłości;

5)      wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;

6)      przedstawia opinie innych osób; 

7)      przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów;

8)      opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

9)      opisuje doświadczenia swoje i innych;

10)  wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;

11)  wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. automatu do napojów, automatu telefonicznego); 

12)  stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze;

13)  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

 

 1. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w typowych sytuacjach:

1)      nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;

stosuje formy grzecznościowe;

4)      uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

5)      prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. wymiana zakupionego towaru);

6)      proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;

7)      prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

8)      wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych;

9)      wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);

10)  prosi o radę i udziela rady;

11)  wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;

12)  wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny;

13)  prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca.

 

 1. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny) w typowych sytuacjach:

1)      nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);

2)      uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;

3)      prowadzi proste negocjacje (np. uzgadnianie formy spędzania czasu);

4)      proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;

5)      prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

6)      wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się i sprzeciwia; 

7)      wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);

8)      prosi o radę i udziela rady;

9)      wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

 

 1. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

1)      przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych;

2)      przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; 

3)      przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

 

 1. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).

 

 1. Uczeń współdziała w grupie np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
 2. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 1. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

 

 1. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

Warunki i sposób realizacji

 

Znajomość języków obcych nowożytnych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności językowej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych przyjęto skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym.

 

Oprócz umiejętności językowych szkoła, przez nauczanie języka obcego nowożytnego, kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

 

Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego należy z założenia traktować jako proces wieloletni, naznaczony nierównomiernym rozwojem w zakresie poszczególnych umiejętności, zależny od warunków, w których kształcenie to się odbywa. Zadaniem szkoły jest zapewnienie takich warunków, w których godziny przeznaczone na kształcenie językowe zostaną wykorzystane w sposób optymalny.

 

W kształceniu językowym ważne jest:

1)      zapewnienie przez szkołę zajęć z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Nauczyciele powinni właściwie określić i wykorzystać umiejętności uczniów zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych;

2)      zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości w zakresie języka obcego nowożytnego;

3)      prowadzenie zajęć z języka obcego nowożytnego w odpowiednio wyposażonej sali, z dostępem do słowników, pomocy wizualnych, odtwarzacza płyt CD/plików dźwiękowych, komputera ze stałym łączem internetowym, umożliwiającej przeprowadzanie ćwiczeń językowych w parach i grupach;

4)      używanie języka obcego nowożytnego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. zarówno nauczyciel – uczeń, jak i uczeń – uczeń;

5)      tworzenie i wykorzystywanie takich zadań językowych, które będą stanowiły ilustrację przydatności języka obcego nowożytnego do realizacji własnych celów komunikacyjnych, w tym związanych z zawodem, w którym kształci się uczeń, oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji. Wszystkie te działania powinny docelowo służyć rozwijaniu u uczniów świadomości znaczenia języków obcych nowożytnych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym w pracy, również w odniesieniu do ścieżki własnej kariery zawodowej;

6)      wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrań audio, tekstów), w tym z użyciem narzędzi związanych z technologiami informacyjno-   -komunikacyjnymi, takich jak np. tablice interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia mobilne;

7)      zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się. Realizacja tego zalecenia stanowi szczególne zadanie nauczycieli i szkoły. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów, zasobów internetu, książek (np. uproszczonych lektur), komunikatorów i mediów społecznościowych w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów, z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w branżowej szkole I stopnia. W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania czytelnicze, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning, umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz innymi użytkownikami języka docelowego;

8)      wykorzystanie zajęć z języka obcego nowożytnego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tylko tych związanych z językiem docelowym, np. przez zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna, stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów oraz tworzenie sytuacji komunikacyjnych umożliwiających uczniom rozwijanie umiejętności interkulturowych.

 

Kształcenie w zakresie języka obcego nowożytnego nie odbywa się w edukacyjnej próżni – powinno ono wspierać i być wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz umiejętności ogólnych. Należy mieć świadomość, że wiele technik stosowanych podczas zajęć z języka obcego nowożytnego, np. planowanie i analizowanie zasobu środków i umiejętności językowych posiadanych i wymaganych do wykonania danego zadania językowego, twórcze wykorzystanie języka, traktowanie popełnionego błędu jako narzędzia rozwoju własnych umiejętności językowych, wykorzystywanie domysłu językowego w procesie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, odkrywanie wzorców i formułowanie reguł, sprzyja nie tylko rozwojowi umiejętności językowych, ale przyczynia się do rozwoju umiejętności rozumowania w ogóle. Zajęcia z języka obcego nowożytnego, dla których naturalne i pożądane są ćwiczenia bazujące na pracy w parach lub w grupach, dają również doskonałą możliwość rozwijania tzw. umiejętności miękkich, w tym umiejętności współpracy, oceny mocnych i słabych stron własnych oraz kolegów/koleżanek, doceniania wkładu pracy kolegów/koleżanek, np. w ramach pracy projektowej, szczególnie cennych w kontekście przygotowania ucznia do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

 

HISTORIA

 

 Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Chronologia historyczna. Uczeń:

1)      porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; 

2)      dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych.

 

 1. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń:

1)      analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki i dostrzega zależności między różnymi dziedzinami życia społecznego; 

2)      rozpoznaje rodzaje źródeł; 

3)      ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; 

4)      dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.

 

 1. Tworzenie narracji historycznej. Uczeń:

1)      tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym; 

2)      dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; 

3)      dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:

1)      opisuje następstwa wojny, wyróżniając konsekwencje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe;

2)      wyjaśnia cele powołania i charakter Ligi Narodów;

3)      wyjaśnia politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej.

 

 1. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Uczeń:

1)      opisuje odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiadów;

2)      charakteryzuje i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski;

3)      porównuje cele i skutki powstania wielkopolskiego i trzech powstań śląskich oraz wyjaśnia przyczyny i opisuje następstwa wojny polsko-bolszewickiej;

4)      charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji marcowej 1921 r.;

5)      wskazuje czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego;

6)      wyjaśnia cele i skutki reformy Władysława Grabskiego;

7)      ocenia wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa polskiego.

 1. Kryzys demokracji w Europie Zachodniej. Uczeń:

1)      charakteryzuje okoliczności oraz następstwa dojścia do władzy Mussoliniego i Hitlera;

2)      porównuje faszyzm z nazizmem, uwzględniając organizację państwa, ideologię oraz politykę wobec społeczeństwa;

3)      charakteryzuje i ocenia politykę państw europejskich wobec Hitlera i wskazuje na jej uwarunkowania.

 

 1. System totalitarny w ZSRS. Uczeń:

1)      opisuje okoliczności dojścia do władzy Stalina;

2)      opisuje zmiany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym ZSRS po dojściu do władzy Stalina, z uwzględnieniem uprzemysłowienia kraju, kolektywizacji

rolnictwa oraz jej następstw (Wielki Głód) i Wielkiej Czystki;

3)      porównuje totalitarne systemy hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego.

 

 1. Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce. Uczeń:

1)      wyjaśnia przyczyny i skutki przewrotu majowego;

2)      porównuje główne postanowienia konstytucji marcowej 1921 r. i konstytucji kwietniowej 1935 r.;

3)      wymienia charakterystyczne cechy rządów sanacji, wskazując różnice między demokracją parlamentarną a rządami autorytarnymi;

4)      charakteryzuje główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej.

 

 1. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Uczeń:

1)      charakteryzuje strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego państwa polskiego, dostrzegając przyczyny konfliktów społecznych i narodowościowych;

2)      porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na świecie i w Polsce, wskazując jego specyficzne cechy;

3)      opisuje osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, w tym budowę portu w Gdyni i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego;

4)      charakteryzuje główne osiągnięcia kultury i nauki II Rzeczypospolitej.

 

 1. II wojna światowa. Uczeń:

1)      wyjaśnia polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej;

2)      charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej;

3)      ocenia konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop–Mołotow;

4)      sytuuje w czasie i przestrzeni etapy i fronty II wojny światowej, wskazując momenty przełomowe;

5)      przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności żydowskiej;

6)      przedstawia okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej oraz porównuje postanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie;

7)      charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem przesunięć ludności w Europie Środkowej.

 

 1. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Uczeń:

1)      porównuje cele i metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce;

2)      opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej;

3)      wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia postawę aliantów i Związku Sowieckiego wobec powstania;

4)      analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski będące następstwem II wojny światowej.

 

 1. Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Uczeń:

1)      przedstawia okoliczności powstania oraz działalność rządu II Rzeczypospolitej na uchodźstwie;

2)      charakteryzuje udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów oraz sytuuje w czasie i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych frontach wojny;

3)      ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.

 

 1. Świat po II wojnie światowej. Uczeń:

1)      wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej wojny;

2)      opisuje okoliczności i ocenia skutki powstania NRD i RFN;

3)      charakteryzuje sojusze polityczno-militarne NATO i Układu Warszawskiego, sytuując je na mapie;

4)      charakteryzuje państwa będące w strefie wpływów ZSRS, z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.;

5)      sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, uwzględniając rolę ONZ;

6)      wyjaśnia znaczenie II Soboru Watykańskiego dla przemian w Kościele katolickim drugiej połowy XX w.;

7)      charakteryzuje konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzys kubański, uwzględniając rolę ONZ;

8)      wyjaśnia przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego; 9) charakteryzuje przemiany w Chinach po II wojnie światowej;

10)  opisuje przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRS w latach 1945–1991;

11)  charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 r.;

12)  opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej; 13) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej.

 

 1. Polska w systemie komunistycznym. Uczeń:

1)      wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów;

2)      charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki;

3)      charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u;

4)      porównuje przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r., 1970 r. i 1976 r.; 5) ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL-u.

 

 1. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności. Uczeń:

1)      wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce;

2)      wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę

Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych;

3)      przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego;

4)      opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”;

5)      charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r.;

6)      przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Zajęcia z historii mają charakter poznawczy i kształcący. W procesie nauczania powinny być stosowane różnorodne metody nauczania i środki dydaktyczne. Powinny to być zarówno klasyczne metody, jak: opis, pogadanka czy wykład, jak i metody aktywizujące, oparte na działaniu, na przykład: przygotowanie prezentacji komputerowych, zajęcia z tablicą interaktywną, tworzenie programów multimedialnych, filmy, praca z mapą. Dodatkowo ważne staje się wykorzystywanie, w miarę istniejących możliwości, takich form, jak: wycieczki do muzeów, miejsc pamięci, korzystanie z rekonstrukcji historycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń:

1)      znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie obywateli; 

2)      wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach publicznych i uzasadnia je; 

3)      jest otwarty na odmienne poglądy; 

4)      gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej.

 

 1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.
 2. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń:

1)      współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

2)      sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; 

3)      zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy. 

 

 1. Znajomość zasad i procedur demokracji. 

Uczeń wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje przypadki jego łamania.

 

 1. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uczeń opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 1. Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony.

Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, jak można je chronić. 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Młody obywatel w urzędzie. Uczeń:

1)      wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne; 

2)      ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód;

3)      podaje formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć udział w wyborach;

4)      uzyskuje informację publiczną na zadany temat w odpowiednim urzędzie;  5) wyjaśnia, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu;  6) sporządza urzędowy wniosek, skargę i odwołanie.

 

 1. Prawo i sądy. Uczeń:

1)      wyjaśnia, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm religijnych, moralnych i obyczajowych;

2)      wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnia konsekwencje ich łamania;

3)      wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy prawne;

4)      wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym; wskazuje, w jakim kodeksie można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy; 

5)      uzasadnia potrzebę niezależności i niezawisłości sędziów; 

6)      przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego i karnego; uzasadnia znaczenie mediacji; 

7)      wymienia główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi przestępstwa; 

8)      pisze pozew w wybranej sprawie cywilnej i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (według wzoru). 

 

 1. Bezpieczeństwo. Uczeń:

1)      charakteryzuje najważniejsze zadania prokuratury i Policji; 

2)      przedstawia uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych; rozpoznaje przejawy ich naruszania; 

3)      nawiązuje kontakt (osobisty, telefoniczny lub mailowy) z funkcjonariuszem Policji (np. dzielnicowym) i na podstawie uzyskanych informacji sporządza notatkę lub wykres dotyczący przestępczości w swojej okolicy; 

4)      wymienia przestępstwa, których ofiarą najczęściej padają młodzi ludzie; wie, jak można próbować ich uniknąć, i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia; 

5)      wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa (środki wychowawcze i poprawcze); 

6)      przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania. 

 

 1. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej. Uczeń:

1)      wymienia prawa i obowiązki ucznia; wyszukuje gwarantujące je przepisy prawa oświatowego (np. w ustawie, statucie szkoły) oraz przepisy zawarte w innych aktach prawnych (np. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej); 

2)      rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i w razie potrzeby podejmuje odpowiednie kroki w celu ich ochrony; 

3)      omawia na wybranych przykładach zasady przyjmowania do szkół wyższych;

4)      przedstawia warunki podejmowania przez młodych Polaków nauki w Unii Europejskiej oraz wyszukuje informacje na ten temat odnoszące się do wybranego państwa; 

5)      wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen; zna zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej);

6)      wyjaśnia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umowy mogą zawierać i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów; 

7)      omawia ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z internetu); sporządza Europass-CV.

 

 1. Prawa człowieka. Uczeń:

1)      przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia najważniejsze dokumenty z tym związane; 

2)      wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, przyrodzone i niezbywalne; 

3)      podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka; 

4)      znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w internecie) informacje o przypadkach łamania praw człowieka na świecie; 

5)      bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności słowa lub innych praw i wolności; 

6)      wyjaśnia, na czym polegają prawo do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych, i prawa obywatela w kontaktach z mediami. 

 

 1. Ochrona praw i wolności. Uczeń:

1)      przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce; 

2)      opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru); 

3)      uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; 

4)      przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów); 

5)      rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji;

6)      znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić. 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Nadrzędnemu celowi kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie – kształtowaniu postaw obywatelskich – ma sprzyjać nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, z którymi styka się uczeń: od rodziny i szkoły przez wspólnotę lokalną i regionalną, aż do wspólnoty narodowej, państwowej i międzynarodowej. Kształcenie to ma umożliwiać rozwój umiejętności refleksyjnej obserwacji otaczającej rzeczywistości społecznej, w tym życia publicznego. Konieczna jest taka realizacja treści nauczania przedmiotu, aby uczniowie rozumieli przydatność poszczególnych zagadnień w codziennym życiu człowieka – członka poszczególnych grup i wspólnot społecznych. Sprzyjać to ma rozwojowi umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania prostych problemów w życiu społecznym. 

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Komunikacja i podejmowanie decyzji.

Uczeń wykorzystuje formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej; podejmuje decyzje i ocenia ich skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. 

 1. Gospodarka i przedsiębiorstwo.

Uczeń wyjaśnia zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządza prosty biznesplan; charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę państwa w gospodarce; analizuje aktualne zmiany i tendencje w gospodarce świata i Polski; rozróżnia i porównuje formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko.

 

 1. Planowanie i kariera zawodowa.

Uczeń opisuje mocne strony swojej osobowości; analizuje dostępność rynku pracy w odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych.

 

IV. Zasady etyczne.

Uczeń wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach pracownik–pracodawca, potrafi ocenić zachowania pod względem etycznym.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Człowiek przedsiębiorczy. Uczeń:

1)      przedstawia cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza;

2)      rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej;

3)      rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej;

4)      charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania;

5)      zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie;

6)      analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła sukces w życiu zawodowym;

7)      podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia skutki własnych działań;

8)      stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska;

9)      przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu, pracownika, konsumenta;

10)  zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje stojące na ich straży; przedstawia zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową; 

11)  odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów.

 

 1. Rynek – cechy i funkcje. Uczeń:

1)      charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do przykładów z różnych dziedzin;

2)      rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja) i wyjaśnia ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki;

3)      wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków;

4)      wyjaśnia okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej;

5)      omawia transformację gospodarki Polski po 1989 r.;

6)      charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż;

7)      wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach. 

 

 1. Instytucje rynkowe. Uczeń:

1)      rozróżnia formy i funkcje pieniądza;

2)      wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne;

3)      oblicza procent od kredytu i lokaty bankowej, ocenia możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie;

4)      wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

5)      wskazuje różnicę między różnymi rodzajami papierów wartościowych;

6)      wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe i wyjaśnia ich wagę w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie;

7)      rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania;

8)      oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie;

9)      charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek między swoją przyszłą aktywnością zawodową a wysokością emerytury;

10)  analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych.

 

 1. Państwo, gospodarka. Uczeń:

1)      wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje państwa;

2)      opisuje podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego;

3)      przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę;

4)      wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa;

5)      wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę;

6)      charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej;

7)      identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji;

8)      wyjaśnia wpływ kursu waluty na gospodarkę i handel zagraniczny;

9)      charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce;

10)  wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata i Polski;

11)  wskazuje największe centra finansowe i gospodarcze na świecie;

12)  ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.

 

 1. Przedsiębiorstwo. Uczeń:

1)      charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo;

2)      omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji;

3)      sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie;

4)      rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa;

5)      opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa;

6)      omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu;

7)      identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, szczególnie w drodze negocjacji;

8)      omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji;

9)      charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym;

10)  charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa.

 

 1. Rynek pracy. Uczeń:

1)      omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem;

2)      wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka;

3)      analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;

4)      wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje;

5)      rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy;

6)      sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy;

7)      przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych;

8)      charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto i netto; wypełnia deklarację podatkową PIT, opierając się na przykładowych danych;

9)      rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości ważne jest tworzenie symulacji doświadczeń praktycznych. Zajęcia w miarę możliwości powinny być prowadzone z wykorzystaniem potrzeby rozwiązywania przez uczniów rzeczywistych problemów.

 

Niezbędne jest skoordynowanie zajęć z podstaw przedsiębiorczości z wiedzą o społeczeństwie i geografią oraz doradztwem zawodowym. 

 

 

GEOGRAFIA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych.

 

 1. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata.

 

 1. Rozumienie relacji człowiek – przyroda – społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

 1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata. Uczeń:

1)      wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie;

2)      charakteryzuje główne procesy demograficzne (fazy przejścia demograficznego i przejścia epidemiologicznego) na przykładzie całego świata i poszczególnych kontynentów;

3)      klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska; charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające na atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów;

4)      wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie; opisuje procesy tworzenia się aglomeracji miejskich oraz ich formy;

5)      identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej wielkich metropolii świata (np. poznaje przyczyny powstawania dzielnic nędzy, wzrostu przestępczości, degradacji środowiska przyrodniczego, problemów komunikacyjnych);

6)      wyjaśnia znaczenie kultury i tradycji regionalnych w procesie różnicowania się regionów pod względem rozwoju społecznego i gospodarczego (np. wyjaśnia rolę tradycji w rozwoju przedsiębiorczości w państwach Azji Południowo-Wschodniej).

 

 1. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:

1)      klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe) i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów świata;

2)      ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem);

3)      opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie przestrzenne;

4)      wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności na świecie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne i polityczne, mechanizmy wpływające na nierównomierny rozdział żywności w skali globalnej);

5)      opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach (np. w Unii Europejskiej, w regionach turystycznych w państwach rozwijających się); potrafi wyjaśnić szanse i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców poszczególnych regionów, wynikające z procesów przemian zachodzących na terenach wiejskich;

6)      charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie (w wyniku procesów wylesiania i zalesiania) i podaje przykłady gospodarowania zasobami leśnymi (pozytywne i negatywne);

7)      charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wykorzystania oceanu światowego oraz zagrożeń wynikających ze zbyt intensywnej eksploatacji zasobów morskich;

8)      charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców energetycznych na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić twierdzenie „ropa rządzi światem”;

9)      wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-   -komunikacyjnych;

10)  przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji na świecie; poznaje nowe funkcje ośrodków przemysłowych i nowe formy przestrzenne – technopolie, klastry i dystrykty przemysłowe;

11)  charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowywane turystycznie na świecie; wyjaśnia, dlaczego zmieniają się kierunki wyjazdów turystycznych Polaków; identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego;

12)  ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym;

13)  wyjaśnia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu ruchu osób i towarów; wskazuje przykłady lokalizacji nowoczesnych terminali i ich rolę w rozwoju regionów;

14)  podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny;

15)  wyjaśnia współczesne zmiany na mapie politycznej świata;

16)  wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) przyczyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne.

 

 1. Relacja człowiek – środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. Uczeń:

1)      formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;

2)      charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny tego zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty rozwiązań stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych; 

3)      rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego) i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku;

4)      wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach świata do głodu i ubóstwa;

5)      wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek – środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska).

 

Warunki i sposób realizacji

 

W nauczaniu geografii ważne jest odejście od metod podających i przejście do kształcenia poszukującego. Najbardziej kształcącymi metodami nauczania są te, które aktywizują ucznia, umożliwiając mu konstruowanie wiedzy przez samodzielne obserwowanie, analizowanie, porównywanie, wnioskowanie, ocenianie, projektowanie i podejmowanie działań sprzyjających rozwiązywaniu problemów. 

 

Podstawową zasadą doboru środków dydaktycznych i metod powinno być systematyczne korzystanie z atlasu, ściennych map geograficznych oraz zasobów kartograficznych internetu. Posługiwanie się mapą, orientowanie się w przestrzeni geograficznej, wykazywanie zróżnicowania przestrzennego składników przyrodniczych i działalności człowieka w  środowisku geograficznym oraz interpretacja treści map jest podstawowym celem edukacji na tym poziomie.

 

W nauczaniu i uczeniu się geografii istotne jest stosowanie metody studiów przykładowych stanowiących szczegółowe studium jednostki (regionu, jednostki administracyjnej, miasta, wsi, gospodarstwa rolnego, innych obiektów geograficznych) dobrze reprezentującego typowe cechy, zjawiska, procesy i relacje przyroda – człowiek.

 

 

 

BIOLOGIA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem prasy, mediów i internetu.

 

 1. Rozumowanie i argumentacja.

Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.

 

 1. Postawa wobec przyrody i środowiska.

Uczeń rozumie znaczenie i konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; opisuje postawę i zachowanie człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń:

1)      przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje przykłady produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery);

2)      wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej zastosowania; wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”;

3)      przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem transformowanych mikroorganizmów;

4)      przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych;

5)      opisuje klonowanie ssaków; 

6)      podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, nauka);

7)      wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienia sytuacje, w których warto skorzystać z poradnictwa genetycznego i przeprowadzenia badań DNA;

8)      wyjaśnia istotę terapii genowej.

 

 1. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:

1)      opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i  ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów;

2)      przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne);

3)      przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw);

4)      podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji;

5)      podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku;

6)      przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;

7)      uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, „Natura 2000”, Agenda 21). 

Warunki i sposób realizacji

 

Lekcje biologii powinny służyć kształtowaniu postawy ciekawości poznawczej przez zachęcanie uczniów do: stawiania pytań, formułowania problemów, krytycznego odnoszenia się do różnych informacji. Nabyta przez ucznia wiedza (wiadomości i umiejętności) powinna mieć zastosowanie w rozwiązywaniu bliskich mu problemów, a także służyć rozwijaniu świadomości znaczenia biologii w różnych dziedzinach życia. 

Uczniowie mają zdobyć umiejętności umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji związanych ze zdrowiem własnym i innych ludzi. 

W procesie kształcenia biologicznego istotne jest zaplanowanie cyklu obserwacji i doświadczeń. Podczas planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz obserwacji należy stworzyć warunki umożliwiające uczniom zadawanie pytań weryfikowalnych metodami naukowymi, zbieranie danych, analizowanie i prezentowanie danych, konstruowanie odpowiedzi na zadane pytania. 

 

 

CHEMIA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.

Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i internetu.

 

 1. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń:

1)      zdobywa wiedzę chemiczną w sposób badawczy – obserwuje, sprawdza, weryfikuje, wnioskuje i uogólnia; 

2)      wykazuje związek składu chemicznego, budowy i właściwości substancji z ich zastosowaniami; 

3)      posługuje się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego.

 

 1. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń:

1)      bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;  2) projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne.

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego. Uczeń:

1)      bada i opisuje właściwości SiO2; wymienia odmiany SiO2 występujące w przyrodzie i wskazuje na ich zastosowania;

2)      opisuje proces produkcji szkła; jego rodzaje, właściwości i zastosowania;

3)      wymienia surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu, betonu; 

4)      opisuje rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości i zastosowania; projektuje wykrycie skał wapiennych wśród innych skał i minerałów; zapisuje równania reakcji;

5)      zapisuje wzory hydratów i soli bezwodnych (CaSO4, (CaSO4)2·H2O i CaSO4·2H2O); podaje ich nazwy; opisuje różnice we właściwościach hydratów i substancji bezwodnych; przewiduje zachowanie się hydratów podczas ogrzewania i weryfikuje swoje przewidywania przez doświadczenie; wymienia zastosowania skał gipsowych; wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej (zapisuje odpowiednie równanie reakcji);

6)      wyjaśnia pojęcie alotropii pierwiastków; na podstawie znajomości budowy diamentu, grafitu i fullerenów tłumaczy ich właściwości i zastosowania.

 

 1. Chemia środków czystości. Uczeń: 

1)      opisuje proces zmydlania tłuszczów; zapisuje (słownie) przebieg tej reakcji;

2)      wyjaśnia, na czym polega proces usuwania brudu, i bada wpływ twardości wody na powstawanie związków trudno rozpuszczalnych; zaznacza fragmenty hydrofobowe i hydrofilowe we wzorach cząsteczek substancji powierzchniowo czynnych;

3)      tłumaczy przyczynę eliminowania fosforanów (V) ze składu proszków (proces eutrofizacji);

4)      wskazuje na charakter chemiczny składników środków do mycia szkła, przetykania rur, czyszczenia metali i biżuterii w aspekcie zastosowań tych produktów; stosuje te środki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; wyjaśnia, na czym polega proces usuwania zanieczyszczeń za pomocą tych środków;

5)      opisuje tworzenie się emulsji, ich zastosowania; analizuje skład kosmetyków (na podstawie etykiety kremu, balsamu, pasty do zębów itd.) i wyszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat ich działania.

 

 1. Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni. Uczeń:

1)      tłumaczy, na czym mogą polegać i od czego mogą zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych (dawka, rozpuszczalność w wodzie, rozdrobnienie, sposób przenikania do organizmu) aspiryny, nikotyny, alkoholu etylowego;

2)      wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków (np. węgla aktywowanego, aspiryny, środków neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku);

3)      wyszukuje informacje na temat składników napojów dnia codziennego (kawa, herbata, mleko, woda mineralna, napoje typu cola) w aspekcie ich działania na organizm ludzki;

4)      opisuje procesy fermentacyjne zachodzące podczas wyrabiania ciasta i pieczenia chleba, produkcji wina, otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów, serów; zapisuje równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej;

5)      wyjaśnia przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi; przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności w tym konserwantów.

 1. Chemia gleby. Uczeń: 

1)      tłumaczy, na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby; opisuje wpływ pH gleby na wzrost wybranych roślin; planuje i przeprowadza badanie kwasowości gleby oraz badanie właściwości sorpcyjnych gleby;

2)      podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzebę ich stosowania;

3)      wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleb oraz podstawowe rodzaje zanieczyszczeń (metale ciężkie, węglowodory, pestycydy, azotany); 4) proponuje sposoby ochrony gleby przed degradacją.

 

 1. Paliwa – obecnie i w przyszłości. Uczeń:

1)      podaje przykłady surowców naturalnych wykorzystywanych do uzyskiwania energii (bezpośrednio i po przetworzeniu);

2)      opisuje przebieg destylacji ropy naftowej i węgla kamiennego; wymienia nazwy produktów tych procesów i uzasadnia ich zastosowania;

3)      wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej (LO) i podaje sposoby zwiększania LO benzyny; tłumaczy, na czym polega kraking oraz reforming, i uzasadnia konieczność prowadzenia tych procesów w przemyśle;

4)      proponuje alternatywne źródła energii – analizuje możliwości ich zastosowań (biopaliwa, wodór, energia słoneczna, wodna, jądrowa, geotermalne itd.);

5)      analizuje wpływ różnorodnych sposobów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego.

 

 1. Chemia opakowań i odzieży. Uczeń:

1)      podaje przykłady opakowań (celulozowych, szklanych, metalowych, sztucznych) stosowanych w życiu codziennym; opisuje ich wady i zalety;

2)      klasyfikuje tworzywa sztuczne w zależności od ich właściwości (termoplasty i duroplasty); zapisuje równania reakcji otrzymywania PVC; wskazuje na zagrożenia związane z gazami powstającymi w wyniku spalania się PVC;

3)      uzasadnia potrzebę zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych opakowań;

4)      klasyfikuje włókna na naturalne (białkowe i celulozowe), sztuczne i syntetyczne, wskazuje ich zastosowania; opisuje wady i zalety; uzasadnia potrzebę stosowania tych włókien;

5)      projektuje doświadczenie pozwalające zidentyfikować włókna białkowe i celulozowe, sztuczne i syntetyczne.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Na zajęciach chemii uczeń powinien mieć szanse obserwowania, badania, dociekania, odkrywania praw i zależności, osiągania satysfakcji i radości z samodzielnego zdobywania wiedzy. Zakres treści nauczania stwarza wiele możliwości pracy metodą projektu edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym), metodą eksperymentu chemicznego lub innymi metodami aktywizującymi, co pozwoli uczniom na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na różne sposoby i z różnych źródeł. Samodzielna obserwacja ucznia jest podstawą do przeżywania, wnioskowania, analizowania i uogólniania zjawisk, stąd bardzo duża rola eksperymentu w realizacji powyższych treści.

FIZYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. 

 

 1. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

 

 1. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

 

IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych).

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń:

1)      opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem okresu i częstotliwości;

2)      opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniem oraz wskazuje przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej;

3)      interpretuje zależności między wielkościami w prawie powszechnego ciążenia dla mas punktowych lub rozłącznych kul; 

4)      wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występowania; 

5)      wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi;

6)      posługuje się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej i satelity geostacjonarnego; opisuje ruch sztucznych satelitów wokół Ziemi (jakościowo), wskazuje siłę grawitacji jako siłę dośrodkową, wyznacza zależność okresu ruchu od promienia orbity (stosuje III prawo Keplera); 

7)      wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd; 

8)      wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca;

9)      opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do Księżyca i planet opartą na paralaksie i zasadę pomiaru odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocznej,

posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego; 

10)  opisuje zasadę określania orientacyjnego wieku Układu Słonecznego; 

11)  opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;

12)  opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata; zna przybliżony wiek Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk).

 

 

 1. Fizyka atomowa. Uczeń:

1)      opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów jednoatomowych, w tym wodoru; 

2)      interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi atomów;

3)      opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone;

4)      wyjaśnia pojęcie fotonu i jego energii;

5)      interpretuje zasadę zachowania energii przy przejściach elektronu między poziomami energetycznymi w atomie z udziałem fotonu;

6)      opisuje efekt fotoelektryczny, wykorzystuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia energii i prędkości fotoelektronów.

 

 1. Fizyka jądrowa. Uczeń:

1)      posługuje się pojęciami: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej;

2)      posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, deficytu masy i energii wiązania; oblicza te wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego;

3)      wymienia właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ; opisuje rozpady alfa, beta (wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promieniowania gamma; posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego; 

4)      opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połowicznego rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od czasu; wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np. datowanie węglem 14C;

5)      opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę zachowania ładunku oraz zasadę zachowania energii;

6)      opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego; 

7)      wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy; 

8)      podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej; 

9)      opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neutronu; podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej; 

10)  opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej; 

11)  opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Fizyka jest nauką przyrodniczą, związaną z codzienną aktywnością człowieka. Zatem, ważnym elementem nauczania fizyki jest świadomość wiedzy potocznej, jak i bagaż umiejętności wynikający z nieustannego obserwowania świata.  

Nauczanie fizyki ma być rozumiane jako sposobność do zaspokajania ciekawości poznawczej uczniów i na tej bazie kształtowania umiejętności i zdobywania wiedzy, której podstawy zostały zapisane w dokumencie. 

 

MATEMATYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Wykorzystanie informacji.

Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik.

 

 1. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych.

 

 1. Modelowanie matematyczne.

Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu.

 

 1. Użycie i tworzenie strategii.

Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania.

 

 1. Rozumowanie i argumentacja.

Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne. Uczeń:

1)      przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg);

2)      oblicza błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia;

3)      posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej;

4)      wykonuje obliczenia procentowe, oblicza podatki, zysk z lokat (również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż rok);

5)      używa wzorów skróconego mnożenia na (a±b)2oraz a2 – b2.

 

 1. Równania i nierówności. Uczeń:

1)      sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania;

2)      wykorzystuje interpretację geometryczną układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi;

3)      rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;

4)      rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą; 5) rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą.

 

 1. Funkcje. Uczeń:

1)      oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu;

2)      odczytuje z wykresu niektóre własności funkcji (miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak, punkty, w których funkcja przyjmuje w danym przedziale wartość największą lub najmniejszą);

3)      rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru;

4)      wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej wykresie;

5)      interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej;

6)      szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru;

7)      interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje);

8)      wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;

9)      wykorzystuje własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym);

10)  szkicuje wykres funkcji f(x) = a/x dla danego a, korzysta ze wzoru i wykresu tej funkcji do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi.

 

 1. Trygonometria. Uczeń:

1)      wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów ostrych;

2)      korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora);

3)      oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość (miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora – przybliżoną); 4) stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi:  sin2α+ cos2α=1, tgα= oraz sin(90°−α) = cosα.

 

 1. Planimetria. Uczeń:

1)      stosuje zależności między kątem środkowym i kątem wpisanym;

2)      korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w obliczeniach geometrycznych.

 

 1. Stereometria. Uczeń:

1)      rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi), oblicza miary tych kątów;

2)      rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąt między odcinkami i płaszczyznami (między krawędziami i ścianami, przekątnymi i ścianami), oblicza miary tych kątów;

3)      rozpoznaje w walcach i w stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami (np. kąt między tworzącymi stożka, kąt między tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów;

4)      rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami;

5)      wyznacza przekroje prostopadłościanów płaszczyzną;

6)      stosuje trygonometrię do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości.

 

 

 1. Elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1)      oblicza średnią arytmetyczną, średnią ważoną i medianę (także w przypadku danych pogrupowanych);

2)      odczytuje i interpretuje dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów i tabel.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Nauczyciel powinien sprawdzić, jakie wiadomości i umiejętności posiada uczeń rozpoczynający naukę w branżowej szkole I stopnia.

 

Przy wykonywaniu obliczeń uczeń powinien umieć w razie potrzeby posługiwać się kalkulatorem. Powinien też umieć przy obliczeniach praktycznych podać rozsądne zaokrąglenia obliczonych wielkości.

 

Przed omówieniem interpretacji geometrycznej układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi należy przypomnieć algebraiczne metody rozwiązywania takich układów.

 

Korzystając z własności funkcji kwadratowej, uczeń powinien na przykład umieć rozstrzygnąć proste zagadnienia optymalizacyjne.

 

Znaczna część lekcji geometrii powinna być poświęcona utrwaleniu umiejętności obliczania pól i obwodów wielokątów i kół.

 

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla uczniów mających trudności w nauce matematyki oraz dla uczniów, którzy mają szczególne zdolności matematyczne.

 

W przypadku uczniów zdolnych, można wymagać większego zakresu umiejętności, jednakże wskazane jest podwyższanie stopnia trudności zadań, a nie poszerzanie tematyki. 

 

 

INFORMATYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-   -komunikacyjnych.

 

 1. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł. Opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

 

 1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.
 2. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

 

 1. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: 

1)      opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne i towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów;

2)      projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów, odpowiednio do swoich potrzeb;

3)      korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych.

 

 1. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. Uczeń:

1)      znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin;

2)      tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami;

3)      dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji.

 

 1. Uczeń wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także z innymi osobami, jak również w swoich działaniach kreatywnych. 

 

 1. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń:

1)      edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów;

2)      przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów;

3)      opracowuje obrazy i filmy pochodzące z różnych źródeł, tworzy albumy zdjęć;

4)      opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, stosuje style i szablony, tworzy spis treści;

5)      gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z internetu, stosuje zaawansowane formatowanie tabeli arkusza, dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych;

6)      tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje informacje, stosując filtrowanie;

7)      wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na relacyjnej bazie danych;

8)      tworzy rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i przygotowuje ją do pokazu, przenosi prezentację do dokumentu i na stronę internetową, prowadzi wystąpienie wspomagane prezentacją;

9)      projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami i elementami programowania.

 

 1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

1)      prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi;

2)      formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych; 

3)      projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania; 

4)      realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania; 

5)      testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania oraz zgodność ze specyfikacją; 

6)      przeprowadza prezentację i omawia zastosowanie rozwiązania.

 

 1. Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych; korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość.

 

 1. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

1)      opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;

2)      omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-   -komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych;

3)      zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.

 

Przy użyciu dostępnego oprogramowania uczniowie realizują projekty i rozwijają kompetencje zespołowego rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin.  Podczas zajęć każdy uczeń powinien mieć do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do internetu i odpowiednim oprogramowaniem. W trakcie prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania z komputerów lub innych urządzeń cyfrowych, w zależności od potrzeb wynikających z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności:

1)      uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;

2)      stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia;

3)      działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;

4)      umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń: 

1)      wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej;

2)      opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb;

3)      omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej;

4)      wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.

 

 1. Trening zdrowotny. Uczeń:

1)      ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności; 

2)      wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia;

3)      wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia;

4)      wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne; 

5)      wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu, oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie;

6)      wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im;

7)      wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI).

 

 1. Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.

 

 1. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:

1)      wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze;

2)      wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

 

 1. Sport. Uczeń:

1)      wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem;

2)      omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących;

3)      wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych.

 

 1. Edukacja zdrowotna. Uczeń:

1)      wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości;

2)      wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi;

3)      omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne;

4)      wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;

5)      wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką;

6)      omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem;

7)      wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia; 

8)      wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta;

9)      omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS);

10)  planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej;

11)  omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;

12)  wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym, również w okresie jesienno-zimowym. 

Niezbędne jest skoordynowanie zajęć z wychowania fizycznego z programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób, oferowanymi szkołom przez różne podmioty. 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Znajomość struktury obronności państwa.

Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.

 

 1. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.

Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań.

 

 1. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.

Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli. Uczeń:

1)      wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki gwarancji bezpieczeństwa państwa;

2)      wymienia obowiązki obywateli w zakresie powinności obronnych.

 

 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń:

1)      przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 2) wymienia rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Ochrona ludności i obrona cywilna. Uczeń:

1)      wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego;

2)      identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony zabytków;

3)      wymienia podstawowe środki ochrony ludności;

4)      wymienia sposoby i środki ochrony zwierząt;

5)      rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i zna obowiązki ludności po usłyszeniu alarmu;

6)      wskazuje drogi ewakuacji w szkole, omawia zasady ewakuacji ludności i środków materiałowych;

7)      potrafi ewakuować się z budynku w trybie alarmowym.

 

 1. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu. Uczeń:

1)      wymienia zagrożenia czasu pokoju i wyjaśnia, na czym polegają;

2)      wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych zagrożeń;

3)      wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu;

4)      przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń czasu pokoju (np. awarii, katastrofy komunikacyjnej, budowlanej), podczas przebywania w domu, szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej;

5)      wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar oraz osób zagrożonych z rejonów porażenia;

6)      wskazuje sposoby zapobiegania panice podczas zagrożeń;

7)      uzasadnia konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas różnorodnych zagrożeń;

8)      omawia zasady postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego.

 

 1. Zagrożenia występujące podczas wojny. Uczeń:

1)      charakteryzuje środki rażenia;

2)      wymienia konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki;

3)      wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią konwencjonalną;

4)      wymienia i wyjaśnia zasadę działania indywidualnych środków ochrony przed bronią masowego rażenia;

5)      wymienia zbiorowe środki ochrony przed bronią konwencjonalną;

6)      wyjaśnia znaczenie zastępczych budowli ochronnych; 7) omawia zasady ewakuacji z terenów zagrożonych.

 

 1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika). Uczeń:

1)      omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku;

2)      ocenia sytuację w miejscu wypadku;

3)      zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc;

4)      omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym i świadkom zdarzenia;

5)      wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy;

6)      ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania jego funkcji życiowych;

7)      udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego. 

Niezwykle istotne jest, aby w trakcie nauczania przedmiotu koncentrować się na kluczowych problemach, szczególnie w aspekcie praktycznym, poświęcając im najwięcej czasu. Istotne znaczenie w rozwoju młodzieży ma wychowanie mające na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń.  

 

Realizując kształcenie w zakresie pierwszej pomocy, należy zwrócić szczególną uwagę na wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. 

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją. Umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.

 

 1. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej. Umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.

 

 1. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia. Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia? 

 

 1. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych. Przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

 

 1. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Rodzina. Role społeczne. Uczeń:

1)      rozumie, na czym polega wierność, zaufanie i dialog w relacjach międzyludzkich;

2)      rozumie, czym jest małżeństwo i jego fazy; zna trudności i konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania; zna wartość małżeństwa;

3)      określa, czym jest macierzyństwo i ojcostwo, i wie, jak należy przygotować się do pełnienia ról rodzicielskich;

4)      rozumie, na czym polega odpowiedzialne macierzyństwo;

5)      ma świadomość roli autentyczności rodziców w życiu dzieci;

6)      wskazuje różnice i podobieństwa między przyjaźnią, zakochaniem, miłością; rozumie znaczenie miłości w życiu człowieka; 

7)      rozumie, że lepsze zrozumienie siebie powoduje lepsze zrozumienie innych;

8)      wskazuje funkcje rodziny ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie;

9)      rozumie znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka; 

10)  określa, czym jest samotne rodzicielstwo; 

11)  omawia przebieg i higienę ciąży, rozwój prenatalny dziecka;  12) wie, czym jest szkoła rodzenia i rozumie, jakie pełni funkcje;

13)  zna i rozumie podłoża konfliktów w rodzinie i określa ich przyczyny; wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów;

14)  określa, na czym polega przemoc w rodzinie, w tym wykorzystywanie seksualne; rozumie, na czym polega profilaktyka i zna możliwości uzyskiwania pomocy w tym zakresie;

15)  rozumie, na czym polegają zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia; 

16)  rozumie, czym jest niepełnosprawność, starość, choroby, umieranie i śmierć, w tym w aspekcie życia rodzinnego.

 

 1. Komunikacja interpersonalna. Uczeń:

1)      dokonuje autoprezentacji;

2)      posługuje się różnymi formami komunikowania się; 

3)      odczytuje i interpretuje komunikaty;

4)      rozumie znaczenie mowy ciała w kontaktach interpersonalnych;

5)      potrafi określić podstawowe źródło ludzkich kompleksów i podjąć próbę określenia źródła własnych kompleksów;

6)      rozumie zasady przeciwstawiania się wszelkim manipulacjom – niebezpieczeństwom ze strony otoczenia.

 

 1. Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sensu życia. Uczeń:

1)      ma świadomość własnej tożsamości; 

2)      rozumie potrzebę poznania siebie i kształtowania obrazu własnej osoby; rozumie potrzebę poznania swojego partnera;

3)      wyraża szacunek dla siebie i innych;

4)      potrafi lepiej zrozumieć siebie i drugiego człowieka;

5)      akceptuje siebie, swoje słabe i mocne strony;

6)      rozumie trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, wie, gdzie szukać pomocy;

7)      jest tolerancyjny   wobec odmienności   kulturowych,   etnicznych, religijnych, seksualnych;

8)      potrafi być krytyczny wobec treści szkodliwych dla młodzieży; 9) jest odpowiedzialny za własny rozwój emocjonalny.

 

 1. Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach życia. Uczeń:

1)      rozumie, czym jest dojrzewanie: zna, rozumie i akceptuje kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej;

2)      zna problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi;

3)      określa wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo;

4)      rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi;

5)      porównuje role kobiet i mężczyzn w kontekście stereotypów;

6)      wyjaśnia, czym jest inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa; wskazuje argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksualnej;

7)      określa istotę seksualności człowieka i jej aspekty;

8)      rozumie, na czym polega komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej;

9)      rozumie, akceptuje i wyraża szacunek dla osób płci odmiennej;

10)  zna metody rozpoznawania płodności, metody i środki antykoncepcji oraz sposoby ich działania i zasady doboru;

11)  charakteryzuje choroby przenoszone drogą płciową, w tym AIDS, i wie, jak im zapobiegać, zna i rozumie zasady profilaktyki, aspekt społeczny i etyczny; chory na AIDS w rodzinie.

 

 1. Prawodawstwo dotyczące rodziny. Uczeń:

1)      zna organizację poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce i rozumie, czemu ono służy;

2)      zna aspekty prawne zawarcia małżeństwa, separacji, rozwodu; 

3)      rozumie prawa i obowiązki małżonków i rodziców, omawia prawa dziecka;

4)      zna i rozumie obowiązki państwa wobec rodziny;

5)      wyjaśnia, na czym polega przemoc i przestępstwa seksualne; wskazuje możliwości ich zapobiegania oraz sposoby obrony;

6)      wie, gdzie szukać informacji o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej; rozumie ich znaczenie; 

7)      rozumie, że aborcja może stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego – aspekt prawny, medyczny i etyczny;

8)      zna sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy w szczególności:

1)      wspieranie wychowawczej roli rodziny; 

2)      wskazanie norm życia społecznego, pomoc w interioryzacji i ich wspólne przestrzeganie;

3)      pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;

4)      wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią;

5)      kształtowanie hierarchii wartości;

6)      promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; 

7)      tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka; 8) pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne; 9) ukazywanie roli mediów i ich znaczenia dla człowieka i społeczeństwa. 

 

 

 

ETYKA

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Rozwijanie wrażliwości moralnej. Umiejętność lepszego poznania siebie i rozwijania własnej tożsamości.

 

 1. Kształtowanie rozpoznawania wartości moralnych oraz zdolności odróżniania dobra od zła. Dokonywanie trafnej oceny moralnej podejmowanych działań w życiu osobistym, w grupie, szkole, społeczności lokalnej. Umiejętność dokonywania etycznej analizy i oceny działań i decyzji własnych i innych w świetle wartości moralnych i tworzenia hierarchii wartości. 

 

 1. Podjęcie samokontroli i pracy nad sobą. Przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.

 

 1. Znajomość podstawowych pojęć i koncepcji etycznych.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Elementy etyki ogólnej. Uczeń:

1)      zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:

a)         posługuje się pojęciami niezbędnymi do charakterystyki działania w aspekcie jego moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczość, konflikt, problem, podmiot działania (autor, sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw działania, treść działania, skutek (konsekwencja), okoliczności działania,

b)        rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia,

c)         posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych, 

d)        zna i objaśnia podstawowe pojęcia związane z oceną moralną: dobro, zło, wartość, kryterium, zasada (norma, reguła), postawa, cnota, wada, obowiązek, sankcja, sumienie, wzór, autorytet, odpowiedzialność, prawo naturalne, prawo stanowione, godność, prawa człowieka, natura ludzka, prawda, szczęście;

2)      wyjaśnia różnicę między dobrem (złem) moralnym a dobrem (złem) pozamoralnym;

3)      odróżnia wypowiedzi o faktach od wypowiedzi o wartościach i powinnościach; 

4)      wyjaśnia różnice między dobrem godziwym, użytecznym i subiektywnie zadowalającym (przyjemnością) i podaje przykłady dóbr tego rodzaju;

5)      wyjaśnia różnice między wartością autoteliczną a instrumentalną oraz podaje przykłady wartości tego rodzaju;

6)      wyjaśnia różnice między etyką a moralnością oraz moralnością a obyczajowością, prawem a religią;

7)      wymienia główne czynniki ograniczające świadomość i dobrowolność ludzkich działań;

8)      wie, że racjonalna ocena moralna wymaga uświadomienia sobie kryterium, w świetle którego dokonuje się oceny moralnej; stosuje wybrane kryteria moralne do formułowania ocen moralnych;

9)      wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych; 

10)  wyjaśnia genezę norm moralnych; 

11)  wyjaśnia, na czym polega uniwersalny charakter norm moralnych (roszczenie do uniwersalności);

12)  wyjaśnia związek między dobrem (wartością), jakim jest życie a normą moralną: „Nie należy zabijać”; wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest dobrem fundamentalnym;

13)  wyjaśnia, czym jest bioetyka; podaje przykłady problemów bioetycznych oraz przedstawia własne stanowisko w wybranych kwestiach bioetycznych (aborcja, eutanazja, inne). 

 

 1. Człowiek wobec siebie.Uczeń:

1)      wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka;

2)      zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady;

3)      zna swoje podstawowe prawa i obowiązki oraz wypełnia własne obowiązki;

4)      podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; 

5)      analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań; 

6)      wyjaśnia, czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka;

7)      wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych;

8)      wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych;

9)      wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych;

10)  objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor, prywatność, asertywność, prawdomówność. 

 

 1. Człowiek a świat ludzkich wytworów.Uczeń:

1)      podaje przykłady ludzkich wytworów materialnych i niematerialnych oraz rozważa ich znaczenie w kontekście pytania o dobre życie;

2)      dba o przedmioty będące jego prywatną własnością, własnością innych oraz będące własnością publiczną;

3)      potrafi podzielić się z innymi tym, co jest jego własnością;

4)      dostrzega i wyjaśnia związek między uczeniem się a wykonywaną pracą; wyjaśnia znaczenie pracy zarobkowej;

5)      rozważa problem własności intelektualnej; wyjaśnia, czym jest plagiat, oraz formułuje ocenę moralną dotyczącą plagiatu; 

6)      podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych; 

7)      jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia, dlaczego wiedza jest dobrem (wartością); 

8)      objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

 1. Wybrane problemy moralne (do wyboru).Uczeń:

1)      identyfikuje i klasyfikuje wybrane problemy moralne ze względu na wyróżniony typ relacji: człowiek wobec innych ludzi, człowiek wobec siebie samego, człowiek wobec ludzkich wytworów, człowiek wobec przyrody, człowiek wobec Boga;

2)      odwołując się do własnych doświadczeń lub doświadczeń innych osób (w tym także postaci literackich, filmowych, przedstawionych w sztuce), charakteryzuje przeżycia

wybranych osób (postaci) uwikłanych w omawiany problem moralny;

3)      precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu;

4)      analizuje wybrane problemy moralne wykorzystując kluczowe pojęcia dyskursu etycznego; 

5)      angażuje się w dyskusję na temat wybranych problemów moralnych.

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniom uczestniczenia w zajęciach z etyki i dostosowanie tematyki tych zajęć do ich dotychczas zdobytej wiedzy z zakresu etyki. 

 

Praca nauczyciela ma koncentrować się na wspieraniu ucznia w jego aktywnościach zorientowanych na integralnie pojętym rozwoju, którego osią jest rozwój moralny, pojmowany jako proces przechodzenia od heteronomii do autonomii moralnej. Wyrazem poszerzania się sfery autonomii moralnej ucznia jest stopniowe interioryzowanie przez niego wartości i norm moralnych oraz pogłębiające się zrozumienie siebie jako podmiotu moralnego, który spełnia się jako człowiek na wielu polach moralnie pojętej odpowiedzialności.

 

Ważne jest, aby nauczyciel wraz z uczniami dokonywał wyboru szczególnie ważnych problemów moralnych, które będą mogły być przedmiotem wspólnych dociekań w różnych formułach – np. w formule projektu edukacyjnego. 

 

Zarówno ze względu na specyfikę zajęć z etyki jako zajęć nieobowiązkowych od nauczyciela etyki wymagana jest daleko idąca autonomia, wyrażająca się w umiejętnym zaplanowaniu pracy dydaktycznej z  powierzoną mu grupą uczniów oraz w doborze tematyki zajęć stosownej do wieku i możliwości intelektualnych, emocjonalnych i społecznych uczniów. 

 

 

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.

 

 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi.

 

IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:

1)      zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej i przynależności do wspólnoty europejskiej oraz światowej;

2)      rozpoznaje wartości narodowe związane z własnym dziedzictwem kulturowym, np.: ojczyzna, mała ojczyzna, społeczność, naród, społeczeństwo, obywatelstwo;

3)      rozumie związek poznanych utworów z życiem narodu i różnych grup wspólnotowych;

4)      rozpoznaje tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury narodowej;

5)      rozumie relacje międzykulturowe w Polsce;

6)      wykazuje korzyści wynikające z wzajemnego przenikania kultur.

 

 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:

1)      szuka literatury przedmiotu przydatnej do opracowywania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (korzysta z biblioteki – zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z centrum multimedialnego);

2)      tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki;

3)      sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, bibliografię danego tematu, przypis;

4)      zna pojęcia znaku językowego i systemu znaków; potrafi uzasadnić, że język jest systemem znaków; rozróżnia treści wprowadzane do komunikatu za pomocą znaków werbalnych i niewerbalnych, mając świadomość różnych sposobów ich odbioru i interpretacji;

5)      rozpoznaje różne odmiany języka, np. potoczny, gwarowy, literacki, dialekt;

6)      rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu: informatywną, ekspresywną, impresywną (w tym perswazję), poetycką;

7)      rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu;

8)      rozpoznaje cechy gatunkowe tekstu (w tym szczególnie intencje nadawcze);

9)      wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, nazywa zastosowane w nim środki językowe i określa ich funkcje w tekście;

10)  odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości;

11)  dokonuje logicznego streszczenia tekstu argumentacyjnego (wyróżniając kluczowe pojęcia, twierdzenia i sposób ich uzasadnienia);

12)  odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (artykuł, reportaż), popularnonaukowych, prasowych (wiadomość, komentarz), uwzględniając zawarte w nich informacje zarówno jawne, jak i ukryte;

13)  rozróżnia pojęcia błędu językowego i innowacji językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

14)  dostrzega związek języka z wartościami, tj. rozumie, że język jest wartością, narzędziem wartościowania oraz źródłem poznania wartości.

 

 1. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:

1)      tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpretacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej;

2)      tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie);

3)      przygotowuje wypowiedź (analizuje temat, dostosowuje do niego formę wypowiedzi, sporządza plan wypowiedzi);

4)      stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funkcji;

5)      opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje przeróbek, uzupełnień, transformacji, skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi);

6)      wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporządza konspekt, cytuje, sporządza przypisy);

7)      publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność, poprawny akcent wyrazowy oraz poprawną intonację zdania);

8)      prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktów ze sztuką;

9)      operuje słownictwem z kręgów tematycznych: ojczyzna, Europa, świat (przeszłość i teraźniejszość); kultura, cywilizacja, polityka.

 

 1. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

1)      zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe, dostrzega i omawia współczesne zmiany modelu komunikacji językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją przez internet);

2)      w analizie i interpretacji tekstu posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii literatury, teorii literatury i nauki o języku oraz terminami i pojęciami z zakresu innych dyscyplin;

3)      rozpoznaje problematykę utworu;

4)      rozpoznaje konwencję literacką utworu (stałe pojawianie się jakiegoś literackiego rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów); 5) odczytuje treści symboliczne utworu;

6)      wskazuje zastosowane w utworze językowe środki wyrazu artystycznego oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji, genologii) i określa ich funkcje;

7)      dostrzega w czytanych utworach cechy stylu charakterystyczne dla danego twórcy; 

8)      rozróżnia w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych rodzaje stylizacji językowej (np. archaizację, dialektyzację, kolokwializację, naśladowanie języków obcych) i określa jej funkcje;

9)      wskazuje i analizuje przykłady odmian języka napotkane w czytanych tekstach;

10)  rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego

(narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja);

11)  rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi) oraz ich funkcje w utworze;

12)  wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa klucze, motto);

13)  wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty: literacki, kulturowy, filozoficzny, biograficzny;

14)  porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różnice);

15)  dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Praca nauczyciela języka mniejszości narodowej lub etnicznej polega na tworzeniu sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów i ich świadomego uczestnictwa w kulturze. Nauczyciel w organizowaniu procesu dydaktycznego jest zobowiązany do stosowania rozwiązań metodycznych, które zapewnią integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego uczniom będących na różnych poziomach rozwoju intelektualnego. W swojej pracy powinien wykorzystywać metody aktywizujące m.in. dyskusję, debatę, dramę, projekt edukacyjny, które wspomagają rozwój samodzielnego docierania do informacji i prezentowania efektów kształcenia przez uczniów.

 

 

JĘZYK REGIONALNY – JĘZYK KASZUBSKI

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

 1. Znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz zrozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o tematyce związanej z życiem codziennym i omawianą lekturą. Wykorzystanie informacji w nich zawartych w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 
 2. Tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych w języku kaszubskim i polskim. Posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).

 

IV. Przetwarzanie tekstu sformułowanego w języku kaszubskim ustnie lub pisemnie. Zmiana formy przekazu ustnego lub pisemnego.

 

 1. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Poznawanie kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz rozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. Uczeń:

1)      zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości kaszubskiej oraz przynależności do wspólnoty narodowej i europejskiej;

2)      dostrzega różne wzorce postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość;

3)      operuje słownictwem związanym z regionem kaszubskim; 

4)      rozpoznaje podstawowe tematy, motywy i toposy charakterystyczne dla literatury kaszubskiej;

5)      określa wpływ religii, wyznania na kulturę i życie mieszkańców Kaszub;

6)      wykazuje się podstawowym zakresem wiadomości związanych z historią, geografią, przyrodą, kulturą materialną i duchową Kaszub.

 

 1. Odbiór wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystywanie informacji w nich zawartych; rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej tematyce, formie i długości w różnych warunkach odbioru. Uczeń:

1)      rozumie zasłyszane i przeczytane (samodzielnie i przez lektora) teksty o różnorodnej tematyce, formie (instrukcje, komunikaty, napisy informacyjne, ogłoszenia,

rozmowy, wywiady, wiadomości, audycje radiowe i telewizyjne);

2)      wypowiada się ustnie i pisemnie w typowych sytuacjach;

3)      rozpoznaje różne odmiany języka: potoczny, gwarowy, dialekty, literacki; typy nadawcy i adresata; cechy gatunkowe omawianych tekstów; 

4)      odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości; rozumie podstawowe symbole literackie; 5) streszcza, parafrazuje tekst;

6)      odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (artykuł, reportaż), a także prasowych (wiadomość prasowa, komentarz prasowy), uwzględniając zawarte w nich informacje;

7)      odróżnia język potoczny od literackiego; rozpoznaje i wskazuje wybrane cechy języka kaszubskiego;

8)      korzysta z dostępnych słowników języka kaszubskiego;

9)      dostrzega związek języka z wartościami (rozumie, że język jest wartością i narzędziem wartościowania oraz źródłem poznania wartości).

 1. Samodzielne tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych w języku kaszubskim i polskim na typowe tematy; posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych). Uczeń:

1)      wypowiada się w następujących formach: rozprawka, recenzja, interpretacja utworu literackiego lub jego fragmentu, notatka; na tematy związane z wiedzą o regionie;

2)      posługuje się językiem kaszubskim w sposób zapewniający sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach prywatnych i publicznych; wzbogaca zasób słownictwa;

3)      stosuje proste strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opisem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu;

4)      tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie);

5)      redaguje własny tekst (dokonuje przeróbek, uzupełnień, transformacji, skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi);

6)      dokonuje różnych zabiegów na tekście cudzym (streszcza teksty, parafrazuje, sporządza konspekt, cytuje, sporządza przypisy);

7)      publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność);

8)      prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktów ze sztuką;

9)      operuje słownictwem z kręgów tematycznych – Kaszuby, Polska, Europa, świat (przeszłość i teraźniejszość); kultura, cywilizacja, polityka;

10)  nawiązuje kontakty towarzyskie; przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i danych rozmówcy oraz innych osób;

11)  wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie) i prośby;

12)  ocenia własne kompetencje językowe (poprawność gramatyczną i leksykalną) oraz kompetencje komunikacyjne (stosowność i skuteczność wypowiadania się);

13)  adiustuje na poziomie elementarnym tekst pisany i sporządza jego korektę;

14)  mówi i czyta teksty ze zrozumieniem sensu, z troską o estetykę czytania i mówienia, właściwą dykcję, akcent, intonację;

15)  wykazuje się znajomością zasad ortograficznych języka kaszubskiego i stosuje je w tekście;

16)  szuka literatury przedmiotu przydatnej do opracowywania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (korzysta z zasobów bibliotecznych – zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i centrum multimedialnego);

17)  sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, bibliografię wybranego tematu, przypisy.

 1. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie; zmiana formy przekazu ustnego i pisemnego. Uczeń:

1)      przekazuje w języku kaszubskim informację usłyszaną lub przeczytaną w innym języku oraz przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (wykresach, mapach, symbolach, piktogramach);

2)      przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku kaszubskim;

3)      skraca, streszcza, rozwija usłyszany lub przeczytany tekst; 4) wygłasza teksty kaszubskie z pamięci.

 

 1. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

1)      posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii literatury, teorii literatury i nauki o języku w analizie i interpretacji tekstu;

2)      rozpoznaje problematykę utworu;

3)      odczytuje treści symboliczne utworu;

4)      wskazuje zastosowane w utworze językowe środki artystycznego wyrazu oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji) i określa ich funkcje;

5)      dostrzega w czytanych utworach charakterystyczne cechy stylu danej epoki oraz cechy twórcy;

6)      rozróżnia w czytanych tekstach oraz w wypowiedziach ustnych rodzaje stylizacji językowej (np. archaizację, dialektyzację) i określa jej funkcję;

7)      rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego

(narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja);

8)      rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, poety, matki, ziemi, wędrówki), aluzje literackie, symbole kulturowe i znaki tradycji oraz określa ich funkcje w utworze; rozpoznaje retoryczną organizację wypowiedzi;

9)      wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, słowa klucze, motto); konteksty literackie, kulturowe; 

10)  porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różnice);

11)  dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości regionalne, narodowe i uniwersalne;

12)  konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury, np. plastycznymi, teatralnymi, filmowymi;

13)  wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, nazywa stosowane w nim środki językowe i określa ich funkcję w tekście.

 

Warunki i sposób realizacji

 

Edukacja kaszubska jest procesem, w ramach którego kształtuje się językowa, kulturowa i tożsamościowa świadomość młodego człowieka. Partnerem w tym procesie powinna być rodzina ucznia, środowisko lokalne i regionalne. 

Nauczanie języka kaszubskiego uczniów odbywa się przy użyciu metod komunikacyjnych i obejmuje: słownictwo, wymowę (z uwzględnieniem fonetyki języka literackiego), naukę czytania i pisania w języku literackim i translację kaszubsko-polską i polsko-kaszubską, wypowiedzi swobodne i kierowane, czytanie ze zrozumieniem i operacje językowe na tekście pisanym, pisanie ze słuchu, ekspresję twórczą ucznia (tworzenie poezji, prozy, i innych tekstów o charakterze artystycznym i użytkowym).

W procesie nauczania ważne są wycieczki, które pozwolą realizować treści z zakresu historii powszechnej, lokalnej i rodzinnej. 

Wycieczki i warsztaty edukacyjne są integralnym elementem procesu kształcenia językowego i kulturowego. 

Załącznik nr 5

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.

 

Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych  i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:

1)      rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów;

2)      doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem;

3)      rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;

4)      rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

5)      kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań);

6)      rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;

7)      kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności;

8)      zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich;

9)      stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

10)  przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia;

11)  kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu;

12)  kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia;

13)  kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę;

14)  kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych;

15)  kształtowanie umiejętności autoprezentacji;

16)  kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych;

17)  kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia;

18)  rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

19)  kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu wolnego przez podejmowanie różnych aktywności;

20)  zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy), w zależności  od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń;

21)  wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka.

 

Zadania szkoły

 

 1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierających aktywność i uczestniczenie ucznia w życiu klasy i szkoły.
 2. Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym życiu.
 3. Tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego otoczenia.
 4. Poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów poczucie ich autonomii i odpowiedzialności.
 5. Pomoc i wsparcie uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, motywowanie do osobistego zaangażowania.
 6. Zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi polskiego rynku pracy, przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku, przygotowanie  do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego  na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym porad prawnych.
 7. Dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia.
 8. Wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, odpowiednio do pełnienia ról społecznych, a także umiejętności czytania i pisania  oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym funkcjonowaniu.
 9. Zapewnienie uczniom kompleksowej oferty dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem specjalistycznych, nowoczesnych metod oraz technik.
 10. Zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich rozwój, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi i perspektywami na przyszłość.
 11. Wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy.
 12. Wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych.
 13. Zapewnienie dostępu do jakości informacji zawodowej.
 14. Pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji związanych z preferencjami predyspozycji ucznia.
 15. Zapewnienie uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych preferencji w wyborze pracy.
 16. Pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy.
 17. Tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi czynnościami pracy. Organizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy.
 18. Nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i instytucjami promującymi aktywizację społeczną i zawodową tych osób. 
 19. Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie mogliby realizować praktyki wspomagane, bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie.
 20. Monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu określania czynności możliwych  do wykonywania przez uczniów.
 21. Stworzenie warunków do organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz umiejętności szukania pracy.
 22. Organizowanie praktyk wspomaganych na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy.
 23. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy).
 24. Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie.
 25. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji.
 26. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym i instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika.
 27. Organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne).
 28. Tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego.
 29. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
 30. Tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.
 31. Tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą,  że niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną dyskryminacji.
 32. Tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu.
 33. Przygotowywanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerzenie wiedzy o seksualności człowieka.
 34. Uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób.
 35. Stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.
 36. Wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań.
 37. Organizowanie wizyt studyjnych w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne).

 

 

Formy zajęć

 

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wyodrębnia się:

1)     zajęcia edukacyjne:

a)      funkcjonowanie osobiste i społeczne,

b)      zajęcia rozwijające komunikowanie się

c)      zajęcia kształtujące kreatywność,

d)      przysposobienie do pracy,

e)      wychowanie fizyczne,

f)       etyka;

2)     zajęcia rewalidacyjne.

Funkcjonowanie osobiste i społeczneto zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne.

 

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie  do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC), również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami,  także w instytucjach, punktach usługowych, miejscach pracy.

 

Ważne jest:

1)      wzmacnianie motywacji uczniów do inicjatywy oraz aktywności komunikacyjnej;

2)      rozwijanie umiejętności słuchania, wypowiadania się, zadawania pytań, nawiązywania i prowadzenia dialogu, udzielania adekwatnych informacji zwrotnych;

3)      rozwijanie umiejętności autoprezentacji;

4)      rozwijanie umiejętności proszenia o pomoc, wyrażania wdzięczności i dziękowania;

5)      uczenie się rozwiązywania problemów i zachowań w sytuacjach konfliktowych;

6)      rozwijanie zachowań asertywnych, umiejętności odmawiania;

7)      rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni, dbania  o przyjaciół i znajomych;

8)      praktyczne wykorzystywanie umiejętności czytania i pisania do formułowania krótkich wypowiedzi, tworzenia i przekazywania informacji z zastosowaniem form gramatycznych (w szczególności tekstów kierowanych do różnych adresatów i w różnych celach, pisania na temat własnych doznań i potrzeb, np. związanych z zatrudnieniem);

9)      doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem lub oprogramowaniem wspomagającym komunikację, rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami;

10)  odbieranie, przekazywanie i wykorzystywanie różnych informacji, w tym docieranie, korzystanie, tworzenie i przetwarzanie informacji za pomocą różnych środków (również z wykorzystaniem komputera – korzystanie z Internetu, portali społecznościowych, poczty elektronicznej, encyklopedii multimedialnych, obsługa programów tekstowych i graficznych).

 

Zajęcia kształtujące kreatywność służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy przez:

1)      motywowanie do aktywności;

2)      wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla uczniów środków wyrazu, także artystycznych;

3)      kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności muzycznych, tanecznych, plastyczno-technicznych, teatralnych, sportowych itp.;

4)      budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, pokazywanie mocnych stron  jako uczestnika zajęć;

5)      umacnianie wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania;

6)      rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;

7)      kształtowanie umiejętności stawiania sobie realnych celów i umiejętności planowania; 8) kształtowanie umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego; 9) nawiązywanie pozytywnych relacji z ludźmi (współdziałanie i współpraca).

 

W zależności od potrzeb uczniów, ale również od ich specyficznych zachowań i ograniczeń, w ramach przedmiotu mogą być organizowane zajęcia: malarstwo, batik, rysunek, kolaż, decoupage, modelarstwo/rzeźba, obróbka drewna/metalu, zajęcia muzyczne/wokalne, taniec, różne rodzaje gimnastyki przy muzyce, zajęcia sportowe, teatr/pantomima, florystyka, ogrodnictwo, tkactwo/dziewiarstwo, zajęcia komputerowe itp. Powyższe propozycje stanowią katalog zajęć do wyboru zgodnie z zainteresowaniami i mocnymi stronami ucznia. Katalog propozycji może być rozszerzany w zależności od warunków szkoły i lokalnego środowiska oraz od możliwości praktycznego wykorzystania osiągniętych umiejętności w życiu dorosłym.

 

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Rozumiane jest jako:

1)      kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;

2)      przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą;

3)      uczenie wykonywania różnych prac zgodnie z preferencjami i predyspozycjami ucznia;

4)      opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy;

5)      przygotowanie uczniów do prowadzenia gospodarstwa domowego;

6)      rozumienie kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

7)      kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, korzystania z różnych źródeł wiedzy;

8)      przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na indywidualnie dopasowanym stanowisku na otwartym lub chronionym rynku pracy;

9)      zaspokajanie potrzeb poznawczych i społecznych uczniów przez zapewnienie im warunków do aktywności celowej i społecznie użytecznej.

Wychowanie fizyczne to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Ważne jest,  aby po zakończeniu nauki w szkole uczniowie byli jak najlepiej przygotowani  do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

 

Główne cele zajęć to:

1)     rozwijanie umiejętności małej motoryki (zręczność manualna, koordynacja ruchów rąk, kontrola małej motoryki);

2)     rozwijanie umiejętności dużej motoryki (kształtowanie prawidłowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń, prawidłowej postawy, umiejętności elementarnych: lokomocyjnych, nielokomocyjnych, manipulacyjnych);

3)     kształtowanie zdolności motorycznych (koordynacyjnych, siłowych, szybkościowych, wytrzymałościowych);

4)     wyzwalanie aktywności ruchowej przez zajęcia sportowe oparte na naturalnej potrzebie ruchu;

5)     hartowanie organizmu;

6)     wdrażanie do dbałości o zdrowie, rozumienie związku aktywności fizycznej  ze zdrowiem;

7)     wdrażanie do współdziałania w zespole, respektowania przepisów i zasad sportowych, w tym zasad fair play;

8)     kształtowanie postawy świadomego uczestniczenia uczniów w różnych imprezach sportowo-rekreacyjnych i masowych zawodach.

 

Etykato zajęcia, podczas których nauczycielwprowadza uczniów w świat wartości, w którym najprostszym i najlepiej dla nich rozpoznawalnym jest pojęcie dobra. Nauczyciel krok  po kroku powinien uwrażliwiać uczniów, ukierunkować na dobro i zachęcać do jego poszukiwania we wszelkich przejawach.

 

Głównym celem zajęć etyki jest kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół, kolegów, dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych itp.), środowiska przyrodniczego, społecznego, stosunku do własnych uczuć, motywacji i określonych sytuacji życiowych.

 

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów nacisk powinien być położony na mocne strony uczniów.

 

Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, m.in. radzenie sobie ze stresem, aby uczeń mógł osiągnąć sukces przez:

1)     doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się w codziennym życiu, w tym załatwiania różnych spraw osobiście, telefonicznie, przez pocztę elektroniczną;

2)     doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi; 

3)     korekcję wad postawy oraz kompensowanie odchyleń i braków rozwojowych;

4)     doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej;

5)     doskonalenie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo-przestrzennej; 6) rozwijanie myślenia;

7)     korygowanie niepożądanych zachowań;

8)     doskonalenie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu;

9)     wspieranie umiejętności czytania, pisania, liczenia;

10) doskonalenie samodzielności osobistej i społecznej;

11) doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką;

12) doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających;

13) wzmocnienie wiary we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy, kształtowanie pozytywnej samooceny;

14) doskonalenie umiejętności bycia asertywnym.

 

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określony w indywidulanym programie edukacyjno- -terapeutycznym uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

Zakres treści nauczania i wychowania wynika z poziomu indywidualnego rozwoju i tempa przyswajania wiedzy przez ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania oraz wyborze kierunku przygotowania do pracy należy wykorzystać możliwości, jakie stwarza lokalne środowisko społeczno-kulturowe, dzienne placówki aktywności dla osób dorosłych, miejscowy rynek pracy (możliwość zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym w zakładach aktywności zawodowej, spółdzielniach socjalnych itp.) oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły.

 

Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności, ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje powinny ułatwiać im umiejętne pełnienie ról społecznych.

 

 1. Taki sam, ale inny:

1)      odkrywanie siebie jako osoby dorosłej;

2)      kształtowanie świadomości własnej tożsamości;

3)      doskonalenie umiejętności rozpoznawania  i wyrażania uczuć;

4)      uczenie się elementów kultury osobistej – wygląd zewnętrzny, higiena osobista, odpowiednie zachowanie się w różnych sytuacjach;

5)      rozumienie własnej niepełnosprawności i ograniczeń z niej wynikających;

6)      rozumienie roli ucznia jako osoby dorosłej w szkole przysposabiającej do pracy;

7)      posługiwanie się dowodem osobistym i innymi dokumentami;

8)      doskonalenie        umiejętności radzenia         sobie   w         sytuacjach      trudnych  i niebezpiecznych;

9)      doskonalenie        umiejętności wyboru           odzieży          i           ubierania        się       adekwatnego  do sytuacji, pogody;

10)  akceptowanie zmian i szacunek dla własnego ciała;

11)  poszanowanie prawa  do intymności;

12)  doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi;

13)  uczenie się nawiązywania właściwych relacji z płcią przeciwną: koleżeństwo, przyjaźń, zakochanie, związek;

14)  rozumienie sytuacji małżeństwa, w którym występuje niepełnosprawność;

15)  poznawanie zasad sprawowania opieki nad dzieckiem; rozumienie, co oznacza odpowiedzialne rodzicielstwo;

16)  doskonalenie umiejętności aktywnego udziału w życiu rodziny;

17)  doskonalenie umiejętności oceny własnych kompetencji;

18)  rozwijanie swoich zainteresowań;

19)  uczenie się odróżniania marzeń realnych od nierealnych;

20)  uczenie się odróżniania fikcji od rzeczywistości – świat kina, teatru, literatury, gier komputerowych;

21)  dalsze poznawanie własnego regionu, kultury, tradycji regionalnych, organizacji i instytucji działających na danym terenie;

22)  rozumienie ważnych  wydarzeń  w rodzinie, miejscu zamieszkania, kraju, uczestniczenie w tych wydarzeniach;

23)  uczenie się  utożsamiania  z własnym krajem;

24)  uczenie się samodzielnego planowania wydatków i gospodarowania pieniędzmi;

25)  doskonalenie umiejętności samodzielnego robienia  zakupów i korzystania  z punktów usługowych;

26)  doskonalenie  umiejętności dbania o zdrowy styl życia;

27)  rozumienie konieczności wykonywania badań profilaktycznych (badania okresowe, wizyty u stomatologa, urologa, ginekologa);

28)  doskonalenie umiejętności korzystania z instrukcji (opracowanych przy pomocy zdjęć, obrazków, symboli, z tekstem łatwym do czytania itp.);

29)  doskonalenie umiejętności przygotowania  posiłków dla siebie i bliskich;

30)  uczenie się radzenia sobie z problemem chorób i śmierci bliskich osób, przeżywanie żałoby;

31)  uczenie się określania planów na przyszłość;

32)  uczenie się pisania podań;

33)  uczenie się wypełniania  ankiety osobowej;

34)  poznawanie prawa, w tym uprawnień osób z niepełnosprawnościami do korzystania z systemu wsparcia społecznego;

35)  poznawanie obowiązków  wobec prawa;

36)  rozumienie roli absolwenta szkoły;

37)  poznawanie ważności dokumentów, które uczeń otrzymuje na zakończenie szkoły;

38)  doskonalenie umiejętności organizowania sobie czasu wolnego;

39)  rozumienie konieczności budowania wokół siebie kręgu wsparcia – grupy przyjaznych osób (sąsiedzi, dalsza rodzina, rówieśnicy, znajomi, rodzina itd.).

 

 1. Aktywny społecznie:

1)      poznawanie znaczenia słów: odpowiedzialność, obowiązkowość;

2)      doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania się  w miejscach publicznych;

3)      doskonalenie umiejętności dokonywania wyborów w różnych sytuacjach życiowych;

4)      doskonalenie umiejętności współpracy z innymi osobami;

5)      rozumienie sytuacji utrzymania bliskości lub dystansu w relacjach z innymi;

6)      doskonalenie umiejętności pomagania  sobie i innym;

7)      uczenie się wykonywania pracy charytatywnej/wolontariackiej;

8)      uczenie się prowadzenia życia towarzyskiego;

9)      doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach groźnych i trudnych;

10)  uczenie się radzenia  sobie ze stresem;

11)  uczenie się bycia asertywnym;

12)  stosowanie się do zasad savoir-vivre (odpowiednie zachowanie w różnych sytuacjach, postawy wobec innych osób);

13)  poznawanie zasad bezpieczeństwa w kontaktach z innymi ludźmi, nawiązywanych za pomocą Internetu i innych nowych technologii;

14)  uczenie się orientacji w przestrzeni bliższego i dalszego środowiska;

15)  rozwijanie i doskonalenie umiejętności korzystania z transportu publicznego;

16)  poznawanie dziennych placówek aktywności dla osób dorosłych;

17)  uczenie się zachowań właściwych dla pracownika/uczestnika placówki aktywności dla osób dorosłych;

18)  uczenie się samodzielności w mieszkaniu treningowym.

 

 1. Aktywny zawodowo.

1)      rozpoznawanie i nazywanie własnych potrzeb i oczekiwań w odniesieniu  do pracy; uczenie się wskazywania swoich mocnych i słabych stron w sytuacji pracy;

2)      uczenie się określania swoich preferencji (zainteresowań) i predyspozycji zawodowych, doskonalenie umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej;

3)      poznawanie znaczenia pracy w życiu człowieka;

4)      poznawanie zawodów i czynności zawodowych, dokonywanie wyborów zgodnie z preferencjami i możliwościami;

5)      poznawanie szans i zagrożeń wynikających z podjęcia decyzji o zatrudnieniu;

6)      uczenie się aktywnego poszukiwania pracy;

7)      doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i wykorzystywania go jako źródła informacji i narzędzia wypowiedzi;

8)      uczenie się technik autoprezentacji i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;

9)      uczestniczenie w praktykach wspomaganych; uczenie się czynności pracy  na konkretnych stanowiskach pracy;

10)  zapoznanie się z dokumentacją formalną związaną z podjęciem zatrudnienia;

11)  poznanie praw i obowiązków pracownika;

12)  poznanie praw i obowiązków pracodawcy;

13)  poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

14)  uczenie się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy;

15)  kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy; 16) poznanie stanowiska pracy i kultury zakładu pracy.

 

 

Warunki i sposób realizacji

 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia.

 

Szkoła ma obowiązek stosowania w edukacji uczniów racjonalnych usprawnień, o których mowa w artykule 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). 

 

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dostosowane  do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dorosłych uczniów.

 

Cele, formy i metody pracy należy dostosować do specyfiki indywidualnych potrzeb według zasad opisanych przez współczesne teorie nauczania oraz w oparciu o doświadczenia nauczycieli praktyków i dobre praktyki na rynku pracy.

 

Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zadaniowym, zintegrowanym, opartym na praktycznym poznawaniu zmieniającej się rzeczywistości, przygotowującym do niezależnego życia.

 

Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania  w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej. Ważne jest również przygotowywanie uczniów  do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym  i chronionym).

 

Przy ustalaniu kierunków pracy należy uwzględniać indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia, dotychczasowe doświadczenia życiowe, mocne i słabe strony ucznia oraz wzmacniać jego aktywność i uczestniczenie  przez tworzenie środowiska nauczania i wychowania ułatwiającego funkcjonowanie ucznia oraz pozbawionego barier ograniczających to funkcjonowanie.

 

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem procesów poznawczych, umiejętności w zakresie porozumiewania się, czytania, pisania, liczenia, dbania o siebie, rozpoznawania i kontroli emocji, predyspozycji, kompetencji społeczno- -zawodowych, sposobów spędzania czasu wolnego, czynników kontekstowych (osobistych i środowiskowych) oraz tworzonych dla uczniów indywidualnych programów edukacyjno- -terapeutycznych. 

 

Zintegrowany wielospecjalistycznie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest opracowywany i realizowany przez cały zespół nauczycieli i specjalistów, doradców zawodowych, wspólnie z uczniem i jego najbliższym otoczeniem (rodzina, opiekunowie), z uwzględnieniem wyznawanych przez nich wartości.

 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa zoperacjonalizowane cele krótko- i długoterminowe uwzględniające zdiagnozowane potrzeby ucznia. Każdemu celowi przypisane są działania, sposób i termin ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne.

 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny podlega monitorowaniu, okresowej ewaluacji i modyfikowaniu.

 

O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium powinno być dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że tworzymy dla niego najkorzystniejsze warunki, przygotowujące go do wchodzenia w dorosłe życie, w tym także do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych.

 

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika,        szkoła zapewnia       uczniowi        wsparcie         doradcy          zawodowego,            zajęcia przysposobienia do pracy oraz zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – praktyki wspomagane poza szkołą, z udziałem nauczyciela (doradcy zawodowego lub innego specjalisty), który pełni rolę trenera pracy.

 

Postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. Ocenianie bieżące funkcjonowania ucznia prowadzone jest podczas spotkań zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

 

Konieczne jest zapewnienie uczniom integracji społecznej w naturalnym środowisku społeczności lokalnej.

 

Nie każdy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi będzie mógł w tak szerokim zakresie skorzystać z proponowanej tematyki, organizowanych wizyt studyjnych, czy praktyk wspomaganych. W takiej sytuacji zespół nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole powinien szukać dla ucznia optymalnego modelu jego edukacji, być może wyłącznie w oparciu o istniejące w placówce pracownie, umożliwiające realizację przysposobienia do pracy oraz bazę materialno-dydaktyczną.

 

Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie.

 

Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna i wieloprofilowa ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości. Planując osiągnięcia uczniów w zakresie przysposobienia do pracy, należy brać pod uwagę w szczególności:

1)             indywidualne możliwości ucznia;

2)             rozwój umiejętności praktycznych;

3)             wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym i sytuacjach  w pracy;

4)             przestrzeganie dyscypliny pracy;

5)             jakość wykonywanej pracy;

6)             umiejętność kontrolowania przebiegu pracy oraz jej rezultatów, eliminowania błędów;

7)             postawę ucznia wobec pracy (zachowania i emocje wywoływane wykonywanymi zadaniami);

8)             cierpliwość przy wykonywaniu pracy, koncentrację uwagi;

9)             poszanowanie mienia i dbałość o sprzęt;

10)         poszanowanie pracy własnej i innych;

11)         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

12)         samodzielność i własną inicjatywę ucznia;

13)         wkład pracy i zaangażowanie;

14)         sposób i czas wykonywania zadania;

15)         wykonywanie zadania od początku do końca;

16)         organizację stanowiska pracy;

17)         dokładność i systematyczność;

18)         umiejętność współdziałania w zespole i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych; 19) wspieranie aktywności ucznia i jego uczestnictwa w różnych sytuacjach życiowych.

Na zakończenie edukacji wskazane jest przygotowanie suplementu do świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy zawierającego informację niezbędną  do prawidłowego funkcjonowania absolwentów w przyszłości – w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych lub na rynku pracy. Suplement powinien zawierać opis kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych i osobistych ucznia wraz z jego preferencjami i predyspozycjami, a także szczegółowymi informacjami na temat sposobu komunikowania się lub korzystania ze specjalnych środków wspomagających komunikację (AAC) oraz informacjami o odbytych praktykach wspomaganych na otwartym rynku pracy.

 

Załącznik nr 6

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów oraz kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. 

Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie. Wychowanie fizyczne to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, ale przede wszystkim prozdrowotne. Pełni ono, oprócz swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną (przygotowuje do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla zdrowia). W podstawie programowej kształcenia ogólnego widoczna jest personalistyczna koncepcja wychowania fizycznego oraz koncepcja sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Wzmacnianie potrzeby podejmowania aktywności fizycznej przez całe życie.

 

 1. Wzmacnianie potrzeby stosowania w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia.

 

 1. Doskonalenie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom cywilizacji w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

 

 1. Utrwalanie umiejętności działania jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz produktów i usług rekreacyjnych i zdrowotnych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 1. Sprawność i aktywność fizyczna. 
  1. W zakresie wiedzy słuchacz:

1)             wyjaśnia związek między sprawnością i aktywnością fizyczną a zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym; 

2)             wskazuje zdolności motoryczne niezbędne do utrzymania zdrowia przez

całe życie;

3)             charakteryzuje sporty całego życia.

 1. W zakresie umiejętności słuchacz:

1)             dokonuje samokontroli i samooceny sprawności fizycznej w odniesieniu do zdolności motorycznych niezbędnych do utrzymania zdrowia przez całe życie;

2)             stosuje elementy techniki i taktyki w różnych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej, z uwzględnieniem form nowoczesnych i form z innych kręgów kulturowych;

3)             planuje i organizuje własną roczną aktywność fizyczną, z uwzględnieniem rekomendacji zdrowotnych, pór roku, warunków środowiskowych i ekonomicznych;

4)             planuje i organizuje szkolną imprezę sportowo-rekreacyjną promującą sporty całego życia;

5)             planuje i organizuje szkolną imprezę turystyczną 

 

 1. Edukacja zdrowotna
  1. W zakresie wiedzy słuchacz:

1)             rozróżnia pojęcia nadwaga i otyłośćoraz wymienia ich rodzaje i stopnie;  

2)             wyjaśnia negatywne skutki zdrowotne wybranego przez siebie zawodu; 

3)             wyjaśnia, dlaczego należy poddawać się badaniom okresowym związanym z wykonywanym zawodem.

 1. W zakresie umiejętności słuchacz:

1)             dobiera rodzaje form aktywności w zależności od wieku, sprawności fizycznej i proporcji wagowo-wzrostowych;

2)             dobiera ćwiczenia kompensujące negatywne skutki zdrowotne wykonywanego zawodu;

3)             dobiera ćwiczenia relaksacyjne redukujące napięcia emocjonalne i stres wynikające z życia codziennego.

 

 1. W zakresie kompetencji społecznych słuchacz:  

1)             przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdrowie własne i innych, w tym także własnej rodziny;

2)             wyjaśnia         konsekwencje             zaniedbań       w         zakresie           własnego             zdrowia

w kontekście osobistym, rodzinnym i społecznym;

3)      pełni rolę propagatora, inicjatora i organizatora imprez rekreacyjno- -turystycznych.

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań szczegółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbędnych do realizacji celów kształcenia na danym etapie edukacji. 

 

Sprawność i aktywność fizyczna.

W tym bloku tematycznym zawarto treści związane z samokontrolą i samooceną sprawności fizycznej w kontekście wybranej, całożyciowej aktywności fizycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Doskonalenie umiejętności w zakresie indywidualnych i zespołowych form rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych.

 

Edukacja zdrowotna.

W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące zdrowia i jego diagnozowania w kontekście przeciwdziałania negatywnym skutkom cywilizacji. Łączenie treści z tego bloku z wdrażaniem kompetencji społecznych sprzyja rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne, rodziny i innych ludzi. Treści w tym bloku wzmacniają znaczenie aktywnego i zdrowego trybu życia w celu jak najdłuższego zachowania sprawności i zdrowia. 

 

Kompetencje społeczne.

Dotyczą rozwijania w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. 

 

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym, również w okresie jesienno-zimowym. 

 

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Realizacja tego przedmiotu jest przewidziana dla uczniów, którzy nie realizowali go na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

 1. Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. 
  1. Postawa przedsiębiorcza. Mocne i słabe strony własnej osobowości, samoakceptacja, asertywność, inicjatywność, odpowiedzialność.
  2. Gospodarstwa domowe – dochody i wydatki, inwestowanie własnych pieniędzy.

Ochrona praw konsumentów.

 1. Zdolność do wyznaczania sobie celów i zadań.

 

 1. Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości.
  1. Motywy aktywności zawodowej i gospodarczej człowieka. 
  2. Rodzaje potrzeb. 
  3. Mobbing w miejscu pracy, sposoby przeciwdziałania.

 

 1. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i skutecznego komunikowania się.
  1. Organizacja pracy. Zasady pracy zespołowej. 
  2. Kierowanie i podejmowanie decyzji, z uwzględnieniem zasad etycznych obowiązujących w działalności gospodarczej oraz etyki pracy.

 

 1. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru.
  1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. 
  2. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
  3. Metody aktywnego poszukiwania pracy. 
  4. Instytucje wspomagające aktywne poszukiwanie pracy.

 

 1. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej.
  1. Zależność między zyskiem a ryzykiem. 
  2. System zabezpieczenia emerytalnego. 
  3. Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia majątkowe.

 

 1. Poznanie           podstawowych           zasad   podejmowania            i           prowadzenia   działalności gospodarczej w różnych formach, w tym zasad etycznych.
  1. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Funkcjonowanie rynku i gospodarki rynkowej. 
  3. Przedsiębiorstwo w gospodarce – różnorodność form organizacyjno-prawnych  i ich rola w rozwoju gospodarki.
  4. Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa.
  5. Rola norm etycznych w funkcjonowaniu rynku („kreatywna księgowość”, korupcja).

 

 1. Poznanie roli państwa i prawa w gospodarce rynkowej. Rola państwa w tworzeniu norm prawnych przeciwdziałających korupcji.
  1. Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. 
  2. Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania.
  3. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Podstawowe funkcje ekonomiczne państwa.
  4. Budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego – funkcje, źródła wpływów, kierunki wydatków.
  5. Etyka biznesu.

 

 1. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej.
  1. Wzrost gospodarczy i jego mierniki.
  2. Rynek pracy i bezrobocie.
  3. Pieniądz i banki – bank centralny, banki komercyjne, bankowe i pozabankowe usługi finansowe. Inflacja.
  4. Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą. Integracja z Unią Europejską.
  5. Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski.

 

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Słuchacz:

1)               dokonuje trafnej samooceny oraz nabywa umiejętność autoprezentacji;

2)               definiuje swoją osobowość;

3)               zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie;

4)               analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła sukces w życiu zawodowym;

5)               podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, a także ocenia skutki własnych działań;

6)               stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska;

7)               zachowuje krytyczne podejście w odczytywaniu informacji zawartych  w reklamach; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy  na konsumentów;

8)               planuje budżet gospodarstwa domowego.

 

 1. Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości. Słuchacz:

1)               wyjaśnia czym jest przedsiębiorczość;

2)               wymienia cechy osoby przedsiębiorczej;

3)               dokonuje analizy swoich mocnych i słabych stron;

4)               potrafi określić szanse i zagrożenia, które daje otoczenie osobie przedsiębiorczej;

5)               przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu, pracownika, konsumenta.

 

 1. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i skutecznego komunikowania się.

Słuchacz:

1)               charakteryzuje pojęcie rola społeczna, rozróżnia role przypisane od osiąganych;

2)               potrafi podać przyczyny konfliktów ról i ich przykłady;

3)               rozpoznaje i podaje przyczyny poszczególnych rodzajów zachowań człowieka; przewiduje konsekwencje zachowań;

4)               potrafi ocenić zachowania ludzkie w kontekście osoby przedsiębiorczej; 5)        stosuje podstawowe zasady pracy w zespole i prowadzi negocjacje. 

 

 1. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru. Słuchacz:

1)               przygotowuje dokumenty niezbędne do ubiegania się o pracę oraz prowadzi rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą w warunkach symulowanych;

2)               zna podstawowe przepisy prawa dotyczące zatrudnienia oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

 

 1. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Słuchacz:

1)               rozróżnia formy inwestowania; 

2)               charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo;

3)               wskazuje cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich osiągania;

4)               sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie;

5)               rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa;

6)               opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa;

7)               omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu;

8)               dostrzega i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, z uwzględnieniem negocjacji;

9)               omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego

realizacji;

10)           charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym;

11)           charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa.

 

 1. Poznanie podstawowych zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacz:

1)               przewiduje opłacalność przedsięwzięcia gospodarczego w kontekście wydatków i przychodów, zysku i ryzyka; 

2)               identyfikuje podstawowe formy własności oraz formy organizacyjno-prawne  przedsiębiorstw;

3)               potrafi przygotować dokumenty do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stosuje wymagane procedury w celu podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną; 

4)               oblicza proste przykłady dotyczące wyniku finansowego przedsiębiorstwa;

 

 1. Poznanie roli państwa i prawa w gospodarce rynkowej. Rola państwa w tworzeniu norm prawnych przeciwdziałających korupcji. Słuchacz:

1)             wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje państwa;

2)             opisuje podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego;

3)             przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę;

4)             wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa;

5)             wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę;

6)             charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej;

7)             identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy

inflacji;

8)             wyjaśnia wpływ kursu waluty na gospodarkę i handel zagraniczny;

9)             charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce;

10)         wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata

i Polski;

11)         wskazuje największe centra finansowe i gospodarcze na świecie;

12)         odróżnia zachowania etyczne i nieetyczne zarówno w roli pracodawcy, jak i pracownika.

 

 1. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej. Słuchacz:

1)             identyfikuje podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (PKB, PNB – nominalny i realny oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca, inflacja, bezrobocie); 

2)             rozumie wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na życie gospodarcze kraju; 

2)             ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji;

3)             wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w tym z integracji Polski z Unią Europejską oraz globalizacji gospodarki.

 

Warunki i sposób realizacji 

 

Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości ważne jest kreowanie sytuacji symulujących  praktyczne doświadczenia. Zajęcia powinny zakładać potrzebę rozwiązywania przez słuchaczy rzeczywistych problemów ekonomicznych.

 [1] )  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

[2] 1) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.).

[3] ) Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.).

[4] ) Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – język kaszubski jest realizowany w szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz języka regionalnego – języka kaszubskiego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

[5] ) Jest to nawiązanie do operacyjnej definicji myślenia komputacyjnego (ang. computational thinking), które określa procesy myślowe towarzyszące formułowaniu problemów i ich rozwiązań w postaci umożliwiającej ich efektywną realizację z wykorzystaniem komputera. Obejmuje szeroki zakres intelektualnych metod i narzędzi, mających swoje źródło w informatyce, wywodzących się z komputerowego przetwarzania informacji i rozwiązywania problemów z pomocą komputerów w różnych dziedzinach. Integruje ludzkie myślenie z możliwościami komputerów. Według Jeannette Wing, która ukuła ten termin (2006), myślenie komputacyjne określa użyteczne postawy i umiejętności, jakie każdy, nie tylko informatyk, powinien starać się wykształcić i stosować. Dzięki takiemu szerokiemu spojrzeniu na kompetencje informatyczne, informatyka nie jest ograniczana do nauki o komputerach, ale dostarcza metod dla działalności umysłowej, które mogą być wykorzystane z korzyścią dla innych dziedzin, jak i w codziennym życiu.

[6] ) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.). 

[7] )  Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.).

[8] )  Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – język kaszubski jest realizowany w szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz języka regionalnego – języka kaszubskiego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).