Search

Aktualności

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Przedszkola im. Jana Pawła Il w Korycinie z dnia 10 marca 2021r.

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie IV 3-latków w Przedszkolu im. Jana Pawła Il w Korycinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Na podstawie S 18 ust.2 pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2020r .poz.1166, z póžń.zm.), S 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2 020 poz.410), 514 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r.poz.493) po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce zarządzam:


Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie IV 3 latków w Przedszkolu im. Jana Pawła Il w Korycinie w okresie od dnia 10 marca 2021r. do dnia 15 marca 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną .

Do pobrania :

zarzadzenieCovid-19.pdf