Search

Informacja - rekrutacja 2021

Szanowni Rodzice

 

           Przypominamy, iż dokumenty rekrutacyjne na wolne miejsca w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie i w Punkcie Przedszkolnym w Bombli

(nie dotyczy rodziców , którzy złożyli deklaracje kontynuacji) , zgodnie z harmonogramem można składać w wyżej wymienionych  placówkach  w dniach  22 luty – 5 marzec 2021. Dokumenty można pobrać ze strony przedszkola This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   lub  bezpośrednio w placówkach.

 

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

Agnieszka Suszko  

Do pobrania :

oswiadczenia2021.doc | pdf
wniosek2021.docx | pdf

 

 

Rekrutacja 2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W BOMBLINA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola w Korycinie oraz punktu przedszkolnego w Bombli  prowadzonych przez Gminę Korycin określa załącznik do Zarządzenia Nr 1 /2021 Wójta Gminy Korycin z dnia  21   stycznia 2021r.

Do pobrania :

harmonogram_rekrutacj_2021-2022.pdf 
deklaracja_kontynuacji_punkty_2020.docx | pdf
deklaracja_kontynuacji_przedszkole_2020.docx | pdf

 

 

dowożenie II półrocze 2020 2021 - aktualizacja

Uwaga Rodzice dzieci dojeżdżających autobusem 

Od 18.01.2021 roku ( poniedziałek) nieznacznie zmieniają się rozkłady jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola. Zamieszczamy aktualne , prosimy o zapoznanie się i ewentualne pobranie.

                                                                                                                                      z poważaniem 

Dorota Wiesławska
Dyrektor Przedszkola w Korycinie

Do pobrania :

Lato_400_dowozenie_aktualizacja.pdf
Lato_410_dowozenie_aktualizacja.pdf
Lato_420_dowozenie_aktualizacja.pdf

  

 

Życzenia

Święta Bożego Narodzenia
To czas łaski dla każdego stworzenia
Bóg w swej dobroci niepojęty,
Staje przed Tobą mały, nagusieńki.
Pyta: Przyjmiesz MNIE do swego serca?
Tak pragnę w nim zamieszkać.
Niech więc pragnienie Boga będzie spełnione
A przez to Twoje serce zostanie łaskami napełnione.
Zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku
Życzą Dzieci i Pracownicy Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie

 

 

 

Informacja - dowożenie dzieci

Szanowni Rodzice!
W dniach 26.10 -8.11 dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola będzie odbywało się według dotychczasowego rozkładu.

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole-korycin.pl

Data publikacji strony internetowej:  2011-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-31-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Deklarację  sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub dzwoniąc pod numer telefonu 857219040 . Informacje zwrotne zostaną dostarczone w odpowiedniej formie (np. poprzez zorganizowanie spotkania z tłumaczem migowym lub wysłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w dogodnym formacie).

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pod numerem telefonu: 857219040.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie  znajduje się w budynku przy ul. Grodzieńskiej 21

 

Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych, posiada windę

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 857219040

• listownie

 

 

 

Informacja

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie informuje , że zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci na rok szkolny 2020/2021. rozpoczną się od 17 sierpnia 2020 roku. Zapraszamy w godz. 9.00-13.00 .

Ze względu na COVID -19 prosimy rodziców o zapoznanie i stosowanie się do wytycznych GIS z dnia 02.07.2020 roku dostępnych na stronie przedszkola

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola
im. Jana Pawła II w Korycinie

 

 

Dyżur wakacyjny 03.08. 2020 - 31.08.2020r.

 

Do pobrania:

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii pdf | docx 

 

 

Zakończenie roku

 

Dnia 29.06.2020 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego w naszym przedszkolu. Zapraszamy po odbiór nagród oraz dyplomów w godzinach od 9:00 do 14:00. Proszę być przygotowanym na ewentualne uregulowanie zaległych opłat. Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym. Przerwa wakacyjna trwa od 01.07.2020 do 03.08.2020.


Do zobaczenia!
Dyrektor i Wychowawcy

 

 

 

Informacja

Szanowni Rodzice

W związku z istniejącą  sytuacją epidemiczną w Polsce oraz poprzednimi naszymi  komunikatami, informujemy o możliwości otwarcia naszego przedszkola z dniem  25 maja 2020r. w nowym reżimie sanitarnym z zachowaniem wytycznych GIS z dnia 4 maja 2020r.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i współpracę w celu naszego wspólnego dobra , jakim są nasze dzieci i ich bezpieczeństwo.

Aby zminimalizować możliwość zakażenia i rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa została opracowana Procedura Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie oraz Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia zakażenia  chorobą zakaźną  w okresie pandemii COVID -19. Procedury zawierają wytyczne dotyczące funkcjonowania i działań podejmowanych w placówce w okresie pandemii i zwiększonego reżimu sanitarnego. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Do zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki konieczne jest aby Państwo  co tydzień dostarczali do przedszkola najpóźniej do piątku do godz. 13.00 aktualne treści oświadczeń   ( załącznik do procedury), tak aby przedszkole miało czas na zorganizowanie pracy w kolejnym tygodniu.

Kochani Rodzice

Stosując się do aktualnych wytycznych MEN i GIZ nasze Przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę maksymalnie  26 przedszkolakom. W związku z tym prosimy Państwa o rozważne  podjęcie  decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola  mając  świadomość istniejących potencjalnych  zagrożeń mimo wprowadzonego wzmożonego reżimu sanitarnego  oraz wprowadzonych odmiennych  zasad  funkcjonowania placówki w okresie pandemii. Osoby, które zdecydują się posłać dziecko już od 25 maja 2020roku  proszone są o wypełnienie   deklaracji (dostępna na stronie przedszkola ) do piątku tj. 22 maja 2020r. i przesłanie jaj drogą elektroniczną  na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub dostarczenie osobiście do przedszkola do godz. 13.00. Potrzebę posłania dziecka do przedszkola w późniejszym terminie  zgłaszamy co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola
Im. Jana Pawła II w Korycinie
Dorota Wiesławska

Do pobrania :

Procedura Bezpieczeństwa Przedszkola
Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii COVID-19 pdf | docx
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2020